Katedra Chemii Nieorganicznej - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Anna Dołęga

Anna Dołęga

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of prof. dr hab. inż. Barbara Becker

Barbara Becker

prof. dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki

Jarosław Chojnacki

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Rafał Grubba

Rafał Grubba

dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Renata Kuczyńska

Renata Kuczyńska

mgr inż.
Photo of dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk

Agnieszka Pladzyk

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Łukasz Ponikiewski

Łukasz Ponikiewski

dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Elżbieta Szyc

Elżbieta Szyc

mgr inż.

Research topics

 • Opracowanie nowych metod syntezy nieorganicznej, odkrycie nowych typów reaktywności oraz katalizatorów użytecznych w ważnych procesach chemicznych. Badania koncentrują się wokół chemii kompleksów metali przejściowych z ligandami P-donorowymi oraz chemii pierwiastków grup głównych ze szczególnym uwzględnieniem fosforu i boru – aktualne kierunki badań:
-reaktywne związki niskowalencyjnego fosforu – podobnie jak kompleksy karbenowe metali przejściowych, ich fosfinidenowe i fosfidowe odpowiedniki mogą znaleźć zastosowanie w syntezie organicznej i katalizie chemicznej -synteza oraz badania reaktywności związków polifosforowych – celem badań jest opracowanie nowych, polidentnych ligandów P-donorowych oraz polimerów koordynacyjnych -reaktywność sfrustrowanych par Lewisa (FLP) w rozszczepieniu cząsteczki wodoru – badania posłużą opracowaniu nowych, niemetalicznych katalizatorów uwodornienia -aktywacja małych cząsteczek nieorganicznych: CO2, CS2, SO2, N2O, katalizowana związkami fosforu i boru – proponowane są nowatorskie metod aktywacji prostych substratów.
 • Synteza związków kompleksowych metali bloku d z ligandami zawierającymi nietypowe wiązanie krzem-siarka oraz występującymi w naturze ligandami N-donorowymi. W ostatnich latach otrzymano nowe, jedno- i dwukleszczowe ligandy na bazie krzemu. Określany jest wpływ struktury molekularnej związków koordynacyjnych na ich właściwości spektroskopowe, w tym magnetyczne i luminescencyjne. Analizą nietypowych układów wiązań wodorowych w solach zbudowanych z anionów tiolanowych i kationów organicznych: amoniowych, pirydyniowych oraz imidazoliowych - aktualne wiodące kierunki badań obejmują:
-syntezę polimerów koordynacyjnych i klastrów zawierających jony srebra(I), kobaltu(II) oraz niklu(II) -syntezę biomimetycznych kompleksów miedzi(II) i cynku(II) oraz określenie ich aktywności jako katalizatorów w reakcji utleniania związków organicznych -syntezę histaminolu i badanie jego zdolności do kompleksowania jonów metali -syntezę, określenie struktury i charakteru wiązania w związkach typu soli zawierających kationy pirydyniowe.
 • Kontrolowane procesy tworzenia się krystalicznego ciała stałego z pojedynczych cząsteczek lub „nieskończonych” polimerów, czyli tzw. inżynierię kryształu. Badana jest rola, jaką odgrywają oddziaływania międzycząsteczkowe takie jak: wiązanie wodorowe, halogenowe, chalkogenowe czy też asocjacja warstwowa w upakowaniu cząstek. Projektowane i otrzymywane są struktury o określonej topologii i symetrii a więc posiadające szczególne właściwości fizykochemiczne takie jak chiralność, selektywna sorpcja, czy magnetyzm.

Oferta usługowa

 • wyznaczanie struktur związków chemicznych w postaci krystalicznej metodą rentgenowskiej analizy strukturalnej
 • pomiary widm UV-Vis oraz NMR w roztworach
 • pomiary widm FT-IR w ciele stałym (mikroskop, diamentowa przystawka ATR) oraz w roztworach
 • syntezy wrażliwych na tlen i wodę związków metaloorganicznych, fosforoorganicznych i innych z wykorzystaniem linii próżniowo-argonowych.

Oferta badawcza

 • Badania reaktywności związków metaloorganicznych Zr, Mo, W, Fe i Ru wobec soli litowych difosfanów
 • Badania właściwości chemicznych fosfanylofosfinidenowych kompleksów cyrkonu
 • Synteza i chemia koordynacyjna związków krzemosiarkowych
 • Synteza i chemia koordynacyjna heterocyklicznych związków azotowych – w tym naturalnych
 • Badanie słabych oddziaływań w ciele stałym
 • inżynieria krystaliczna - procesy tworzenia się krystalicznych ciał stałych z pojedynczych cząsteczek (jonów) lub „nieskończonych” polimerów. Badanie roli jaką w upakowaniu w krysztale odgrywają oddziaływania międzycząsteczkowe, jak np. wiązania wodorowe, halogenowe, chalkogenowe, czy asocjacja warstwowa.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2677 times