Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Lech Bałachowski

Lech Bałachowski

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Stefan Bednarczyk

Stefan Bednarczyk

dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Daria Bieńkuńska

Daria Bieńkuńska

mgr inż.
Photo of dr hab. inż. Adam Bolt

Adam Bolt

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Marcin Cudny

Marcin Cudny

dr hab. inż.
Photo of prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki

Eugeniusz Dembicki

prof. zw. dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

Kazimierz Gwizdała

prof. dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Beata Jaworska-Szulc

Beata Jaworska-Szulc

dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Patrycja Jerzyło

Patrycja Jerzyło

mgr inż.
Photo of dr inż. Jakub Konkol

Jakub Konkol

dr inż.
Photo of prof. zw. dr hab. inż. Bohdan Kozerski

Bohdan Kozerski

prof. zw. dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Sylwia Kozłowska

Sylwia Kozłowska

mgr inż.
Photo of dr hab. inż. Adam Krasiński

Adam Krasiński

dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Tomasz Kusio

Tomasz Kusio

mgr inż.
Photo of dr hab. inż. Waldemar Magda

Waldemar Magda

dr hab. inż.
Photo of prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz

Bolesław Mazurkiewicz

prof. zw. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Kamila Mikina

Kamila Mikina

dr inż.
Photo of dr inż. Rafał Ossowski

Rafał Ossowski

dr inż.
Photo of mgr inż. Ewelina Partyka

Ewelina Partyka

mgr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Wiesław Subotowicz

Wiesław Subotowicz

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Krzysztof Szarf

Krzysztof Szarf

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz

Adam Szymkiewicz

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Witold Tisler

Witold Tisler

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki

Michał Topolnicki

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Marzena Wójcik

Marzena Wójcik

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga

Bohdan Zadroga

prof. dr hab. inż.

Introduction

The present Department of Geotechnics, Geology and Marine Civil Engineering was formed in 2007 as a joint project of three Departments in the Faculty re-organization framework. It contributes the 70-year history and tradition of the GUT. Such a connection of scientific disciplines in the Department coverage linked with coastal University location makes the research topic list:

 • theoretical and experimental research, numerical analysis
  in the soil mechanics field
 • laboratory and in-situ investigations of soils
 • the soil improvement / reinforcement methods
 • „green geotechnics” employing ecological materials
  and technologies, utilizing the by-products
 • theoretical, experimental and practical issues of foundation engineering, regarding direct and deep foundations, tunnelling, deep excavations, retaining structures, stability of slopes, the soil-structure interaction, application of geosynthetics
 • coastal engineering, including stability of cliffs
  and seashore protection
 • the aspects of hydrogeology and environmental
  engineering addressing groundwater flow, underground water supply, water intakes, partially saturated soils, contaminant transport, soil and groundwater remediation
 • theoretical and practical issues of design and operation
  of marine civil engineering structures

The ultimate Department’s value consists of its highly qualified Staff, experienced in its industrial co-operation and its native, vastly provided, specialist-oriented laboratory of geotechnical research.

Illustration of the publication

Service offer

 • working out and making opinions on investment projects
  in civil engineering, marine civil engineering and environmental engineering, scientific supervision of their construction and operation
 • a wide offer of professional field and laboratory
  investigations of soils
 • laboratory investigations of geosynthetic materials
 • multi-variant analysis of soil-structure interaction,
  pointing out structural failure cases
 • the impact assessment of investments and problematic
  structures to natural environment
 • groundwater amount assessment, modelling
  of groundwater flow and the impact of intake operation to water quality
 • training for designers and contractors in the fields of geotechnics and foundation engineering
 • assessment of transformation and protection routines
  of sea shores, featuring cliffs, landslide dynamics

Laboratory equipment

 • the tools of in-situ soil investigations, including
  penetration testing with CPTU, DMT, DPL, DPM, ITB-ZW and more
 • the devices and instruments providing a vast array
  of laboratory experiments addressing physical and mechanical parameters of natural and anthropogenic soils: tri-axial apparatus, direct shear, Proctor, oedometric and others
 • testing machines to cover geosynthetic materials
 • the means of static and dynamic tests of bearing
  capacity of piles
 • experimental set-up for model tests in geotechnics
 • calibration chamber
Illustration of the publication

Research topics

 • badania teoretyczne i doświadczalne oraz analizy numeryczne w Mechanice Gruntów;
 • badania laboratoryjne i polowe gruntów;
 • metody wzmacniania podłoża gruntowego;
 • “zieloną geotechnikę” z zastosowaniem ekologicznych materiałów, technologii i zagospodarowaniem produktów ubocznych;
 • badania teoretyczne, doświadczalne oraz zagadnienia praktyczne fundamentowania w odniesieniu do fundamentów bezpośrednich i głębokich, tunelowania, głębokich wykopów, konstrukcji oporowych, stateczności skarp i zboczy, współpracy konstrukcji i gruntu oraz stosowania geosyntetyków;
 • konstrukcji hydrotechnicznych;
 • zagadnień inżynierii brzegowej w tym stateczności klifów i ochrony brzegów;
 • zagadnień Hydrogeologii i Inżynierii Środowiska dotyczących przepływu wód gruntowych, zasilania wód podziemnych, ujęć wodnych, gruntów częściowo nasyconych, transportu zanieczyszczeń oraz remediacji gruntu i wody gruntowej;
 • zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących budownictwa morskiego dotyczących projektowania i eksploatacji obiektów budownictwa morskiego takich jak: porty, nabrzeża, falochrony, obiekty stoczniowe, rurociągi podmorskie i konstrukcje pełnomorskie.

Oferta badawcza

Działalność naukowa Katedry obejmuje dwie dyscypliny: budownictwo oraz inżynierię środowiska. Realizowana jest w ramach działalności statutowej, grantów badawczych, współpracy z przemysłem, programów UE oraz aktywnej i wieloletniej współpracy z wieloma uczelniami zagranicznymi. Tematyka naukowa ma charakter podstawowy oraz stosowany i obejmuje następujące zagadnienia:
 • prawa konstytutywne gruntów,
 • fizyczne i numeryczne modelowanie wzajemnego oddziaływania fundamentów i gruntu w złożonych układach obciążeń i złożonej budowie podłoża gruntowego,
 • stateczność fundamentów bezpośrednich i głębokich posadowionych na gruntach naturalnych, wzmocnionych lub zbrojonych,
 • badania modelowe i terenowe nośności i stateczności fundamentów bezpośrednich i głębokich,
 • badania polowe podłoża gruntowego metodą CPTU/DMT wraz z pełną interpretacją wyników,
 • badania statyczne i dynamiczne pali oraz badania nieniszczące fundamentów głębokich,
 • ocenę nośności i przemieszczeń fundamentów palowych na podstawie badań in situ,
 • techniki wzmacniania podłoża i istniejących fundamentów,
 • stateczność skarp i zboczy, głębokich wykopów, tuneli, fundamentów blokowych, konstrukcji oporowych,
 • metodykę badań i zastosowanie geosyntetyków w budownictwie i w inżynierii środowiska,
 • transformację i ochronę brzegów klifowych oraz probabilistyczną ocenę ich stateczności,
 • modelowanie numeryczne przepływu wody i migracji zanieczyszczeń w gruntach i skałach,
 • badania terenowe i tworzenie koncepcyjnych modeli hydrogeologicznych dla obszarów polodowcowych,
 • określanie wpływu antropopresji i podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie,
 • przepływy wód podziemnych w sąsiedztwie obiektów inżynierskich, odwodnienia budowlane,
 • remediacja zanieczyszczonych gruntów i wód gruntowych,
 • badania laboratoryjne i terenowe parametrów fizycznych i mechanicznych gruntów naturalnych, zanieczyszczonych, produktów ubocznych oraz odpadów,
 • zastosowania gruntów antropogenicznych,
 • budowle portowe i stoczniowe, rurociągi podmorskie,
 • budownictwo hydrotechniczne,
 • rewitalizacja dróg wodnych,
 • geotechnika w konstrukcjach pełnomorskich.

Oferta usługowa

Pracownicy katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego aktywnie współpracują z przemysłem. Katedra oferuje usługi w wielu dziedzinach inżynierii przy wykorzystaniu swojej wiedzy, doświadczenia i własnego Laboratorium Badań Geotechnicznych:
 • opracowywanie i opiniowanie koncepcji oraz projektów planowanych inwestycji z zakresu budownictwa wodnego i lądowego oraz inżynierii środowiska,
 • szeroka gama specjalistycznych badań terenowych i laboratoryjnych gruntu,
 • specjalistyczne badania laboratoryjne materiałów geosyntetycznych,
 • wielowariantowe analizy współpracy budowli z podłożem gruntowym, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków awarii budowlanych (np. nasypy autostrad, głębokie wykopy, wielkogabarytowe fundamenty obiektów elektrowni),
 • nadzór naukowy nad budową i eksploatacją obiektów budowlanych oraz specjalistyczne monitorowanie i pomiary kontrolne tych obiektów wraz z opracowaniem i analizą wyników,
 • opracowywanie ocen oddziaływania inwestycji i obiektów uciążliwych na środowisko naturalne,
 • obliczenia dyspozycyjnych i eksploatacyjnych zasobów wód podziemnych oraz modelowanie ich przepływu,
 • oceny wpływu eksploatacji ujęć wód podziemnych i czynników antropogenicznych na ich jakość i zmiany składu chemicznego,
 • oceny wpływu oddziaływania źródeł zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych,
 • ustalanie zasobów odnawialnych, dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w oparciu o modele numeryczne,
 • szkolenia dla projektantów i wykonawców w zakresie: wzmacniania gruntów słabych, zastosowania geosyntetyków w budownictwie i inżynierii środowiska, budowy i eksploatacji składowisk odpadów, nowych technologii stosowanych w geotechnice,
 • oceny transformacji i sposobów ochrony brzegów morskich, szczególnie klifowych, oraz dynamiki osuwisk,

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2288 times