Katedra Technologii Chemicznej - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Katedra Technologii Chemicznej

Research topics

Technologie gazu z łupków

Oferta Badawcza

  • Technologie gazu z łupków
- Aspekty promieniotwórczości naturalnej. - Aspekty środowiskowe dotyczące wydobycia gazu z łupków. - Geofizyka wiertnicza i sejsmika w poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych. - Nowe metody perforacji.
  • Oddziaływania na granicy faz - otrzymywanie nanocząstek srebra metodą chemicznej redukcji w układach mikroemulsyjnych. Otrzymywanie materiałów o właściwościach bakteriobójczych (tkaniny modyfikowane nanosrebrem).
  • Ciecze jonowe - właściwości powierzchniowo czynne cieczy jonowych, ciecze jonowe w układach mikroemulsyjnych, ciecze jonowe jako rozpuszczalniki wspomagające micelizację związków powierzchniowo czynnych. Separacja tlenku węgla (IV) z biogazu z zastosowaniem cieczy jonowych.
  • Fermentacja metanowa - zagospodarowanie odpadów metodą fermentacji metanowej, kofermentacja.
  • Aspekty elektrochemiczne - mikrobiologiczne ogniwa paliwowe. Usuwanie związków organicznych z wody za pomocą elektrochemicznie wytwarzanej mieszaniny utleniającej zawierającej chlor i tlen.
  • Hydrodynamika reaktora cyklonowego - hydrodynamika reaktora SFR. Analiza rozkładu ciśnień w reaktorze SFR. Określenie skuteczności usuwania lotnych związków organicznych w reaktorze cyklonowym z wykorzystaniem wybranych absorbentów. Zastosowanie modelowania metodą elementów skończonych do symulacji hydrodynamiki fazy ciekłej w reaktorze cyklonowy. Analiza profili prędkości fazy ciekłej i gazowej w reaktorze SFR.
  • Procesy fotokatalityczne - otrzymywanie nowych fotokatalizatorów aktywnych świetle widzialnym (TiO2 modyfikowany srebrem złotem, borem). Fotokonwersja CO2 do metanu i lekkich węglowodorów. Otrzymywanie nanocząstek Cu/TiO2 o właściwościach dezodoryzujących. Otrzymywanie powierzchni samoczyszczących. Oczyszczanie ścieków generowanych na jednostkach pływających metodą fotochemiczną.
  • Uzdatnianie wody - usuwanie zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych z wody, proces koagulacji i filtracji na filtrach wgłębnych, procesy fotokatalityczne w usuwaniu zanieczyszczeń, uzdatnianie wody rekreacyjnej, analiza zanieczyszczeń wody rekreacyjnej.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2086 times