Katedra Technologii Koloidów i Lipidów - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Research topics

Aktywność badawcza Katedry Technologii Koloidów i Lipidów obejmuje szeroki zakres tematyczny z obszaru nauk o koloidach, lipidach i zjawiskach międzyfazowych. Badania prowadzone są w celu charakteryzowania fundamentalnych oddziaływań różnych układów koloidalnych z organizmem ludzkim oraz potencjalnego wykorzystania wyników pracy eksperymentalnej w projektowaniu nowych struktur koloidalnych o zwiększonej funkcjonalności w określonych zastosowaniach spożywczych, kosmetycznych i farmaceutycznych. Jednym z głównych obszarów badań naukowych prowadzonych obecnie w Katedrze jest dogłębna analiza charakteru przebiegu zjawisk fizykochemicznych zaangażowanych w procesy trawienia żywności i absorpcji substancji pokarmowych w ludzkim przewodzie pokarmowym. Zasadniczym celem tego rodzaju oryginalnych badań jest zgromadzenie wiedzy z zakresu koloidalnych aspektów przemian jakim podlega żywność w czasie trawienia oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowanie układu trawiennego u różnych grup wiekowych, chorobowych itp. w społeczeństwie. Wynikiem takich badań jest także formułowanie racjonalnych podstaw naukowych, niezbędnych w efektywnym żywieniu personalizowanym, rozwijanym na potrzeby tego rodzaju grup.

Oferta usługowa

  • Analiza surowców i produktów lipidowych
- Oznaczanie liczby jodowej; -Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości; -Oznaczanie liczby nadtlenkowej; -Oznaczanie liczby zmydlenia; -Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą ekstrakcji w aparacie Soxhleta; -Oznaczanie współczynnika załamania światła przy użyciu refraktometru Abbego; -Oznaczanie stabilności oksydatywnej; -Oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych;
  • Analiza układów koloidalnych i właściwości fizykochemicznych
-Badanie napięć powierzchniowych i międzyfazowych; -Badanie stabilności oraz procesów destabilizacyjnych; -Analiza trawienia białek oraz lipidów w symulowanych warunkach żołądkowo-jelitowych; -Pomiary spektrofotometryczne; -Pomiary reologiczne; -Oznaczanie surfaktantów anionowych metodą z błękitem metylenowym (MBAS); -Oznaczanie wskaźnika trwałości piany i zdolności pianotwórczej; -Oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnej metodą miareczkowania dwufazowego; -Oznaczanie tłuszczu niezmydlonego i części niezmydlającej się; -Oznaczanie ogólnej zawartości tlenku fosforu(v) w postaci fosforomolibdenianu chinoliny; -Oznaczanie zawartości aktywnego tlenu w proszkach do prania; -Oznaczanie zawartości nadboranu sodowego w proszkach do prania; -Oznaczanie fosforu ogólnego; -Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem; -Oznaczanie azotu ogólnego metodą Kjeldahla; -Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji; -Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym; -Oznaczanie azotu azotynowego metodą z kwasem sulfanilowym; -Oznaczanie siarczanów metodą turbidymetryczną; -Oznaczanie chlorków metodą miareczkową Mohra; -Oznaczanie rozpuszczonego tlenu metodą Winklera; -Oznaczanie twardości ogólnej w zakresie 0,357mval/dm3 i poniżej metodą wersenianową; -Oznaczanie kwasowości i zasadowości mineralnej i ogólnej metodą miareczkowania wobec wskaźników; -Badania zapotrzebowania tlenu i zawartości węgla organicznego. Oznaczanie BZT metodą rozcieńczeń; -Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu metodą dwuchromianową.

Oferta badawcza

  • Charakteryzowanie oddziaływań fizykochemicznych pomiędzy białkami, substancjami lipidowymi oraz węglowodanami;
  • Określenie roli różnych substancji aktywnych biologicznie i oddziaływań natury koloidalnej zachodzących pomiędzy nimi w trakcie procesów trawienia i absorpcji w układzie pokarmowym człowieka,
  • Projektowanie i testowanie funkcjonalności układów zdyspergowanych, takich jak nano- i mikroemulsje, w zastosowaniach kosmetycznych i farmaceutycznych.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2042 times