Katedra Technologii Wody i Ścieków - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak

Hanna Obarska-Pempkowiak

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Rafał Tytus Bray

Rafał Tytus Bray

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka

Krzysztof Czerwionka

dr hab. inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska

Magdalena Gajewska

prof. dr hab. inż.
Photo of dr inż. Magda Kasprzyk

Magda Kasprzyk

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Katarzyna Kołecka

Katarzyna Kołecka

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Eliza Kulbat

Eliza Kulbat

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz

Aneta Łuczkiewicz

dr hab. inż.
Photo of dr hab. inż. Bernard Quant

Bernard Quant

dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Monika Skucha

Monika Skucha

mgr inż.
Photo of dr inż. Alina Wargin

Alina Wargin

dr inż.

Description

The Department of Water and Wastewater Technology was founded in 1983, but its origin dates back to 1951, when the Faculty of Marine Civil Engineering launched the Laboratory of Water and Wastewater Research.

The scientific-research activity of the Department staff addresses the environmental engineering issues, featuring water and wastewater treatment and sewage sludge management. The conducted research focuses on assessment and reduction of environmental threats due to contamination inflow (both point and surface source types) and their elimination by means of conventional, biological and natural methods (applying activated sludge reactor, trickling filter and hydrophyte systems) and advanced physico-chemical processes. The research (in laboratory, pilot and technical scales) deals with a new-generation contamination and the energy balance improvement of the water-wastewater facilities.

Recently in the Department many research projects have been conducted, taking advantage of national and international funds (European funds, Norwegian Financial Mechanism, National Science Centre, National Centre for Research and Development). The Department staff co-operates with around 20 scientific research institutions all over the world.

Illustration of the publication
Illustration of the publication

Infrastructure

At the Department there is affiliated the Regional /Environmental Laboratory of Water and Wastewater Biotechnology, equipped with the novel research apparatus. The equipment of the Laboratory makes it possible to:
- analyse the heavy metal content in solid and liquid test samples, applying
the ASA method,
- measure the particles in water suspensions by means of laser diffraction,
- measure the colloidal SDI factor,
- investigate the treatment issue of groundwater and surface waters
(both laboratory and pilot scales),
- assess the properties of sorption materials,
- optimize the unit processes to treat the municipal and industrial wastewater
and post-fermentation leachates,
- assess the possibilities to apply the hydrophyte method in water protection
(both laboratory and pilot scales),
- test a methane potential of sewage sludge, agricultural and food waste
substrates - identification of bacterial consortia in environmental samples, assessing their clone structure and biotechnological utility,
- assess of water and wastewater sanitary quality, fate of resistant bacteria
and dissemination of resistance determinants,
- investigate on biological and physico-chemical stability of potable water.

 

Industrial offer

 • Development of modern, highly efficient and economically rational solutions in the field of water, wastewater, sludge and solids as well as rainwater management, e.g. the energetic balance improvement of wastewater treatment plants, effective removal of nutrients compounds and micro-contaminations, optimization of methane potential of substrates and co-substrates,
 • Technological concepts for the new and modernized water treatment plants,
 • Municipal and industrial wastewater treatment plants – the launch projects, technological concepts of modernization and efficiency improvement,
 • Construction of wetland systems for domestic wastewater treatment, utilization of sewage sludge in non-urban areas, preventing small watercourses from contamination inflow,
 • Sewage sludge – utilization and management,
 • Physico-chemical and microbiological investigations of water, soils, wastewater and sewage sludge (sediments).
Illustration of the publication

Research topics

Aktywność naukowo-badawcza pracowników katedry koncentruje się wokół zagadnień dotyczących technologii ochrony środowiska, w szczególności zagadnienia oczyszczania wód i ścieków, gospodarki osadowej jak również gospodarki odpadami. Prowadzone badania poświęcone są ocenie zagrożeń środowiska wynikających z dopływu zanieczyszczeń ze źródeł punktowych (zanieczyszczonych wód i ścieków ) i powierzchniowych (ścieków opadowych) oraz ich usuwaniem z wykorzystaniem konwencjonalnych i naturalnych metod biologicznych (z użyciem reaktorów osadu czynnego, złóż biologicznych i systemów hydrofitowych) a także z wykorzystaniem wybranych procesów fizyczno-chemicznych (głównie dezynfekcji). Prowadzone prace dotyczą badań związanych z przemianami m.in. materii organicznej, związków azotu i fosforu w celu ograniczenia eutrofizacji wód powierzchniowych i zużycia energii a także usuwania czynników toksycznych m. in. metali ciężkich i farmaceutyków.

Oferta badawcza

 • Badania związane z oceną jakości wody i jej oczyszczaniem:
- zastosowanie technik membranowych w uzdatnianiu barwnych wód podziemnych - usuwanie arsenu z wód podziemnych - wykorzystanie technik membranowych oraz układów hybrydowych w oczyszczaniu wód zużytych oraz wód opadowych, w celu ich ponownego wykorzystania, w tym w uzyskaniu wody o jakości spełniającej wymagania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - występowanie form przetrwalnych bakterii w wodach podziemnych - stabilność mikrobiologiczna wód przeznaczonych do spożycia - oczyszczanie wód podziemnych - oczyszczanie wód powierzchniowych zasilanych wodami opadowymi z wykorzystaniem metody hydrofitowej - funkcjonowanie stref ochronnych ujęć wody pitnej - bioróżnorodność bakterioplanktonu występującego w wodach zachodniego Spitsbergenu
 • Badania związane z oceną jakości ścieków i ich oczyszczaniem:
- wpływ ścieków przemysłowych na efektywność usuwania związków fosforu w komunalnych oczyszczalniach ścieków - przemiany frakcji azotu organicznego w trakcie fermentacji osadów wydzielonych w osadniku wstępnym - przemiany, kinetyka oraz warunki usuwania azotu i fosforu z odcieków powstających podczas odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych - występowanie rozpuszczonego azotu organicznego w odciekach z odwadniania osadów w komunalnych oczyszczalniach ścieków - kinetyka usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych w jednostopniowych i wielostopniowych w systemach hydrofitowych - doczyszczanie ścieków w systemach hydrofitowych po konwencjonalnych oczyszczalniach w celu uzyskania stabilnej efektywności usuwania związków azotu i fosforu oraz ksenobiotyków - stabilizacja osadów ściekowych metodą hydrofitową z uwzględnieniem wpływu warunków zimowych - intensyfikacja usuwania związków biogennych metodami biologicznymi z tzw. trudnych ścieków - jakość mikrobiologiczna ścieków oczyszczonych w aspekcie wpływu na odbiornik - zasadność zastosowania dezynfekcji ścieków oczyszczonych - zróżnicowanie filogenetyczne szczepów Escherichia coli izolowanych z różnych środowisk - analiza rozpowszechnienia genów związanych z enteropatogennością Escherichia coli izolowanych z różnych środowisk - statystyczna analiza występowania lekooporności wśród bakterii Enterobacteriaceae i Enterococcus spp. izolowanych z różnych środowisk
 • Badania prowadzone są w skali laboratoryjnej, pilotowej i technicznej w celu określenia wpływu parametrów technologicznych oraz obliczeniowych na stężenie charakterystycznych zanieczyszczeń.
 • W ostatnich latach w katedrze zrealizowano kilkanaście projektów badawczych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych (fundusze europejskie, Norweski Mechanizm Finansowy, NCN, NCBR).

Oferta usługowa

 • stacje uzdatniania wody - koncepcje technologiczne, modernizacja;
 • oczyszczalnie ścieków komunalnych i przemysłowych; projekty rozruchu, koncepcje technologiczne, modernizacja, poprawa efektywności;
 • oczyszczalnie hydrofitowe: oczyszczanie ścieków bytowych i unieszkodliwianie osadów ściekowych na terenach niezurbanizowanych; ochrona małych cieków przed dopływem zanieczyszczeń;
 • osady ściekowe: zagospodarowanie i unieszkodliwianie;
 • składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych: koncepcje technolgiczne budowy i eksploatacji;
 • badania fizyczno-chemicznych i mikrobiologiczne wód, gruntów, ścieków, osadów ściekowych,
 • projekty rekultywacji terenów zdegradowanych (technicznie i rolniczo).

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2728 times