Katedra Transportu Szynowego i Mostów - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski

Krzysztof Żółtowski

dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Marcin Abramski

Marcin Abramski

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Anna Banaś

Anna Banaś

dr inż.
Photo of mgr inż. Mikołaj Binczyk

Mikołaj Binczyk

mgr inż.
Photo of dr inż. Marian Cichocki

Marian Cichocki

dr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński

Zbigniew Cywiński

prof. dr hab. inż.
Photo of mgr inż. Maciej Malinowski

Maciej Malinowski

mgr inż.
Photo of prof. dr hab. inż. Kazimierz Wysiatycki

Kazimierz Wysiatycki

prof. dr hab. inż.

Description

The scientific activity of the Rail Transportation Team, headed by prof. Eligiusz Mieloszyk, covers diagnostics of track superstructures, transportation capacity of railway infrastructure, risk management in transportation and satellite measurements. The scientific works of the Bridge Team concern design theory, construction and maintenance of bridges and engineering structures. The team conducts works based on numerical modelling and experimental research of selected structural issues and overall bridge structures. Our activity is mainly aimed at application of theoretical background to selected civil engineering problems.
The Department structure features certified Laboratory of Field Investigations, headed directly by Mr Maciej Malinowski. The domain of the certified Laboratory of Field Investigations of the Department of Rail Transportation and Bridges (AB 1614) covers in situ investigations of bridge structures under proof loads, regarding stresses, strains and deflections and other parameters involved in static and dynamic structural performance.

Illustration of the publication
Illustration of the publication

The offer of the railway transportation team

 • Working operational plans for railway lines, stations
  and sidetracks, railroad traffic on routes and stations
 • Measurements and investigations of track
  imperfections, geometric systems of tracks and railroad turnouts, conditions of track superstructure and infrastructure, durability and service life of superstructure, etc.
 • Various studies and expert opinions
 • Design of track systems, modernization of track
  systems of stations and their working technology, technological processes of maintenance works and repairs of track superstructures, etc.
 • Inventory of infrastructure, modelling of its elements

The offer of the bridge structural team

 • Experimental research and monitoring
 • Comprehensive structural computations
 • Expert opinions, scientific-technical statements
  concerning the actual conditions, service life, load-carrying capacity and the conditions of further operation
 • Design and experimental verification concerning
  selected structural members
 • Scientific supervision, technical advice and consulting
  in the field of civil engineering, check and verification of technical documentation
 • Dynamic measurements, assessment of harmful
  vibration impact on structures and humans
 • Structural diagnostics based on a certified laboratory
Illustration of the publication

Research topics

Działalność naukowa Zespołu Transportu Szynowego, kierowanego bezpośrednio przez prof. dr hab. inż. Eligiusza Mieloszyka, związana jest z diagnostyką nawierzchni szynowych, przepustowością infrastruktury kolejowej, zarządzaniem ryzykiem w transporcie oraz pomiarami satelitarnymi. Prace naukowe Zespołu Mostów dotyczą teorii projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych oraz konstrukcji inżynierskich. Zespół realizuje prace bazujące na modelowaniu numerycznym i badaniach eksperymentalnych szczegółowych zagadnień konstrukcyjnych i całych obiektów mostowych. Głównym celem naszej działalności jest aplikowanie wiedzy teoretycznej do konkretnych problemów budowlanych. W strukturze Katedry działa wydzielone akredytowane Laboratorium Badań Terenowych, kierowane bezpośrednio przez mgr inż. Macieja Malinowskiego. Zakres działalności akredytowanego Laboratorium Badań Terenowych KTSiM PG (AB 1614) obejmuje badania in situ obiektów mostowych pod próbnymi obciążeniami w zakresie przemieszczeń, odkształceń i przyspieszeń i innych parametrów związanych ze specyfiką pracy statycznej i dynamicznej konstrukcji. Główny kierunek badawczy Zespołu Transportu Szynowego związany jest z optymalizacją pracy nawierzchni szynowych wykorzystując do tego innowacyjne podejście w postaci specjalnego "aparatu" matematycznego. Analizie podlega geometria torów (diagnostyka geometryczna), jak i poszczególnych elementów konstrukcyjnych (np. szyn kolejowych). Wykorzystując nowoczesne podejście do zarządzania infrastrukturą "asset management" określa się czas zdatności eksploatacyjnej nawierzchni kolejowej, dokonuje się prognozowania jej trwałości w celu obniżenia kosztów pracy nawierzchni LCC. Prace badawcze odnoszą się również do szczegółowych uwarunkowań powstających uszkodzeń w szynach i rozjazdach oraz czynników sprzyjających degradacji elementów nawierzchni. Zespół prowadzi badania nad nowoczesnymi metodami zarządzania ruchem kolejowym. W miejscach o ograniczonej przepustowości ruchowej za pomocą pewnych działań infrastrukturalnych i organizacyjnych można optymalizować zakres i rodzaj ruchu kolejowego.

Oferta badawcza

 • Diagnostyka obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich
 • Metodyka badań numerycznych i eksperymentalnych obiektów mostowych
 • Nowe technologie w budownictwie mostowym
 • Projektowanie nowych oraz wzmacnianie i modernizacja istniejących obiektów mostowych
 • Niekonwencjonalne metody zespolenia płyty betonowej i środnika stalowego w ustrojach belkowych
 • Konstrukcje betonowe zbrojone materiałami kompozytowymi
 • Słupy zespolone z rur stalowych wypełnianych betonem
 • Wpływ nierówności nawierzchni obiektów drogowych na wartość dynamicznego oddziaływania ciężkich pojazdów
 • stateczność toru bezstykowego,
 • określanie wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego,
 • technologie robót w torze bezstykowym,
 • systemy utrzymania nawierzchni kolejowej,
 • organizacja procesów technologicznych robót nawierzchniowych,
 • technologie napraw głównych nawierzchni,
 • technologie bezdźwigowych metod wymiany rozjazdów,
 • diagnostyka toru kolejowego,
 • metody komputerowe w diagnostyce i utrzymaniu toru kolejowego,
 • faliste zużycie szyn,
 • boczne zużywanie się szyn w łukach i efektywność zastosowania smarownic,
 • naprężenia własne w szynach kolejowych,
 • trwałość eksploatacyjna szyn kolejowych,
 • urządzenia diagnostyczne do oceny parametrów geometryczno-konstrukcyjnych rozjazdów oraz trwałości eksploatacyjnej iglic i krzyżownic,
 • trwałość eksploatacyjna szyn i rozjazdów kolejowych zregenerowanych metodą napawania i szlifowania,
 • podatność modernizacyjna linii kolejowych,
 • kształtowanie optymalnych układów geometrycznych dróg kolejowych,
 • krzywe przejściowe z nieliniowymi rampami przechyłkowymi,
 • opracowanie podstaw wdrożeniowych stabilizacji osi torów na PKP,
 • dwuwymiarowa regulacja osi toru kolejowego z uwzględnieniem jego sztywności,
 • graniczne prędkości jazdy na łukach linii kolejowych,
 • modelowanie układów geometrycznych toru (z zastosowaniem równań różniczkowych i metody
ewolucyjnej),
 • zintegrowany cykliczny rozkład jazdy pociągów,
 • organizacja kolejowych przewozów pasażerskich w skali regionów,
 • ocena oferty przewoźników publicznych.

Oferta Usługowa

 • projekty i realizacja obciążeń próbnych,
 • badania eksperymentalne i monitoring,
 • kompleksowe obliczenia konstrukcji,
 • ekspertyzy, orzeczenia naukowo-techniczne dotyczące aktualnego stanu, żywotności, nośności oraz warunków dalszej eksploatacji,
 • projektowanie i weryfikacje doświadczalna wybranych elementów konstrukcyjnych,
 • pomiary dynamiczne, ocena szkodliwości drgań na obiekty i ludzi,
 • diagnostyka konstrukcji,
 • projekty remontów, napraw, modernizacji, projekty nowych obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich,
 • nadzory naukowe i techniczne realizowanych inwestycji budowlanych,
 • doradztwo techniczne, konsulting techniczny w zakresie budownictwa lądowego, sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji technicznych.
 • Oferta Zespołu Transportu Szynowego:
- ekspertyzy i analizy z zakresu diagnostyki nawierzchni szynowych, w tym: pomiary diagnostyczne, przyczyny uszkodzeń, degradacji oraz program napraw - ekspertyzy powypadkowe (tramwajowe i kolejowe) - opracowanie planów eksploatacyjnych dla linii kolejowych, stacji i bocznic - analizy ruchu kolejowego na sieci kolejowej istniejącej i projektowanej, w tym: prognozowanie ruchu, modelowanie ruchu kolejowego, badanie przepustowości - inwentaryzacja infrastruktury kolejowej i tramwajowej wraz z określeniem jej stanu technicznego - projektowanie infrastruktury kolejowej i tramwajowej, w tym: układy torowe liniowe i węzłowe, stacje - pomiar hałasu na stanowiskach pracy oraz pomiar hałasu w środowisku
 • Pomiary i badania:
- pomiary nierówności w torach kolejowych i tramwajowych, - pomiary układu geometrycznego torów i rozjazdów, - pomiary stanu elementów konstrukcji nawierzchni, - pomiary żywotności i niezawodności nawierzchni, - pomiary sił podłużnych w szynach dla toru bezstykowego, - badania efektów napraw oraz jakości nawierzchni, - badania trwałości i żywotności nawierzchni, - badania efektywności organizacji ruchu, - badania procesów technologicznych stacji kolejowych, - badania procesów przewozów kombinowanych.
 • Prace studialne:
- studia stanu infrastruktury tramwajowej i kolejowej, - studia podatności modernizacyjnej linii kolejowych, - określanie potrzeb naprawczych przy utrzymaniu nawierzchni i wariantów rozdziału potencjału naprawczego, - studia w zakresie obsługi transportem szynowym obszarów zurbanizowanych, turystycznych i innych, - studia możliwości rehabilitacyjnych zamkniętych linii kolejowych, - studia organizacji procesu eksploatacji linii kolejowych.
 • Ekspertyzy:
- w zakresie uszkodzeń elementów nawierzchni, stateczności toru bezstykowego, jakości nawierzchni, bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, procesów technologicznych, organizacji ruchu, przewozów kombinowanych i innych zagadnień transportu szynowego.
 • Projektowanie:
- konstrukcji nawierzchni szynowych, - układów torowych kolejowych i tramwajowych, - regulacji osi torów, - modernizacji układów torowych stacji, - małych obiektów inżynierskich, - procesów technologicznych robót utrzymaniowych i napraw nawierzchni szynowych, - regulacji sił podłużnych w torach bezstykowych, - organizacji ruchu pociągów, - technologii pracy stacji.
 • Inne:
- opracowania z zakresu projektowania, budowy i użytkowania urządzeń torowych w portach, - opracowania z zakresu projektowania, budowy i użytkowania urządzeń torowych w komunikacji miejskiej.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 2686 times