Zespół Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Zespół Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej

Description

The Highway and Transportation Engineering Department shows an over 70-year history. While performing a global vision of sustainable European transportation infrastructure we address the issues of traffic engineering, transportation engineering, road construction and maintenance incorporating innovative methods of planning and design of transportation network, novel road construction technologies, advanced methods of traffic and infrastructure management while reducing harmful impact on environment, safety and economy. We conduct research upon traffic, implementing the results in the form of novel guidelines to design roads or their elements. Our activities focus on safety issues of traffic participants and the development of safety management methods of road infrastructure. We develop advanced systems of traffic control, incorporating intelligent transportation systems, we also work on transportation management and municipal mobility, playing an active role in the planning of the transportation systems of the Tri-city and the Pomeranian Voivodeship. We conduct scientific research covering a series of issues of road, highway and airport construction featuring the problems of mechanics, design and testing of road pavements and asphalt mixtures, application of various bitumen types, application of geosynthetics, investigations in pavement recycling, rheological features of materials, low-temperature cracks, inter-layer cohesion, environmental impact and the application of noise-reducing, safe and ecological porous-elastic pavements.

Service offer

 • Investigations, measurements, analyses, forecasts and modelling of traffic
 • Modelling and planning of transportation systems
 • Risk assessment of safety threat on a road network, working out safety procedures for the traffic
 • Training of road traffic auditors and inspectors
 • Planning and design of traffic control systems and intelligent
  transport means
 • Economic efficiency assessment of transportation investments, expert analysis, opinions and evaluation in the fields of planning,design and maintenance of road infrastructure
 • Standard and highly specialized laboratory tests, working out recipes for road materials
 • Design and field testing of typical and extraordinary pavements, expert opinions on the quality of workmanship and pavement conditions
 • Analysis of traffic impact to the pavement including durability, damage detection and life cycle analysis
 • Research projects conducted with industrial partners, working
  technical requirements, advice in technical application
 • Seminars and education on road pavement design and road material technology

 

Laboratory equipment

 • The devices to automatically measure traffic parameters
  and to assess the drivers' behaviour
 • The devices to assess the quality of vertical and horizontal
  road signs
 • Databases on the roadway, traffic and road accidents
 • Commercial software to model the traffic and transportation courses
 • The equipment for laboratory-based preparation of road materials and test specimens
 • The devices for standard and highly specialized laboratory tests of road materials
 • The equipment for field testing of road pavements

Research topics

Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej jest jedną z najstarszych katedr Politechniki Gdańskiej. Prowadzi prace naukowo-badawcze obejmujące szereg zagadnień związanych z budową dróg, autostrad i lotnisk oraz w zakresie transportu, ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Oferta badawcza

 • Działalność naukowo-badawcza Zespołu Budowy Dróg dotyczy następujących zagadnień:
- projektowanie i mechanika nawierzchni drogowych oraz autostradowych, - badania mieszanek mineralno-asfaltowych, - badania nawierzchni drogowych, - zastosowanie geosyntetyków w budownictwie drogowym, - badania nad recyklingiem nawierzchni, - spękania niskotemperaturowe nawierzchni asfaltowych, - analiza lepkosprężysta nawierzchni asfaltowych, - mieszanki mineralno-asfaltowe na ciepło, - sczepność międzywarstwowa w nawierzchniach asfaltowych, - wpływ czynników środowiskowych na nawierzchnie.
 • Działalność naukowo-badawcza Zespołu Inżynierii Ruchu dotyczy następujących zagadnień:
- badania i analizy ruchu drogowego, - modelowanie i prognozowanie cech ruchu, - badania zachowań transportowych, - oceny i analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego, - modelowanie ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych, - programy bezpieczeństwa ruchu drogowego, - analizy efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych, - studia i projekty transportowe, - koncepcje i projekty zarządzania ruchem drogowym, - narzędzia do projektowania, planowania inwestycji drogowych (wytyczne, instrukcje, zasady, przykłady dobrej praktyki), planowanie logistyki miejskiej. from 26-01-2018 to 24-01-2025

Oferta usługowa

 • Oferta Zakładu Budowy Dróg obejmuje w swoim zakresie badania terenowe, laboratoryjne i analityczne. Zakład posiada własne specjalistyczne Laboratorium Badań Drogowych. Istnieje możliwość wykonania w szerokim zakresie badań materiałów drogowych:
- lepiszczy asfaltowych, - emulsji asfaltowych, - mieszanek mineralno-asfaltowych, - mieszanek wykonanych w technologii recyklingu na zimno oraz na gorąco, - gruntów oraz mieszanek niezwiązanych, - mieszanek związanych spoiwami hydraulicznymi, - betonu cementowego, - materiałów odwierconych z nawierzchni i przygotowanych w laboratorium.
 • Nasze laboratorium posiada certyfikat Instytutu Badawczego Dróg i Mostów uprawniający do wykonywania badań materiałów niezbędnych przy otrzymaniu materiałowej aprobaty technicznej. Oferujemy także pomoc w następujących zagadnieniach:
- projektowanie podatnych, półsztywnych i sztywnych nawierzchni drogowych, - ocena eksploatacji nawierzchni przy zastosowaniu metod mechanistycznych, - ekspertyzy dotyczące jakości robót drogowych i stanu technicznego nawierzchni, - trwałe i zrównoważone nawierzchnie, - nawierzchnie ponadnormatywnie obciążone i portowe, - zastosowanie geosyntetyków w nawierzchniach drogowych, - zastosowanie materiałów odpadowych.
 • Zakład Inżynierii Ruchu prowadzi studia i badania w zakresie:
- badania i pomiary ruchu drogowego, - modelowanie ruchu drogowego, - badania zachowań transportowych, - oceny i analizy warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego, - analiza efektywności działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, - modelowanie ryzyka i konsekwencji wypadków drogowych, - programy bezpieczeństwa ruchu drogowego, - analizy efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych, - studia i projekty transportowe, - koncepcje i projekty zarządzania ruchem drogowym, - narzędzia do projektowania, planowania inwestycji drogowych (wytyczne, instrukcje, zasady, przykłady dobrej praktyki). from 26-01-2018 to 24-01-2025

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 156 times