Zespół Transportu Szynowego - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Research topics

Główny kierunek badawczy Zespołu Transportu Szynowego związany jest z optymalizacją pracy nawierzchni szynowych wykorzystując do tego innowacyjne podejście w postaci specjalnego "aparatu" matematycznego. Analizie podlega geometria torów (diagnostyka geometryczna), jak i poszczególnych elementów konstrukcyjnych (np. szyn kolejowych). Wykorzystując nowoczesne podejście do zarządzania infrastrukturą "asset management" określa się czas zdatności eksploatacyjnej nawierzchni kolejowej, dokonuje się prognozowania jej trwałości w celu obniżenia kosztów pracy nawierzchni LCC. Prace badawcze odnoszą się również do szczegółowych uwarunkowań powstających uszkodzeń w szynach i rozjazdach oraz czynników sprzyjających degradacji elementów nawierzchni. Zespół prowadzi badania nad nowoczesnymi metodami zarządzania ruchem kolejowym. W miejscach o ograniczonej przepustowości ruchowej za pomocą pewnych działań infrastrukturalnych i organizacyjnych można optymalizować zakres i rodzaj ruchu kolejowego.

Oferta badawcza

Wykaz realizowanych w Katedrze podstawowych kierunków badawczych Zespołu Transportu Szynowego: - stateczność toru bezstykowego, - określanie wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego, - technologie robót w torze bezstykowym, - systemy utrzymania nawierzchni kolejowej, - organizacja procesów technologicznych robót nawierzchniowych, - technologie napraw głównych nawierzchni, - technologie bezdźwigowych metod wymiany rozjazdów, - diagnostyka toru kolejowego, - metody komputerowe w diagnostyce i utrzymaniu toru kolejowego, - faliste zużycie szyn, - boczne zużywanie się szyn w łukach i efektywność zastosowania smarownic, - naprężenia własne w szynach kolejowych, - trwałość eksploatacyjna szyn kolejowych, - urządzenia diagnostyczne do oceny parametrów geometryczno-konstrukcyjnych rozjazdów oraz trwałości eksploatacyjnej iglic i krzyżownic, - trwałość eksploatacyjna szyn i rozjazdów kolejowych zregenerowanych metodą napawania i szlifowania, - podatność modernizacyjna linii kolejowych, - kształtowanie optymalnych układów geometrycznych dróg kolejowych, - krzywe przejściowe z nieliniowymi rampami przechyłkowymi, - opracowanie podstaw wdrożeniowych stabilizacji osi torów na PKP, - dwuwymiarowa regulacja osi toru kolejowego z uwzględnieniem jego sztywności, - graniczne prędkości jazdy na łukach linii kolejowych, - modelowanie układów geometrycznych toru (z zastosowaniem równań różniczkowych i metody ewolucyjnej), - zintegrowany cykliczny rozkład jazdy pociągów, - organizacja kolejowych przewozów pasażerskich w skali regionów, - ocena oferty przewoźników publicznych. from 29-01-2018 to 28-01-2025

Oferta usługowa

Oferta Zespołu Transportu Szynowego: 1) Ekspertyzy i analizy z zakresu diagnostyki nawierzchni szynowych, w tym: pomiary diagnostyczne, przyczyny uszkodzeń, degradacji oraz program napraw. 2) Ekspertyzy powypadkowe (tramwajowe i kolejowe). 3) Opracowanie planów eksploatacyjnych dla linii kolejowych, stacji i bocznic. 4) Analizy ruchu kolejowego na sieci kolejowej istniejącej i projektowanej, w tym: prognozowanie ruchu, modelowanie ruchu kolejowego, badanie przepustowości. 5) Inwentaryzacja infrastruktury kolejowej i tramwajowej wraz z określeniem jej stanu technicznego. 6) Projektowanie infrastruktury kolejowej i tramwajowej, w tym: układy torowe liniowe i węzłowe, stacje. 7) Pomiar hałasu na stanowiskach pracy oraz pomiar hałasu w środowisku. Pomiary i badania: - pomiary nierówności w torach kolejowych i tramwajowych, - pomiary układu geometrycznego torów i rozjazdów, - pomiary stanu elementów konstrukcji nawierzchni, - pomiary żywotności i niezawodności nawierzchni, - pomiary sił podłużnych w szynach dla toru bezstykowego, - badania efektów napraw oraz jakości nawierzchni, - badania trwałości i żywotności nawierzchni, - badania efektywności organizacji ruchu, - badania procesów technologicznych stacji kolejowych, - badania procesów przewozów kombinowanych. Prace studialne: - studia stanu infrastruktury tramwajowej i kolejowej, - studia podatności modernizacyjnej linii kolejowych, - określanie potrzeb naprawczych przy utrzymaniu nawierzchni i wariantów rozdziału potencjału naprawczego, - studia w zakresie obsługi transportem szynowym obszarów zurbanizowanych, turystycznych i innych, - studia możliwości rehabilitacyjnych zamkniętych linii kolejowych, - studia organizacji procesu eksploatacji linii kolejowych. Ekspertyzy: - w zakresie uszkodzeń elementów nawierzchni, stateczności toru bezstykowego, jakości nawierzchni, bezpieczeństwa ruchu pojazdów szynowych, procesów technologicznych, organizacji ruchu, przewozów kombinowanych i innych zagadnień transportu szynowego. Projektowanie: - konstrukcji nawierzchni szynowych, - układów torowych kolejowych i tramwajowych, - regulacji osi torów, - modernizacji układów torowych stacji, - małych obiektów inżynierskich, - procesów technologicznych robót utrzymaniowych i napraw nawierzchni szynowych, - regulacji sił podłużnych w torach bezstykowych, - organizacji ruchu pociągów, - technologii pracy stacji. Inne: - opracowania z zakresu projektowania, budowy i użytkowania urządzeń torowych w portach, - opracowania z zakresu projektowania, budowy i użytkowania urządzeń torowych w komunikacji miejskiej. from 29-01-2018 to 28-01-2025

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 189 times