Search results for: ŚRODOWISKO - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: ŚRODOWISKO

Search results for: ŚRODOWISKO

 • Housing Environment

  Journals

  ISSN: 1731-2442 , eISSN: 2543-8700

 • Economics and Environment

  Journals

  ISSN: 0867-8898 , eISSN: 2300-6420

 • Środowisko zarządzania projektem

  Publication

  - Year 2006

  W niniejszym rozdziale zawart jest przegląd wybranych elementów składowych oraz zasad funkcjonowania środowiska projektu. Środowisko to rózni się od środowiska, wktórym realizowane są procesy i działania powtarzalne. Należy zwrócić uwagę, że nie oznacza to, iż proces zarządzania projektem jest trudniejszy od zarządzania operacjami trwającymi - tyle tylko, że zarządzanie projektami stwarza odmienny, niepowtarzalny zestaw problemów.

 • MATLAB i jego środowisko

  Publication

  MATLAB jest pakietem obliczeniowym i programistycznym przygotowanym przede wszystkim do obliczeń numerycznych, analizy danych i wizualizacji wyników. Pakiet stanowi środowisko wyposażone w wiele narzędzi obliczeniowych i graficznych działających na bazie predefiniowanych funkcji oraz język programowania umożliwiający tworzenie własnych skryptów. Podstawowym typem danych w języku MATLAB jest macierz (matrix). Stąd nazwa MATrix...

 • Środowisko agentowe w BeesyCluster

  Publication

  - Year 2010

  System BeesyCluster pozwala na udostępnianie i integrowanieusług (np. obliczeniowych) w środowisku rozproszonym. Korzystając zudostępnionych usług, oraz funkcji zarządzania usługami i przepływem danych oferowanych przez BeesyCluster, użytkownik może komponować złożone scenariusze wykonania usług.Wbudowany w BeesyCluster moduł optymalizacji i wykonania scenariuszajest rozwiązaniem scentralizowanym, podatnym na szereg zagrożeń związanych...

 • Infografika - aktywizujące środowisko edukacyjne

  Publication

  - Journal Education, Technology and Computer Science - Year 2018

  Artykuł analizuje szerokie spektrum zagadnień związanych z infografikami. Opisuje sposoby ich tworzenia w celu efektywnej wizualizacji informacji, danych i wiedzy oraz publikowania ich w portalach LCMS dla osiągnięcia celów pedagogicznych. Zwraca uwagę na znaczenie, jakie mają w stymulowaniu studentów do aktywnego i kreatywnego uczestniczenia w procesie uczenia się. Podkreśla także ich ogromną rolę w innowacyjnej edukacji, w szczególności...

  Full text available to download

 • Środowisko i Rozwój

  Journals

  ISSN: 1641-7186

 • Wpływ eksploatacji opon na środowisko

  Publication

  - Year 2012

  Przedstawiono wpływ eksploatacji opon na środowisko uwzględniając takie aspekty jak: hałas opon, opór toczenia oraz przyczepność. Zaprezentowano zasady oznaczania opon za pomocą specjalnych etykiet, na podstawie których można ocenić wybrane parametry opon w kontekście wpływu na środowisko i bezpieczeństwo eksploatacji pojazdu.

 • Wpływ stoczni na środowisko naturalne

  Publication

  - Year 2005

  W referacie, w sposób przeglądowy, opisano podstawowe problemy związane z wpływem stoczni na środowisko naturalne. Podpunkty 1 i 2 odnoszą się do sytuacji przeszłej i obecnej. Podpunkty 3 i 4 odnoszą się do sytuacji nowej, która wynika ze wstąpienia Polski do UE. Pociąga to za sobą konieczność wprowadzenia zmian dostosowawczych przez każdą ze stoczni.

 • Środowisko w polskim systemie zarządzania

  Publication

  - Year 2005

  Ksiązka poświęcona ekonomicznym i prawnym aspektom integracji europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Ukazuje proces zbliżania polskiego ustawodawstwa do praw Unii Europejskiej, wynegocjowane okresy przejściowe oraz zmiany wynikające z Traktatu Akcesyjnego i prawa polskiego. Pomaga zrozumieć jak chronić środowisko naturalne, jak ochrona ta funkcjonuje w unijnym zarządzaniu, także przestrzegania, jakie programy w tym zakresie...

 • Wspomaganie komputerowe oceny oddziaływania na środowisko

  Publication

  - Year 2005

  Ocena oddziaływania na środowisko należy do najważniejszych i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska na świecie. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji ocen, w których, między innymi określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania...

 • Oceny oddziaływania na środowisko w urbanistyce

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł prezentuje oceny oddziaływania na środowisko, często w praktyce niesłusznie uznawane jedynie za formalność utrudniającą rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, jako niedoceniane, a niezwykle pomocne narzędzie wspomagające planowanie przestrzenne w osiąganiu ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono genezę, ideę, cele i potencjał systemu ocen środowiskowych, oraz jego mankamenty, zarówno na świecie jak...

 • Środowisko sieci IP jako platforma edukacyjna

  Publication

  Ogólnoświatowa sieci Internet oraz mechanizmy umożliwiające jej funkcjonowanie, od początku swojego istnienia zostały zaprojektowane z myślą o gromadzeniu, przechowywaniu, udostępnianiu i wymianie informacji, doświadczeń i wiedzy. Nic więc dziwnego, iż bardzo szybko znalazły zastosowanie nie tylko jako narzędzie wspierające badania naukowe, lecz także jako środowisko pozwalające efektywnie realizować zróżnicowane zadania dydaktyczne....

 • Środowisko przyrodnicze i kulturowe : część II

  Publication

  Przedstawiono stan środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w latach 2000-2004.

 • Czynniki kształtujące środowisko pacjenta w szpitalu

  Publication

  - Year 2018

  Szpital jest miejscem szczególnym – z założenia przebywają w nim osoby, znajdujące się w sytuacji niekomfortowej. Możliwości adaptacji w nowym środowisku u osób chorych, osłabionych lub osób z niepełnosprawnościami są znacząco obniżone, a przecież szpital należy do budynków o najbardziej skomplikowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Stan emocjonalny pacjenta w środowisku szpitalnym jest uzależniony od relacji z lekarzami...

 • Środowisko gospodarcze biznesu informatycznego w Polsce

  Publication

  - Year 2005

  Technologie informatyczne przyczyniaja się do przyspieszenia wzrostu gospodarki narodowej i warunkują sukces nowym przedsiębiorstwom. Jednakże udział tych technologii w tworzeniu PKB w Polsce jest jeszcze bardzo niski. Przystapienie polski do uE stwarza dla Polskich firm sektora IT nowe możliwości rozwoju, zwłaszcza dzięki realizowaniu incjatywy budowy europejskiego społeczeństwa informacyjnego.

 • Środowisko wspomagające zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych.

  Artykuł prezentuje środowisko komputerowe wspierające proces zarządzania ryzykiem w przedsięwzięciach informatycznych. We wstępie wprowadzono charakterystykę procesu zarządzania ryzykiem oraz przedstawiono podział tego procesu na poszczególne fazy. Następnie omówiono potrzeby informatycznego wsparcia zarządzania ryzykiem i zaproponowano prototypowe narzędzie system Risk Guide. Opisano zakres oferowanego wsparcia i wbudowaną...

 • Oceny oddziaływania na środowisko w ochronie krajobrazu

  Publication

  - AURA - Year 2006

  Artykuł ukazuje rolę ocen środowiskowych dla ochrony i kształtowania krajobrazu, coraz powszechniej uznawanego za wskaźnik jakości życia, wspólne bogactwo oraz kluczowy element tożsamości europejskiej. Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), uważane na świecie za jeden ze skuteczniejszych instrumentów realizujących cele ochrony środowiska i krajobrazu, są w Polsce narzędziem nie w pełni docenianym. Opisano mankamenty systemu OOŚ...

 • Uszkodzenia sieci kanalizacji sanitarnej. Wpływ na środowisko

  Publication

  Nieszczelność sieci powoduje zanieczyszczenie gleby i wód w otoczeniu kanału. W przypadku posadowienia kanału poniżej poziomu wód gruntowych dochodzi do występowania zjawiska infiltracji wód gruntowych do nieszczelnego kanału lub eksfiltracji ścieków z kanału do gruntu. Istniejąca metodyka terenowych badań geotechnicznych pozwala ocenić stan środowiska i wpływ na nie budowli inżynierskich oraz określić przepuszczalność hydrauliczną...

 • Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania.

  Publication

  - Year 2003

  Książka przedstawia kompleksowy materiał związany z wymaganiami, wdrażaniem,nadzorowaniem i doskonaleniem trzech najpopularniejszych sformalizowanych systemów zarządzania jakością (ISO 9001:2000), środowiskiem (ISO 14001) i BHP (PN-N 18001). Omówiona jest geneza oraz filary metodologiczne tych systemów jak również zasady ich integrowania. Materiał przedstawiony w książce może być szczególnie przydatny małym i średnim przedsiębiorstwom...

 • Wirtualne środowisko wspomagania realizacji złożonych przedsięwzięć informatycznych.

  W artykule postuluje się wykorzystywanie kooperacyjnego modelu wytwarzania oprogramowania opartego na wirtualnym środowisku wytwórczym do realizacji złożonych przedsięwzięć - dla których klasyczne modele, takie jak model kaskadowy czy spiralny nie gwarantują sukcesu. Rozważania poparto danymi zebranymi w trakcie realizcji projektu MEMORIAL 5PR UE.

 • Projekt DESYME - środowisko do tworzenia usług mobilnych

  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono cele, aspekty techniczne i strukturę programu europejskiego DESYME. Przeanalizowano aktualny stan techniki i trudności, na jakie napotykają podmioty usiłujące wykorzystać techniki mobilne w swych przedsięwzięciach. Przedstawiono potencjalne korzyści płynące z implementacji w tych warunkach wyników projektu DESYME. Skrótowo przedstawiono architekturę proponowanych rozwiązań oraz wykorzystywane techniki. Przedstawiono...

 • Artificjal environment for simulation of emergent behaviour

  Publication

  Przedstawiono opracowane środowisko dla modelowania zjawisk, w których współdziałanie wielu prostych jednostek prowadzi do powstawania złozonych struktur. Sposób oddziaływania jednostki zawarty jest w jej strukturze, która interpretowana jest poprzez specjalnie zdefiniowany język podobny do Prologu.

 • City disstribution logistics as an environmental factor

  Publication

  - Year 2008

  Przedstawiono związki pomiędzy systemami logistyki miejskiej i środowiskiem. Omówiono zadania administracji lokalnej w usprawnieniu dostaw oraz usuwaniu odpadów. Przeprowadzono wariantową analizę działań podejmowanych przez administratora obszaru miejskiego w celu poprawy jakości środowiska.

 • Krajobraz w ocenach oddziaływania na środowisko. Przypadek Rospudy

  Publication

  - Year 2009

  Artykuł omawia potrzebę i zakres studiów krajobrazowych, które powinny być wykonywane w ramach ocen oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko. Szczególnym przypadkiem, na bazie którego zaprezentowano zalecaną metodykę ocen oddziaływania na krajobraz, jest obwodnica Augustowa, najbardziej kontrowersyjna inwestycja drogowa ostatnich lat w Polsce. W ramach raportu o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Augustowa, sporządzonego...

 • Limiting influence of wireless network emissions on environment

  W pracy proponowany jest sposób zarządzania parametrami kanału radiowego w sieciach WiFi. Rozwiązanie oparte jest o niestosowaną dotąd w sieciach bezprzewodowych metodę pomiaru odległości stacji klienckiej od punktu dostępowego. Wymagane jest zmodyfikowanie warstwy MAC zarówno punktów dostępowych, jak i stacji klienckich. Możliwa jest także praca z typowymi kartami bezprzewodowymi.Zaproponowane rozwiązanie pozwala znacząco podnieść...

 • Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko

  Journals

  ISSN: 2544-6916

 • Ocena cyklu życia - wieloaspektowa analiza oddziaływania produktu na środowisko

  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono zasady oceny wpływu na środowisko techniką LCA zgodnie z normami Międzynarodowej Organizacji Standaryzacji. Technika LCA jest ekologicznym wskaźnikiem stanowiącym podstawę dokonania wyboru w kwestiach środowiskowych towarzyszących procesom produkcyjnym i usługowym, lub innej działalności człowieka. Zaletą tej techniki jest porównywanie wielkości oddziaływania na środowisko przez dwa lub większą liczbę produktów, różne...

 • Heterogeniczne środowisko testowe na potrzeby weryfikacji mechanizmów systemu netBaltic

  Przedstawiono heterogeniczne środowisko testowe integrujące różne techniki transmisji, wykorzystywane w testach elementów systemu netBaltic. Omówiono poszczególne istotne komponenty systemu testowego: sieć nabrzeżną, instalację na jednostkach pływających oraz instalację na boi pomiarowej. Jako ilustrację możliwości systemu zaprezentowano przykładowe wyniki uzyskane w opisanym środowisku.

  Full text to download in external service

 • Wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne

  W artykule, na podstawie raportów oceny stanu ochrony radiologicznej eksploatowanych źródeł technologii jądrowych, przedstawiono wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne. Korzystając z analiz wyników pomiarów przeprowadzonych w ostatnich 15 latach, przedstawiono trendy zmian w wybranych elementach środowiska naturalnego na terenie i w otoczeniu ośrodka Świerk. Ponadto zaprezentowano wpływ...

 • Wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne

  Publication

  W artykule przedstawiono wpływ pracy doświadczalnego reaktora jądrowego na krajowe środowisko naturalne w oparciu o raporty stanu oceny radiologicznej eksploatowanych źródeł technologii jądrowych. Na podstawie analizy wyników pomiarów z ostatnich piętnastu lat przedstawiono trendy zmian w wybranych elementach środowiska naturalnego na terenie i w otoczeniu ośrodka Świerk. Ponadto zaprezentowano wpływ wyników badań z piętnastoletniego...

 • Powstawanie oceanicznych aerozoli siarczanowych i ich wpływ na środowisko

  W pracy przedstawiono problem wpływu aerozoli morskich na środowisko i kształtowanie klimatu. Opisano cykl biogeochemiczny siarki w przyrodzie i źródła jej emisji. Główną uwagę poświecono związkom siarki powstającym w morzach i oceanach, a w szczególności dimetylosulfidowi (DMS) i procesom jego tworzenia. Wykazano jego znaczącą rolę w tworzeniu aerozoli siarczanowych. Przedstawiono hipotezę CLAW, która uwzględniając obieg związków...

 • Wpływ wraków na środowisko na przykładzie s/s ''Stuttgart''

  Publication

  - Year 2011

  Głównym celem pracy doktorskiej była próba określenia charakteru i wielkości oddziaływania na środowisko zatopionego podczas II wojny światowej wraku statku s/s Stuttgart. W celu określenia stopnia zagrożenia dla środowiska wykonano analizy chemiczne i badania ekotoksykologiczne próbek wody morskiej, osadów powierzchniowych i rdzeni. Odpowiednio przygotowane próbki wody morskiej i osadów poddane zostały analizom w celu oznaczenia...

 • KASKADA - środowisko do wytwarzania i uruchamiania multimedialnych aplikacji równoległych

  Publication

  Opisano podstawowe cechy platformy KASKADA jako środowiska do tworzenia i uruchamiania multimedialnych aplikacji rozproszonych. Przedstawiono funkcjonalność wspierającą konstrukcję algorytmów, zaimplementowanych jako zadania obliczeniowe wykonujące analizę danych wejściowych, usług prostych umożliwiających uruchamianie zadań obliczeniowych oraz usług złożonych agregujących usługi proste za pomocą scenariuszy wykonania. Zaprezentowano...

 • Rational portfolio manager - środowisko do wspomagania zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi

  Publication

  W rozdziale omówiono zastosowanie aplikacji Rational Portfolio Manager, oferowanej przez firmę IBM, do zarządzania grupą przedsięwzięć informatycznych. Rozdział obejmuje 5 głównych części: w pierwszej przedstawiono charakterystykę aplikacji a w następnej omówiono szkolenia, jakim poddany był autor. W kolejnych częściach przedstawiono zastosowanie RPM w zarządzaniu pięcioma rzeczywistymi projektami, ocenę jego przydatności do zarządzania...

 • Nowoczesne miasta – infrastruktura i środowisko (na marginesie krakowskiej konferencji)

  Przedstawiono szereg zasadniczych problemów rozwoju współczesnych miast. Zwrócono uwagę na problemy ekonomiczne nieodpowiednich działań w zakresie infrastruktury, w tym bardzo poważne rozbieżności w Polsce. Problemy w zakresie braków planów zagospodarowania przestrzennego, niska jakość wielu planów (studium, miejscowy plan). Przygotowanie procesu inwestycyjnego. Wnioski z krakowskiej konferencji

 • Budynek jako środowisko - od teoretycznych postulatów do przezroczystej architektury.

  Publication

  - Year 2002

  Współcześnie dyskurs teoretyczny staje się komplementarny z dyskursem realizowanym poprzez wzniesione obiekty architektury. W szczególności rozwijany jest w tych obiektach, które kształtowane są odniesieniami do natury. Budynki takie stają się środowiskami, obszarami generującymi zdarzenia i nieoczekiwane zmiany. Architektura staje się nierozłączną częścią takiego środowiska i staje się wobec niego przezroczysta.

 • Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania. Wyd. 2

  Publication

  - Year 2004

  Książka przedstawia podstawy oraz wymagania dotyczące trzech najczęściej stosowanych w praktyce normatywnych systemów zarządzania - jakością (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001) oraz BHP (PN-N 18001). Omówiono podobieństwa i różnice tych systemów wskazując kontekst ich integracji w jednym systemie zarządzania. W wydaniu drugim (wydanie I -2003r.) wprowadzono uzupełnienia i korekty związane ze zmianami w omawianych standardach.

 • Człowiek i Środowisko

  Journals

  ISSN: 0137-3617

 • An integrated framework for security protocol analysis

  Publication

  - Year 2008

  Assurance of security protocols needs particular attention. Flaws in a protocol can devastate security of the applications that rely on it. Analysis of the protocols is difficult and it is recommended that formal methods are employed to provide for higher levels of assurance. However, the formal methods can cover only a part of the scope of the problem. It is important that the formal models are valid representations of the protocol...

 • Wybrane aspekty wpływu modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej na środowisko

  Artykuł dotyczy problemów związanych z procesami rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych wraz z przejazdami kolejowymi oraz ich bezpośredniego wpływu na środowisko. Przedstawiono dane statystyczne wypadków kolejowych, które wskazują na konieczność modernizacji przejazdów kolejowych. Omówiono obowiązujące w Polsce normy, przepisy oraz rozporządzenia dotyczące przejazdów kolejowo - drogowych. Wskazano na nieścisłości w przepisach...

 • Czynniki kształtujące środowisko pracy, zamieszkania i odpoczynku człowieka na statku

  Publication

  - Year 2008

  Statek morski pełni jednocześnie funkcję miejsca pracy, mieszkania oraz odpoczynku. Eksploatowany w trudnych warunkach fizycznych musi odpowiadać różnorodnym wymaganiom. Organizm ludzki wraz ze swoimi właściwościami jest punktem odniesienia, którym należy podporządkować rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne pomieszczeń tworzących środowisko człowieka na statku. Organizację przestrzeni przeznaczonych na pobyt ludzi (zarówno załogi,...

 • Ład przestrzenny w procesach rozwojowych - metoda oceny oddziaływania na środowisko

  Publication

  - Year 2006

  Referat prezentuje cele, zakres, zasady i efekty edukacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla architektów, urbanistów i planistów przestrzennych. Przedmiot ten, wzbogacający ofertę kształcenia, prowadzony jest od kilku lat na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem zajęć jest zaprezentowanie OOŚ (części systemu ocen środowiskowych) jako narzędzia wspomagającego system planowania przestrzennego i stwarzającego...

 • Aplikacje i środowiska kontekstowe: Środowisko OSGi oraz definiowalna architektura SOA

  Publication

  - Year 2008

  Podejście komponentowe jest coraz częściej wykorzystywane jako metoda wytwarzania aplikacji. Artykuł ten omawia specyfikację OSGi, definiującą platformę dla działania usług, które mogą być dynamicznie instalowane, uaktualniane i usuwane bez konieczności restartu całego środowsika. Rozwinięciem specyfikacji OSGi jest programowalna architektura SOA. Dostarcza ona mechanizmu programowania, który wraz z zaproponowanym zunifikowanym...

 • Chrześcijańska koncepcja odpowiedzialności za środowisko w świetle encykliki Laudato si’

  Publication

  Full text to download in external service

 • Wiki-WS - repozytorium kodów źródłowych i środowisko wykonawcze usług sieciowych

  Publication

  - Year 2012

  W artykule opisano platformę Wiki-WS, która obejmuje otwarte repozytorium wraz z podsystemem zarządzającym zgromadzonymi w nim usługami sieciowymi oraz monitorowaną platformę wykonawczą. Przedstawiono potencjalnych użytkowników oraz korzyści płynące z wykorzystania Wiki-WS. Omówiono zalety dostępu do danych równocześnie z procesu wytwórczego i produkcyjnego. Zaprezentowano i omówiono aktualny stan prac nad platformą. Opisano dalszy...

 • XI Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny. Polska w Europie - rozwój i środowisko

  Prezentacja rezultatów Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego, który został zorganizowany przez wydawnictwo Abrys (Poznań)

 • Przemiany w otaczającym świecie : Człowiek i środowisko : Poradnik w ważnych decyzjach.

  Publication
  • R. Kolman

  - Year 2005

  Treść książki ujęto w trzech częściach, które ujmują: przygotowanie czytelnika, poznanie wiedzy, wykorzystanie praktyczne treści.

 • Środowisko testowe i symulacyjne do weryfikacji bezpieczeństwa kooperacyjnego w sieciach bezprzewodowych

  Wraz z rozwojem bezprzewodowych sieci komputerowych rośnie potrzeba zapewnienia zadowalającego poziomu bezpieczeństwa ich unkcjonowania. Potrzeba taka istniała już w przypadku klasycznych sieci przewodowych, lecz środowisko sieci bezprzewodowej okazuje się szczególnie podatne na różnorodne zagrożenia, poczynając od atakówtypu DoS, poprzez zagrożenia poufności i integralności danych oraz manipulację informacją o tożsamości użytkowników,...

 • Potrzeby wodne roślin energetycznych jako problem oddziaływania na środowisko w Polsce

  Publication

  - Year 2009

  Praca przedstawia strategię rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Wskazuje się zwłaszcza na instrumenty prawne i finansowe. Produkcja biomasy wymagać będzie znacznych ilości wody w rolnictwie nie-żywnościowym, a więc konieczne będzie skoordynowanie strategii rozwoju energetyki ze strategia gospodarowania woda w Polsce. Z obliczeń wynika, że potrzeby wodne roślin energetycznych będą...