Search results for: ANALIZA WODY - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: ANALIZA WODY

Search results for: ANALIZA WODY

 • ANALIZA STANU TECHNICZNEGO RUROCIĄGÓW: WODY PRZeMYSŁOWEJ I SOLANKI

  Pracę wykonano na zlecenie Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego "HYDRO-POMP" Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 19, 93-578 Łódź. Wykonawcą zlecenia jest Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej, 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12. Celem pracy była analiza stanu technicznego i badania dwóch rurociągów: solanki oraz wody przemysłowej. Badania wykonywano w warunkach terenowych...

 • Analiza parametrów płukania sieci wodociągowej metodą ukierunkowanego przepływu wody

  Publication

  Eksperymenty prowadzone przez wiele lat podczas płukania sieci wodociągowej metodą jednokierunkowego przepływu wody umożliwiają weryfikację interakcji między jakością wypłukiwania nagromadzonych zanieczyszczeń oraz parametrami przepływu, liczbą cykli wymiany wody, a także zasięgiem płukania. Usuwanie zanieczyszczeń na początku przebiega zgodnie z szybko rosnącą krzywą, a następnie według funkcji malejącej. Taki przebieg jest spowodowany...

  Full text available to download

 • Czy warto pić wodę butelkowaną? Analiza porównawcza jakości wody z gdańskich ujęć podziemnych i wody butelkowanej

  Publication

  - Year 2016

  Życie ludzkie nierozłącznie wiąże się z obecnością wody. Woda stanowi zarówno element organizmu ludzkiego, jak i środowiska. Prawidłowe funkcjonowanie człowieka w dużej mierze zależy od regularnego dostarczania organizmowi niezbędnej dawki wody oraz odpowiedniej ilości składników mineralnych. Celem pracy była analiza porównawcza jakości wody wodociągowej pochodzącej z ujęć podziemnych oraz dostępnych na rynku wód butelkowanych...

 • Analiza niszczącego oddziaływania wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe.

  Publication

  - Year 2004

  Niniejsza praca doktorska dotyczy zniszczeń nawierzchni asfaltowych powodowanych oddziaływaniem wody oraz łącznie wody i mrozu. Woda i mróz wpływa na osłabienie kohezji mieszanki i adhezji asfaltu do kruszywa, dąży do odmycia otoczki asfaltu z powierzchni kruszywa, prowadząc do obniżenia wytrzymałości mieszanki i degradacji nawierzchni.Na podstawie studiów literatury autor przedstawił istotę adhezji asfaltu do kruszywa, teorie...

 • Analiza wybranych jednostek bilansów zapotrzebowania wody w aspekcie zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi

  Publication

  - Inżynieria Morska i Geotechnika - Year 2019

  Zaspokojenie zapotrzebowania wody na cele gospodarcze przez wykorzystanie wody o obniżonej jakości np. wody opadowe. Współczynnik sw zdefiniowany do wyznaczenia wielkości poboru wody wodociągowej przeznaczonej na mycie placów i ulic, polewanie zieleni miejskiej, czy do podlewania ogrodów, zdefiniowano. Sezonowy wzrost poboru wody wodociągowej skorelowany ze wzrostem temperatury powietrza i niedosytu wilgotności powietrza oraz ujemnie...

  Full text to download in external service

 • Analiza słonecznego ogrzewania wody. Instalacje Sanitarne**2002 nr 3 s. 30-32, 6 rys.

  Publication

  - Year 2002

  Przedstawiono studium parametryczne oceny ekonomicznej efektywności insta-lacji slonecznego ogrzewania wody, wykorzystującej zmodyfikowaną do potrzebenergetyki słonecznej metodę ''Zaktualizowanej Wartości Netto'' -NPVW. Stwier-dzono istnienie znacznych obszarów opłacalności słonecznego ogrzewania wodyw okresie 25-letniego horyzontu czasowego. Jest jednak konieczna pomoc rządowa w zakresie inwestowania na instalację słoneczną.

 • Nieliniowy dynamiczny model instalacji katalitycznego odtleniania wody

  Instalacja katalitycznego odtleniania wody służy do redukcji stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie zasilającej obieg ciepłowniczy. W artykule opisano przykładową instalację tego rodzaju. Analiza procesów w niej zachodzących pozwoliła zaproponować metodykę budowy i strukturę modelu. Ze względu na różne skale czasowe dynamiki procesów zachodzących w instalacji i jej poszczególnych elementach, zaproponowano model w części statyczny,...

  Full text available to download

 • Sezonowość produkcji wody wodociągowej w aglomeracjach miejskich w latach 1996-2009

  Publication

  Problem sezonowości produkcji i sprzedaży wody w systemie wodociągowym. Analiza na przykładzie kilku wybranychy aglomeracji miejsko - przemysłowych. Metodyka, rezultaty

 • Na granicy wody i lądu – pojęcie niebieskiej przestrzeni urbanistycznej

  Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym z wykorzystaniem wody lub wręcz projektowania nowych terenów miejskich na obszarach wodnych. Sposób postrzegania strefy graniczenia wody i lądu w mieście ulega transformacji, a związek między tymi dwoma tkankami – znacznemu zacieśnieniu, w skutek czego w ostatnim dziesięcioleciu zaczęło kształtować się pojęcie niebieskich przestrzeni miejskich....

  Full text available to download

 • Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń powietrza wody i gleby w miejscowości Tleń

  Publication

  - Zarządzanie ochroną przyrody w lasach - Year 2015

  Identyfikacja źródeł skażenia. Wskazanie czynników degradujących. Badania ewentualnych zagrożeń w efekcie działań gospodarczo - bytowych mieszkańców. Analiza źródeł zanieczyszczeń i różnych wariantów ich eliminowania lub minimalizowania.

  Full text to download in external service

 • Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska

  Publication

  - Year 2017

  Zmiany klimatyczne, kurczące się zasoby naturalne oraz niekontrolowany rozrost obszarów zurbanizowanych to główne problemy i wyzwania stawiane przed współczesnymi miastami. Miasta generują jednocześnie największe potrzeby wodne, szczególnie wody najwyższej jakości, głównie na potrzeby konsumpcji swoich mieszkańców. Same procesy urbanizacyjne wywołują zmiany w środowisku przyrodniczym wpływając negatywnie na dostępność i jakość...

  Full text available to download

 • Ekspertyza materiałowa rurociągu wody pitnej ze stali gatunku AISI 304

  Publication

  Celem pracy było ustalenie przyczyny zniszczenia instalacji wodociągowej w budynku. Instalacja była wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304. Zakres pracy obejmował: badania makroskopowe uszkodzeń, mikroanalizę EDX produktów korozji występujących na powierzchni wewnętrznej rurociągu, badania metalograficzne uszkodzeń i ocena stanu stali. Analiza doboru stali na elementy instalacji wodociągowej

 • WYKORZYSTANIE GORĄCEJ WODY ZE ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH DO WSPOMAGANIA BLOKU ENERGETYCZNEGO DUŻEJ MOCY

  Publication

  - Year 2012

  Artykuł przedstawia analizę techniczną możliwości wykorzystania wody geotermalnej do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy. Obiekty wykorzystane do analizy to obieg elektrowni Turów z turbiną 200MW i elektrowni Opole z turbiną 360MW. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie i wykorzystywanie energii geotermicznej w chłodziarkach absorpcyjnych bromowo-litowych. Wyprodukowany w ten sposób chłód miałby wspomagać pracę skraplacza....

 • Ocena zmienności wskaźników dynamiki produkcji wody wodociągowej w aglomeracjach miejskich w latach 1996-2009

  Publication

  Dynamika procesu poboru wody wodociągowej w wieloleciu na przykładzie wybranych aglomeracji miejskich. Analiza trendów rozwoju zjawiska.

 • Lotne związki chlorowcoorganiczne w strumieniach ścieków i wody procesowej zakładu przemysłowego

  Publication

  - Year 2012

  Lotne związki chlorowcoorganiczne ze względu na swoje właściwości toksyczne, kancerogenne, mutagenne stanowią grupę zanieczyszczeń organicznych, której chemicy analitycy poświęcają wiele uwagi. Pomimo faktu, że dostępne dane literaturowe zapewniają możliwość dokładnego opisu losu środowiskowego ksenobiotyków należących do tej grupyzwiązków, wciąż istnieje potrzeba prac badawczych w tym zakresie, jak również w zakresie określenia...

 • Wykorzystanie gorącej wody ze źródeł geotermalnych do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy

  Publication

  - Year 2012

  Artykuł przedstawia analizę techniczną możliwości wykorzystania wody geotermalnej do wspomagania bloku energetycznego dużej mocy. Obiekty wykorzystane do analizy to obieg elektrowni Turów z turbiną 200MWi elektrowni Opole z turbiną 360MW. Proponowane rozwiązanie to zastosowanie i wykorzystywanie energii geotermicznej w chłodziarkach absorpcyjnych bromowo-litowych. Wyprodukowany w ten sposób chłód miałby wspomagać pracę skraplacza....

 • Wpływ temperatury wody chłodzącej w skraplaczu na ilość produkowanej mocy elektrycznej w obiegu parowym 200MW

  Publication

  - Year 2012

  Referat przedstawia analizę techniczną wpływu zmian temperatury wody chłodzącej skraplacz na ilość produkowanej energii elektrycznej, jak również zmiany jednostkowego zużycia ciepła dla obiegu elektrowni Turów z turbiną 200MW. Analiza została przeprowadzona przy pomocy programu DIAGAR oraz jego preprocesora Projdiag w którym został stworzony wstępny graf obliczeniowy a także wygenerowane dane, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie...

 • Mierzenie wody

  Publication

  Problemy konsekwencji przewymiarowania wodomierza skrzydełkowego.

 • Temperatura wody chłodzącej w skraplaczu jako czynnik wpływający na ilość produkowanej mocy elektrycznej w bloku parowym 360 MW.

  Publication

  - Year 2012

  Artykuł przedstawia analizę techniczną wpływu zmian temperatury wody chłodzącej skraplacz na ilość produkowanej energii elektrycznej, jak również zmiany jednostkowego zużycia ciepła dla obiegu elektrowni Opole z turbiną 360MW. Analiza została przeprowadzona przy pomocy programu DIAGAR oraz jego preprocesora Projdiag w którym został stworzony wstępny graf obliczeniowy a także wygenerowane dane, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie...

  Full text to download in external service

 • Temperatura wody chłodzącej w skraplaczu jako czynnik wpływający na ilość produkowanej mocy elektrycznej w bloku parowym 360 MW.

  Publication

  - Year 2013

  Artykuł przedstawia analizę techniczną wpływu zmian temperatury wody chłodzącej skraplacz na ilość produkowanej energii elektrycznej, jak również zmiany jednostkowego zużycia ciepła dla obiegu elektrowni Opole z turbiną 360MW. Analiza została przeprowadzona przy pomocy programu DIAGAR oraz jego preprocesora Projdiag w którym został stworzony wstępny graf obliczeniowy a także wygenerowane dane, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie...

  Full text to download in external service

 • Izolacja lotnych związków organicznych z próbek wody. Metody i aparatura. Analysis of volatile organic compounds (VOCs) in water samples. Methods and apparatus.

  Publication

  - Year 2004

  Omówiono techniki wykorzystywane do przygotowania próbek wody do oznaczeń analitów z grupy lotnych związków organicznych (VOCs) za pomocą chromatografii gazowej. Opisano wady i zalety takich technik jak: bezpośrednie dozowanie próbki wody do kolumny chromatograficznej, ekstrakcja rozpuszczalnikiem, ekstrakcja do fazy stałej lub stacjonarnej, ekstrakcja membranowa oraz analiza fazy nadpowierzchniowej. Omówiono także nowe rozwiązania...

 • Wody opadowe 2016

  Charakterystyczne problemy wód opadowych które wystąpiły w 2016 r. Omówiono przewidywane kierunki zmian w polskim systemie prawnym wraz z wynikającymi stąd zagrożeniami. Specyficzne problemy zbiornika retencyjnego. Platforma retencja pl, informacja o przygotowaniu polskiego atlasu elektronicznego wód opadowych PANDA. Podstawowe informacje dotyczące opadu gdańskiego z lipca 2016.

 • Oblicza gdańskiej wody

  Na kanwie konferencji rocznicowej przedstawiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem i rozwojem gdańskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Znaczenie elementu "wody" dla rozwoju Gdańska. Wartości i zagrożenia

 • Uzdatnianie wody basenowej

  Publication

  - Year 2011

  Artykuł jest poświęcony fizykochemicznym podstawom uzdatniania wody w basenach kąpielowych

  Full text to download in external service

 • Marek Biziuk prof. dr hab. inż.

  People

  CURRICULUM VITAE Marek BIZIUK  Born                                        1947 MSc                                         1969 GUT PhD                                         1977 GUT DSc                                         1994 GUT Professor                                 2001   Membership of scientific society - Gdansk Scientific Society - Romanian Society of Analytical Chemistry - Engineers and Techniques of...

 • WPŁYW TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY NA STABILNOŚĆ BIOLOGICZNĄ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

  W pracy zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych stabilności biologicznej wody przeznaczonej do spożycia, z pominięciem wpływu sieci wodociągowej. Próbki wody surowej oraz wody po procesach uzdatniania wykorzystane w badaniach pobierano na jednej z Trójmiejskich stacji uzdatniania wody eksploatującej podziemne wody kredowe, trzecio- i czwartorzędowe, charakteryzujące się dobrą jakością mikrobiologiczną oraz podwyższonym stężeniem...

  Full text to download in external service

 • Automatyzacja stacji uzdatniania wody

  Niniejsza praca przedstawia projekt systemu automatyki stacji uzdatniania wody. Przedstawiono procesy technologiczne stosowane na automatyzowanej SUW, wymagania stawiane systemowi automatyki oraz opis zaprojektowanego systemu. Opisano także przeprowadzone podczas rozruchu systemu badania oraz ocenę ich wyników.The paper presents a project of a control system for a water treatment plant. The process flow of water treatment is shown...

 • Umowność ustaleń a wody opadowe

  Publication

  - Year 2009

  Realizacja wszelkich obiektów inżynierskich wiąże się nieodłącznie z przyjmowaniem szeregu różnorodnych założeń, charakteryzujących się większym bądź mniejszym stopniem umowności.Stosowanie umownych procedur, szacowanie wartości współczynników, przyjmowanie "odgórnych" wytycznych itp. jest zatem ogólnie przyjętym i - w przeważającej większości przypadków - niebudzącym wątpliwości procederem. Wydaje się jednak, że w przypadku planowania...

 • Retencja wody - zbiornik retencyjny

  Publication

  - Year 2010

  Uzasadnienie potrzeby rozbudowy retencji wód opadowych. Rozwiązaniaq tradycyjne i alternatywne. Konieczność modyfikacji istniejących systemów. Zbiornik na bazie drobnych elementów.

 • Ochrona pośrednia ujęć wody

  Problemy ochrony sanitarnej ujęć wody pitnej. Formalne wymagania prawne dotyczące wyznaczania stref. Kontrowersyjność polskich rozstrzygnięć prawnych. Potrzeba zmiany polityki w celu podwyższenia rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa. Gra pozorów. Konieczność określania stref podwyższonej ochrony.

 • Wody opadowe - ciąg dalszy problemów

  Wody opadowe. Systemy, elementy, zagospodarowanie. Podstawy prawne, niekonstytucyjność. Poszukiwanie rozwiązań ekonomicznych. Specyfika lokalna, konsekwencje ''uśredniania''. Nowe wyroby.

 • Strefy ochrony ujęć wody podziemnej

  Publication

  - Instal - Year 2016

  Ogólne problemy ochrony sanitarnej ujęć wody. Ochrona bezpośrednia i pośrednia. Strefy ochrony ujęć wody powierzchniowej i podziemnej. Braki w zakresie ochrony ujęć wód podziemnych. Strategia unikania.

 • Wyznaczanie strefy ochronnej ujęcia wody

  Publication

  Potrzeba skutecznej ochrony ujęć wody ze szczególnym uwzględnieniem ujęć wody podziemnej. Braki w polskich regulacjach prawnych oraz praktyce. Potrzeba zmian i zasad postępowania. Propozycje rozwiązania problemu.

 • Wpływ przepływów pożarowych na jakość wody

  Publication

  - Year 2013

  Hydraulika sieci o niewielkich przepływach. Zaburzenia przy przepływie pożarowym. Stagnacja wody w sieci, zagniwanie. Poszukiwanie akceptowalnych rozwiązań. Propozycje rozwiązania problemu.

 • Problem zastania wody w instalacjach wodociągowych

  Publication

  - Year 2013

  Zmiany jakości wody w warunkach bezruchu. Konsekwencje zastania dla dystrybucji. Przeciwdziałanie

 • Koncepcja autonomicznego układu do dezynfekcji wody

  W artykule poruszono temat pozyskania energii z nietypowych źródeł. Przedstawiono wyniki prac nad prototypem układu wykorzystującego przepływ strumienia wody jako źródło energii. Zakładano pozyskanie strumienia zarówno z naturalnych cieków wodnych jak i z domowych instalacji wodnych. W pracy sprawdzano koncepcję zastosowania odzyskanej energii do zasilania diod UV – C mających na celu zmniejszenie zagrożenia mikrobiologicznego...

  Full text available to download

 • Lokalizacja wycieków w sieciach dystrybucji wody

  Publication

  - Year 2008

  Sieć wodociągowa, podobnie jak każdy duży obiekt, w którym prowadzony jest złożony proces, wymaga odpowiedniego systemu monitorującego. Jednym z poważnych i wciąż aktualnych problemów są niekontrolowane straty wody w sieci. Jednym z możliwych sposobów szybkiego wykrywania wycieków z sieci jest umieszczenie czujników pomiarowych na każdej rurze i w każdym węźle. Oczywistym jest, że takie rozwiązanie wiaże się z olbrzymimi kosztami....

 • Stacja podczyszczania wody w sieciach ciepłowniczych

  Publication
  • J. Marjanowski
  • J. Ostrowski
  • G. Tabisz
  • R. T. Bray

  - Instal - Year 2010

  W publikacji przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w skali technicznej zakresie poprawy jakości wody w sieciach ciepłowniczych. Przeprowadzone badania nad funkcjonalnością pracy stacji SPW (Stacji Podczyszczania Wody) produkcji CBW Unitex w miejskich systemach ciepłowniczych wykazały jego skuteczność w zakresie oczyszczania wody sieciowej i przywracania jej parametrów zgodnych z normą PN-85/C-04601. W wyniku zainstalowania...

 • Mikrobiologiczne aspekty jakości wody do spożycia

  W pracy przedstawiono przegląd aktualnego piśmiennictwa dotyczącego jakości wody produkowanej na stacjach uzdatniania w aspekcie jej stabilności biologicznej podczas rozprowadzania w sieci wodociągowej. Opisano główne przyczyny, skutki oraz metody zapobiegania wtórnemu wzrostowi mikroorganizmów w wodzie wodociągowej.

 • Unieszkodliwianie odpadów z uzdatniania wody basenowej

  Publication

  - Year 2010

  Postępowanie z odpadami będącymi wynikiem uzdatniania wody z basenów kąpielowych i innych obiektów rekreacyjnych znalazło dotychczas niewielką uwagę w dostępnej literaturze. Zanieczyszczenia wprowadzane do wody basenowej wnoszone są głównie przez użytkowników, ale są też efektem dezynfekcji i uzdatniania wody oraz rozwoju niektórych mikroorganizmów.

 • Zastosowanie nanocząstek magnetycznych do oczyszczania wody

  Publication

  - Year 2016

  Celem pracy było wytworzenie nanocząstek magnetycznych do usuwania zanieczyszczeń z wody. Wytworzono je dwoma sposobami. Pierwszym z nich była synteza niklowo-cynkowych ferrytowych (Ni0.5Zn0.5Fe2O4) nanocząstek metodą współstrącenia kationów metali wodorotlenkiem sodu w podwyższonej temperaturze [Majewski 2007]. Drugim sposobem była tzw. metoda sucha, przy pomocy której otrzymano maghemit [Lu i in. 2006]. Dokonano modyfikacji oraz...

 • NA STYKU LĄDU I WODY - GDAŃSK

  Publication

  Na wyjątkowość zasobu kulturowego dawnej Stoczni Gdańskiej składają się różne wartości i czynniki działające na siebie wzajemnie w sposób synergiczny. Obok treści historycznych, związanych z samym zakładem przemysłowym, znajdują się te dotyczące strajków robotniczych i przemian ustrojowych. Dodatkowo, specyfiką krajobrazu przemysłowego, w rozumieniu zabudowy i zagospodarowania, jest pewna „warstwowość”, a dla obserwatora z zewnątrz...

  Full text to download in external service

 • Wody spływne jako źródło zanieczyszczeń środowiska

  Publication

  - Year 2005

  Największy udział w dostawie zanieczyszczeń z atmosfery do powierzchni ziemi w regionach położonych w znacznych odległościach od źródeł emisji ma depozycja mokra. Opady atmosferyczne, będące produktem kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze, na skutek adiabatycznego ochładzania sie powietrza, opadają na powierzchnię ziemi. Jedną z ważniejszych form opadów są wody spływne (inaczej - ścieki opadowe lub wody opadowe spływające)....

 • Fog water chemical composition in different geographic regions of Poland

  Publication

  - Year 2007

  Próbki wody z mgły pobierane były w latach 2005-2006 na terenie Szrenicy, Zakopanego i Borucina. Analiza statystyczna ujawniła znaczące różnice w składzie chemicznym próbek wody z mgły w zależności od regionu geograficznego, wysokości pobierania próbek, ale także od momentu pobierania próbki. Stwierdzono również różnice składu chemicznego pomiędzy mgłą radiacyjna a orograficzną.

 • Interpretacja badania dysypacji w gruntach normalnie skonsolidowanych w metodzie CPTU

  Analiza ciśnienia wody generowanego podczas wciskania końcówki CPTU. Przedstawiono opis krzywej dysypacji w gruntach normalnie konsolidowanych oraz przykład interpretacji badania dysypacji nadwyżki ciśnienia wody w warstwie gliny pylastej. Wyznaczono wartość współczynnika konsolidacji oraz współczynnika filtracji w tej warstwie.

 • Wody opadowe i co dalej? Projekt standaryzowany.

  Publication

  Zagadnienia projektowania systemów zagospodarowania wód opadowych. Problem ograniczonej znajomości zjawisk i poziomu ryzyka - ostatecznie zawsze mieścimy się w kategorii wyboru mniejszego zła. Definiowanie wąskich gardeł systemów. Zróżnicowane traktowanie w fazie projektowania. Sprawność odbioru spływu, braki standardów w przedmiotowym zakresie. Omówienie próby Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w tym zakresie.

 • Wody opadowe : aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

  Publication

  - Year 2011

  Problemy zagospodarowania wód opadowych. Niejednoznaczność ocen ilościowych i jakościowych. Konflikt czynnika ekonomicznego, technologicznego, ekologicznego w warunkach braku uregulowania stosunków prawnych. Konieczność zrozumienia problemu na poziomie gminy. Wspólne działania w ramach programu Gdańska i Sopotu: retencja, podczyszczenie i ochrona plaż.

 • Wody opadowe. Aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne

  Zagadnienia finansowo-organizacyjne zagospodarowania wód opadowych. Sfery konfliktów. Problemy prawne. Efekty dyskusji. Stanowisko Związku Miast Polskich. Postulaty w sprawie zmian zasad uregulowań prawnych.

 • Pomiary głębokości szybkozmiennego, płaskiego, poziomego przepływu wody

  Publication

  W artykule przedstawiono przebieg laboratoryjnych pomiarów głębokości szybkozmiennego, płaskiego przepływu wody, zachodzącego w trakcie propagacji fal wezbraniowych po przerwaniu wału przeciwpowodziowego. Opisano szczegółowo stanowisko i przyrządy pomiarowe, technikę prowadzenia pomiarów oraz przedstawiono wybrane wyniki. Uzyskane wyniki pomiarów głębokości zestawiono z rezultatami otrzymanymi w wyniku modelowania matematycznego....

 • Identyfikacja stałej reprezentującej bezwładność masy przepływającej wody

  W artykule przedstawiono sposób identyfikacji wartości parametru reprezentującego bezwładność masy przepływającej wody dla hydrozespołów pracujących przy dużym spadzie i długich rurociągach. Opisany sposób identyfikacji wykorzystywany jest w adaptacyjnej metodzie synchronizacji. Do identyfikacji wykorzystuje się uproszczony model matematyczny układu regulacji prędkości kątowej oraz początkową fazę odpowiedzi synchronizowanego obiektu.