Search results for: CEL NADRZĘDNY PRZEDSIĘBIORSTWA - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: CEL NADRZĘDNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Search results for: CEL NADRZĘDNY PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Cel i przesłanki wyceny przedsiębiorstwa

  Publication

  - Year 2007

  W pracy przedstawiono cel oraz przesłanki wyceny przedsiębiorstwa. Wyróżniono przesłanki wewnętrzne, zewnętrzne oraz o charakterze wewnętrzno - zewnętrznym.

 • Cel przedsiębiorstwa a jego działania podejmowanie w warunkach kryzysu gospodarczego

  Publication

  Artykuł porusza niezwykle istotny element zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, jakim jest cel jego działania. W oparciu o analizę literatury dotyczącej wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, zaproponowano model zestawu czynników, wpływających na obieranie celów wzrostowych przez MSP. Dzięki badaniom prowadzonym w ramach Pomor-skiego Obserwatorium Gospodarczemu na próbie 2132 firm przeanalizowano zmiany celów firm...

 • Przypadek przedsiębiorstwa społecznego - o jednej spółdzielni i jej prezesie. Kluczowe wymiary analityczne: cel, governance, sieci powiązań

  Publication

  - Year 2016

  Rozdział przedstawia studium przypadku działania przedsiębiorstwa społecznego - spółdzielni zatrudniającej osoby niepełnosprawne. W dużej mierze skupia się na opisie osoby prezesa spółdzielni i jego decyzjach oraz ich wpływu na działanie przedsięwzięcia. Tekst może służyć jako punkt wyjścia do dyskusji na temat przedsiębiorczości społecznej oraz oceny spółdzielni jako formy działania, poprzez pryzmat mechanizmów rządzenia, sieci...

 • Strategia podatkowa szansą na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa

  Cel – Analiza strategii podatkowej pod kątem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ukazanie wpływu podatków na sytuację finansową przedsiębiorstwa, a w rezultacie na jego konkurencyjność względem innych przedsiębiorstw. W artykule scharakteryzowano pojęcie konkurencyjności przedsię-biorstw, omówiono znaczenie podatków z punktu widzenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zwrócono uwagę na strategię podatkową jako jednej z elementów...

  Full text available to download

 • Wyróżniki modelu biznesu przedsiębiorstwa inteligentnego

  Publication

  - Year 2016

  Burzliwa zmiana środowiska biznesowego wpływa na ludzi tak, że generują oczekiwania na wyroby i usługi zaspokajające ich dotychczasowe i nowe potrzeby w coraz większym stopniu. W ten sposób przed menedżerami powstają wciąż nowe, bardziej skomplikowane i wysublimowane wymagania. W takich uwarunkowaniach prowadzenia biznesu sukces osiąga to przedsiębiorstwo, które jest inteligentne. W takiej perspektywie celem badań było wyłonienie...

 • Optymalizacja podatkowa jako element zarządzania finansami przedsiębiorstwa

  Cel – Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, iż optymalizacja podatkowa powinna być elementem strategii każdego przedsiębiorstwa. W opracowaniu omówiono pojęcie i istotę optymalizacji podatkowej oraz wskazano przesłanki jej stosowania w przedsiębiorstwie. Następnie wskazano miejsce optymalizacji podatkowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i omówiono strategię podatkową. Następnie przeanalizowano ryzyko podatkowe i w...

  Full text available to download

 • Analiza sentymentu jako narzędzie monitorowania wyników finansowych przedsiębiorstwa

  Media społecznościowe tworzą globalną platformę do dzielenia się interesującymi pomysłami lub nowościami, komentarzami i recenzjami. Stanowią bogate źródło danych do eksploracji opinii w celu pozyskania wcześniej nieznanej i użytecznej wiedzy biznesowej, która umożliwi nie tylko zwinne zarządzanie na rzecz skutecznej obsługi klienta, ale również powinna mieć odzwierciedlenie w finansowych wynikach przedsiębiorstwa. Za główny cel...

  Full text available to download

 • Filozofia Kaizen. Rozwój międzynarodowego przedsiębiorstwa według japońskiej metody

  Publication

  - Year 2017

  Tematem niniejszej pracy stała się japońska koncepcja Kaizen, jej analiza na podstawie wybranych przykładów z badań własnych. Celem pracy było przywołanie filozofii pod kątem teoretycznym, ale również praktycznym opierając się na przytoczeniu kilku przykładów. Praca naukowa w swojej treści obejmuje analizę oraz znalezienie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: Czym jest koncepcja Kaizen? Co oznacza japońska filozofia pracy "...

 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

  Journals

  ISSN: 0860-6846

 • Zmiana w przedsiębiorstwie. W: Inżynieria zarządzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka.Gdańsk: P. Gdań.**2003 s. 106-114, 2 rys. bibliogr. 8 poz.

  Publication

  - Year 2003

  Obecna sytuacja polskich przedsiębiorstw jest niezwykle trudna. Zmienne otoczenie w postaci coraz większej konkurencji, zmienne przepisy prawa, zmiany granic Unii Europejskiej, a także trudności w ściąganiu należności powodują destabilizację przedsiębiorstwa. Często ta chwiejność przedsiębiorstwa przeradza się w jej upadek.Dokonując badań zmian zachodzących w przedsiębiorstwach zauważyłam, że próbują one różnymi metodami nadążyć...

 • Przedsiębiorczość a współczesna myśl katolicka

  Publication

  Artykuł przedstawia wybrane poglądy na temat przedsiębiorczości wyrażane w ramach katolickiej myśli społecznej. Kościół katolicki w swoim nauczaniu jest przychylny przedsiębiorczości, choć rzadko aktywnie do niej zachęca. Katolicka nauka społeczna wskazuje, że przedsiębiorcy, a także kierujący przedsiębiorstwami i wszyscy podejmujący decyzje na polu gospodarki powinni mieć jako cel i motyw postępowania dobro wspólne i godność człowieka,...

 • Decyzje przedsiębiorstw na rynku finansowym (2023)

  e-Learning Courses
  • M. Jastrzębska

  Cel przedmiotu Poznanie determinant kształtujących podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwie funkcjonującym na rynku finansowym i umiejętność analizy ich skutków. Wykłady Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy i zarządzanie jego finansami Potrzeby przedsiębiorstwa w różnych fazach cyklu życia Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa Rynek finansowy jako miejsce podejmowania decyzji finansowych Decyzje...

 • Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych

  Publication

  - Zarządzanie i Finanse - Year 2016

  Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja i omówienie wyników badań benchmarkingowych w zakresie internacjonalizacji klastrów, przeprowadzonych w latach 2010, 2012 i 2014. Wyniki tych badań wskazują, że umiędzynarodowienie stanowi bardzo istotny cel rozwojowy klastrów, którego realizacja pozostaje jednak na dość niskim i silnie zróżnicowanym poziomie. Biorąc pod uwagę próbę badawczą oraz analizowane wskaźniki szczegółowe,...

 • Lean Quality Management

  Publication

  - Problemy Jakości - Year 2003

  Postrzeganie przedsiębiorstwa przez pryzmat zachodzących w nim procesów powoduje powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie. W wyniku takiego spojrzenia obserwator wykracza poza funkcjonalny układ struktur uzyskując możliwość pełniejszej weryfikacji skuteczności licznych, powiązanych ze sobą działań przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia to takie budowanie sekwencji...

 • Ulga podatkowa jako mechanizm stymulowania zachowań mikro i małych przedsiębiorstw. Prezentacja wyników badań

  Cel – Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych w okresie styczeń–kwiecień 2018 roku. Celem badania było zdefiniowanie, przedstawienie i określenie stymulacyjnej roli podatku dochodowego realizowanej za pośrednictwem ulg i zwolnień podatkowych w polskim systemie podatkowym w stosunku do przedsiębiorstw sektora MŚP. Autor za cel dodatkowy postawił wskazanie możliwości, z których mogą korzystać przedsiębiorstwa...

  Full text available to download

 • Kaizen concept in the process of a quality improvement in the company

  Artykuł dotyczy tematyki doskonalenia jakości, które może być realizowane w przedsiębiorstwie za pomocą koncepcji ciągłego doskonalenia Kaizen. Główny cel artykułu koncentruje się na analizie praktycznego zastosowania koncepcji Kaizen w celu eliminacji marnotrawstwa i ciągłego doskonalenia obszarów działalności przedsiębiorstwa. Rozdział został podzielony na dwie części: teoretyczną i poznawczą. W pierwszej, teoretycznej części,...

  Full text available to download

 • Postawy mikro i małych przedsiębiorców wobec optymalizacji podatkowej

  Cel – określenie postaw mikro i małych przedsiębiorstw wobec optymalizacji podatkowej. Metodologia badania –badania ankietowe przeprowadzone w okresie styczeń-luty 2018 roku wśród mikro i małych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego. Jako technikę badawczą wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety opracowany przez autorkę niniejszego artykułu,...

  Full text available to download

 • Telomeraza jako cel terapii przeciwnowotworowej

  Publication
  • N. Maciejewska

  - Year 2018

  Telomeraza jako cel terapii przeciwnowotworowej

  Full text to download in external service

 • Zarządzanie zapasami dla praktyków Jak mądrze redukować zapasy w systemie KANBAN I MRP

  Publication

  - Year 2015

  Dążenie do redukcji zapasów jest naturalnym trendem wszystkich przedsiębiorstw dbających o dostęp do tzw. wolnej gotówki. 11 lat prowadzonych przeze mnie obserwacji w toku realizowanych kilkuset projektów wskazuje, że tylko ok 0,5% przedsiębiorstw (w danym momencie) nie zajmuje się pracą nad obniżeniem zapasów. Jak ta redukcja zapasów zazwyczaj się odbywa? Szef stawia cel swojemu zespołowi: „dziś rotacja naszego zapasu wynosi...

  Full text to download in external service

 • Działalność parków naukowo-technologicznych w Polsce

  Publication

  Cel – Celem badań jest ocena działalności parków naukowo-technologicznych w Polsce przez pryzmat ich lokatorów. Metoda badań – Ocena działalności lokatorów 19 parków naukowo-technologicznych została dokonana głównie na podstawie wyników raportu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce z 2022 roku, a także innych opracowań. Wykorzystano głównie dane zastane i metodę...

  Full text available to download

 • Wybór strategii rozwoju Portu Gdańsk opartej na analizie TOWS/SWOT

  Publication

  - Year 2016

  Morski port w Gdańsku, będący podmiotem o podstawowym znaczeniu dla polskiej gospodarki narodowej, odgrywa również znaczącą rolę jako ogniwo Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI łączącego kraje skandynawskie z południowo-wschodnią Europą. Aktualnie podmiot ten utrzymuje pozycję zdecydowanego lidera wśród polskich portów pod względem obsłużonej masy ładunkowej. Aby tę pozycję zachować, spotęgować dalszy dynamiczny...

 • Elementy polityki podatkowej państw europejskich dotyczące wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych

  Cel – Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych rozwiązań realizowanych za pośrednictwem systemów podatkowych w zakresie opodatkowania inwestycji. Autor dokonał analizy mechanizmów wykorzystywanych w wybranych państwach europejskich mogących mieć wpływ na podejmowane decyzji o przedsięwzięciu lub zaniechaniu rozpoczęcia wybranych rodzajów inwestycji. Metodyka badania – Przedstawiona w poniższym artykule analiza...

  Full text available to download

 • Cel i funkcje zamówień publicznych

  Publication

  System zamówień publicznych, obok zagadnień prawnych, obejmuje między innymi również zagadnienia organizacyjne, czy też ekonomiczne. Dlatego elementy systemowe należy rozpatrywać w bardzo szerokim ujęciu i nie można zawężać ich tylko do zagadnień prawnych. Cele i funkcje zamówień przeplatają się nawzajem i tym samym są od siebie niezależne. Nie można mówić o celach bez wyraźnego oparcia w funkcjach zamówień publicznych i odwrotnie....

  Full text available to download

 • Modelling AOB-NOB competition in shortcut nitrification compared with conventional nitrification-denitrification process

  In particular, mainstream deammonification and/or shortened nitrificationdenitrification via nitrite (so-called “nitrite shunt”) is a promising new treatment concept that has the potential to revolutionise how nitrogen removal is achieved at WWTPs. Understanding the role of the AOB/NOB competition in the nitrogen cycle in wastewater treatment systems will change operational strategies of the novel nitrogen removal processes. The...

  Full text available to download

 • Determinanty wartości przedsiębiorstwa

  Publication

  - Year 2007

  W pracy określono determinanty wartości przedsiębiorstwa. Wskazano również na mierniki, pozwalające na wyznaczenie rynkowej wartości dodanej oraz ekonomicznej wartości dodanej

 • Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa

  Publication

  W pracy przedstawiono istotę wartości przedsiębiorstwa oraz wskazano determinanty ją kształtujące. Jedną z nich jest struktura kapitału. Optymalizując wartość przedsiębiorstwa należy określić granice nośników wartości, tj. kosztu i struktury kapitału.

 • Rozumienie podstawą inteligentnego przedsiębiorstwa

  W artykule podjęto próbę naświetlenia koncepcji przedsiębiorstwa inteligentnego oraz wyszczególnienia jego cech charakterystycznych. Zidentyfikowano trzy kluczowe cechy inteligentnego przedsiębiorstwa: uczenie się, kojarzenie oraz rozumienie. Szczegółowym badaniom poddano cechę rozumienia. W tym celu wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Doskonalenie...

  Full text available to download

 • Modeling sequencing batch reactor operational conditions depending on oxygen concentration

  Publication

  - IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - Year 2019

  Sequencing batch reactors (SBR) can be used as a fill-and draw activated sludge system for wastewater treatment with considerable operating flexibility and the possibility to conduct experiments under standard conditions and extreme case scenarios. Mathematical modeling and computer simulations provide an opportunity to implement existing wastewater processes in modeling software and evaluate different modifications at low costs...

  Full text available to download

 • Wycena przedsiębiorstwa i jej funkcje

  Publication

  - Year 2007

  W pracy przedstawiono istotę wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz wskazano jej funkcje.

 • Cele finansowe a kryteria oceny przedsiębiorstwa

  Publication

  - Year 2002

  W artykule znajdują się rozważania odnośnie roli i funkcji celów finansowychw kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa.

 • Intranet w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa

  Publication

  - Year 2005

  Komunikowanie się w organizacjach jest warunkiem koniecznym sprawnego jej funkcjonowania. Napotyka jednak na szereg barier. Nowe możliwości technologiczne, takie jak Intranet wspierają proces komunikacyjny przedsiębiorstwa, oferując wiele korzyści. W rozdziale omówiony został proces komunikacji i bariery komunikacyjne. Opisane zostały związki między komunikowaniem się a efektywnością przedsiębiorstwa. Przedstawiono podstawowe korzyści...

 • Model biznesu przedsiębiorstwa wodociągowego

  W artykule przedstawiono badania nad wartościami modelu biznesu przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce oraz przeprowadzono dyskusję nad ich postrzeganiem przez same przedsiębiorstwa. Wartości te w wielu aspektach postrzegane są w zbliżony sposób przez klientów. O ile jednak przedsiębiorstwa, jako istotne wartości postrzegały elementy związa-ne ze sprawnością i ciągłością procesu o tyle klienci kładli nacisk na sferę społeczną doty-czącą...

  Full text available to download

 • Wiarygodność przedsiębiorstwa jako wartość ekonomiczna.

  Publication

  - Year 2004

  Artykuł stanowi studium pojęcia wiarygodności. Ukazuje znaczenie wiarygodności jako wartości podmiotów gospodarczych warunkującą swobodę działalności na rynku. Pojęcie wiarygodności jest analizowane pod kątem najważniejszych determinantów, mianowicie równowagi finansowej, ryzyka finansowego i celów finansowych przedsiębiorstwa.

 • Venture capital w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa

  Publication

  W różnych fazach rozwoju, przedsiębiorstwa korzystają z wielu rodzajów źródeł finansowania. Wybór konkretnej formy finansowania, kapitału własnego czy obcego, źródła długo lub krótkoterminowego, zależy od wielu istotnych dla przedsiębiorstwa czynników. Korzystanie z venture capital związane jest często z brakiem możliwości pozyskania kapitału z innego źródła. Opracowanie omawia proces inwestycyjny w funduszach venture capital,...

 • Rola lidera w walce z kryzysem w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zglobalizowanym świecie

  Publication
  • M. O. Bielenia

  - Year 2010

  Głównym celem artykułu jest ukazanie roli lidera w przedsiębiorstwie funkcjonującym w zglobalizowanym świecie w dobie kryzysu. Funkcjonowanie firmy w tym czasie ma ścisły związek ze zdolnościami lidera oraz zależy od jego umiejętności efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, szybkiego dostosowania się do zmian oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Należy zastanowić się nad różnicami pomiędzy liderami a ich podwładnymi oraz...

 • Decyzje przedsiębiorstwa na rynku finansowym

  Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym realizowanie zamierzeń rozwojowych oraz bieżących, wiąże się z ryzykiem niezrealizowania wytyczonego celu. Oznacza to, że firma działa w warunkach ryzyka, a niekiedy niepewności. Główne ryzyka dotyczą utrudnień w pozyskaniu niezbędnych środków finansowych, wahań kursów walut, zmian stóp procentowych itp. Przedsiębiorstwo musi więc znaleźć miejsce, w którym firma pozyska niezbędne kapitały...

  Full text to download in external service

 • Istota, funkcje i rodzaje kapitału przedsiębiorstwa

  Publication

  - Year 2006

  W pracy określono znaczenie kapitału w działalności przedsiębiorstwa. Określono jego funkcje i dokonano klasyfikacji, uwzględniając różne kryteria. Wskazano zalety i wady finansowania firmy z różnych źródeł.

 • Obliczeniowa metoda oceny efektów doskonalenia przedsiębiorstwa

  Publication
  • R. Kolman
  • K. Siedlikowski

  - Year 2006

  Wprowadzono do koncepcji kryterialnych wzorców jakości. Podano proces projektowania wzorca doskonalenia przedsiębiorstwa. Opisano szczegóły finalnej postaci wzorca o zastosowaniu uniwersalnym. Podano wskazania do wykorzystania wzorca w praktyce. Przykładowo przedstawiono analizę doskonalenia działalności Gdańskiej Stoczni Remontowej.

 • Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą źródeł finansowania

  Publication

  W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania struktury źródeł finansowania pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania struktury kapitałowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano...

  Full text available to download

 • Metody wyceny przedsiębiorstwa i analiza ich przydatności

  Publication

  - Year 2007

  W pracy dokonano przeglądu obecnych na rynku metod wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz wskazano na możliwości ich wykorzystania.

 • Cykl komórkowy jako cel nowych terapii przeciwnowotworowych

  Publication

  Niekontrolowana proliferacja jest jedną z podstawowych cech komórek nowotworowych, w związku z czym nowotwór nazywany jest często ''chorobą cyklu komórkowego''. Cykl komórkowy jest regulowany przez system tzw. punktów kontrolnych, których zadaniem jest monitorowanie poprawności przebiegu zdarzeń zachodzących w poszczególnych jego fazach oraz warunkujących rozpoczęcie kolejnej fazy cyklu komórkowego. U większości komórek nowotworowych...

 • Cel i główne zadania badawcze projektu netBaltic

  Celem projektu NetBaltic jest realizacja szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na morzu, która umożliwi wdrożenie nowych usług i aplikacji zapewniających w szczególności poprawę bezpieczeństwa nawigacji. Prace w ramach projektu realizują zespoły badawcze z Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Instytutu Łączności PIB, Instytutu Oceanologii PAN oraz firm DGT LAB S.A. i NavSim Polska sp. z o.o. Wiele propozycji projektu ma charakter...

 • Finanse Przedsiębiorstwa 2022

  e-Learning Courses
  • K. Flisikowski
  • J. Ziętarski

 • Finanse przedsiębiorstwa 2023

  e-Learning Courses
  • P. Dębniak

 • Zależności między celem nadrzędnym przedsiębiorstwa i wartościami wskaźników finansowych w przekroju sektorowym

  Publication

  - Year 2011

  Głównym celem przeprowadzonych badań było oszacowanie autorskich propozycji sektorowych przedziałów wartości rekomendowanych, dostosowanych do realizacji trzech odmiennych celów funkcjonowania podmiotów gospodarczych dla 18-tu wskaźników finansowych. Uzyskane w trakcie badań wyniki zostały poddane porównaniu z literaturowymi wartościami wzorcowymi oraz z sektorowymi wartościami przeciętnymi. Ponadto dokonano porównania ze sobą...

 • Dźwignia finansowa w kształtowaniu struktury przedsiębiorstwa

  Publication

  Przedsiębiorstwo finansując swoją działalność kapitałem obcym ma możliwość generowania dodatniego efektu dźwigni finansowej. Oznacza to obniżenie średnioważonego kosztu kapitału, a w konsekwencji zwiększenie rentowności kapitału własnego. Jednak korzystanie z kapitału obcego, naraża przedsiębiorstwo na wzrost zadłużenia. W efekcie, prowadząc działalność gospodarczą należy brać pod uwagę te aspekty, które związane są z kształtowaniem...

 • Majątek przedsiębiorstwa

  Publication

  - Year 2006

 • Zależności pomiędzy strategią i taktyką a strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa.

  Publication

  - Year 2004

  Niniejsza praca jest prawie kompletnym streszczeniem pracy kwalifikacyjnej autora; nie obejmuje jedynie problematyki z zakresu "psychologiczno-socjologicznego umocowania zasad kierowania przedsiębiorstwem". Stąd też w podstawowych założeniach-aksjomatach, zastępujacych autorowi brak menedżerskiej teorii zarządzania i stanowiących punkt wyjscia jego teoretycznych rozważań na temat współzależności (spójności) struktur zarządzania...

 • Zróżnicowanie zadłużenia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

  W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania wartości wskaźników z obszaru zadłużenia pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania zadłużenia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano...

  Full text available to download

 • Wpływ celu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego przynależności sektorowej na wartości wzorcowe wskaźników finansowych

  Publication

  - Year 2009

  W artykule została przedstawiona koncepcja rozprawy doktorskiej autora. Zarysowane zostało w nim uzasadnienie podjęcia tematu oraz jego waga, jak również zaprezentowane zostały pytania badawcze, odpowiadające na nie hipotezy oraz dopasowana do nich propozycja struktury rozprawy doktorskiej.