Search results for: CZAS ŻYCIA FLUORESCENCJI - MOST Wiedzy

Search

Search results for: CZAS ŻYCIA FLUORESCENCJI

Search results for: CZAS ŻYCIA FLUORESCENCJI

 • Site-to-site distance distribution in flexible molecules: theoretical evaluation of the donor and/or acceptor fluorescence decay function

  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono wyrażenie teoretyczne opisujące zależność funkcji zaniku fluorescencji od rozkładu odległości P(r) pomiędzy donorami i akceptorami w giętkich molekułach dwuchromoforowych. Wyrażenie uwzględnia wiekoeksponencjalny zanik izolowanych donorów i akceptorów, a także możliwość niekompletnego oznakowania molekuł akceptorami. Przyjęto, że względne zmiany odległości donorów i akceptorów w czasie życia fluorescencji donora mogą...

 • Elastyczne formy zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia

  Publication

  - Year 2014

  Jednym z podstawowych problemów polskiego rynku pracy jest powszechne zastępowanie przez pracodawców umów o pracę, zatrudnieniem cywilnoprawnym bądź nadużywanie zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Jednocześnie w Polsce w dynamicznym tempie rozwija się szara strefa oraz jej udział w oficjalnym PKB. W związku z powyższym rygoryzm ustawowy, z jednej strony oraz praktyka życia gospodarczego, z drugiej...

 • Structural properties of water: Comparison of the SPC, SPCE, TIP4P and TIP5P models of water

  Publication

  - Year 2005

  Dla czterech najpopularniejszych modeli wody obliczono wartości entropii absolutnej ciekłej wody w temperaturze 298 K, średnią liczbę wiązań wodorowych tworzonych przez cząsteczkę wody, średni czas życia wiązania wodorowego, średni czas życia cząsteczki wody w stanie związanym (gdy tworzy ona co najmniej jedno wiązanie wodorowe) oraz średnią energię wiązania wodorowego. Otrzymane rezultaty porównano z eksperymentem. Uzyskane wyniki...

 • Evidence for electric field dependent dissociation of exciplexes in electron donor-acceptor organic solid films

  Publication

  - CHEMICAL PHYSICS LETTERS - Year 2006

  Badano wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na zanik luminescencji w układzie dendrymer aminowy m-MTDATA:fenantrolina BPT:poliwęglan PC oraz domieszkowanym organicznym kompleksem platyny. Zaobserwowano silne wygaszenie luminescencji na skutek dysocjacji ekscypleksów singletowych i trypletowych. Pole elektryczne obniżało zarówno amplitudę, jak i czas życia luminescencji.

 • SKUTKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE STARZENIA SIĘ SPOŁECZEŃSTWA – WYBRANE ASPEKTY

  Publication

  - Europa Regionum - Year 2015

  Druga połowa XX wieku to czas dynamicznego wzrostu odsetka ludzi starszych w społeczeństwie. Historia ludzkości pokazuje, że poszczególni jej przedstawiciele starzeli się, natomiast problem ten nie dotyczył populacji jako całość. Klasyczny cykl życia przypisany był jednostce, kiedy to struktura wiekowa ludności nie podlegała większym zmianom. Celem opracowania jest zbadanie skutków zjawiska starzenia się społeczeństwa z punktu...

  Full text to download in external service

 • Recycling and Reuse Treatment Technologies for Photovoltaic Cells and Modules - a Review

  Publication

  Średni czas życia modułów fotowoltaicznych wynosi obecnie ponad 25 lat. Dla Europy oczekuje się rozpoczęcia okresu końca życia modułów montowanych na skalę masową w 2040 r. - szacuje się wzrost odpadów pochodzących z modułów PV do 33 500 ton. Zagospodarowanie wycofanych z użytku elementów systemów PV może stać się problemem w związku z ciągle rosnącą produkcją modułów fotowoltaicznych. Mogą i powinny być one poddane recyklingowi,...

  Full text to download in external service

 • Nanotechnologia w architekturze – korzyści i problemy wynikające z zastosowania nanotechnologii w aspekcie cyklu życia budynku

  Publication

  - Year 2014

  Dynamiczny rozwój technologii zawsze odgrywał ważną rolę w procesie kształtowania architektury. Postęp w dziedzinie inżynierii materiałowej już od Rewolucji Przemysłowej pozwalał na osiąganie co raz bardziej skomplikowanych i jednocześnie wytrzymałych konstrukcji budynków. Obecnie, w dziedzinie architektury, zaczyna pojawiać się pojęcie nanotechnologii, która pozwala zmieniać stosowane materiały w bardziej wydajne i odporne....

  Full text to download in external service

 • Preparation and physicochemical characterization of ceramic supports for supported liquid membranes

  Immobilizowane membrany ciekłe stały się przedmiotem intensywnych badań w ostanich latach, głównie w procesach oczyszczania strumieni gazowych. Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na efektywność tych procesów ma czas życia układu membranowego, a zatem odpowiedni dobór nośnika i fazy membranowej. W porównaniu do nośników polimerowych, ceramiczne charakteryzują się większą grubością, jednak są bardziej stabilne termicznie. Praca...

  Full text to download in external service

 • Problemy konstrukcyjne związane z rehabilitacją drewna przy modernizacji budynków mieszkalnych

  Publication

  - Year 2016

  W pracy omówiono główne cele rehabilitacji drewna (uzyskanie oszczędności w zakresie energetycznym, materiałowym, oraz pod względem ilości pracy). Te trzy aspekty oszczędności tworzą łącznie uzasadnienie ekonomiczne rehabilitacji. Następnie omówiono rodzaje konstrukcji drewnianych w budynkach mieszkalnych, które najczęściej ulegają korozji biologicznej oraz podano sposoby ich ratowania. Na zakończenie opisano zalety rehabilitacji...

 • Prototyp modelu systemu samouczącego do prognozowania stężenia pyłu PM10 w powietrzu atmosferycznym

  Publication

  - Year 2016

  Artykuł przedstawia model prognozowania stężenia pyłu PM10 z wykorzystaniem algorytmów genetycznych. Model ten jest drugim z kolei do prognozowania pyłu (poprzedni wykorzystywał jednokierunkowe sieci neuronowe) i stanowi podstawę do budowy modelu samouczącego. Podczas budowy modelu uwzględniono oddziaływanie czynników meteorologicznych, a do implementacji wykorzystano algorytm genetyczny ze względu na specyfikę problemu prognozowania...

  Full text to download in external service

 • Pomiary fluorescencji dla światłowodowych sensorów chemicznych

  Publication

  w pracy opisano zrealizowany układ do pomiaru fluorescencji materiałów sensorycznych. zaproponowano układ wykorzystujący rozdzielenie widma absorpcji i emisji promieniowania oraz detekcję fazoczułą. opisano sposób przygotowania badanych próbek, a także przeprowadzono pomiary wybranych związków chemicznych. uzyskane wyniki są podstawą do dalszych prac.

 • Elektromodulacja fluorescencji próżniowo naparowanych warstw dendrymerów aminowych

  Publication

  - Year 2005

  Elektromodulacja fluorescencji w warstwach dendrymerów aminowych m-MTDATA i 1-TNATA jest wywołana elektrycznopolową dysocjacją ekscytonów singletowych. Mechanizm generacji nośników ładunku z ekscytonów singletowych można dobrze opisać stosując formalizm trójwymiarowego modelu Onsagera.

 • Co to jest czas?

  Publication

  - Year 2010

  Święty Augustyn wypowiedział kiedyś takie słowa: "Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem." Nie ma wątpliwości, że czas jest czymś ważnym,a nawet bardzo ważnym - bez niego nic by się nie działo. Czy czas nie jest tym dobrem, którego nam brakuje najczęściej? Wielu filozofów widzi w czasie jedną z podstaw wszelkich sądów matematycznych.Strategiczną rolę czasu jeszcze bardziej...

 • Technologie recyklingu zużytych i odpadowych modułów fotowoltaicznych I i II generacji

  Publication

  W związku z rosnącą produkcją modułów fotowoltaicznych i faktem, że czas życia pierwszych montowanych modułów dobiega końca w najbliższej przyszłości na wysypiskach będą zalegać duże ilości zużytych modułów fotowoltaicznych. Odzysk metali z uszkodzonych i zużytych modułów pozwoliłby na obniżenie kosztu produkcji ogniw, oraz na ograniczenie zużycia surowców. I generacja obejmuje moduły wykonane z mono- i polikrystalicznego krzemu,...

  Full text available to download

 • Using Moodle as a Solution to Interdisciplinary E-collaboration Issues

  Rapid technological development in recent years has contributed to numerous changes in many areas of life, including education and communication. Establishing interdisciplinary collaboration brings many benefits, however, it is often associated with numerous problems and inconveniences, as well as the need of constant improvement, lifelong learning, professional development (CPD) and finding an effective way of information transferring....

  Full text available to download

 • Światło i czas.

  Publication

  Artykuł zamieszczony w kwartalniku EXIT nowa sztuka w Polsce. Tekst dotyczy własnej twórczości autora i opisuje prace powstałe od 1998 roku zawarte w cyklach: ''Fragmenty'' ''Zasłony'' ''Krówki'' oraz ''Odcinki''. Publikacja związana jest z wystawa ''Światło/Czas'' w galerii ''Milano'' w Warszawie w kwietniu 2002. Tekst wydany w języku polskim i angielskim.

 • Narzędzia do kontroli jakości powietrza wewnętrznego / B. Zabiegała

  Publication

  - Year 2010

  Przyjmuje się, że dorosły człowiek średnio 60% swojego życia spędza w domu, 30% w pracy, 5% w różnego rodzaju środkach transportu a tylko 3% na zewnątrz pomieszczeń. Powyższe liczby wskazują, że powietrze wewnętrzne może w istotny sposób oddziaływać na stan zdrowia i samopoczucie człowieka. Szeroko rozumiana kontrola jakości powietrza wewnętrznego jest więc niezbędnym elementem w zapewnieniu komfortu życia użytkownikom pomieszczeń...

 • Czas inżynierów

  Publication

  Każdego roku budowlane wydziały politechnik krajowych organizują coraz bardziej atrakcyjne wydarzenia, na które składają się seminaria, konferencje naukowe, prezentacje firm, a także wzbudzające najwięcej emocji konkursy konstruktorskie. Nasza Alma Mater szczyci się od wielu lat cyklicznym konkursem „wyKOMBinuj mOst” organizowanym przez Koło Naukowe Mechaniki Budowli KOMBO (Katedra Mechaniki Budowli i Mostów, Wydział Inżynierii...

  Full text to download in external service

 • Jakość życia na co dzień. O umiejętności kształtowania swego życia.

  Publication
  • R. Kolman

  - Year 2002

  W książce zamieszczono wiadomości podstawowe dotyczące jakości życia oraz rozpatrzono szczegółowo sześć sfer jakości życia. Zamieszczono wytyczne i przykłady dotyczące wyznaczania poziomu jakości życia przez zainteresowanych czytelników.

 • Czas Kultury

  Journals

  ISSN: 0867-2148

 • Modification of titanium dioxide with platinum ions and clusters: application in photocatalysis

  Publication

  - Journal of Physical Chemistry C - Year 2008

  W celu polepszenia właściwości fotokatalitycznych, TiO2 (komercyjny-P25 oraz syntezowany metoda zol-żel) był domieszkowany za pomocą jonów lub klasterów [Pt3(CO)6]62- platyny. Własności fizyczne fotokatalizatorów były badane za pomocą elektronowego mikroskopu transmisyjnego (TEM), dyfraktometru rentgenowskiego (XRD) oraz analizatora powierzchni właściwej (BET). Dyfuzyjna spektrometria odbiciowa (DRS) została zastosowana w celu...

 • Polimerowe ciecze jonowe - sorbenty nowej generacji w SPME

  Sposób przygotowywania próbek do analizy jest kluczowym etapem każdej procedury analitycznej. Od momentu wprowadzenia, technika mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (SPME), z uwagi na mnogość jej zalet cechuje duża popularność. W ostatnim czasie jej popularność rośnie, z uwagi na opracowywanie nowych sorbentów, które pozwoliłyby na rozszerzenie możliwości stosowania tej techniki. W artykule przedstawione są innowacyjne sorbenty...

 • Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej

  Publication

  - Year 2011

  Opracowne w publikacji hasło ''Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej'' poddaje analizie czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej pod rządami uprzednio obowiązującej ustawy o zkładach opieki zdrowotnej. Ustawodawca przyjął specyficzne rozwiązanie w zakresie omawianego zagadnienia dla tych grup zawodowych. Sytuacja ta uległa jednak zmianie po uchyleniu ustawy w 2011 r.

 • Zarządzanie jakością własnego życia.

  Publication
  • R. Kolman

  - Year 2004

  W opracowaniu zamieszczono wybrane elementy teorii przemian jakościowychprocesów jakości życia. Zaprezentowano modele zarządzania jakością własnego życia osób nie oczytanych i oczytanych w zagadnieniach jakości życia.

 • Jakość życia w rodzinie.

  Publication
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Year 2004

  Artykuł stanowi kontynuację publikacji dotyczących jakości życia. Tym razem omawiana jest bardzo ważna sfera jakości życia człowieka, a mianowicie jakość życia rodzinnego, które stanowi istotny dla społeczeństwa obszar ludzkiej działalności.

 • Zmienność dziennej jakości życia.

  Publication
  • R. Kolman
  • B. Pytko

  - Year 2002

  W opracowaniu opisano fragment badań dotyczących zmienności dziennej jakości życia. Badania zrealizowane zostały w Zespole Badawczym Jakości Życia Akademii Morskiej w Gdyni. Zamieszczono wyniki badań oraz ich komentarz.

 • Potrzeba badań jakości życia

  Publication
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Year 2003

  W poprzednim artykule [1] zamieszczono m.in. definicje najważniejszych pojęć dotyczących problematyki życia oraz zwięzłą charakterystykę sześciu dziedzin stanowiących elementy składowe całościowo ujmowanej jakości życia. W tym opracowaniu powinniśmy zająć się problematyką wielostronnych badań jakości życia. W jakim celu tego rodzaju badania są podejmowane? Bardzo ogólnikowa odpowiedź na to pytanie brzmi: "aby poznać tajniki naszego...

 • Sposoby oceny jakości życia

  Publication
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Year 2003

  W poprzednim artykule [1] naświetlono działalność istniejących w Polsce zespołów badawczych, które zajmują się badaniem jakości życia oraz przedstawiono niektóre istotniejsze wyniki tych badań. W tym artykule dokonana zostanie próba zaprezentowania czytelnikom nieskomplikowanej metody oceny jakości własnego życia.

 • Uszeregowania zadań wieloprocesorowych minimalizuje średni czas przepływu

  W artykule rozważane są problemy efektywnego wyznaczania uszeregowań wieloprocesorowych dla zadań jednostkowych na dedykowanych procesorach równoległych, które minimalizują średni czas przepływu.

 • Psychologia Jakości Życia

  Journals

  ISSN: 1644-1796

 • Jakość życia jest zmienna

  Publication
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Year 2003

  Chyba każdy z nas chciałby, aby jego życie było jak najpiękniejsze. Garść informacji o tym, jaka może być jakość życia i co się przez to rozumie - przedstawiono w tym artykule.

 • Cykl życia projektu europejskiego

  Publication

  - Year 2005

  Projekt europejski stanowi nową kategorie projektów w polskiej gospodarce. Ma on cechy wyróżniające go od innych projektów. Różnice te wynikają z potrzeby spełnienia wymagań narzucanych przez sponsora tych projektów - Unię Europejską. Kluczowe cechy charakteryzują projekty europejskie zestawiono w podziale na fazy cyklu życia projektu.

 • Determinanty socjologiczne w ocenie jakości życia

  Publication

  - Year 2010

  W niniejszym rozdziale autorzy przedstawili kluczowe aspekty wpływajace na ocenę jakości życia w obszarze socjologicznym. Zaprezentowano miejsce tego obszaru w klasycznych modelach oceny jakości życia, a także sklasyfikowano kluczowe kryteria obszaru, będące podstawą przeprowadzonych badań. Wynikiem dokonanej analizy jest uszczegółowienie determinant elementarnych obszaru socjologicznego w ocenie jakości życia

 • Przywódcy życia polonijnego w Estonii

  Publication

  - Year 2011

  W funkcjonowaniu wspólnot mniejszościowych i etnicznych jako mikrostruktur społecznych szczególnie ważną rolę pełnią przywódcy, którzy są głównymi architektami przeobrażeń życia polonijnego. Polacy w Estonii to społeczność zdeterminowana rosyjską tożsamością kulturową; w świadomości zachowuje identyfikację z polskością, zaś w postawach, zachowaniach społecznych bliskie są jej wzory kultury politycznej Rosji. Liderzy generalnie...

 • Jakość życia na co dzień.

  Publication
  • R. Kolman

  - Year 2002

  W opracowaniu przedstawiono refleksje autora po napisaniu książki pod tym samym tytułem. Refleksje te dotyczą problematyki jakości życia w aspektach przeżyć człowieka i społeczno-gospodarczego znaczenia tej problematyki.

 • Studium oceny cyklu życia statku.

  Publication

  - Year 2004

  W pracy przedstawiono pierwszą próbę zastosowania techniki oceny cyklu życia do oszacowania strat środowiskowych związanych z budową statku. Przedstawiono dane dotyczące trzech typów statków: trawlera rybackiego, promu pasażerskiego oraz konternerowca.

 • Czas w systemach teleinformatycznych

  Publication

  - Year 2016

  W pracy przedstawiono metody zapewnianie synchronizacji czasu w pakietowych sieciach teleinformatycznych. Omówiono standaryzowane rozwiązania. Wskazano na problemy zapewnienia synchronizacji/syntonizacji na poziomie nanosekund. Opisano zarówno rozwiązania synchronicznego Ethernetu, jak też rozwiązań typu PTP wykorzystujące znajomość zachowań sieci pakietowych w celu przenoszenia informacji o czasie.

 • Czy czas miał początek?

  Przedstwiono aktualny, dominujący pogląd na temat ewolucji Wszechświata. Przyjęto, że Wielki Wybuch wcale nie musiał być początkiem czasu, zaś cykl narodzin i śmierci Wszechswiata mógł się już powtarzać wielokrotnie.

 • Wyznaczanie prędkości opadania złoża biomasy metodą fluorescencji rentgenowskiej

  Publication

  - Year 2017

  Promieniowanie jonizujące używane jest powszechnie w przemyśle do uzyskania obrazu radiograficznego. Głównym zastosowaniem przemysłowym badań radiograficznych (RT) są badania nieniszczące (NDT) stosowane głównie do wykrywania nieciągłości wykonawczych i eksploatacyjnych w elementach metalowych oraz badania spoin. Duże zastosowanie badań radiograficznych znajduje się także w analityce chemicznej. Badania opadania złoża w reaktorze...

  Full text available to download

 • Ocena jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce

  Publication

  - Śląski Przegląd Statystyczny - Year 2013

  W pracy zastosowano dwa modele teoretyczne do oceny jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce. Jakość życia wyrażono za pomocą wskaźnikowej zmiennej „zadowolenie z życia” na 5-stopniowej skali Likerta. Model pierwszy zakłada ciągły charakter pomiaru wyników skali Likerta i wykorzystuje ortogonalną regresję epsilon. Model drugi respektuje porządkowy pomiar skali Likerta i korzysta z porządkowej regresji logistycznej. Dane...

  Full text available to download

 • Komórki macierzyste nowotworu i ich znaczenie w diagnostyce i terapii przeciwnowotworowej

  Publication

  Według klasycznej teorii karcinogenezy nowotwór powstaje w wyniku ekspansji klonalnej pojedynczej komórki, która uległa transformacji w wyniku nagromadzenia się w jej genomie zmian genetycznych i epigenetycznych. Jednak w ostatnich latach przywołano do życia inną hipotezę, przedstawioną już ponad 150 lat temu, która mówi, że nowotwór wywodzi się ze stransformowanych komórek posiadających cechy komórek pierwotnych (macierzystych)....

 • Najwyższy czas zaprzestać parodiowania normalizacji

  Artykuł przedstawia liczne błędy w wieloarkuszowej normie PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych".

 • Styl życia a choroby układu sercowo-naczyniowego.

  Publication

  - Year 2007

  Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego, zarówno pierwotna jak i wtórna, rozpoczyna się od zmiany zachowań zdrowotnych pacjentów, takich jak: zaprzestanie palenia tytoniu, zdrowe odżywianie, zwiększenie aktywności fizycznej, oraz nabycie umiejetności zwalczania stresu. W świetle przeprowadzonej analizy opublikowanych programów badawczych istotnym jest kształcenie lekarzy w zakresie umiejętności modyfikacji stylu życia pacjentów.

 • Mobilność miejska a jakość życia mieszkańców - Kontekst zrównoważonego rozwoju

  Publication

  - Year 2014

  Mobilność miejska, rozumiana w niniejszym artykule jako codzienne przemieszczanie się osób i towarów, związana jest niemal ze wszystkimi aspektami życia w mieście. Podróżujemy do szkoły, pracy, urzędów czy służby zdrowia, po zakupy i do znajomych; przemieszczamy się dla relaksu i dla sportu lub żeby po prostu nie siedzieć w miejscu i sprawdzić czy coś ciekawego dzieje się gdzieś indziej; wykonujemy podróże służbowe, wysyłamy lub...

 • Wpływ polityki zdrowotnej na jakość życia seniorów

  Publication

  - Year 2015

  Starzenie się społeczeństw jest zjawiskiem globalnym, które jest nieuniknione, ale jego skutki są możliwe do monitorowania i prognozowania. Jakość życia ludzi zależy od wielu czynników, ale w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od ich stanu zdrowia. W starzejącym się społeczeństwie pojawiają się nowe wyzwania, przed którymi stają decydenci odpowiadający za prowadzenie polityki zdrowotnej. Właściwe jej kształtowanie wymaga posiadania...

 • Metody oznaczania właściwości przeciwutleniających fitozwiązków w systemach komórkowych z wykorzystaniem zjawiska fluorescencji/luminescencji.

  Od czasu odkrycia roli reaktywnych form tlenu (RFT) w etiologii tzw. chorób cywilizacyjnych, obejmujących nieinfekcyjne chroniczne choroby, takie jak nowotwory, cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze oraz możliwości wykorzystania związków o charakterze przeciwutleniaczy w walce z tymi chorobami, naukowcy opracowali wiele metod służących do oznaczania aktywności przeciwutleniającej , zarówno czystych związków chemicznych, jak i ekstraktów...

  Full text available to download

 • ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ OBIEKTU W UJĘCIU KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA

  W artykule przedstawiono wstępne informacje, niezbędne do ustalenia zakresu i kierunku opracowania koncepcji metody optymalizacji kosztów cyklu życia wybranych obiektów budowlanych. Zwrócono uwagę na ścisłe powiązanie pomiędzy decyzjami podejmowanymi na etapie projektowania a wydatkami ponoszonymi w toku utrzymania i użytkowania obiektów, zaprezentowano specyfikę kosztów cyklu życia i składowe tych kosztów oraz przykład zastosowania...

  Full text available to download

 • Czas, koszty i skuteczność jako parametry prawnych instrumentów windykacji

  Publication

  Wierzycielowi przysługują następujące możliwości dochodzenia przeterminowanej należności: po pierwsze, może skorzystać z windykacji polubownej, pozasądowej, lub windykacji sądowej - windykacji z wykorzystaniem przymusu państwowego. Windykacja sądowa może przybrać formę egzekucji singularnej lub egzekucji uniwersalnej - upadłości. Wybór sposobu egzekucji w obecnym stanie prawnym pozostawiony jest wierzycielowi. Wierzyciel może również...

  Full text to download in external service

 • Czas, koszty i skuteczność jako parametry prawnych instrumentów windykacji

  Publication

  Wierzycielowi przysługują następujące możliwości dochodzenia przeterminowanej należno- ści: po pierwsze, może skorzystać z windykacji polubownej, pozasądowej1 bez wykorzystania przymusu państwowego, po drugie, gdy windykacja polubowna okaże się bezskuteczna, wierzyciel może uruchomić windykację sądową – windykację z wykorzystaniem przymusu państwowego. Windykacja sądowa może przybrać formę egzekucji syngularnej prowadzonej przez...

  Full text to download in external service

 • Drogowskazem - style życia

  Publication

  - Year 2012

  W artykule przedstawiono współczesne uwarunkowania kształtowania sieci transportowej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przemian społecznych i gospodarczych warunkujących zmianę zachowań transportowych globalizującego się społeczeństwa