Search results for: DOBROBYT - MOST Wiedzy

Search

Search results for: DOBROBYT

Search results for: DOBROBYT

 • Dobrobyt ekonomiczny.

  Publication

  - Year 2004

  Praca stanowi przegląd teorii i praktyki pomiaru dobrobytu ekonomicznego (indywidualnego i społecznego). Podstawę teoretyczną stanowi tu mikroekonomiczna teoria zachowań konsumenta. W pierwszej części przedstawiono sposób pomiaru dobrobytu za pomocą nadwyżki konsumenta. W części następnej, dobrobyt mierzony jest za pomocą indeksów, w szczególności skal ekwiwalentności. Część trzecia poświęcona jest problemom agregacji dobrobytu...

 • Osoby starsze a nierówności i dobrobyt ekonomiczny

  Publication

  - Year 2007

  W rozdziale przedstawiono wyniki pomiaru nierówności ekonomicznych i dobrobytu w wyróżnionych grupach społecznych a także w przekroju miasto-wieś

 • Rozkłady dochodów, nierówności i dobrobyt w Polsce.

  Publication

  - Year 2004

  Rozdział ten poświęcony jest prezentacji wyników badań empirycznych rozkładów dochodów w Polsce w okresie transformacji. Źródłem danych statystycznych są budżety gospodarstw domowych z lat 1993-1999. Jako statystyczny miernik zasobności finansowej gospodarstw domowych przyjęto dochody oraz alternatywnie wydatki, przeliczone na wybrane jednostki ekwiwalentne. Wskazano też na konieczność ważenia obserwacji. Z uwagi na nieporównywalność...

 • Dylematy pomiaru dobrobytu

  Publication

  - Year 2011

  W pracy prezentowane są współczesne kontrowersje ekonomii dobrobytu wokół pomiaru utylitarystycznego dobrobytu społecznego. Dobrobyt społeczny jest sumą lub średnią uzyteczności dochodów (dobrobytu) indywidualnych osób. Zgodnie z twierdzeniem Arrowa nie istnieje funkcja agregująca dobrobyt indywidyalnych osób w dobrobyt społeczny, jeśli uzyteczności mają charakter porządkowy i interpersonalnie nieporównywany. Sen dowodzi, że przy...

 • Holistyczna koncepcja dobrobytu.

  Publication

  - Year 2004

  W rozdziale tym zaproponowano holistyczną koncepcję dobrobytu. Z metodologicznego punktu widzenia proponowany paradygmat można nazwać stochastycznym, gdyż bazuje on na rozkładzie prawdopodobieństwa dobrobytu, w odróżnieniu od dotychczasowego paradygmatu deterministycznego, którego punktem wyjścia jest indywidualistyczny dobrobyt osób. Udowodniono szereg twierdzeń ukazujących związek pomiędzy rozkładem dobrobytu, rozkładem dochodów...

 • Rozkłady dochodów i dobrobytu (niestacjonarne) - Nowy

  e-Learning Courses
  • S. Kot

  Studia niestacjonarne, AG II sem. 3 Prowadzący: prof. dr hab. S. M. Kot

 • Rozkłady dochodów i dobrobytu (stacjonarne) - Nowy

  e-Learning Courses
  • S. Kot

  Studia stacjonarne AG II, sem. 3 Prowadzący: prof. dr hab. S. M. Kot

 • Metody badań dobrobytu, nierówności i ubóstwa

  Publication

  - Year 2007

  W rozdziale przedstawiono wspólczesne metody pomiaru dobrobytu społecznego, ubóstwa ekonomicznego i nierówności ekoomicznych. Przedstawiono też koncepcję stochastycznych skal ekwiwalentności.

 • Problem niezależności rankingu dobrobytu od rozkładu odniesienia

  Publication

  - Year 2010

  W pracy analizowano problem niezależności porównań dobrobytu heterogenicznych gospodarstw domowych od typu gospodarstwa odniesienia. W takich porównaniach korzysta się ze skal ekwiwalentności, w których jednoosobowe, bezdzietne gospodarstwo domowe jest zwykle przyjmowane jako gospodarstwo odniesienia. W pracy udowodniono twierdzenie, które ustala wpływ wyboru gospodarstwa odniesienia na ranking rozkładów dochodów ekwiwalentnych,...

 • Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu. - S. M. Kot.

  Publication

  - Year 2012

  W pracy proponuje się stochastyczny paradygmat ekonomii dobrobytu, bazujący na zdefiniowanej aksjomatycznie uporządkowanej trójce (X,u,W), gdzie X jest rozkładem dochodów, u-kardynalnie mierzalną funkcją użyteczności dochodów, a W jest rozkładem dobrobytu. Proponuje się efektywne metod estymacji rozkładu dobrobytu, a w szczególności średniej, czyli utylitarystycznego dobrobytu społecznego. Sformułowano też podstawy teorii stochastycznych...

 • Pomiar dobrobytu i nierówności ekonomicznych w ramach indywidualistycznego paradygmatu ekonomii.

  Publication

  - Year 2004

  Rozdział ten poświęcony jest metodom pomiaru dobrobytu ekonomicznego. Indywidualistyczny paradygmat dobrobytu bazuje na funkcjach użyteczności dochodu pojedynczej osoby, a jego podstawę stanowi teoria zachowań konsumenta. W tym rozdziale przedstawiono pomiar dobrobytu za pomocą nadwyżki konsumenta oraz indeksów Konusa, Malmquista i skal ekwiwalentności . Dobrobyt społeczny oblicza się poprzez agregację indywidualnego dobrobytu...

 • Ekoinnowacja i polityka ekoenergetyczna jako determinanty wzrostu dobrobytu w społeczeństwie

  Publication

  - Year 2011

  Jednym z motorów napędzających rozwój gospodarczy i dobrobyt w społeczeństwie jest dostęp do taniej energii. Ponadto jej pozyskiwanie nie powinno wpływać na degradację środowiska. Stąd potrzeba upowszechniania polityki ekoenergetycznej wśród społeczności lokalnych, regionalnych i krajowych, w tym świata nauki i biznesu. Mogą one popularyzować wiedzę o ekoinnowacji i odnawialnych źródłach energii w ramach społęcznej odpowiedzialności...

 • Financial knowledge, financial behavior and economics of wealth in Poland. Empirical identification of interdependencies.

  Projects

  Project manager: dr Piotr Paradowski   Financial Program Name: MINIATURA

  Project realized in Department of Economic Sciences according to DEC- 2019/03/X/HS4/00634 agreement from 2019-11-07

 • Zespół Katedry Nauk Ekonomicznych

  Katedra posiada wieloletnią tradycję i bogaty dorobek naukowy, m. in. w zakresie badań dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego, dobrobytu i ubóstwa, zastosowania metod deterministycznych, ekonometrycznych i statystycznych w badaniach makro- i mikroekonomicznych.

 • Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy

  Publication

  - Year 2015

  Przedmiotem tej monografii, poruszającej kwestie z zakresu ekonomii międzynarodowej, jest dywersyfikacja handlu zagranicznego. Przedmiotem tej monografii, poruszającej kwestie z zakresu ekonomii międzynarodowej, jest dywersyfikacja handlu zagranicznego.W tej monografii opisano zależność między zmianami w zróżnicowaniu struktur handlu zagranicznego (czyli dywersyfikacją handlu) a procesami rozwoju gospodarczego. Temat ten został...