Search results for: DRGANIA MECHANICZNE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: DRGANIA MECHANICZNE

Search results for: DRGANIA MECHANICZNE

 • Drgania mechaniczne : Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em

  Publication

  - Year 2015

  Autor proponuje jednoczesne poznawanie teorii drgań mechanicznych i wdrażanie jej do analizy własności dynamicznych układów mechanicznych. Stosuje do tego celu wspomaganie komputerowe za pomocą programu MATHCAD. Wyjaśnia naturę zjawiska drgań mechanicznych i jego znaczenie w technice oraz wpływ na środowisko. Prezentuje też wzorcowe programy pomocne przy samodzielnym programowaniu obliczeń. Podaje zasady tworzenia modeli dyskretnych...

  Full text to download in external service

 • Drgania mechaniczne. Rozwiązywanie zagadnień z MATHCAD-em. Red. E. Kiliś.

  Publication

  - Year 2004

  Autor niniejszej książki proponuje inny, nowoczesny sposób studiowania drgań mechanicznych, który charakteryzuje się poznawaniem teorii wraz z jednoczesnym wdrażaniem jej do analizy własności dynamicznych układów mechanicznych. Stosuje do tego celu wspomaganie komputerowe za pomocą bardzo rozpowszechnionego i łatwego w użyciu programu MATHCAD. Wyjaśnia naturę zjawiska drgań mechanicznych i jego znaczenie w technice oraz wpływ na...

 • Wstęp do badań wpływu ciśnienia na drgania mechaniczne na potrzeby modelowania ładunków rakiet kosmicznych

  Publication

  Środowisko dynamiczne rakiety kosmicznej jest wyjątkowo trudne dla ładunków wynoszonych w przestrzeń kosmiczną. W świetle zwiększonego zapotrzebowania na wynoszenie delikatnych eksperymentów, coraz dokładniej badane są drgania w trakcie lotu takiej rakiety. Aby przeanalizować wpływ drgań rakiety na ładunek, należy utworzyć model fizyczny, a następnie matematyczny odzwierciedlający zjawiska tam zachodzące. Jednym z ważniejszych...

 • Drgania mechaniczne. Dynamika konstrukcji kosmicznych i satelitarnych

  e-Learning Courses
  • A. Dąbrowski
  • M. Mazur

  Przegląd zagadnień związanych z drganiami mechanicznymi ze szczególnym uwzględnieniem tematyki konstrukcji kosmicznych.

 • Drgania mechaniczne, dynamika konstrukcji kosmicznych i satelitarnych, W/C, TKiS, sem.02, zimowy 22/23 (PG_00050052)

  e-Learning Courses
  • M. Mazur

 • Michał Mazur dr inż.

  Aktualne zainteresowania  inżynieria mechaniczna, robotyka, drgania mechaniczne, analiza modalna, sterowanie, systemy czasu rzeczywistego Wybrane publikacje  Kaliński K., Galewski M., Mazur M., Chodnicki M, 2017, Modelling and Simulation Of A New Variable Stiffness Holder for Milling Of Flexible Details, Polish Maritime Research, vol 24, ss. 115-124 Kaliński K. J., Mazur M.: Optimal control at energy performance index of the mobile...

 • Adam Dąbrowski dr inż.

  People

  Adam Dabrowski has obtained a PhD in mechanical engineering from Gdańsk University of Technology and MSc. degree in mechatronics from Technische Universität Hamburg. He has an industry experience in Institute of Aviation Engineering Design Center (Warsaw, Poland) and SICK AG (Hamburg, Germany). Additionally, as an assistant at Gdansk University of Technology he teaught courses on mechanics, space mechanisms and dynamics of space...

 • Modelowanie Układów Mechatronicznych, W, NANO Ist, sem.06, letni 2022/23(00052095)

  e-Learning Courses
  • K. J. Kaliński

  Pojęcia podstawowe. Tworzenie modeli obliczeniowych: Modele elementów układów mechatronicznych. Analogie między środowiskami fizycznymi. Równania dynamiki we współrzędnych uogólnionych. Drgania mechaniczne: Drgania swobodne układów o 1 stopniu swobody. Drgania wymuszone układów o 1 stopniuswobody. Drgania swobodne i wymuszone układów o 2 stopniach swobody. Układy o skończonej liczbie stopni swobody: Modelowanie układów wielomasowych....

 • Modelowanie układów mechatronicznych,WL,NANO,Ist,sem.06,lato,2023/24 (PG_00052095)

  e-Learning Courses
  • K. J. Kaliński
  • M. Galewski

  Pojęcia podstawowe. Tworzenie modeli obliczeniowych: Modele elementów  układów mechatronicznych. Analogie między środowiskami fizycznymi. Równania  dynamiki we współrzędnych uogólnionych. Drgania mechaniczne: Drgania swobodne  układów o 1 stopniu swobody. Drgania wymuszone układów o 1 stopniuswobody.  Drgania swobodne i wymuszone układów o 2 stopniach swobody. Układy o skończonej  liczbie stopni swobody: Modelowanie układów...

 • Wpływ falistości pierścienia ślizgowego na rozpływ prądu w zestyku ślizgowym maszyny synchronicznej = Influence of slip-ring waviness on current distribution in the sliding contact of a synchronous machine

  Publication

  Zestyk ślizgowy maszyny synchronicznej średniej i dużej mocy zawiera na ogół szereg równolegle pracujących szczotek na każdym z pierścieni. Szczotki znajdują się w oprawkach szczotkowych rozmieszczonych przestrzennie wzdłuż obwodu pierścienia. To sprawia, że pracują one w tej samej chwili czasowej na różnych fragmentach pierścienia ślizgowego. Nierównomierny rozpływ prądu może spowodować nadmierne obciążenie niektórych szczotek....

 • Krzysztof Jan Kaliński prof. dr hab. inż.

  Krzysztof J. Kaliński completed his MSc study at Gdańsk University of Technology (GUT) Faculty of Production Engineering (1980, result – get a first). He obtained PhD at GUT Faculty of Machine Building (1988, result – get a first), DSc at GUT Faculty of Mechanical Engineering (ME) (2002, result – get a first), and professor’s title – w 2013 r. In 2015 r. he became full professor.His research area includes: theoretical and applied...

 • Kurs przygotowawczy do matury

  e-Learning Courses
  • L. Wicikowski
  • I. Datta
  • B. Mielewska
  • I. Linert

  Program kursu z fizyki: Wielkości fizyczne, wektory i skalary, pomiary wielkości fizycznych, metodologia sporządzania tabel i wykresów, niepewności pomiarowe, planowanie prostych eksperymentów. Podstawowe pojęcia kinematyki punktu materialnego, układ odniesienia, wektor wodzący, tor ruchu, równanie ruchu, ruch prostoliniowy, ruch krzywoliniowy, droga, przemieszczenie, prędkość średnia, prędkość chwilowa, szybkość, przyspieszenie...

 • Some aspects of vibration control. Part I: Active and passive correction.

  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono ogólne podejście do modyfikacji układu mechanicznego w ruchu harmonicznym przy użyciu aktywnych i pasywnych metod. Zaproponowano metodę wyznaczania elementów macierzy układu lub struktury i nastaw regulatora, zapewniającą najefektywniejsze oddziaływanie na dynamikę ruchu.

 • Some aspects of vibration control. Part II: An optimal active controller.

  Publication

  - Year 2005

  Przedstawiono teoretyczną metodę optymalnego, z punktu widzenia przyjętego wskaźnika jakości, oddziaływania na drgania liniowego układu mechanicznego. Metoda ta może być stosowana do zmniejszenia drgań układów wirujących, np. drgań okrętowych układów napędowych z silnikami tłokowymi czy drgań wirników turbinowych wywołanych biciem filmu olejowego lub siłami aerodynamicznymi.

 • Going into the research of dampers configuration for bodies under double load conditions.

  Publication

  - Year 2005

  Jednym z etapów projektowania układów mechanicznych jest dobranie wartości sztywności i tłumienia elementów i dopasowanie ich do planowanego zachowania mechanizmu. Proces ten można uprościć, gdy uda się połączyć komputerowe modelowanie mechanizmów i optymalizację numeryczną. W pracy zajęto się doborem elementów tłumiących. Zaproponowano optymalne ustawienie oraz optymalne wartości współczynników dla układów stabilizujących położenie...

 • Poszukiwanie optymalnego ustawienia elementów tłumiących drgania dla ciała poddanego dwóm stanom obciążenia, przy ograniczeniu pola mocowania elementów.

  Publication

  - Year 2005

  W pracy podjęto próbę połączenia procedur badania dynamiki układów wielomasowych z procedurami optymalizacji numerycznej metodą sympleksów. Poszukiwano optymalnego ustawienia elementów tłumiących drgania występujące w układzie. Poddano je testowi dla układu poddanego dwóm stanom obciążenia. Zaproponowano modyfikację sposobu optymalizacji. Otrzymano przykładowe rozwiązanie dla wybranego, fikcyjnego układu o fikcyjnych wartościach...

 • System pomiaru drgań mechanicznych.

  Publication

  - Year 2002

  Przedstawiono zagadnienia teoretyczne i doświadczalne z zakresu badania drgań mechanicznych maszyn. Omówiono główne przyczyny i skutki drgań wybranych typów maszyn oraz wielkości mierzone w dynamice maszyn. Podano podstawowe charakterystyki elementów układów do pomiaru drgań. Opisano tworzenie modelu dynamicznego analizowanego obiektu technicznego, metody analizy drgań w dziedzinach czasu i częstotliwości oraz metody oceny i...

 • The analysis of mechanical vibrations with use of the MATHCAD.

  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono zagadnienie analizy drgań mechanicznych ze wspomaganiem komputerowym za pomocą programu MATHCAD. Omówiono zagadnienia zastosowania programu w edukacji i w obliczeniach inżynierskich.

 • Model of speed-varing rotor for mechatronic systems analysis and design

  Publication

  - Year 2007

  W artykule przedstawiono sposób modelowania złożonych układów mechatronicznych w oparciu o metodę grafów wiązań. Celem zilustrowania metody posłużono się przykładem liczbowym, w którym rozważano wirnik obracający się ze zmienną prędkością kątową. Prezentowana metodyka doskonale nadaje się do modelowania układów o zróżnicowanej naturze fizycznej. Otrzymany model ma charakter obiektu o pewnej liczbie wejść i wyjść, który można w...

 • Dobór liczby parametrów optymalizacji w zadaniu wymuszenia obranego poziomu tłumienia drgań swobodnych ciała płaskiego z / bez ładunku

  Publication

  - Year 2006

  W pracy przedstawiono zagadnienia dynamiki płaskiego czworoboku przegubowego, jego wyrównoważanie oraz odkształcenia jego elementów. Mechanizm wyrównoważany zamodelowano jako układ wielomasowy. Położenia przeciwmas uzyskano numerycznie wykorzystując metody optymalizacji numerycznej. Do wyznaczenia odkształceń zbudowano model wykorzystujący metodę sztywnych elementów skończonych. Wyznaczono przebiegi czasowe odkształceń, przy stałej...

 • Poszukiwanie minimalnej liczby parametrów niezbędnych do realizacji punktu utopii zadania jednakowej prędkości zanikania drgań

  Publication

  - Year 2007

  W pracy opisano zagadnienie lokalnej jednoznaczności dla zadania poszukiwania realizowalnego punktu utopii zadania polioptymalizacji. Problem zobrazowano zadaniem poszukiwania optymalnej lokalizacji elementów tłumiących drgania. Rozważane są drgania swobodne ciała płaskiego. Masa ciała jest wariantowo zmienna. Rozważane są dwa warianty masy. Pierwszy wariant odpowiada pustej skrzyni ładunkowej, drugi odpowiada masie skrzyni wraz...

 • Wykorzystanie narzędzi CAD do wyznaczania właściwosci bezwładnościowych i sztywnościowych stanowiska badawczego

  Publication

  Przedstawiono przykład wykorzystania narzędzi CAD 3D (Inventor) do wyznaczania bezwładności (mas i momentów bezwładności) oraz sztywnosci głównych elementów będących pod wpływem wymuszeń dynamicznych generowanych przez tarcie w badanym styku ślizgowym. Wykorzystując system ANSYS przeprowadzono obliczenia charakterystyk drgań własnych na utworzonych bryłowych modelach elementów.

 • Spectrum-based modal parameters identification with Particle Swarm Optimization

  Publication

  - MECHATRONICS - Year 2016

  The paper presents the new method of the natural frequencies and damping identification based on the Artificial Intelligence (AI) Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm. The identification is performed in the frequency domain. The algorithm performs two PSO-based steps and introduces some modifications in order to achieve quick convergence and low estimation error of the identified parameters’ values for multi-mode systems....

  Full text to download in external service

 • Piezoelektryczne przetworniki elektromechaniczne

  Kryształy piezoelektryczne w polu elektrycznym drgają. Amplituda drgań jest największa przy częstotliwości rezonansowej. Do budowy przetworników elektromechanicznych są wykorzystywane elementy piezoceramiczne, które mają wysoką sprawność przetwarzania energii elektrycznej na energię drgań.

  Full text to download in external service

 • Niewspółmierność modalna wywołana dodaniem elementu inercyjno/sprężystego, zastosowana do eliminacji drgań niskiej częstotliwości

  Publication

  W pracy zaprezentowano zagadnienia eliminacji słabo tłumionych drgań przęseł mostów. Badania ograniczono do analizy numerycznej. Układ drgający zamodelowano korzystając z metody elementów skończonych. Następnie, zbudowano dwa alternatywne modele, różniące się obecnością elementu inercyjno-elastycznego. Jest nim dodatkowa przeciwmasa zwisająca za pylonem mostu, połączona elastycznie z drgającym elementem. Wyznaczono postaci i częstotliwości...

  Full text available to download

 • Viscous versus electromagnetic damping – amplification in a neighbourhood of a mechanism singular position

  Publication

  - Year 2013

  In the paper, damping of vibrations are considered and compared in a mechanical and in a electromechanical system. In the system, a continuous beam is considered as the main vibrating element. The compared dissipations methods are based on: viscous dampers and DC generators. To increase the possible damping effectiveness, velocity amplification is proposed, i.e., a mechanism is introduced between the beam and the damping element....

 • Zastosowanie środowiska LabView do wspomagania metod eksperymentalnej analizy modalnej

  Publication

  - Year 2017

  W artykule przedstawiono przykłady aplikacji napisanych w środowisku LabView i systemu pomiarowego, które wspomagają identyfikację własności dynamicznych obiektów metodami eksperymentalnej analizy modalnej. Opisano najważniejsze założenia, zastosowane techniki oraz rozwiązania kluczowych problemów napotkanych podczas tworzenia systemu pomiarowego. Trafność przyjętych rozwiązań została potwierdzona podczas użytkowania systemu w...

 • Technika wirtualnego prototypownia wspomaganego eksperymentem w zastosowaniu do poszukiwania optymalnej prędkości obrotowej podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych

  Przedstawiono rozważania dotyczące problemów nadzorowania drgań podczas frezowania wielkogabarytowych przedmiotów podatnych, z wykorzystaniem nowego sposobu dopasowania prędkości obrotowej wirującego narzędzia. Dotychczas powszechnie stosowana w pracach naukowych i badaniach przemysłowych modalna procedura nadzorowania drgań narzędzie-przedmiot obrabiany polegała na uwzględnieniu jedynie własności dynamicznych przedmiotu obrabianego....

  Full text available to download

 • Optymalizacja sztywności zamocowania podczas frezowania przedmiotów wielkogabarytowych z wykorzystaniem wirtualnego prototypowania wspomaganego eksperymentem

  Przedstawiono rozważania dotyczące problemów nadzorowania drgań podczas frezowania wielkogabarytowych przedmiotów podatnych, z wykorzystaniem nowego sposobu doboru współczynników sztywności zamocowania przedmiotu obrabianego. Dotychczas powszechnie stosowany w pracach naukowych i badaniach przemysłowych sposób polegał na uwzględnieniu jedynie własności dynamicznych przedmiotu. Takie podejście jest niewystarczające, jeżeli o stanie...

  Full text available to download

 • Zjawiska wibroakustyczne w asysnchronicznych silnikach klatkowych

  Publication

  - Year 2006

  Rozprawa jest próbą systematycznego i kompleksowego rozpatrzenia zjawisk wibroakustycznych występujących podczas pracy asynchronicznych silników klatkowych małej mocy. Wychodząc z ogólnego diagramu związków przyczynowo-skutkowych wprowadzono wstępną klasyfikację mechanizmów generowania drgań i hałasu w silnikach. Bazując na przeprowadzonych badaniach wibroakustycznych zweryfikowano hipotezy o ilościowym udziale mechanicznych, wentylacyjnych...

 • Optimal segmented dampers configuration for a laminar body carrying variable payload

  Publication

  - Year 2006

  Publikacja prezentuje zagadnienia analizy doboru tłumienia i konfiguracji elementów tłumiących dla ciała płaskiego poddanego dwóm stanom obciążenia. W pracy zaakceptowano użycie elementów tłumiących o tłumieniu wiskotycznym i o współczynniku tłumienie zależnym od położenia tłoka tego elementu. Ponieważ różne aspekty komfortu prowadzą do przeciwnych wytycznych odnośnie wyboru własności tłumiących, rozwiązanie dobory parametrów tłumienia...