Search results for: DROGI KOLEJOWE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: DROGI KOLEJOWE

Search results for: DROGI KOLEJOWE

 • Reminiscencje z XVI Konferencji Naukowej ''DROGI KOLEJOWE''

  Publication

  Przedstawiono ogólne informacje dotyczące konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 5-7 października 2011 roku w Gdyni. Omówiono tematykę referatów, wymieniono instytucje, których przedstawiciele uczestniczyli w konferencji.

 • Projekt wytycznych projektowania infrastruktury punktowej dla pieszych

  Publication

  - Transport Miejski i Regionalny - Year 2020

  Artykuł przedstawia projekt „Wytycznych projektowania infrastruktury punktowej dla pieszych” (WRD-41-3). Wytyczne powstały jako jeden z elementów pracy podjętej przez Ministerstwo Infrastruktury, mającej na celu stworzenie standardów planowania, projektowania i utrzymywania infrastruktury drogowej. Artykuł przedstawia skondensowaną wersję opracowania wraz z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań dla pieszych przekraczających drogi,...

  Full text available to download

 • Ulepszanie podłoża gruntowego i podtorza z użyciem środków strzałowych

  Publication

  Szybka i skuteczna metoda wzmacniania podłoża gruntowego i podtorza z wykorzystaniem środków strzałowych (zastrzeżona nazwa handlowa: metoda mikrowybuchów) pozwala projektować i budować drogi kolejowe na gruntach o obniżonej nośności (np. tereny podmokłe, bagna, odpady przemysłowe, komunalne, zdegradowane nasypy antropogeniczne). Jest przydatna i godna polecenia przy budowie nowych linii kolejowych, modernizacji istniejących oraz...

  Full text to download in external service

 • Podstawy teoretyczne zjawisk wibroakustycznych występujących na przejazdach kolejowo - drogowych

  Publication
  • R. Licow
  • F. Tomaszewski
  • K. J. Waluś
  • J. Polasik

  - PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA: TRANSPORT - Year 2016

  Poziom zjawisk wibroakustycznych generowanych przez pojazdy samochodowe i kolejowe do środowiska jest zależny od wielu czynników. Są nimi np.: typ/rodzaj opon i nawierzchni, opór aerodynamiczny, konstrukcja pojazdu i jego stan techniczny. Dodatkowo impulsy dźwiękowe mogą pochodzić od uderzeń opon w znajdujące się na drodze przeszkody i infrastrukturę drogową. Do infrastruktury drogowej mającej wpływ na poziom emitowanych zjawisk...

 • Kamil Łapiński

  People

  Master, Engineer Kamil Łapiński – Surveyor with vast practical experience, especially in civil engineering. Real Estate Appraiser. Graduate of Geodesy and Estate Appraisal faculty on University of Warmia and Mazury in Olsztyn. He has extensive geodetic experience on the domestic and foreign market, including the implementation of infrastructure projects of national and international importance, in the position of surveying as well...

 • Zbigniew Kędra dr inż.

 • Dynamic analysis of the railway bridge span under moving loads

  The first part of this paper provides a review of the state of knowledge of the dynamic behaviour of railway bridges under moving loads. Particular attention is paid to developments in modelling railway bridge loading and dynamic vehicle-span (structure) interaction. The most important aspects determining the advancements in this area of knowledge are identified. The contemporary techniques for defining bridge span finite element...

  Full text available to download

 • Drogi Szynowe - sem VI - Wykład 22/23

  e-Learning Courses
  • K. Szwaczkiewicz
  • Z. Kędra
  • S. Grulkowski
  • E. Mieloszyk
  • M. Urbaniak
  • A. Milewska
  • R. Licow

  Celem przedmiotu jest przedstawienie konstrukcji dróg szynowych, charakterystyki elementów nawierzchni szynowej oraz omówienie zagadnień (podstawowych) związanych z projektowaniem układów torowych (linie kolejowe, szynowy transport miejski), utrzymaniem dróg szynowych i inżynierią ruchu kolejowego

 • Drogi Szynowe - sem VI - Wykład 21/22

  e-Learning Courses
  • K. Szwaczkiewicz
  • P. Chrostowski
  • Z. Kędra
  • S. Grulkowski
  • E. Mieloszyk
  • A. Milewska
  • R. Licow

  Celem przedmiotu jest przedstawienie konstrukcji dróg szynowych, charakterystyki elementów nawierzchni szynowej oraz omówienie zagadnień (podstawowych) związanych z projektowaniem układów torowych (linie kolejowe, szynowy transport miejski), utrzymaniem dróg szynowych i inżynierią ruchu kolejowego

 • Projektowanie procesów technologicznych w warunkach szczególnych

  Publication

  - Year 2005

  W referacie przedstawiono sposób projektowania procesów technologicznych w warunkach szczególnych (np.w wyniku katastrof) na przykładzie naprawy totów. Nowym elementem takiego systemu jest algorytm generowania zakłóceń, który pozwala na zakłócanie losowo wybranych czynności. Opracowana metoda umożliwia również prowadzenie symulacji zakłóceń spowodowanych naprawą torów w warunkach niepewności.

 • EKSPERTYZA WSPÓŁPRACY KOŁO-SZYNA Z WYPADKU KOLEJOWEGO ZAISTNIAŁEGO Z POCIĄGIEM TMEJ NR 764014 W DNIU 07.03.2015 r. O GODZ. 20.30 NA SZLAKU KROTOSZYN – CHOJNICE ORAZ WSKAZANIE PRZYCZYN WYPADKU

  Publication

  - Year 2017

  Celem opracowania zgodnie z treścią zlecenia było sporządzenie ekspertyzy współpracy koło-szyna z wypadku kolejowego zaistniałego z pociągiem TMEJ Nr 764014 w dniu 07.03.2015 r. o godz. 20.30 na szlaku Krotoszyn – Chojnice, w torze szlakowym nr 1, w km 60,785 linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice oraz wskazanie przyczyn wypadku.

 • Ekspertyza szyn 60E1 na stacji Grodzisk Mazowiecki

  Publication

  - Year 2017

  Ekspertyza szyn kolejowych 60E1

 • Konstrukcja nawierzchni bezpodsypkowych

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono konstrukcje nawierzchni bezpodsypkowych stosowanych na świecie od połowy lat 70. XX wieku. Szczególną uwagę zwrócono na nawierzchnie stosowane w Niemczech na liniach wielkich prędkości oraz w miejskim transporcie szynowym. Przedstawiono ekonomiczne aspekty stosowania przedstawionych konstrukcji i ich zalety.

 • Stan nauki w dziedzinie dróg kolejowych - diagnoza i rozwój

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono stan nauki w dziedzinie dróg kolejowych w ostatnich 20 latach. Przedstawiono kierunki w jakich zmierzały badania naukowe i osiągnięcia. Zaprezentowano najważniejsze problemy z jakimi spotyka się kolejnictwo, jako problemy do rozpatrzenia przez specjalistów z dziedziny dróg kolejowych.

 • Nierówności pionowe toru kolejowego

  Publication

  - Logistyka - Year 2014

  Ocena jakości geometrycznej toru kolejowego wymaga od zarządców infrastruktury stosowania jednolitych metod pomiarów, obliczania i interpretacji wyników. W tym zakresie należy stosować się do norm europejskich i technicznych specyfikacje interoperacyjności. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pomiarem i oceną nierówności pionowych toru kolejowego. Zapisano odchyłki dopuszczalne nierówności pionowych według...

 • Ekonomiczne aspekty strategii utrzymania torów kolejowych

  Publication

  - Logistyka - Year 2014

  W ostatnich lata coraz więcej uwagi poświęca się analizie kosztów cyklu życia (Life Cycle Cost - LCC) w zakresie planowania strategii utrzymania infrastruktury kolejowej. Większość prac ogranicza się jednak do kosztów bezpośrednich (planowanych), takich jak budowy, konserwacji, odnowienia i utylizacji. Takie podejście prowadzi do niedoszacowania kosztów wynikających z niskiej jakości geometrii toru. W artykule przedstawiona została...

 • Ekspertyza podkładów staroużytecznych PS94 w zakresie oceny stanu i rozstawu kotew SB3/3

  Publication

  - Year 2016

  W ekspertyzie przedstawiono ocenę stanu i rozstawu kotew SB3/3 w podkładach staroużytecznych PS94

 • Technologia robót torowych

  Publication

  - Year 2017

  Monografia „Technologia robót torowych” podzielona została na 11 rozdziałów, w których przedstawiono problematykę napraw nawierzchni podsypkowych i podtorza. W pierwszych czterech rozdziałach opisane zostały podstawowe pojęcia, klasyfikacja napraw oraz proste technologie robót wykonywane metodą ręczną i małej mechanizacji. W kolejnych czterech rozdziałach omówione zostały technologie podbijania toru, oczyszczania podsypki, spawania...

  Full text to download in external service

 • Ocena poziomu jakości geometrii toru kolejowego

  Publication

  - Year 2013

  W artykule przedstawiono zasady ustalania poziomów jakości geometrii toru kolejowego na przykładzie obowiązujących unormowań prawnych (technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu infrastruktura i norm) oraz stosowanych na kolejach europejskich. Na przykładzie wybranych zarządców infrastruktury kolejowej porównano stosowane wartości odchyłek dopuszczalnych dla wybranych poziomów jakości geometrii toru.

 • Ocena poziomu jakości geometrii toru kolejowego

  Publication

  W artykule przedstawiono zasady ustalania poziomów jakości geometrii toru kolejowego na przykładzie obowiązujących unormowań prawnych (technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu infrastruktura i norm) oraz stosowanych na kolejach europejskich. Na przykładzie wybranych zarządców infrastruktury kolejowej porównano stosowane wartości odchyłek dopuszczalnych dla wybranych poziomów jakości geometrii toru.

 • Quasi-ciągły pomiar geometrii rozjazdów kolejowych

  Publication

  W czasie budowy nowych torów i rozjazdów kolejowych, jak również w procesie ich utrzymania, należy wykonać odpowiednie pomiary i ocenić stan geometrii badanej infrastruktury. Pomiary te mogą być wykonane z wykorzystaniem jednego z trzech systemów pomiarowych: pojazdami pomiarowymi, maszynami do budowy i utrzymania lub urządzeniami lekkimi i ręcznymi. W artykule przedstawiona została metoda pomiarów szerokości toru i przechyłki...

 • Modelowanie poszerzeń międzytorzy

  Publication

  Zagadnieniu zwiększenia rozstawu torów równoległych na prostej, nazywanym poszerzeniem międzytorza, poświęcono wiele publikacji. Mimo to w praktyce inżynierskiej oraz w najnowszych podręcznikach akademickich preferowane są rozwiązania uznane za niewłaściwe, powodujące niekorzystne oddziaływania dynamiczne w pudle wagonu. Jako alternatywędla tej tendencji proponuje się unifikację algorytmów obliczających parametry liniowe, kątowe...

 • Zastosowanie AutoCAD Civil3D w nauczaniu projektowania dróg szynowych

  Publication

  - Logistyka - Year 2010

  Na Wydziale Inźynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej od kilku lat głównym programem typu CAD wykorzystywanym w procesie kształcenia jest AutoCAD Civil 3D. Wersja edukacyjna tego programu jest zainstalowana w uczelnianych laboratoriach komputerowych, a studenci i pracownicy uczelni mogą go instalować na swoich komputerach w ramach programu Autodesk Student Engineering & Design Community. Jednak sposób rozwiązywania...

 • Pomiar ciągły szerokości i przechyłki w rozjazdach kolejowych

  Publication

  - Logistyka - Year 2010

  W artykule opisano zasady przeprowadzania pomiarów szerokości torui żłobków na podstawie obowiązujących przepisów na liniach kolejowych w Polsce i Niemczech. Następnie omówiono metodykę wykonywania pomiarów ciągłych szerokości toru i różnicy wysokości toków szynowych w rozjazdach kolejowych z wykorzystaniem toromierza elektronicznego TEC1435.

 • Charakterystyka pęknięć w szynach typu head check

  Publication

  - Logistyka - Year 2010

  Zmęczenie kontaktowe powierzchni tocznej szyny (RCF) jest jedną z waznych przyczyn jej uszkodzenia i ma obecnie duże znaczenie w utrzymaniu nawierzchni kolejowej w odpowiednim stanie niezawodności oraz wpływa na trwałość szyn. W wyniku dużych oddziaływań dynamicznych na powierzchni szyny powstają poziome małe pęknięcia, które w dalszej fazie rozwoju przechodzą pionowo przez krawędź główki szyny powodując powstawanie mikroszczelin....

 • Ciągły pomiar szerokości i przechyłki w rozjazdach kolejowych

  Publication

  - Year 2010

  W artykule opisano zasady przeprowadzania pomarów i szerokości toru i żłobków na podstawie obowiązujących przepisów na liniach kolejowych w Polsce i Niemczech. Następnie omówiono metodykę wykonania pomiarów ciągłych szerkokości i różnicy wysokości toków szynowych w rozjazdach kolejowych z wykorzystaniem toromierza elektronicznego TEC-1435. Szczególną uwagę zwrócono na powtarzalność wyników pomiarów z uwzględnieniem kierunku jazdy...

 • Bezpieczeństwo infrastruktury szynowej na bocznicach kolejowych

  Publication

  - Logistyka - Year 2010

  W referacie przedstawiony został problem bezpieczeństwa infrastrukturyszynowej na przykładzie bocznicy kolejowej. Omówiono zasady bezpiecznego użytkowania budowli przeznaczonych do ruchu kolejowego, zasady uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz prowadzenia prób eksploatacyjnych.

 • Parametryczna krzywa przejściowa dla dróg kolejowych

  Publication

  Zakres stosowania krzywych przejściowych o nieliniowej zmianie krzywizny na drogach kolejowych jest, jak dotąd, bardzo ograniczony. W pracy (przeprowadzając stosowną analizę) wskazano na główną przyczynę takiego stanu rzeczy - bardzo małe wartości rzędnych poziomych w rejonie początkowym, w praktyce często wręcz niemożliwe do realizacji. Postanowiono więc poszukać nowej postaci krzywej przejściowej, rezygnując z warunku zerowania...

  Full text available to download

 • Wykorzystanie AutoCAD Civil3D na zajęciach z modernizacji dróg szynowych

  Publication

  - Logistyka - Year 2011

  Podstawowym programem CAD wykorzystywanym w procesie kształcenia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej jest AutoCAD Civil 3D. Autor artykułu postanowił wykorzystać możliwości programu w ramach przedmiotu ''Modernizacja dróg szynowych''. Dokładniejsza analiza wykazała, że zagadnienia związane z projektowaniem nowego przebiegu linii kolejowej są na tyle skomplikowane, że w niektórych aspektach przerastają...

 • AutoCAD Civil3D w projektowaniu dróg szynowych

  Publication

  - Year 2011

  Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej od kilku lat głównym programem typu CAD wykorzystywanym w procesie kształcenia jest AutoCAD Civil 3D. Sposób rozwiązywania przez program niektórych zagadnień z dziedziny projektowania dróg szynowych jest odmienny od obowiązujących w Polsce przepisów. Należy to uwzględnić w programie nauczania przedmiotów ''Drogi Szynowe'', ''Projektowanie dróg szynowych'' oraz ''Projektowanie...

 • Ekspertyza szyn w torze Nr 1 linii 271 Wrocław - Poznań od km 68,000 do km 94,700 określająca prędkość jazdy pociągów

  Publication

  Ekspertyza szyn w torze Nr 1 linii 271 Wrocław - Poznań od km 68,000 do km 94,700 określająca prędkość jazdy pociągów. Zakład Linii Kolejowych PLK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

 • Opinia techniczna torów na bocznicy kolejowej ANWIL S.A. we Włocławku. Nawierzchnia kolejowa z szyn typu S49 na podkładach strunobetonowych typu PBS-1, INBK 3, INBK 4, INBK 7, INBK 9 i na podkładach drewnianych typu IIB z przytwierdzeniem pośrednim typu K

  Publication

  - Year 2011

  Opinia techniczna torów na bocznicy kolejowej ANWIL S.A. we Włocławku dotycząca nawierzchni kolejowa z szyn typu S49 na podkładach strunobetonowych typu PBS-1, INBK 3, INBK 4, INBK 7, INBK 9 i na podkładach drewnianych typu IIB z przytwierdzeniem pośrednim typu K

 • Ekspertyza toru Nr 1 w km 0,828-0,980 linii Nr 202 Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński

  Publication

  - Year 2011

  Ekspertyza toru Nr 1 w km 0,828-0,980 linii Nr 202 Gdańsk Główny - Stargard Szczeciński. Zakład Linii Kolejowych PLK S.A. w Gdyni.

 • Ciągły pomiar geometrii rozjazdów kolejowych

  Publication

  W artykule opisano zasady przeprowadzania pomiarów szerokości toru i żłobków na podstawie obowiązujących przepisów na liniach kolejowych w Polsce I Niemczech. Następnie omówiono metodykę wykonywania pomiarów ciągłych szerokości toru i różnicy wysokości toków szynowych w rozjazdach kolejowych z wykorzystaniem toromierza elektronicznego TEC1435. Szczególną uwagę zwrócono na powtarzalność wyników pomiarów w miejscach nieciągłości...

  Full text available to download

 • Zasady wykonania dokumentacji fotograficznej miejsca wypadku kolejowego

  Publication

  Jedną z istotnych czynności podczas badania przyczyn wypadków kolejowych jest przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia i sporządzenie dokumentacji fotograficznej. Na tym etaoie prac komisji wypadkowej, potrzebna jest szczególna wiedza z zakresu budowy i diagnostyki dróg kolejowych oraz fotografii. W artykule omówiono podstawowe zasady sporządzania dokumentacji fotograficznej w czasie oględzin miejsca zdarzenia na podstawie własnych...

  Full text available to download

 • Projektowanie niwelety toru w procesie jego regulacji

  Publication

  - Year 2009

  Od dokładnego położenia toru w płaszczyźnie pionowej i poziomej zależy w dużym stopniu przebieg procesów jego degradacji, koszty utrzymaniai komfort jazdy. Przedstawiono metodę opracowania projektu niwelety toru kolejowego na podstawie pomierzonych nierówności pionowych.

 • Route vertical alignment design in the process of its regulation

  Regulacja toru kolejowego ma za zadanie dostosowanie niewłaściwego lub też zdeformowanego położenia osi toru do położenia odpowiadającego parametrom technicznym wymaganym dla danej linii kolejowej. Projekt regulacji wykonywany jest na podstawie pomiaru geodezyjnego wysokości toków szynowych metodą punktów stałych, tzn. w oparciu o umieszczone na słupach wskaźniki regulacji osi toru, których wysokość jest znana. Wykonany w ten sposób...

  Full text available to download

 • Route vertical alignment design in the process of its regulation

  Publication

  - Year 2008

  W monografii przedstawiona została metoda opracowania projektu niwelety toru kolejowego na podstawie pomierzonych nierówności pionowych oraz praktyczny przykład jej zastosowania w procesie utrzymaniu dróg szynowych, a w szczególności w projektowaniu robót związanych z regulacją osi toru. Wykonany w ten sposób profil istniejącej linii kolejowej jest podstawą do obliczenia wartości podnoszeń toru. Wartości te nanosi się w terenie...

 • Mechanizacja napraw głównych dróg szynowych

  Publication

  - Year 2008

  Szybki rozwój techniki i znaczący wzrost kosztów pracy wymusza na wykonawcach robót ograniczenie do niezbędnego minimum liczby robotników, i w to miejsce wprowadzenie nowoczesnych, bardzo wydajnych maszyn, które skrócą czas wykonania napraw.Drugą zasadniczą przyczyną wprowadzenia nowoczesnych maszyn jest skrócenie do niezbędnego minimum czasu zamknięcia toru, co ogranicza utrudnienia w prowadzeniu ruchu pociągów, a dodatkowo...

 • Diagnostyka obrazowa rozjazdów kolejowych

  Publication

  - Year 2012

  W artykule przedstawiono zasady prowadzenia diagnostyki rozjazdów kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem problemu diagnostyki obrazowej. Poprawnie wykonana fotografia badanego elementu nawierzchni, oprócz zapisy słownego jest szczególnie przydatna w procesie diagnostyki oraz oceny zmian zachodzących w czasie.

 • Opinia techniczna rozjazdu kolejowego nr 31 c/d na bocznicy kolejowej ANWIL S.A. we Włocławku

  Publication

  - Year 2012

  Opinia techniczna rozjazdu kolejowego do otrzymania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli

 • Opinia techniczna rozjazdu kolejowego nr 91 na bocznicy kolejowej ANWIL S.A. we Włocławku

  Publication

  - Year 2012

  Opinia techniczna rozjazdu kolejowego do otrzymania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli

 • Opinia techniczna rozjazdu kolejowego nr 504 na bocznicy kolejowej SCHOLZ POLSKA SP.z o.o. w Inowrocławiu

  Publication

  - Year 2012

  Opinia techniczna rozjazdu kolejowego do otrzymania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli

 • Zastosowanie geosyntetyków w drogach szynowych

  Publication

  - Year 2012

  W drogach szynowych, wyroby geosyntetyczne mogą pełnić jedną (lub w przypadku odpowiednio dobranego wyrobu, równocześnie kilka) z poniższych funkcji: wzmocnienie, separacja, filtracja i drenaż oraz ochrona antyerozyjna skarp i przeciwskarp nasypów kolejowych. Zasadniczo geosyntetyki muszą pełnić przypisane im funkcje nieprzerwanie w projektowanym okresie użytkowania, dlatego szczególnie ważne jest dobranie wyrobów o odpowiedniej...

 • Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy

  Publication

  - Logistyka - Year 2012

  W diagnostyce geometrii toru jednym z bardziej skomplikowanych problemów jest wyznaczenie wartości granicznych pomierzonych nierówności toru oraz określenie wpływu ich jednoczesnego występowania na jednym mikro odcinku toru na bezpieczeństwo jazdy. W praktyce prowadzi to do wielu nieporozumień, szczególnie w czasie badania wypadków kolejowych, gdzie bardzo często pojedyncze przekroczenia odchyłki dopuszczalnej interpretowane jest...

 • Ekspertyza przyczyn wykolejenia się taboru na rozjeździe kolejowym nr 156 na stacji Iława w dniach 04.07.2012 i 05.07.2012

  Publication

  - Year 2012

  Ekspertyza przyczyn wykolejenia taboru na rozjeździe

 • Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego

  Publication

  W artukule omówiono zakres przepisów regulujacych proces wydawaniia świadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, dotyczących głównie nawierzchni kolejowej z materiałów staroużytecznych. Omówiono również zakres warunków technicznych wykonania i odbioru budowli kolejowych.

 • Obliczanie przesunięć osi toru przy modernizacji układów geometrycznych

  Jednym z istotnych problemów przy modernizacji dróg kolejowych jest zaprojektowanie nowych układów geometrycznych torów, które będą spełniały założone parametry eksploatacyjne. Najczęściej jest to związane ze zwiększeniem prędkości jazdy pociągów, co w konsekwencji prowadzi do zmiany promienia łuku kołowego i wydłużenia krzywych przejściowych. W artykule przedstawiono algorytmy obliczeń wielkości przesunięć osi toru kolejowego...

 • Determining nominal values basing on the measured rail irregularities

  Publication

  - Year 2006

  W referacie przedstawiono metodę optymalnego wyznaczania wartości nominalnych na podstawie pomierzonych nierówności toru. Idea proponowanej metody polega na zaprojektowaniu nowego układu geometrycznego wpisanego w istniejący układ stycznych, tzn. bez zmiany kąta zwrotu trasy. Wyznaczone wartości nominalne są wielkościami optymalnymi, tj. takimi dla których odchyłki będą najmniejsze, z jednoczesnym zachowaniem wymagań normowych.W...

 • Projektowanie układu geometrycznego toru z wykorzystaniem danych pomiarowych z toromierza elektronicznego

  Publication

  - Year 2006

  W referacie przedstawiono metodę projektowania układu geometrycznego toru w płaszczyźnie poziomej i pionowej, tj. uwzględniającą długości krzywej przejściowej i rampy przechyłkowej, wartość strzałki na łuku, wartość przechyłki oraz wartość poszerzenia toru. Całość rozwiązania zobrazowano przykładem obliczeń wartości nominalnych.