Search results for: FILOZOFIA TECHNIKI - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: FILOZOFIA TECHNIKI

Search results for: FILOZOFIA TECHNIKI

 • FILOZOFIA

  e-Learning Courses
  • E. Hope

 • Filozofia

  e-Learning Courses
  • A. Lisak

 • Transzendentalphilosophie als Geltungsreflexion? Zur Philosophie Heinrich Rickerts

  Filozofie transcendentalną utożsamia się z refleksją o ważności, ale przecież od czasu słynnej debaty między Adolfem Trendelenburgiem i Kuno Fischerem rozwój refleksji transcendentalnej poszedł w dwu kierunkach. W szkole badeńskiej aprioryczna siła transcendentalnego podmiotu przeciwstawia się sferze przedmiotowej redukowanej do czystej faktyczności. Wartość i obiektywizacja poznania jest zasługą transcendentalnej świadomości -...

 • FILOZOFIA NST

  e-Learning Courses
  • E. Hope

 • Filozofia -Mathema

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

 • Praktyczne problemy zagospodarowania wód opadowych

  Publication

  - Year 2010

  Pojęcie standardu usługi. Filozofia minimalnego komfortu. Problem oceny ilościowej - brak polskich tradycji. Norma, konflikty, gwałowność zjawisk. Dynamika zmian.

 • Spłukiwana toaleta separacyjna

  Publication

  Filozofia projektowania kanalizacji. Spłukiwana toaleta separacyjna - funkcje zależne od wariantu montażu. Alternatywa dla kanalizacji, ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Eliminacja problemu związków biogennych, praktyczne możliuwości uzycia.

 • 2. Filozofia społeczna

  e-Learning Courses
  • A. Karalus

 • Filozofia 2022/2023

  e-Learning Courses
  • J. Gużyński

 • Filozofia i estetyka

  e-Learning Courses
  • P. Czyż

  Dzień dobry, witamy na stronie naszego kursu. Będziemy zajęcia prowadzić przez platformę MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmJkZTczMTEtN2FkNy00OTE4LWE1YWItN2MyNzk4NWRiZTQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22744d498a-011e-4d0b-8a3d-08b49c9156ff%22%7d

 • Filozofia NST - ćwiczenia

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

 • Filozofia i estetyka

  e-Learning Courses
  • P. Czyż

  Zapraszam na wykłady zdalne z Filozofii i Estetyki.  

 • Filozofia przyrody - seminarium

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

  tryb studiów - stacjonarnestopień studiów - I stopniakierunek studiów lub nazwa studiów podyplomowych: Chemia (Wydział  Chemiczny)

 • Filozofia Mathema (zima22/23)

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

 • Filozofia nauki - lato 2022

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

 • Filozofia wiedzy i etyka

  e-Learning Courses
  • M. Kaczmarek

 • Filozofia ZI zima21/22

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

 • Filozofia - Bio - 21/22

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

  nazwa przedmiotu: Filozofia - tryb studiów  - stacjonarne - stopień studiów - I stopnia - inżynierskie - kierunek studiów: Biotechnologia(WCh)

 • Filozofia wiedzy i etyka

  e-Learning Courses
  • M. Kaczmarek

 • Filozofia Mathema (zima21/22)

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

 • Filozofia - Bio - 22/23

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

  nazwa przedmiotu: Filozofia - tryb studiów  - stacjonarne - stopień studiów - I stopnia - inżynierskie - kierunek studiów: Biotechnologia(WCh)

 • NST FILOZOFIA AG 2023

  e-Learning Courses
  • E. Hope

 • FILOZOFIA Z I 2023

  e-Learning Courses
  • E. Hope

 • Większa pojemność, ta sama jakość. Wymiana wody w zbiorniku.

  Problemy funkcjonowania wodociągowego zbiornika sieciowego. Metody projektowania, filozofia reprezentowana przez normę PN-EN1508. Konsekwencje wieloletniego lekceważenia problemu w Polsce. Bylejakość tradycyjnego projektowania. Znaczenie strategiczne przeciwdziałania zastaniu wody w zbiorniku, konieczność przewartościowania dotychczasowych poglądów i opinii. Konsekwencje wieloletniego unikania problemu.

 • Filozofia - Tech. chem. 21/22

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

  nazwa przedmiotu: Filozofia - tryb studiów  - stacjonarne - stopień studiów - I stopnia - inżynierskie - kierunek studiów: Technologia chemiczna

 • Filozofia 2022/23 J. Gużyński

  e-Learning Courses
  • J. Gużyński

 • Filozofia ZI zima 22/23

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

 • NST FILOZOFIA Z I 2023

  e-Learning Courses
  • E. Hope

 • NST on line FILOZOFIA AG 2023

  e-Learning Courses
  • E. Hope

 • Próba filozoficznej systematyzacji problemu czasu

  Filozofia traktuje problem czasu jako fundamentalny problem filozofii, wyznaczający sam kształt filozofii, albo jako problem szczegółowy, który może być rozważany obiektywistycznie (z perspektywy nauk ścisłych) lub subiektywistycznie w odniesieniu do ludzkiej subiektywności. Może ona rozumieć problem czasu ujmując go od strony tego co jest - bytu, albo rozświetla problem bytu wychodząc od czasowości bycia.

 • Aktualności teorii architektonicznych

  Publication

  - Year 2011

  Teoria architektury nie może istnieć i rozwijać się bez praktyki w dziedzinie architektury. obecnie teoria architektoniczna ma postać metastruktury intelektualnej silnie zblizonej do dyscyplin takich jak krytyka architektoniczna, historia architektoniczna czy filozofia twórczości- stanowi samodzielna jakość naukową.lista dziedzin naukowych,które wciela do swego dyskursu współczesna teoria architektoniczna, ewoluuje jak każda...

 • Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego

  Publication

  - Year 2008

  Praca Parszutowicza Filozofia krytyczna jako teoria metody poznania naukowego postuluje możliwość wykorzystania metody kantowskiej jako specyficznej filozofii nauki. Jest propozycją ograniczenia zbyt wielkich zdaniem autora oczekiwań względem filozofii transcendentalnej i wykorzystania jej w sposób, który jak dotąd przynosił największe efekty - mianowicie jako filozofii i metodologii nauk. Rekonstruuje historyczne przykłady takiego...

 • Filozofia nauki - chemia - lato 22/23

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

  Nazwa przedmiotu: Filozofia nauki - tryb studiów  - stacjonarne - stopień studiów - I stopnia - kierunek studiów: Chemia

 • Filozofia Polska szuka swojego miejsca.

  Publication

  - Prakseologia - Year 2016

  Tekst poświęcony jest sytuacji w filozofii a w filozofii polskiej w szczególności w kontekście krytycznej analizy pracy Filozofia 2.0. Paradygmaty i strategie. Punktem wyjścia rozważań jest z jednej strony filozoficzna diagnoza współczesności (analizującą jej ukierunkowanie na konsumpcję i działania instrumentalne, unieważniające refleksyjność) zwłaszcza w jej polskich uwarunkowaniach a celem analiza rozlicznych diagnoz, jakie...

 • Między XIX a XXI wiekiem. Obecny stan filozofii i jego nieco zapomniane źródła

  Publication

  - Year 2016

  W XiX wieku rozpoczął się kryzys filozofii. Przestała ona odgrywać wiodącą rolę na uniwersytecie i impulsy płynące z jej strony nie odgrywały już większej roli. Wskutek ogromnego rozwoju nauk przyrodniczych praktyka naukowa staje się afilozoficzna i do samej filozofii zaczęła odnosić się wrogo. Filozofia swój zasadniczy przedmiot zainteresowań – byt, obszar tradycyjnej metafizyki, musiała oddać szybko rozwijającym się naukom szczegółowym...

 • NST on line FILOZOFIA Z I 2023

  e-Learning Courses
  • E. Hope

 • Filozofia Kaizen. Rozwój międzynarodowego przedsiębiorstwa według japońskiej metody

  Publication

  - Year 2017

  Tematem niniejszej pracy stała się japońska koncepcja Kaizen, jej analiza na podstawie wybranych przykładów z badań własnych. Celem pracy było przywołanie filozofii pod kątem teoretycznym, ale również praktycznym opierając się na przytoczeniu kilku przykładów. Praca naukowa w swojej treści obejmuje analizę oraz znalezienie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań: Czym jest koncepcja Kaizen? Co oznacza japońska filozofia pracy "...

 • Filozofia - Tech. chem. i Ziel. tech. 22/23

  e-Learning Courses
  • P. Parszutowicz

  nazwa przedmiotu: Filozofia - tryb studiów  - stacjonarne - stopień studiów - I stopnia - inżynierskie - kierunek studiów: Technologia chemiczna (WCh)/ Zielone technologie

 • Filozofia transcendentalna między Heglem a Heideggerem : Od teorii poznania do ontologii.

  Publication

  - Year 2012

  Monografia odsłania dzieje filozofii transcendentalnej od poheglowskiej zapaści w filozofii, kiedy to filozofia straciła swoją dawną dziedzinę przedmiotową - całośc bytu i musiała na nowo zaczynać swą pracę pod szyldem teorii poznania. Praca szeroko prezentuje wszelkie projekty filozofii transcendentalnej, które pojawiły się w obrębie neokantyzmu (szczególnie u Riehla,w szkole marburskiej i szkole badeńskiej) i fenomenologii (Husserl),...

 • FILOZOFIA , Mechatronika, W, se. 03,- II st. Mechatronika letni 2021/2022

  e-Learning Courses
  • E. Hope

 • Zarządzanie inżynierskimi projektami badawczymi z uwzględnieniem filozofii badań w inżynierii i technologii

  Publication

  - Year 2015

  Celem prac opisanych w rozdziale jest analiza możliwości zastosowania filozofii badań w inżynierii i technologii w zarządzaniu inżynierskim projektem badawczym. Analiza obejmuje wybór praktycznych zagadnień z obszaru filozofii badań w inżynierii i technologii oraz próbę integracji wiedzy z powiązanych obszarów w celu efektywnego zarządzania inżynierskim projektem badawczym. W filozofii badań w inżynierii i technologii...

 • Badania statyczne i dynamiczne pali, zasady stosowania i metody interpretacji

  Publication

  Badania terenowe nośności pali wykonywane są od bardzo dawna i stanowią jedyną miarodajną ocenę rzeczywistej możliwości przekazywania obciążeń na podłoże gruntowe. Tradycyjną metodą wykorzystywaną w praktyce inżynierskiej są próbne obciążenia statyczne (SPLT). Uwzględniając czynniki techniczne, ekonomiczne i czas, obecnie coraz częściej, już na skalę codziennej praktyki inżynierskiej, wykorzystuje się badania dynamiczne, np. typu...

 • Podejście topologiczne w architekturze na przełomie wieków XX/XXI.

  Publication

  - Year 2006

  Jedną z immanentnych cech architektury jest zmienność. Na przestrzeni wieków wyrażała się ona głównie poprzez przebudowy i modernizacje istniejących budowli, które z biegiem czasu ulegały procesowi degradacji. Budowla zazwyczaj postrzegana była jako element stabilny, trwały, niekiedy wręcz monumentalny. Wraz z rewolucją przemysłową otworzyły się nowe możliwości techniczne i materiałowe dla budownictwa, co pociągnęło za sobą również...

 • Dworzec kolejowy - jaki był, jaki jest i jaki być powinien

  Publication

  Jeśli pasażerski transport kolejowy nie ma być traktowany w Polsce jedynie jako transport niszowy, musi się zmienić filozofia myślenia nie tylko w zakresie modernizacji linii kolejowych, zakupu nowego taboru i kształtowania przyjaznych podróżnym rozkładów jazdy, ale również w kierunku poprawy jakości miejsc oczekiwania na pociągi oraz warunków przesiadki z jednych na inne środki transportu. Wzorem innych krajów winien być w Polsce...

 • Hasło: Helmuth Plessner

  Publication

  - Year 2008

  W artykule przedstawiłem zwięzłe ujęcie podstaw myśli antropologicznej H. Plessnera. Najpierw uwypukliłem Plessnerowski krytyczny obrachunek z filozofią, scil. : Kartezjusza, Kanta, Schelera, Heidggera i Jaspersa.Wstępnie podkreśliłem, że filozofia może pojmować samą siebie jako principium bez potrzeby - wedle Plessnera - eliminowania szczegółowego problemu istoty filozofii. Z kolei pokazałem to, że niemiecki antropolog toruje...

 • Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry

  Publication

  - Year 2021

  Książka „Cień Boga w ogrodzie filozofa. Parc de La Villette w Paryżu w kontekście filozofii chôry” przedstawia filozoficzne dyskusje, jakie towarzyszyły projektowaniu rozległego parku w paryskiej dzielnicy La Villette. Na teoretyczne założenia parku złożyły się teksty Bernarda Tschumiego, w których kwestionował on tradycyjne sposoby tworzenia dzieła architektury postulując w zamian zastosowanie długiego szeregu...

  Full text available to download

 • The Dream of Black

  Publication

  - Year 2022

  The Dream of Black Wystawa Sen o czerni to projekt pedagogów Uniwersytetu w Ostrawie i Fundacji Wyspa Progress a właściwie ich studentów, którzy są również dzisiaj pedagogami. W wielu przypadkach jest to już drugie pokolenie studentów. The Dream of Black oferuje szerokie spektrum form artystycznych. Autorska próbka stanowiąca trzon projektu wystawy (gość: Viktor Frešo i inni artyści związani z Gdańską sceną artystyczną) to tylko...

 • Powrót Duchów

  Publication

  Felieton popularno-naukowy dotyczący technologii rzeczywistości rozszerzonej i sztucznej inteligencji.

  Full text to download in external service

 • "Big data" i Wielki Brat

  Publication

  Felieton popularnonaukowy dotyczący ochrony prywatności danych.

  Full text to download in external service

 • Ewolucja od węgla do krzemu

  Publication

  Felieton popularnonaukowy dotyczący filozofii techniki.

  Full text to download in external service