Search results for: INICJATYWA KLASTROWA - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: INICJATYWA KLASTROWA

Search results for: INICJATYWA KLASTROWA

 • Klaster, inicjatywa klastrowa, powiązanie kooperacyjne - rozróżnienie pojęć

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i omówienie podstawowych terminów używa-nych w praktyce gospodarczej, związanych z koncepcją klastrów: "inicjatywy klastrowej" i "po-wiązania kooperacyjnego". Terminy powyższe wymagają - zdaniem autorów - ciągłych refleksji ze względu na nierzadkie, niewłaściwe ich stosowanie. Autorzy artykułu odwołują się do powyż-szych pojęć, przedstawiają ich definicje i starają się w precyzyjny,...

 • Kulturowe determinanty zarządzania przedsiębiorstwami klastrowymi

  Publication

  - Year 2014

  Celem prezentowanego artykułu jest próba określenia swoistego kulturowego profilu zarządzania specyficznym rodzajem organizacji, jaką jest tzw. przedsiębiorstwo klastrowe, czyli podmiot gospodarczy wchodzący w skład formalnie wyodrębnionej z otoczenia „nadorganizacji” (lub po prostu organizacji wyższego rzędu), za jaką uważana jest inicjatywa klastrowa.

 • Klastry i inicjatywy klastrowe w gospodarce

  Niniejszy artykuł stanowi naukową refleksję nad doprecyzowaniem podstawowych pojęć z problematyki klasteringu. Autorzy dokonują prze-glądu i próby strukturyzacji najważniejszych podejść teoretycznych doty-czących gron oraz proponują ustalenie granic i warunków poprawnej używalności pojęć "klaster" i "inicjatywa klastrowa". Zdaniem autorów koncepcja klastra wymaga dopracowania teoretycznego, a przede wszyst-kim jednoznacznego określenia...

  Full text available to download

 • Rola inicjatyw klastrowych w kreowaniu wizerunku regionu

  Publication

  Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli inicjatyw klastrowych w marketingu terytorialnym. Inicjatywy klastrowe, poprzez podejmowane działania na rzecz rozwoju regionu i funkcjonujących tam klastrów przedsiębiorstw stają się ważnym partnerem władz publicznych w działaniach ukierunkowanych na promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku danej jednostki terytorialnej. Autorka na wybranych przykładach wskazuje na silne powiązania...

  Full text available to download

 • Analiza zgodności wybranych sieci współpracy z definicyjnymi wyznacznikami klastra

  Publication

  - Year 2012

  Celem artykułu jest analiza wyróżnionych form współpracy, tj. inicjatyw klastrowych, grup producentów rolnych, parków technologicznych i naukowych oraz sieci opartych na systemach produkcji szczupłej (z ang. Lean Manufacturing) pod kątem ich zgodności z definicyjnymi wyznacznikami klastra.

 • Współpraca w inicjatywach klastrowych. Rola bliskości w rozwoju powiązań kooperacyjnych

  Publication

  - Year 2018

  Podjęty w niniejszej publikacji problem badawczy dotyczy rozwoju powiązań kooperacyjnych w inicjatywach klastrowych. Chęć eksploracji obszaru współpracy w inicjatywach klastrowych wynikała z niedostatecznego rozpoznania i słabego opisania w literaturze przedmiotu problematyki dotyczącej rozwoju współpracy w inicjatywach klastrowych, a także ze słabości wielu inicjatyw klastrowych działających w Polsce, w których nie rozwinęły się...

  Full text to download in external service

 • Identyfikacja regionalna i branżowa oraz poziom zaangażowania jako determinanty sukcesu inicjatywy klastrowej Interizon

  Publication

  Celem niniejszego artykułu jest analiza trzech wybranych składowych tożsamości grupowej w inicjatywie klastrowej Interizon: identyfikacji regionalnej, identyfikacji branżowej oraz zaangażowania w sprawy inicjatywy oraz ocena ich wpływu na dotychczasowe sukcesy inicjatywy. Autorki opierały się na wynikach badań zrealizowanych w 2014 roku wśród członków inicjatywy Interizon. Badania przeprowadzone były dwufazowo, w oparciu o obserwacje...

 • Standaryzacja procesów w inicjatywach klastrowych na przykładzie branży sanatoryjno-uzdrowiskowej

  Autorzy na przykładzie branży sanatoryjno-uzdrowiskowej omawiają kwestie związane ze standaryzacją procesów w obrębie inicjatywy klastrowej. Inicjatywy klastrowe są naturalną formą współpracy w całej branży turystycznej, gdzie o sukcesie produktu finalnego współdecyduje wiele podmiotów. Wypracowanie wspólnych standardów dla poszczególnych grup instytucji zaangażowanych w inicjatywie przełożyłoby się na wyższą jakość oferowanych...

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów

  Publication
  • A. Szerenos

  - Problemy Jakości - Year 2008

  Głównym celem artykułu jest opis jednej z fundamentalnych grup czynników determinujących rozwój klastrów w regionie - tzw. determinantów podażowych wg nomenklatury stosowanej w koncepcji "klastra" Groundings-Enterprises-Markets, zakwalifikowanych przez M.E. Portera do "warunków czynników produkcji", składających się na romb przewagi konkurencyjnej. Determinanty podażowe stanowią niezbędne podłoże dla rozwoju klastra, a składają...

 • Tworzenie klastra w regionie

  Autorka na przykładzie inicjatywy klastrowej - Grupy MTD dowodzi, że odgórne kreowanie klastra przez władze publiczne jest przedsięwzięciem ryzykownym. Kluczowym determinantem rozwoju grona jest zaangażowany koordynator; nie mniej ważną rolę odgrywają trwałe powiązania, zaufanie, wspólnota celów i norm kulturowych. Obecność tych czynników cementuje klaster, zaś ich brak pociąga za sobą rozpad sztucznie zainicjowanej sieci.

 • Przegląd programów wsparcia dla klastrów w ramach cluster-based policy ue

  Publication

  - Year 2010

  Problematyka współpracy w strukturach klastrowych znajduje coraz większe rzesze zwolenników - z jednej strony klastry są przedmiotem rozważań teoretycznych, podejmowanych przez naukowców reprezentujących różne podejścia i nurty badawcze, z drugiej strony fenomen klastrów został doceniony przez decydentów politycznych, którzy coraz częściej decydują się na wspieranie rozwoju klastrów w ramach inicjatyw klastrowych. Polityka wspierania...

 • Finansowanie rozwoju klastrów o znaczeniu regionalnym w Regionalnych Programach Operacyjnych

  Publication

  - Year 2010

  Niniejszy artykuł stanowi kontynuację przeglądu programów unijnych uruchomionych w nowym okresie programowania, tj w latach 2007-2013, ukierunkowanych na wspieranie klastrów i inicjatyw klastrowych. Autorka skupia się na programach realizowanych na poziomie regionalnym, przewidzianych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, za których wdrożenie w każdym województwie odpowiadają władze samorządowe, pełniące funkcję Instytucji...

 • Rola władz samorządowych w kształtowaniu regionalnej polityki opartej na klastrach

  Publication

  Artykuł poświęcony jest omówieniu roli władz samorządowych w kształtowaniu polityki opartej o klastry. Wspieranie klastrów uznawane jest obecnie za jedno z priorytetowych działań służących zwiększeniu innowacyjności na poziomie europejskim, co znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach władz publicznych każdego szczebla: od supernarodowego (UE), aż po regionalny i lokalny. Dla rozwoju klastra, bazującego na uwarunkowaniach regionalnych...

  Full text to download in external service

 • Internacjonalizacja struktur klastrowych w Polsce w świetle badań benchmarkingowych

  Publication

  - Zarządzanie i Finanse - Year 2016

  Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja i omówienie wyników badań benchmarkingowych w zakresie internacjonalizacji klastrów, przeprowadzonych w latach 2010, 2012 i 2014. Wyniki tych badań wskazują, że umiędzynarodowienie stanowi bardzo istotny cel rozwojowy klastrów, którego realizacja pozostaje jednak na dość niskim i silnie zróżnicowanym poziomie. Biorąc pod uwagę próbę badawczą oraz analizowane wskaźniki szczegółowe,...

 • Zarządzanie kapitałami w klastrach: kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych

  Publication

  - Year 2014

  Celem pracy było zaprezentowanie i poddanie pod dyskusję teoretycznej koncepcji analizy przedsiębiorstw klastrowych z wykorzystaniem zmodyfikowanej teorii kapitałów, metodyki badań, zgodnie z którą przeprowadzono pierwszą, empiryczną aplikację tejże koncepcji do grupy przedsiębiorstw składających się na wybrane struktury klastrowe oraz wyników tych badań (wspartych analizą statystyczną) dających pewien obraz istniejących kategorii...

 • Tożsamość struktur klastrowych- rozważania teoretyczne i praktyczne implikacje

  Publication

  - Studia Regionalne i Lokalne - Year 2013

  Celem niniejszego artykułu jest próba zastosowania pojęcia „tożsamości” do analizy zjawisk i procesów związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem klastrów oraz inicjatyw klastrowych. Struktury klastrowe stanowią formę grupy społecznej, dlatego winny podlegać tym samym tendencjom, pod których wpływem pozostają wszystkie inne grupy społeczne. Za jedną z takich najistotniejszych prawidłowości (bezpośrednio powiązanych z tożsamością)...

  Full text available to download

 • Otwarte innowacje w inicjatywach klastrowych

  Publication

  - PRZEGLĄD ORGANIZACJI - Year 2019

  Specyfika funkcjonowania inicjatyw klastrowych czyni z nich idealne podłoże do wcielania w życie idei open innovation – ułatwiają bowiem nawiązywanie kontaktów z innymi podmiotami, stawiają na otwartość swoich członków i budowę relacji opartych na zaufaniu, stanowią platformę wymiany zasobów (w tym przede wszystkim informacji i wiedzy) oraz wspólnego kreowania rozwiązań innowacyjnych. W artykule podjęto rozważania teoretyczne dotyczące...

  Full text available to download