Search results for: JAKOŚĆ POCZĄTKOWA TORU - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: JAKOŚĆ POCZĄTKOWA TORU

Search results for: JAKOŚĆ POCZĄTKOWA TORU

 • Syntetyczne wskaźniki oceny stanu toru

  Jakość geometryczna toru analizowana jest w różnych celach, a dane podlegają różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowanie napraw w krótkich terminach. Natomiast agregacja pomierzonych parametrów pozwala na planowanie robót w terminach średniookresowych i budowę modeli predykcji. W artykule przedstawiono zagregowane wskaźniki jakości geometrycznej...

 • Analiza pojedynczych nierówności toru

  Publication

  - Year 2015

  Ocena stanu geometrii toru kolejowego ma istotne znaczenie w procesie jego prawidłowego utrzymania, spokojność jazdy i w dużym stopniu wpływa na koszty cyklu życia. Jakość geometryczna toru może być analizowana w różnych celach, a pomierzone parametry mogą podlegać różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowania napraw w krótkich terminach. Natomiast...

 • Mechanika Toru 2022-2023

  e-Learning Courses
  • P. Chrostowski
  • P. Omieczyński

  Kurs utworzony został na potrzebę realizacji zajęć oraz komunikacji w ramach przedmiotu Mechanika Toru (2 st. na kierunku Budownictwo). Na stronach kursu pojawiać się będą informacje na temat zagadnień omawianych i realizowanych w ramach przedmiotu.

 • Mechanika Toru 2023/2024

  e-Learning Courses
  • P. Chrostowski
  • P. Omieczyński

  Kurs utworzony został na potrzebę realizacji zajęć oraz komunikacji w ramach przedmiotu Mechanika Toru (2 st. na kierunku Budownictwo). Na stronach kursu pojawiać się będą informacje na temat zagadnień omawianych i realizowanych w ramach przedmiotu.

 • Graniczna wichrowatość toru kolejowego

  Publication

  Na bezpieczeństwo przed wykolejeniem wpływ ma bardzo wiele czynników, które związane są z torem, pojazdem i warunkami środowiskowymi. Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo wykolejenia, które zależą od toru, to: mały promień łuku poziomego, niska prędkość jazdy, duża wartość przechyłki, duża wichrowatość toru, wysoki współczynnik tarcia itp. Graniczna wichrowatości toru zależy głównie od długości bazy pomiarowej, wartości promienia...

  Full text available to download

 • Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

  Journals

  ISSN: 2451-0769 , eISSN: 2451-0777

 • Aktywizacja toru wyścigowego Nurmburgu.

  Rozwiązanie techniczne pozwalające na modernizację istniejącego toru wyścigowego. Zabezpieczenia geotechniczne.

 • Nierówności pionowe toru kolejowego

  Publication

  - Logistyka - Year 2014

  Ocena jakości geometrycznej toru kolejowego wymaga od zarządców infrastruktury stosowania jednolitych metod pomiarów, obliczania i interpretacji wyników. W tym zakresie należy stosować się do norm europejskich i technicznych specyfikacje interoperacyjności. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pomiarem i oceną nierówności pionowych toru kolejowego. Zapisano odchyłki dopuszczalne nierówności pionowych według...

 • Route vertical alignment design in the process of its regulation

  Publication

  - Year 2008

  W monografii przedstawiona została metoda opracowania projektu niwelety toru kolejowego na podstawie pomierzonych nierówności pionowych oraz praktyczny przykład jej zastosowania w procesie utrzymaniu dróg szynowych, a w szczególności w projektowaniu robót związanych z regulacją osi toru. Wykonany w ten sposób profil istniejącej linii kolejowej jest podstawą do obliczenia wartości podnoszeń toru. Wartości te nanosi się w terenie...

 • Ocena poziomu jakości geometrii toru kolejowego

  Publication

  - Year 2013

  W artykule przedstawiono zasady ustalania poziomów jakości geometrii toru kolejowego na przykładzie obowiązujących unormowań prawnych (technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu infrastruktura i norm) oraz stosowanych na kolejach europejskich. Na przykładzie wybranych zarządców infrastruktury kolejowej porównano stosowane wartości odchyłek dopuszczalnych dla wybranych poziomów jakości geometrii toru.

 • Ocena poziomu jakości geometrii toru kolejowego

  Publication

  W artykule przedstawiono zasady ustalania poziomów jakości geometrii toru kolejowego na przykładzie obowiązujących unormowań prawnych (technicznej specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu infrastruktura i norm) oraz stosowanych na kolejach europejskich. Na przykładzie wybranych zarządców infrastruktury kolejowej porównano stosowane wartości odchyłek dopuszczalnych dla wybranych poziomów jakości geometrii toru.

 • Ocena geometrii nowoułożonego toru w Metrze Warszawskim

  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono ocenę stanu geometrycznego toru Metra Warszawskiego uwzględniając technologię regulacji toru w poszególnych fazach budowy. Zastosowano statystyczną analizę danych z pomiarów geodezyjnych, ocenę wskaźników syntetycznych oraz ocenę progową stosowaną w djagnostyce kolejowej. W artykule zawarto również opis technologii związanej z budową i regulacją toru.

 • Regulacja osi toru kolejowego metodami geodezyjnymi

  Publication

  W rozdziale przedstawiono prace pomiarowe dotyczące wybranego odcinka toru w celu obliczenia poprawek do jego regulacji.

 • Projektowanie niwelety toru w procesie jego regulacji

  Publication

  - Year 2009

  Od dokładnego położenia toru w płaszczyźnie pionowej i poziomej zależy w dużym stopniu przebieg procesów jego degradacji, koszty utrzymaniai komfort jazdy. Przedstawiono metodę opracowania projektu niwelety toru kolejowego na podstawie pomierzonych nierówności pionowych.

 • Komputerowe wspomaganie zmian modernizowanych układów geometrycznych toru

  Publication

  - Year 2011

  W artykule przedstawiono opracowywany obecnie program komputerowy służący do obliczeń przesunięć toru i robót ziemnych związanych z modernizacją układów geometrycznych toru kolejowego. W pracy scharakteryzowano zastosowany język programowania oraz przedstawiono aktualny stan pracy nad programem.

 • Komputerowe wspomaganie zmian modernizowanych układów geometrycznych toru

  Publication

  - Year 2011

  W artykule przedstawiono opracowywany obecnie program komputerowy służący do obliczeń przesunięć toru i robót ziemnych związanych z modernizacją układów geometrycznych toru kolejowego. W pracy scharakteryzowano zastosowany język programowania oraz przedstawiono aktualny stan pracy nad programem.

 • Modelowanie procesu regulacji osi toru kolejowego

  Na bezpieczeństwo transportu kolejowego wpływa między innymi bieżący stan infrastruktury oraz jej niezawodność. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest odpowiednie ustabilizowanie rusztu torowego, przez co minimalizowane jest ryzyko utraty stateczności konstrukcji. Zarówno minimalizacji imperfekcji, jak też zapewnieniu stateczności konstrukcji służy proces regulacji osi toru. W artykule przedstawiono ideę komputerowego...

 • Jakość naszych przeżyć.

  Publication
  • R. Kolman

  - Year 2004

  W opracowaniu rozpatrzono czynniki kształtujące przeżycia człowieka. Do najważniejszych czynników zalicza się: wychowanie, kształcenie, pracę, wzbudzane uczucia i codzienne doznania. Zaproponowano korzystanie z ankiety, która pozwala ocenić jakość naszych przeżyć.

 • Problemy analizy procesu postępowania degradacji geometrycznej toru kolejowego

  Publication

  - Year 2012

  W artykule podjęto tematykę związaną z oceną stanu jakości toru, główną uwagę kierując jednak na aspekt związany z predykcją zmian zachodzących w układzie geometrycznym. Przedstawiono założenia do metody prognozowania, która umożliwia przewidywanie degradacji kształtu toru bazując na rozkładach prawdopodobieństwa, tj. traktując parametry modelu jako zmienne losowe. Zaprezentowana metoda może zatem znaleźć miejsce w diagnostyce...

 • Wyniki pomiarów satelitarnych toru kolejowego

  Publication

  W pracy przedstawiono wyniki pomiarów satelitarnych, przeprowadzonych w celu określenia przebiegu trasy kolejowej. Na podstawie uzyskanych danych z ok. 30-kilometrowego odcinka linii podjęto kwestię dostępności błędu wyznaczeń sieci ASG-EUPOS podczas pomiarów linii kolejowej. Podjęto próbę oszacowania dokładności pomiarów satelitarnych. Wyznaczone współrzędne toru dały podstawę do rozpatrzenia możliwości wykorzystania tego rodzaju...

 • Badanie i analiza procesu regulacji geometrycznej toru kolejowego

  Publication

  - Year 2009

  Szyny toru kolejowego, a szczególnie toru bezstykowego, są poddane działaniu sił osiowych. Powstają one głównie wskutek oddziaływań termicznych (różnice temperatur), fizycznych (niejednorodność materiałowa) i mechanicznych (uderzenia od płaskich miejsc na kołach). Naprężenia od zmian temperatury otoczenia, naprężenia powstające wskutek pełzania toków szynowych (podłużnych przemieszczeń szyn wraz z podkładami lub samych szyn), naprężenia...

 • Projekt zastosowania automatycznej podbijarki w diagnostyce toru kolejowego

  Przedstawiono założenia nowego projektu badawczego pt. ''Zastosowanie automatycznej podbijarki w diagnostyce toru kolejowego'', zgłoszonego na kolejny konkurs Komitetu Badań Naukowych. Celem omawianego projektu jest m. in. kontynuowanie prac nad zagadnieniem wyznaczania sił podłużnych w szynach z wykorzystaniem podbijarki torowej. Zakłada się jednak znaczne rozszerzenie zakresu zastosowania podbijarki w diagnostyce toru kolejowego....

 • Określanie wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego

  W artykule opisano prowadzone przez kilkadziesiąt lat poszukiwania metody pomiarowej, do wyznaczania wartości sił podłużnych w szynach toru bezstykowego. Badania te podzielono na kilka grup, charakteryzujących się własną specyfiką. Oddzielnie potraktowano rozwiązania, które osiągnęły etap wdrożeniowy. Przedstawiono koncepcję nowej metody pomiarowej, wykorzystującej charakterystykę dynamiczną nawierzchni kolejowej oraz symulację...

  Full text available to download

 • Koncepcja określania charakterystyk mechanicznych toru bezstykowego podczas procesu regulacji geometrycznej

  W referacie zaprezentowano koncepcję wyznaczania sił osiowych występujących w szynach toru bezstykowego oraz możliwości oceny oporów podsypki. Omówiono możliwości wykorzystania oprzyrządowania podbijarki torowej dla pomiarów charakterystyk toru. Przedstawiono wyniki badań toru z użyciem maszyn torowych wykorzystywanych w bieżącym utrzymaniu toru.

 • Jakość życia w rodzinie.

  Publication
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Year 2004

  Artykuł stanowi kontynuację publikacji dotyczących jakości życia. Tym razem omawiana jest bardzo ważna sfera jakości życia człowieka, a mianowicie jakość życia rodzinnego, które stanowi istotny dla społeczeństwa obszar ludzkiej działalności.

 • Jakość życia jest zmienna

  Publication
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Year 2003

  Chyba każdy z nas chciałby, aby jego życie było jak najpiękniejsze. Garść informacji o tym, jaka może być jakość życia i co się przez to rozumie - przedstawiono w tym artykule.

 • Numeryczna analiza hydrauliki toru kajakarstwa górskiego w Drzewicy

  W artykule zaproponowano wykorzystanie do analizy hydrodynamiki toru kajakarstwa górskiego symulacji numerycznej, wykorzystującej dwuwymiarowe równania ruchu wody w warunkach przepływu szybkozmiennego. Rozwiązanie równań hydrodynamiki wykonano samodzielnie z zastosowaniem metody objętości skończonych. Jako przykład zastosowania zaproponowanej metody przedstawiono analizę przepływu wzdłuż istniejącego, poddanego modernizacji toru...

  Full text to download in external service

 • Metody pomiaru i analizy nierówności pionowych toru

  Do czasu wprowadzenia jednolitych zasad oceny stanu infrastruktury na europejskiej sieci kolejowej zarządy krajowe stosowały różne metody pomiaru, analizy i oceny pomierzonych nierówności toru. W artykule przedstawiono metody pomiaru i analizy nierówności pionowych spełniające wymagania normy PN-EN 13848 oraz zdefiniowano i wyjaśniono podstawowe pojęcia w tym zakresie.

 • Obliczanie przesunięć osi toru przy modernizacji układów geometrycznych

  Jednym z istotnych problemów przy modernizacji dróg kolejowych jest zaprojektowanie nowych układów geometrycznych torów, które będą spełniały założone parametry eksploatacyjne. Najczęściej jest to związane ze zwiększeniem prędkości jazdy pociągów, co w konsekwencji prowadzi do zmiany promienia łuku kołowego i wydłużenia krzywych przejściowych. W artykule przedstawiono algorytmy obliczeń wielkości przesunięć osi toru kolejowego...

 • Zarządzanie i Jakość

  Journals

  ISSN: 2658-2104

 • Teoretyczne i empiryczne aspekty metody wymuszonych przemieszczeń poprzecznych toru kolejowego.

  Praca zawiera ogólną charakterystykę pracy szyny, wyginanej w trakcie procesu regulacji geometrycznej toru kolejowego, z punktu widzenia analizy wytrzymałościowej konstrukcji. Omówiono efekty zastosowania wybranych programów polowych oraz własne rozwiązanie, wykorzystujące model toru składający się z elementów skupionych oraz metodę energetyczną Lagrange´a. Określono również założenia dla wyznaczania krzywizny toru podczas pracy...

 • Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy

  Publication

  - Logistyka - Year 2012

  W diagnostyce geometrii toru jednym z bardziej skomplikowanych problemów jest wyznaczenie wartości granicznych pomierzonych nierówności toru oraz określenie wpływu ich jednoczesnego występowania na jednym mikro odcinku toru na bezpieczeństwo jazdy. W praktyce prowadzi to do wielu nieporozumień, szczególnie w czasie badania wypadków kolejowych, gdzie bardzo często pojedyncze przekroczenia odchyłki dopuszczalnej interpretowane jest...

 • Wyznaczenie profilu linii kolejowej na podstawie pomierzonych nierówności toru

  Wprowadzone na szeroką skalę w diagnostyce dróg szynowych toromierze elektroniczne są obecnie wykorzystywane wyłącznie do pomiaru geometrii toru oraz w niewielkim zakresie do inwentaryzacji linii i pomiarów skrajni. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania profilu linii kolejowej na podstawie pomierzonych nierówności pionowych. Zagadnienie te może być wykorzystane w procesie technologicznym podnoszenia i podbijania toru kolejowego.

 • Determining nominal values basing on the measured rail irregularities

  Publication

  - Year 2006

  W referacie przedstawiono metodę optymalnego wyznaczania wartości nominalnych na podstawie pomierzonych nierówności toru. Idea proponowanej metody polega na zaprojektowaniu nowego układu geometrycznego wpisanego w istniejący układ stycznych, tzn. bez zmiany kąta zwrotu trasy. Wyznaczone wartości nominalne są wielkościami optymalnymi, tj. takimi dla których odchyłki będą najmniejsze, z jednoczesnym zachowaniem wymagań normowych.W...

 • Wykorzystanie pomierzonych strzałek poziomych do określania istniejącej osi toru

  W artykule podjęto kwestię skuteczności wykorzystania wykresu strzałek poziomych do określania rzeczywistego kształtu toru kolejowego. Temat ten jest o tyle istotny, że przez dziesiątki lat wykres ten był wykorzystywany w metodach regulacji osi toru i dopiero od stosunkowo niedawna stracił swoje kluczowe znaczenie. Najnowsze publikacje o charakterze naukowym wskazują jednak, że poruszany temat nie został jeszcze wyczerpany i nadal...

 • Skuteczność wykorzystywania wykresu strzałek w analizie ukształtowania poziomego toru

  W artykule podjęto próbę sprawdzenia, w jakim stopniu wykres strzałek poziomych oddaje rzeczywisty kształt istniejącego toru. Jest to o tyle istotne, że przez dziesiątki lat wykres ten był wykorzystywany w metodach regulacji osi toru i dopiero od stosunkowo niedawna stracił swoje kluczowe znaczenie. Opracowano program komputerowy do symulacji pomiarów za pomocą uniwersalnego strzałkomierza, różniącego się od dostępnych przyrządów...

 • Mechanika Toru (II sem Bud mgr) - rok akademicki 2021-2022

  e-Learning Courses
  • P. Chrostowski
  • P. Omieczyński

  Kurs utworzony został na potrzebę realizacji zajęć oraz komunikacji w ramach przedmiotu Mechanika Toru (2 st. na kierunku Budownictwo). Na stronach kursu pojawiać się będą informacje na temat zagadnień omawianych i realizowanych w ramach przedmiotu.

 • Nowa metoda projektowania układów geometrycznych toru kolejowego

  Publication

  W pracy przedstawiono metodę ewolucyjną modelowania krzywizny w układach geometrycznych toru kolejowego. Kształtowanie krzywizny układu torowego traktowane jest jako zadanie optymalizacyjne mające na celu znalezienie rozwiązania spełniającego warunki konieczne nakładane na każdy układ geometryczny oraz specyficzne wymagania projektanta. Jako jedno z podstawowych kryteriów optymalizacyjnych przyjęto minimalizację oddziaływań dynamicznych...

 • Ocena skuteczności stosowanej metodyki regulacji osi toru kolejowego

  W pracy pokazano przykłady stwierdzonych nieprawidłowości w ukształtowaniu torów kolejowych w płaszczyźnie poziomej. Jako przyczynę istniejącej niekorzystnej sytuacji wskazano stosowaną przez wiele lat metodykę regulacji osi toru. W celu oceny skuteczności tego procesu przeprowadzono dwie kampanie ciągłych pomiarów satelitarnych. Pierwsza kampania pomiarowa miała na celu identyfikację stanu istniejącego, druga zaś − określenie...

  Full text available to download

 • Wpływ sił podłużnych w szynach na przebieg regulacji geometrycznej toru

  Publication

  - Year 2008

  Od wielu lat w Politechnice Gdańskiej trwają badania nad stanem naprężeń w szynach toru kolejowego. Opracowana koncepcja polega na wymuszaniu przemieszczeń poziomych całego rusztu torowego za pomocą podbijarki i rejestracji określonego wskaźnika krzywizny. W ostatnim czasie podjęto próbę weryfikacji wcześniejszych ustaleń na drodze eksperymentów o bardziej szczegółowym charakterze niż to miało miejsce poprzednio oraz dostosowania...

 • Ocena dokładności określania osi toru kolejowego na drodze pomiarów satelitarnych

  W 2009 roku na Politechnice Gdańskiej rozpoczęto badania nad wykorzystaniem serwisu pomiarów fazowych NAVGEO aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS dla przeprowadzania ciągłych pomiarów przebiegu trasu kolejowej. Celem kontynuowanych badań jest próba oceny możliwości zastosowania pomiarów fazowych GNSS, realizowanych przez kilka odbiorników, dla projektowania oraz inwentaryzacji toru kolejowego. Do oceny dokładności określenia osi...

 • Program komputerowy do określania kształtu eksploatowanego toru kolejowego

  W pracy podjęto kwestię komputerowego wspomagania obróbki danych uzyskanych z pomiarów satelitarnych, z wykorzystaniem pakietów programowych Leica GeoOffice i Mathsoft Mathcad. Następnie przedstawiono podstawowe założenia opracowywanego w Politechnice Gdańskiej programu komputerowego SATTRACK do wizualizacji, oceny i projektowania trasy kolejowej. W sposób szczegółowy skupiono się na czterech modułach programu służących do określania...

 • Ocena efektów regulacji osi toru na wybranej linii kolejowej

  W pracy przedstawiono przebieg dwóch kampanii pomiarów satelitarnych, zrealizowanych w celu oceny efektów regulacji osi toru kolejowego. Pierwsza kampania pomiarowa miała na celu identyfikację stanu istniejącego, druga zaś − określenie ukształtowania toru po przeprowadzonej regulacji jego osi. Ponieważ projekt regulacji został wykonany za pomocą tradycyjnych metod geodezyjnych, stworzyło to możliwość oceny poprawności tychże metod...

 • Ocena efektów regulacji osi toru na wybranej linii kolejowej

  W pracy przedstawiono przebieg dwóch kampanii pomiarów satelitarnych, zrealizowanych w celu oceny efektów regulacji osi toru kolejowego. Pierwsza kampania pomiarowa miała na celu identyfikację stanu istniejącego, druga zaś − określenie ukształtowania toru po przeprowadzonej regulacji jego osi. Ponieważ projekt regulacji został wykonany za pomocą tradycyjnych metod geodezyjnych, stworzyło to możliwość oceny poprawności tychże metod...

 • Jakość Produktu_ST

  e-Learning Courses
  • E. Brodnicka

 • Jakość Produktu_NST

  e-Learning Courses
  • E. Brodnicka

 • Uwagi do metodyki projektowania układów geometrycznych toru

  Publication

  - Year 2011

  W pracy podjęto kwestię zmian, jakie w zakresie projektowania układów geometrycznych toru wprowadziły nowe akty prawne - Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności oraz Standardy Techniczne przyjęte przez PKP PLK S.A. Rozpatrzono w sposób szczegółowy dopuszczalne wartości parametrów kinematycznych, skupiając się w głównym stopniu na analizie wartości normatywnych. Następnie omówiono ogólne zasady określania podstawowych parametrów...

 • Modelowanie zmiennej krzywizny na długości toru zwrotnego rozjazdu

  Publication

  W pracy została przedstawiona analityczna metoda wyznaczania krzywizny toru zwrotnego rozjazdu kolejowego posiadającego na swojej długości odcinki zmiennej krzywizny. Taki rozjazd jest dedykowany w głównym stopniu kolejom dużych prędkości. Rozpatrzono dwa odrębne przypadki obejmujące liniowy przebieg krzywizny oraz przebieg nieliniowy, w postaci wielomianowej. Uzyskane rozwiązania problemu pozwalają na przyjmowanie dowolnych wartości...

  Full text available to download

 • Próba oceny dokładności pomiarów satelitarnych toru kolejowego

  W pracy przedstawiono rozwój technik pomiarów satelitarnych GPS, na tle zmieniających się rozwiązań wyznaczania fazowej poprawki pseudoodległościowej. Wskazano na występujące różnice w wykorzystaniu pomiarów RTK z pojedynczej stacji oraz aktywnych sieci geodezyjnych. Na podstawie uzyskanych danych z ok. 40-kilometrowego odcinka linii kolejowej dokonano analizy błędu wyznaczeń współrzędnych sieci ASG-EUPOS, w porównaniu do badań...

 • Ekonomiczne aspekty zastosowania techniki Mobilnych Pomiarów Satelitarnych przy regulacji osi toru

  Publication

  Od 2009 roku interdyscyplinarny zespół naukowy Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej (a obecnie Akademii Morskiej w Gdyni) rozwija technikę Mobilnych Pomiarów Satelitarnych toru kolejowego. Technika ta polega na objeździe trasy ciągnikiem szynowym z przyczepą (wagonem-platformą) lub wózkami, z zainstalowanymi na tych pojazdach odbiornikami sygnałów satelitarnych. Umożliwia ona precyzyjne określenie współrzędnych...

  Full text to download in external service