Search results for: JAKOŚĆ PRZESTRZENI - MOST Wiedzy

Search

Search results for: JAKOŚĆ PRZESTRZENI

Search results for: JAKOŚĆ PRZESTRZENI

 • Jakość przestrzeni regionalnej polskiego pasa nadmorskiego

  Publication

  - Year 2005

  Półwysep Helski przez naturalne ukształtowanie posiada wyjątkowe warunki przyrodnicze i krajobrazowe, a także kulturowe. W tradycyjnej zabudowie rybackiej można zaobserwować podział na budynki niemieckie i polskie. Funkcja turystyczna stanowi o intensywnym wykorzystaniu terenu w wyraźnym konflikcie ze środowiskiem. Charakterystyczna jest tendencja do tzw. urbanizacji. Kreowanie ładu przestrzennego w oparciu o edukację,popularyzację...

 • Jakość przestrzeni publicznej w procesie reurbanizacjiwielkich osiedli mieszkaniowych na przykładach niemieckich.Rozprawa doktorska /2.02.2005/Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Kochanowski

  Publication

  - Year 2005

  Praca dotyczy zagadnień transformacji strukturalnej osiedli mieszkaniowych powstałych w okresie od 1965 do ok. 1989 roku analizowanych na przykładzie miast byłej NRD. Przedmiotem pracy jest rozpoznanie zagadnienia jakości przestrzeni publicznej uznanej za wyznacznik poziomu reurbanizacji wielkiego osiedla. Celem pracy było:1. uporządkowanie stanu wiedzy w zakresie roli zagadnień jakości przestrzeni publicznej w procesie transformacji...

 • Wymiar społeczny współczesnej przestrzeni publicznej

  Publication

  - Year 2007

  Rozwój ośrodków komunikowania się osłabił niektóre funkcje miasta, ale nadal miejskie skupiska ludzkie zintegrują, zachowują, a nawet zwiększają wpływ na sposób życia ludzi. Fakt ten niezmiennie zachęca do analizy tych miejsc w przestrzeni, które definiują jakość życia w strukturach miejskich. Tekst jest próbš pokazania znaczenia przestrzeni publicznych we współczesnym mieście.

 • Prawo planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznych.

  Publication

  - Year 2002

  Realizacja polityki przestrzennej miast realizuje się na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie wytycznych tego dokumentu prawa lokalnego dopuszcza się realizacje poszczególnych budynków. Współgranie form dające obiektywne wrażenie harmonii przestrzennej jest tym co określamy jakością przestrzeni publicznej. Trafność zapisów planów miejscowych tworzy ramy organizujące działalność poszczególnych...

 • Gabriela Rembarz dr inż. arch.

 • Woda w kształto waniu przestrzeni publicznych

  Publication
  • I. M. Burda

  - Year 2010

  W artykule wskazano na szczególną rolę wody w tworzeniu przestrzeni publicznej wysokiej jakości, co potwierdzają badania przypadków transformacji obszarów poprzemysłowych. Liczne tego typu przykłady pozwalają dowieść, że zastosowanie wody w kreowaniu struktur miejskich może być czynnikiem podnoszącym ich jakość. Rozwiązania, w których uwzględniono zastosowanie elementów wodnych, wpisują się także we współczesne tendencje w kształtowaniu...

 • Redefiniowanie przestrzeni medycznej = Redefining healthcare space

  Publication

  - Year 2015

  Szpital jest obiektem publicznym, budynkiem-miastem, jego architektura nakierowana jest na realizację procesu leczenia i zdrowienia, a jednocześnie formuje przestrzenne ramy mikrokosmosu interakcji społecznych rozgrywających się pomiędzy pacjentami i personelem, gośćmi i „mieszkańcami”. Współcześnie w podejściu do rozumienia czym jest szpital - a zatem również do kształtowania architektury obiektów medycznych - można zauważyć dwa...

 • Finansowe i organizacyjne instrumenty w planowaniu i zarządzaniu przestrzenią wspomagające procesy poprawy jakości przestrzeni miejskiej

  Poprawa jakości przestrzeni miejskiej i warunków życia mieszkańców jej mieszkańców zajmuje ważne miejsce wśród priorytetów polityki rozwoju Unii Europejskiej. Jednocześnie coraz częściej na przekształcenia przestrzenne miast i regionów mają wpływ instrumenty organizacyjno-finansowe. Celem artykułu jest przybliżenie narzędzi, które pomimo, ze nie są uznawane za tradycyjne instrumenty planistyczne mają istotny wpływ jakość na przestrzeni...

 • Zrównoważona odnowa przestrzeni miejskiej

  Publication

  Celem rozprawy doktorskiej jest ocena metod i instrumentów odnowy przestrzeni miejskiej o oddziaływaniu ponadlokalnym i warunkowanych równoważeniem rozwoju oraz porównanie ich wykorzystania w wybranych krajach Unii Europejskiej. W wyniku badań stworzony został model transformacji przestrzeni miejskiej ze wskazaniem priorytetów działań przestrzennych uwarunkowanych równoważeniem rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Analiza porównawcza...

 • Światło i cień w przestrzeni publicznej

  Publication

  Światło w przestrzeni publicznej pełni funkcje użytkowe oraz wizualno-plastyczne. Funkcje użytkowe dotyczą ekonomicznego i korzystnego dla człowieka oświetlenia wnętrz urbanistycznych, jak również wykorzystania energii cieplnej słońca dla potrzeb budynków. Naturalne oświetlenie najlepiej odpowiadają zdrowiu fizycznemu i psychicznemu człowieka. Należy jednak pamiętać, że latem, w okresach silnego nasłonecznienia, może on szukać...

 • Energy of the City in High Quality Public Spaces in the Presence of Water.The Role of Water in Contemporary Public Spaces in Paris

  Publication
  • I. M. Burda

  - Year 2012

  W artykule zwrócono uwagę na jeden z aspektów energii miasta - jakość przestrzeni publicznych. Wykazano istotną rolę wody w kształtowaniu przestrzeni publicznych wysokiej jakości w obrębie przekształconych obszarów poprzemysłowych Paryża. Odpowiednie wykorzystanie nadwodnego położenia, bądź wprowadzenie elementów z obecnością wody, pozwoliło stworzyć najbardziej atrakcyjne i niepowtarzalne miejsca.

  Full text to download in external service

 • Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego

  Publication

  - Year 2010

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby modernizmu stanowią istotny zasób polskich mieszkaniowy będąc jednocześnie dominującą formą miejskiego środowiska mieszkaniowego. Odnowa miasta w realiach polskich (wschodnioeuropejskich) oznacza reurbanizację powojennych struktur. Osia tego procesu jest kwestia jakości przestrzeni publicznej rozpatrywana w skali ogólnomiejskiej a wręcz regionalnej. Ochrona przed rozwojem syndromu wielkiego osiedla...

 • Rola przestrzeni publicznych w procesie rewitalizacji wielkich osiedli mieszkaniowych.

  Publication

  - Year 2002

  Osiedla mieszkaniowe byłego NRD od 10 lat są poddawane rewitalizacji. Zmieniająca się sytuacja polityczo-ekonomiczna wpływa na zmianę postrzegania przyszłości tych struktur. Powstanie akceptowanych społecznie przestrzeni publicznych jest warunkiem przebudowy ''sypialni-blokowisk'' w sprawnie funkcjonujące dzielnice miejskie. Możliwość realizacji tej wytycznej jest zależna nie tyle od możliwości technicznych ile od czynników...

 • Metody i instrumenty zrównoważonej odnowy przestrzeni miejskiej o znaczeniu ponad lokalnym

  Publication

  Celem rozprawy doktorskiej jest ocena metod i instrumentów odnowy przestrzeni miejskiej o oddziaływaniu ponadlokalnym i warunkowanych równoważeniem rozwoju oraz porównanie ich wykorzystania w wybranych krajach Unii Europejskiej. W wyniku badań stworzony został model transformacji przestrzeni miejskiej ze wskazaniem priorytetów działań przestrzennych uwarunkowanych równoważeniem rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Analiza porównawcza...

 • Automatic feature extraction for linear systems.

  Publication

  - Year 2004

  Praca przedstawia eksperymenty pokazujące istnienie uniwersalnego ekstraktora cech dla ograniczonego obszaru w przestrzeni parametrów systemu liniowego. System liniowy pobudzony był szumem o rozkładzie normalnym na wejściu. Zastosowano ewolucyjne metody poszukiwania ekstraktora w oparciu o jakość klasyfikacji sygnałów w dziedzinie cech wydobytych przez ekstraktor.

 • Joanna Badach mgr inż. arch.

  Biography

 • Planowanie partycypacyjne w Warszawie nakierowane na poprawę jakości przestrzeni publicznych, ukazane na przykładzie Miasteczka Wilanów

  Publication

  - Year 2015

  Planowanie przestrzenne jest tą dziedziną, w której obecność́ elementów demokracji bezpośredniej ma szczególne uzasadnienie, ponieważ dotyczy interesów zarówno całej społeczności lokalnej, jak i poszczególnych jej członków. Opracowanie zawiera opis działań mieszkańców stolicy, którzy zainteresowani swoim otoczeniem zmieniają je według ich potrzeb. W Warszawie partycypacja obywateli staje się coraz częstszą praktyką podczas debaty...

 • Jaka przestrzeń dla rozwoju lokalności?

  Publication

  - Year 2021

  Podwórko-osiedle-dzielnica: wokół tej osi koncentruje się dziś dyskusja publiczna nad lokalnością i rozwojem miejskiej wspólnotowości. Te trzy elementy są zarazem najważniejszymi skalami budowania przestrzeni zamieszkania, od której zależy, czy mieszkamy "razem", czy jedynie obok siebie. Czy wysoka jakość miejskiej przestrzeni powinna być przez nas traktowana bardziej jako luksus, czy przeciwnie - jako dobro pierwszej potrzeby?...

  Full text to download in external service

 • Ryszard Katulski prof. dr hab. inż.

 • Architektoniczne hity XXI wieku - ankieta "ARCHITEKTURA - murator''

  Publication

  - Year 2005

  Współczesny dworzec obsługujący pociągi dużych prędkości to nowa jakość w kształtowaniu miasta. Jest to węzeł przesiadkowy, bardziej przypominający elitarne terminale lotnicze niż dworce kolejowe dla ubogich. Nowym węzłem na mapie szybkich kolei jest Arnhem. W 1994r. przystąpiono do prac projektowych nad przebudową istniejącego dworca. Celem projektu UN Studio Van Berkel & Bos jest osiągnięcie bezpiecznych i czytelnych przestrzeni...

 • Rola przestrzeni publicznych w procesie umiastowiania oraz podnoszenia jakości życia w Gdańsku- Osowej

  Publication

  - Year 2016

  Poniższy rozdział jest próbą odpowiedzi na pytanie o jakość życia mieszkańców istniejących obrzeżnych dzielnic Gdańska. Stanowi opis części badań, które staną się podstawą rozprawy doktorskiej autorki, realizowanej na Wydziale Architektury na Politechnice Gdańskiej. Tekst dotyczy badanego problemu na przykładzie dzielnicy Osowa w Gdańsku. Od ostatnich dwudziestu pięciu lat zjawisko jest wciąż silnie zauważalne i stanowi jedno z...

  Full text to download in external service

 • Marek Wysocki dr hab. inż. arch.

  Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zatrudniony na PG od 15 listopada 1989 r.  w Katedrze Techniki Budownictwa (obecnie Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego). W 2001 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych, a w 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł dr. hab. W maju 2017 roku powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego...

 • Komercjalizacja przestrzeni blokowiska

  Publication

  - Year 2008

  Wielkie osiedla mieszkaniowe doby powojennego modernizmu dobrze zlokalizowane w strukturze miasta uznawane były dotąd za obszary ustabilizowane, wypełnione. Obecnie obserwowana jest tendencja uzupełniania, dogęszczania zabudowy nowymi, komercyjnymi inwestycjami uslugowymi i mieszkaniowymi. Postęp tego żywiołowego procesu wykorzystuje główne potencjały modernistycznych dzielnic - rozwiniętą miejską infrastrukturę techniczną i społeczną...

 • Weronika Maria Mazurkiewicz dr inż. arch.

  Jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego oraz czynnym architektem urbanistą.Od 2018 roku jest również członkiem Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz stowarzyszenia AESOP (Thematic Group for Public Spaces and Urban Cultures). Odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym University of Ljubljana, University of Technology of Wiena, University...

 • MIĘDZY LĄDEM I WODĄ Kształtowanie połączeń lądu i wody na terenach poprzemysłowych

  Publication

  - Year 2016

  Publikacja poświęcona jest modyfikacjom planów obszarów wodnych i form ich granic dokonywanym w obrębie obszarów poprzemysłowych. Co istotne, modyfikacje takie wpisane są w historię wszystkich, związanych z akwenami i ciekami wodnymi struktur miejskich. Można zauważyć, że szczególnie te, realizowane w czasie ostatnich dekad, związane są ściśle z przestrzennymi i funkcjonalnymi przeobrażeniami miast. Uwalnianie znacznych powierzchni...

 • Zmiany w strukturze przestrzennej systemów przewietrzania miast na przykładzie Warszawy, Gdańska i Poznania

  Publication

  - Year 2019

  Jednym z czynników wpływających na jakość życia w mieście jest jakość powietrza. Wiele wyników badań wskazuje, że niektóre rozwiązania planistyczne i projektowe mogą wpływać na poprawę przepływu powietrza i obniżenie poziomu zanieczyszczeń w miejskich strukturach zbudowanych. Jak dowodzą raporty ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia, ponad trzydzieści spośród pięćdziesięciu miast w Unii Europejskiej o najwyższych wskaźnikach...

 • Technologie prośrodowiskowe dla budynków miejskich

  Współczesne duże miasta na całym świecie charakteryzują się dużą i wciąż rosnącą intensywnością zabudowy. Jest to tendencja utrwalona, którą pogłębia idea „miasta zwartego” jako rozwiązania dla problemu nadmiernego rozrastania terytorialnego i rozpraszania się struktury terenów miejskich. Jednocześnie realną potrzebą współczesnych miast jest poprawa jakości ich środowiska (eliminacja zanieczyszczeń, minimalizacja zjawiska miejskiej...

  Full text to download in external service

 • Sterowanie ciśnieniem w stabilizatorze ciśnienia z wykorzystaniem metody sprzężenia od stanu i działania całkującego

  W elektrowni jądrowej z reaktorem wodno ciśnieniowym, ważną funkcję pełni stabilizator ciśnienia odpowiedzialny za utrzymanie właściwego ciśnienia oraz masy wody w obiegu pierwotnym. W artykule rozważany jest układ regulacji ciśnienia w stabilizatorze ciśnienia. Jego zadaniem jest utrzymanie stałej wartości ciśnienia chłodziwa obiegu pierwotnego gwarantującego, z jednej strony bezpieczeństwo pracy reaktora (zapobieganie wrzeniu...

  Full text to download in external service

 • Model jakości bibliotek cyfrowych

  Biblioteki cyfrowe zyskują z dnia na dzień coraz większą popularność, zarówno wśród osób poszukujących, jak i udostępniających informację. Twórcy bibliotek cyfrowych, mają do zaoferowania użytkownikom coraz to bardziej zaawansowane narzędzia przeznaczone do tworzenia, przeglądania i wyszukiwania dokumentów elektronicznych. Na przestrzeni ostatnich lat ustalony został kanon podstawowych funkcji, które powinna spełniać każda biblioteka...

 • Transformacja zdekapitalizowanej przestrzeni poprzemysłowej - genius loci - żródło nowych struktur funkcjonalno-przestrzennych

  W artykule przedstawiono wybrane przykłady europejskich rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zachowujacych stare struktury i wprowadzajace nowe funkcje do starej formy.Przedstawiono również projekt adaptacji starego zespołu młynowego w Pelplinie na funkcję hotelowo-gastronomiczną. Nowa funkcja w starej formie stwarza możliwości kreowania nowych wartości funkcjonalno-przestrzennych.Unikalność efektów rewitalizacji polega na...

 • Implementacja algorytmu wielosensorowego wykrywania celów z wykorzystaniem śledzenia wielohipotezowego

  Publication

  Algorytmy śledzenia wielohipotezowego (MHT) uznawane są obecnie za preferowane rozwiązanie problemu jednoczesnego śledzenia wielu obiektów. Główną zaletą śledzenia MHT jest możliwość efektywnego rozwiązywania problemów wieloznaczności i niepewności podczas wiązania wykryć w trasy. Środowisko, w jakim działają współczesne radary, stawia jednak przed mechanizmami formowania tras szereg wymagań oraz trudności, pogarszających jakość...

  Full text to download in external service

 • Wpływ warunków hydraulicznych w sieci wodociągowej na wtórne zanieczyszczenie wody = Effect of hydraulic conditions in the water distribution system on the secondary water pollution

  Publication

  - Year 2010

  Celem badań jest próba empirycznego wykazania wpływu zmian prędkości i czasu przebywania wody w przewymiarowanej sieci wodociągowej na wtórne jej zanieczyszczenie. Podstawą analizy są pomiary hydrauliczne wykonane podczas realizacji płukania rurociągów żeliwnych D=100 mm oraz badania laboratoryjne popłuczyn w zakresie suchej pozostałości, w tym zawartości związków żelaza. Każdą pobraną próbkę popłuczyn z hydrantów poddano szczegółowej...

 • Przyjazne miasto i hybrydowa mobilność miejska, czyli o hulajnodze naukowo

  Publication

  Hulajnoga zalicza się do urządzeń transportu osobistego (UTO), które usprawniają i przyspieszają poruszanie się w mieście. Podobnie jak rower, hulajnoga przyczynia się do zmiany nawyków transportowych mieszkańców współczesnych miast. Ostatnio uświadomiono sobie ogromny potencjał UTO w zakresie wzbogacania form aktywnej mobilności miejskiej. Współczesna myśl urbanistyczna skupia się na potrzebie rozwiązywania problemów, spośród...

  Full text available to download

 • Oceny oddziaływania na środowisko w urbanistyce

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł prezentuje oceny oddziaływania na środowisko, często w praktyce niesłusznie uznawane jedynie za formalność utrudniającą rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, jako niedoceniane, a niezwykle pomocne narzędzie wspomagające planowanie przestrzenne w osiąganiu ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Przedstawiono genezę, ideę, cele i potencjał systemu ocen środowiskowych, oraz jego mankamenty, zarówno na świecie jak...

 • Use of Daylight and Aesthetic Image of Glass Facades in Contemporary Buildings

  Publication

  The paper deals with the architecture of contemporary buildings in respect to their aesthetic image created by the use of natural light. Sustainability is regarded as a principle of contemporary architecture, where daylighting is an important factor as it affects energy consumption and environmental quality of the space inside a building. Environmental awareness of architecture, however, involves a much wider and more holistic...

  Full text available to download

 • Człowiek i jego samochód - relacje w strukturach mieszkaniowych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zapis refleksji

  Publication

  Jakość środowiska zbudowanego - przekształcanego i tworzonego dla coraz liczniejszych pokoleń mieszkańców jest przedmiotem wieloletniej i narastającej dyskusji zawodowej środowiska architektonicznego.Ludzka potrzeba samorealizacji poprzez codzienną aktywność, działalność zawodową, przyjmowane role społeczne wpływa na kształtowanie indywidualnych modeli codzienności miejskiej, na decyzje o wyborach miejsca zamieszkania, miejsca...

  Full text to download in external service

 • Zespół Wysokich Napięć

  1. Urządzenia ograniczające prądy zwarciowe; 2. Symulacja zjawisk zachodzących w nieliniowych obwodach zwarciowych; 3. Dynamika łuku zwarciowego; 4. Mechanizmy degradacji izolacji polimerowej i złożonej; 5. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia; 6. Jakość energii w systemach elektroenergetycznych.

 • Podejście topologiczne w architekturze na przełomie wieków XX/XXI.

  Publication

  - Year 2006

  Jedną z immanentnych cech architektury jest zmienność. Na przestrzeni wieków wyrażała się ona głównie poprzez przebudowy i modernizacje istniejących budowli, które z biegiem czasu ulegały procesowi degradacji. Budowla zazwyczaj postrzegana była jako element stabilny, trwały, niekiedy wręcz monumentalny. Wraz z rewolucją przemysłową otworzyły się nowe możliwości techniczne i materiałowe dla budownictwa, co pociągnęło za sobą również...

 • Strategie testowania i diagnostyki analogowych układów elektronicznych

  Publication

  - Year 2009

  Praca dotyczy testowania i diagnostyki analogowych układów elektronicznych metodami zorientowanymi na uszkodzenia. Omówiono źródła i klasyfikację uszkodzeń, strategie testowania wykorzystujące nadmiarowość analityczną i sprzętową, wewnątrzobwodowe testowanie pakietów elektronicznych oraz zastosowanie algorytmów klasyfikacji obrazów do lokalizacji uszkodzeń. Wynikiem prac w zakresie metod analitycznych jest opracowanie przyspieszonej...

 • Zintegrowane sterowanie systemami zaopatrzenia w wodę pitną

  Publication

  - Year 2005

  Optymalne ekonomicznie zaspokojenie w miastach bieżącego zapotrzebowania na wodę pitną tak, aby spełnione były wymagania jakości dostaw oraz jakości samej wody jest złożonym zadaniem. Zarówno aspekty aplikacyjne jak i teoretyczne tego problemu są przedmiotem intensywnych prac prowadzanych w sektorach naukowych i przemysłowych na całym świecie. Prace te finansowane są przez przemysł, komitety naukowe oraz Programy Ramowe Unii Europejskiej....

 • Jakość struktur przestrzennych terenów wiejskich i małych miast w systemie planowania gminnego i lokalnego

  Publication

 • Oceny oddziaływania na środowisko w ochronie krajobrazu

  Publication

  - AURA - Year 2006

  Artykuł ukazuje rolę ocen środowiskowych dla ochrony i kształtowania krajobrazu, coraz powszechniej uznawanego za wskaźnik jakości życia, wspólne bogactwo oraz kluczowy element tożsamości europejskiej. Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), uważane na świecie za jeden ze skuteczniejszych instrumentów realizujących cele ochrony środowiska i krajobrazu, są w Polsce narzędziem nie w pełni docenianym. Opisano mankamenty systemu OOŚ...

 • Doskonalenie strumienia wartości

  Publication

  - Year 2009

  Książka ta ma na celu praktyczne ujęcie problemu optymalizacji przedsiębiorstwa opartej na koncepcji Lean (z ang. Lean – szczupły) i jej narzędziu Mapowania Strumienia Wartości. Prezentowane podejście do Mapowania Strumienia Wartości jest spójne z innymi pozycjami literaturowymi w tym zakresie. Jednak moje dziesięcioletnie doświadczenie zdobywane w toku kilkudziesięciu projektów wskazało mi dodatkowe...