Search results for: MODELOWANIE ROZWOJU SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: MODELOWANIE ROZWOJU SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

Search results for: MODELOWANIE ROZWOJU SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH

 • Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii

  Publication

  - Year 2007

  W referacie omówiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Szczególny nacisk położono na system wykorzystujący świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym MARKAL do optymalizacji rozwoju...

 • Modelowanie rozwoju systemów energetycznych z uwzględnieniem mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii

  W referacie omówiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Szczególny nacisk położono na system wykorzystujący świadectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym MARKAL do optymalizacji rozwoju...

 • Modelowanie rozwoju regionalnych systemów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem bioenergii.

  Publication

  - Year 2006

  Praca miała na celu opracowanie metodyki modelowania rozwoju systemów energetycznych na skalę regionalną z uwzględnieniem bioenergii oraz mechanizmów wspierania odnawialnych i skojarzonych źródeł energii, jak również systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. W wyniku rozwiązania zadania optymalizacyjnego określona została struktura produkcji i zużycia nośników energii w zadanym horyzoncie czasowym wraz z udziałem poszczególnych...

 • Modelowanie systemów energetycznych wytwarzania energii elektrycznej i ciepła do celów planowania rozwoju - wybrane zagadnienia

  Publication

  - Year 2023

  Systemy energetyczne wymagają przemian technologicznych w kierunku neutralności klimatycznej. W Polsce, w której systemie elektroenergetycznym i systemach ciepłowniczych dominują przestarzałe elektrownie i ciepłownie węglowe, dążenie do minimalizacji wpływu na środowisko wiąże się z wysokimi kosztami. Dlatego należy szukać optymalnych ścieżek roz-woju energetyki, aby osiągnąć ambitne długoterminowe cele strategiczne, przy minimalizacji...

  Full text to download in external service

 • Planowanie rozwoju lokalnych systemów energetycznych z uwzględnieniem wymagań efektywności energetycznej

  Przedstawiono założenia zaawansowanego planowania rozwoju lokalnych systemów energetycznych. Opisano etapy tego typu planowania i sposób ujęcia w nim wymagań efektywności energetycznej. Omówiono rolę audytorów efektywności energetycznej oraz wymagania odnośnie do ich kształcenia.

  Full text available to download

 • Modelowanie regionalnych systemów energetycznych - konkurencja źródeł odnawialnych i wykorzystujących gaz ziemny

  Publication

  W referacie omówiono wyniki modelowania regionalnego systemu zaopatrzenia w energię, w którym uwzględniono konkurencyjne rozwiązania dot. przyszłego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło. Model (zbudowany w systemie MARKAL) uwzględnia m.in. uregulowania prawne dotyczące promocji energetyki odnawialnej oraz gospodarki skojarzonej, co umożliwiło przebadanie konkurencji źródeł odnawialnych i wykorzystujących gaz...

 • Odwzorowanie mechanizmów promowania odnawialnych źródeł energii w modelowaniu rozwoju systemów energetycznych

  Publication

  W artykule przedstawiono problemy wynikające z konieczności odwzorowania mechanizmów wsparcia odnawialnych źródeł energii w modelu bilansowym, wykorzystywanym do programowania rozwoju systemów energetycznych. Przedstawiono funkcjonujący w Polsce mechanizm promowania odnawialnych źródeł energii, polegający na wtórnym obrocie tzw. świadectwami pochodzenia. Zaprezentowano metodykę uwzględniania tego mechanizmu w modelu prognostycznym....

 • Wykorzystanie systemu komputerowego ALEP-PL w planowaniu rozwoju lokalnych systemów energetycznych

  Zaprezentowano autorski system komputerowy ALEP-PL, który wspomaga proces planowania rozwoju lokalnych systemów energetycznych. Narzędzie zostało przygotowane z uwzględnieniem metodyki planowania zaawansowanego. System składa się z serwisu internetowego, bazy danych i modułów logiki biznesowej. Serwis internetowy został stworzony w technologii ASP.NET z użyciem środowiska Visual Studio 2010 i serwera baz danych MS SQL Server 2008...

  Full text available to download

 • Dostosowanie modeli planowania rozwoju systemów energetycznych do prowadzenia analiz w skali regionalnej

  Publication

  - Year 2003

  Omówiono dostosowanie uznanych modeli planowania rozwoju systemów energetycznych do analiz systemów lokalnych i analiz w skali regionu, np. województwa. Samorządy lokalne, w tym urzędy marszałkowskie województw, odpowiedzialne są za kreowanie strategii rozwoju regionu. Dotyczy to także planowania rozwoju gospodarki energetycznej regionu. Istniejące i sprawdzone w skali kraju narzędzia pomagają w tworzeniu zintegrowanej z założeniami...

 • Modele i narzędzia komputerowe do wspomagania planowania zrównoważonego rozwoju regionalnych systemów energetycznych.

  Publication

  - Year 2002

  Opisano założenia i cele nowego projektu badawczego podjętego zespół badawczy Katedry Elektroenergetyki. W realizowanym projekcie istniejące metody i modele planowania i optymalizacji rozwoju systemów energetycznych zostaną zweryfikowane i ocenione pod kątem ich wykorzystania do planowania rozwoju regionalnych, a także lokalnych systemów energetycznych. Dostosowane istniejące i stworzone nowe metody zostaną oprogramowane...

 • Bond-graphs based modelling of hybrid energy systems with permanent magnet brushless machines

  Publication

  - Year 2006

  W referacie przedstawiono metodę grafów wiązań (GW) w zastosowaniu do modelowania hybrydowych systemów energetycznych z bezszczotkowymi maszynami o magnesach trwałych (BMMT). W części pierwszej referatu omówiono ogólne formalizm GW. Następnie przedstawiono kolejno: ogólną strukturę modelu hybrydowego systemu energetycznego w ujęciu GW; założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu GW, model SBMT w ujęciu GW dla potrzeb modelowania...

 • Bond-graphs based modelling of hybrid energy systems with permanent magnet brushless machines

  Publication

  W referacie przedstawiono metodę grafów wiązań (GW) w zastosowaniu do modelowania hybrydowych systemów energetycznych z bezszczotkowymi maszynami elektrycznymi o magnesach trwałych. W części pierwszej referatu omówiono ogólne formalizm GW. Następnie przedstawiono kolejno: ogólną strukturę modelu hybrydowego systemu energetycznego w ujęciu GW; założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu GW, model silnika bezszczotkowego...

 • Bond-graphs based modelling of hybrid energy systems with permanent magnet brushless machines

  W referacie przedstawiono metodę grafów wiązań (GW) w zastosowaniu do modelowania hybrydowych systemów energetycznych z bezszczotkowymi maszynami elektrycznymi o magnesach trwałych. W części pierwszej referatu omówiono ogólne formalizm GW. Następnie przedstawiono kolejno: ogólną strukturę modelu hybrydowego systemu energetycznego w ujęciu GW; założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu GW, model silnika bezszczotkowego...

 • Modelowanie systemów energetycznych

  e-Learning Courses
  • J. Barański

  Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności modelowania systemów energetycznych występujących w elektrowniach i elektrociepłowniach przemysłowych. Analiza i ocena procesów występujących w poszczególnych urządzeniach obiegu cieplnego.

 • Zespół Automatyki i Techniki Cyfrowej

  1. Modelowanie i badania symulacyjne elementów składowych, podsystemów i systemów energetycznych statków; 2. Opracowanie koncepcji, budowa mechatronicznego urządzenia diagnostycznego ciągnika kołowego.

 • Dariusz Świsulski dr hab. inż.

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  Zdzislaw Kowalczuk received his M.Sc. degree in 1978 and Ph.D. degree in 1986, both in Automatic Control from Technical University of Gdańsk (TUG), Gdańsk, Poland. In 1993 he received his D.Sc. degree (Dr Habilitus) in Automatic Control from Silesian Technical University, Gliwice, Poland, and the title of Professor from the President of Poland in 2003. Since 1978 he has been with Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics...

 • Marcin Jaskólski dr inż.

  Studiował na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 2002 obronił pracę magisterską pt. "Analiza zastosowań technologii ogniw paliwowych w energetyce", realizowaną pod opieką dr. inż. Andrzeja Augusiaka z Katedry Elektroenergetyki. W tym samym rozpoczął realizację pracy doktorskiej z zakresu modelowania rozwoju regionalnych systemów energetycznych w programie MARKAL i wykorzystania...

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Modelowanie maszyn synchronicznych w ujęciu grafów wiązań

  Publication

  W pracy przedstawiono w sposób jednolity modelowanie maszyn synchronicznych (MS) metodą grafów wiązań (GW) dla potrzeb symulacji szeroko pojętych systemów energetycznych i systemów napędowych, w szczególności systemów o naturze hybrydowej. Omówiono ogólne założenia modelowania MS w oparciu o koncepcję dwóch sprzężeń podstawowych - wzorcowego sprzężenia transformatorowego i wzorcowego sprzężenia elektromechanicznego. Model MS opracowano...

 • Modelowanie maszyn synchronicznych w ujęciu grafów wiązań

  Publication

  - Year 2006

  W referacie przedstawiono w sposób jednolity modelowanie maszyn synchronicznych (MS) metodą grafów wiązań (GW) dla potrzeb symulacji szeroko pojętych systemów energetycznych i systemów napędowych, w szczególności systemów o naturze hybrydowej. Omówiono ogólne założenia modelowania MS w oparciu o koncepcję dwóch sprzężeń podstawowych - wzorcowego sprzężenia transformatorowego i wzorcowego sprzężenia elektromechanicznego. Model MS...

 • Modelowanie i symulacja maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule przedstawiono modelowanie maszyn elektrycznych metodą grafów wiązań dla potrzeb symulacji szeroko pojętych systemów energetycznych, w szczególności systemów o naturze hybrydowej. Opisano zarys podstaw modelowania metodą grafów wiązań. Omówiono ogólne założenia modelowania maszyn elektrycznych w ujęciu grafów wiązań, bazującego na modelach obwodowych wzorcowego sprzężenia transformatorowego i elektromechanicznego. Wykorzystując...

 • Kamil Brodnicki dr inż.

  Kamil Brodnicki is an assistant at the Department of Applied Informatics in Management at the Faculty of Economics and Management at the Gdańsk University of Technology. From 2017, he is the head of the Customer Experience laboratory. Since 2011, he has been working in one of the Tri-City IT companies as an IT Systems Analyst, implementing projects in the financial sector. His research interests are focused on the following areas:...

 • "Oprogramowanie CFD narzędziem modelowania przepływów występujących w urządzeniach energetycznych"

  Publication

  - Year 2013

  Oprogramowanie CFD umożliwia między innymi modelowanie przepływów występujących w urządzeniach energetycznych. Poprawnie utworzony model numeryczny stanowi zatem narzędzie analizy pracy poszczególnych urządzeń w interesujących nas warunkach projektowych, a także narzędzie diagnostyki już istniejących obiektów. Niniejsze opracowanie stanowi opis kolejnych etapów tworzenia modelu numerycznego, na przykładzie niskotemperaturowego...

 • Modelowanie przepływów dwufazowych,C,Energetyka,sem. 02,zimowy 22/23

  e-Learning Courses
  • R. Andrzejczyk

  1. Modelowanie spadku ciśnienia w przepływach dwufazowych-2. Modelowanie stopnia zapełnienia w przepływach dwufazowych  3. Modelowanie matematyczne przepływów dwufazowych: model jednorodny, rozwarstwiony, dwupłynowy  4. Modelowanie a wrzenia w kanałach oraz kanałach o małych średnicach  5. Modelowanie kondensacji w przepływie  6. Projektowanie wymienników ciepła, w których zachodzi zmiana fazy .7. Modelowanie układów energetycznych...

 • Modelowanie przepływów dwufazowych,W,Energetyka,sem. 02,zimowy 22/23

  e-Learning Courses
  • R. Andrzejczyk

  Wykład 1. Pojęcia podstawowe, struktury, mapy wrzenia (2) 2. Spadek ciśnienia w przepływach dwufazowych- metody modelowania i obliczanie (6) 3. Stopień zapełnienia w przepływach dwufazowych (4) 4. Modelowanie matematyczne przepływów dwufazowych: model jednorodny, rozwarstwiony, dwupłynowy (6h) 5. Specyfika wrzenia w kanałach oraz kanałach o małych średnicach (2) 6. Kondensacja w przepływie (4) 7. Projektowanie wymienników...

 • Planowanie, projektowanie i utrzymanie ITS (PG_00051709) - 2022/2023 Jacek Oskarbski

  e-Learning Courses
  • K. Żarski
  • J. Oskarbski

  Definicje, historia powstania i rozwoju ITS. Rola i cele stosowania ITS. Architektura systemów ITS. Usługi ITS. Struktura funkcjonalna . Struktura fizyczna uwzględniająca sprzęt i urządzenia. Struktura logiczna uwzględniająca powiązania pomiędzy instytucjami i elementami transportu oraz łączność.  Planowanie, projektowanie i modelowanie ITS. Dobór urządzeń. Ocena efektywności istniejących i planowanych systemów ITS. Analizy przypadków...

 • Planowanie, projektowanie i utrzymanie ITS (PG_00051709) - 2021/2022 Jacek Oskarbski

  e-Learning Courses
  • K. Żarski
  • J. Oskarbski

  Definicje, historia powstania i rozwoju ITS. Rola i cele stosowania ITS. Architektura systemów ITS. Usługi ITS. Struktura funkcjonalna . Struktura fizyczna uwzględniająca sprzęt i urządzenia. Struktura logiczna uwzględniająca powiązania pomiędzy instytucjami i elementami transportu oraz łączność.  Planowanie, projektowanie i modelowanie ITS. Dobór urządzeń. Ocena efektywności istniejących i planowanych systemów ITS. Analizy przypadków...

 • Trendy rozwoju systemów produkcyjnych

  Systemy produkcyjne podlegają ciągłym zmianom. W artykule przedstawiono cechy warunkujące ten rozwój, które wynikają z oczekiwań i wymagań rynku. Wskazano również główne nurty rozwoju, na które mają również wpływ naciski wewnętrzne na poprawę efektywności funkcjonowania. Dało to podstawę do wyróżnienia czterech etapów rozwoju systemów produkcyjnych i wskazania powiązanych z nimi rozwiązań. Przedstawiono ponadto model systemu produkcyjnego...

 • Modelowanie matematyczne instalacji energetycznych, PG_00057258

  e-Learning Courses
  • T. Muszyński
  • W. Braun
  • P. Ziółkowski
  • A. T. Wiśniewska

  Przedmiot dotyczy modelowania matematycznego instalacji energetycznych w ujęciu bilansów cieplno-przepływowych z wykorzystaniem równań algebraicznych oraz w ujęciu lokalnym z podaniem wymiarów w przestrzeni obliczania równań różniczkowych. Zagadnienia przedstawiane w trakcie wykładu odnoszą się zarówno po poszczególnych urządzeń instalacji energetycznych, jak i do całych systemów, gdzie bilanse masy, pędu i energii grają decydującą...

 • Dariusz Mikielewicz prof. dr hab. inż.

  Professor Dariusz Mikielewicz – born on February 6, 1967. in Gdansk. Here in 1974 he enrolled first to the Elementary School No. 17, and then in the Grammar School No. 5, named after Stefan Żeromski in Gdansk-Oliwa. After graduating from the Secondary School, with honors, in 1985 he successfully passed the entrance exams to the Faculty of Mechanical Engineering of Technical University of Gdansk, where he graduated with a very good...

 • Współczesne wyzwania dla rozwoju systemów bezpieczeństwa tarnsportu

  Publication

  - Year 2009

  Rozdział I: Współczesne wyzwania dla rozwoju systemów bezpieczeństwa transportu.1.1 Prawo do bezpieczeństwa1.2 Kultura bezpieczeństwa1.3 Polityka bezpieczeństwa1.4 Podsumowanie

 • Nowe kierunki rozwoju systemów trankingowych w zastosowaniach transportowych.

  W referacie wskazano kierunki rozwoju systemów trankingowych do zastosowań dyspozytorskich, np. dla policji i transportu. W chwili obecnej głównym standardem jest TETRA, jednak coraz częściej są proponowane rozwiązania oparte na gotowej infrastrukturze systemów komórkowych. Przedstawiono także sposób integracji systemu TETRA z LTE z zachowaniem niezależności obu systemów oraz zaproponowano architekturę połączonego systemu.

 • Zdecentralizowane systemy energetyczne - społeczne aspekty produkcji i użytkowania energii [dot. 3 roku_Moduł obowiązkowy, Grupy A i B]

  e-Learning Courses
  • M. Jaskólski
  • A. Augusiak

  Głównym celem zajęć jest zapoznanie doktorantów ze społeczno-politycznymi aspektami decentralizacji systemów energetycznych. Motywacja tych zmian wynika nie tylko z rozwoju technologicznego czy kwestii ekonomicznych. Główną siłą napędową są szersze trendy społeczne i polityczne. Wiele projektów zaopatrzenia w energię, które są obecnie opracowywane i wdrażane, zakłada aktywną rolę konsumentów w produkcji energii, którzy stają...

 • Modelowanie systemów samoreprodukujacych się

  Publication

  - Metody Informatyki Stosowanej - Year 2008

  Abstrakt opisuje system samoreprodukujący się zrealizowany w środowisku DigiHive. Środowiskiem jest dwuwymiarowa przestrzeń, w której poruszają się, zderzają się i tworzą wiązania stosy sześciokatnych płytek. Na wyższym poziomie organizacji struktura płytek specyfikuje funkcje których realizacja zmienia struktury innych płytek w otoczeniu.

 • Seminarium z modelowania i symulacji ruchu drogowego (PG_00045896), BUDOWNICTWO II st., 2021/2022 - Jacek Oskarbski

  e-Learning Courses

  Modele systemu transportu. Rozłożenie potoków w sieciach transportowych. Otoczenie systemu transportowego. -Prognozowanie rozwoju systemów transportowych. Dynamika procesów transportowych. Definicje: sieć transportowa, proces transportowy. Grafowa reprezentacja sieci transportowej. -Modele procesu transportowego elementy modelu, struktura, potoki ruchu. -Modelowanie i zależności w strumieniu ruchu pojazdów. Podstawowe charakterystyki...

 • Organizacja i sterowanie ruchem drogowym (PG_00041515) - 2021/2022 sem. letni Jacek Oskarbski

  e-Learning Courses
  • J. Oskarbski
  • L. Michalski

  Modele systemu transportu. Rozłożenie potoków w sieciach transportowych. Otoczenie systemu transportowego. Prognozowanie rozwoju systemów transportowych. Dynamika procesów transportowych. Grafowa reprezentacja sieci transportowej.  Modele procesu transportowego – elementy modelu, struktura, potoki ruchu. Modele symulacyjne. Modelowanie i zależności w strumieniu ruchu pojazdów. Podstawowe charakterystyki rozkładów zmiennych...

 • PROBLEMY RACJONALNEGO ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW DIAGNOZUJĄCYCH DO PODEJMOWANIA DECYZJI W FAZIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ KWANTOWYCH

  Publication

  - Year 2015

  W rozdziale przedstawiono najistotniejsze problemy pojawiające się w fazie projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów diagnozujących (SDG) urządzeń energetycznych (będących systemami diagnozowanymi – SDN), w przypadku przysposabiania ich do opracowania finalnej diagnozy eksploatacyjnej. Przestawiono opisową i formalną interpretację pojęcia systemu diagnozującego (SDG). Zaproponowano modele procesu diagnozowania urządzeń...

 • Modelowanie matematyczne instalacji energetycznych

  e-Learning Courses
  • J. Głuch

  Zasady modelowania, projektowania  i obliczania instalacji obsługujących obiekty energetyczne

 • Kierunki rozwoju inteligentnych systemów produkcyjnych

  Publication

  - Year 2006

  Niniejszy rozdział jest konsekwentnym rozwinieciem wybranych wniosków pracy [8]. W szczególności nadal aktualne pozostaje twierdzenie, że projektowanie Elastycznych Systemów Sterowania Produkcją nalezy do kręgu podstawowych kierunków prac badawczych o istotnym znaczeniu w nauce o inzynierii i zarządzania produkcją. Zatem po charakteryzowaniu trendów interpretacji elastyczności systemów produkcyjnych przystąpiono do analizy jej...

 • Seminarium z nowoczesnych metod modelowania ruchu i technologii drogowych

  e-Learning Courses
  • J. Alenowicz
  • J. Oskarbski

  Modele systemu transportu. Rozłożenie potoków w sieciach transportowych. Otoczenie systemu transportowego. Prognozowanie rozwoju systemów transportowych. Dynamika procesów transportowych. Definicje: sieć transportowa, proces transportowy. Grafowa reprezentacja sieci transportowej. Modele procesu transportowego elementy modelu, struktura, potoki ruchu. Modelowanie i zależności w strumieniu ruchu pojazdów. Podstawowe charakterystyki...

 • Modeling of broadband light source to use with optical coherenttomography system

  W pracy przedstawiono modelowanie źródeł szerokopasmowych na potrzeby systemów koherentnej tomografii optycznej z punktu widzenia uzyskiwanej zdolności podłużnej i jakości otrzymywanych obrazów. Pokazano na przykładzie źródła szerokopasmowego wykorzystującego światłowód fotoniczny do generacji w wyniku zjawisk nieliniowych ''supercontinuum'' wpływ kształtowania wiązki na możliwości pomiarowe systemu OCT.

  Full text to download in external service

 • Modelowanie urządzeń energetycznych [2021/22]

  e-Learning Courses
  • A. Lenarczyk

 • Modelowanie urządzeń energetycznych [2022/23]

  e-Learning Courses
  • A. Augusiak
  • A. Lenarczyk

 • INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SZANSĄ ROZWOJU SYSTEMÓW TRANSPORTU TROLEJBUSOWEGO NA PRZYKŁADZIE GDYNI I LUBLINA

  Publication

  Historia miejskiej trakcji elektrycznej sięga lat osiemdziesiątych XIX w. i jej początki związane są z transportem tramwajowym, który na przełomie wieków XIX i XX stał się elementem krajobrazu wielu miast. Początek XX w. przyniósł popularyzację komunikacji trolejbusowej. Współcześnie nowym środkiem transportu miejskiego stał się autobus elektryczny. W opracowaniu przedstawiono dwa środki zelektryfikowanego transportu miejskiego: trolejbus...

  Full text available to download

 • Sterowanie turbin wiatrowych, W, Oceanotechnika II stop., sem.02, zimowy 22/23 (PG_00057154)

  e-Learning Courses
  • M. H. Ghaemi
  • J. Frost

  Kurs dla studentek i studentów studiów II stop. kierunku Oceanotechnika semestr 2., specjalność: Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych Skrót tematyki kursu:  Wstęp, cel, zadania i główne cechy USTW USTW jako element regulacji pracy EW, wpływ rodzaju TW na USTW, podsystemy USTW Zmienne wej./wyj. oraz parametry USTW Modelowanie EW jako obiektu układu sterowania, w tym kinematyka i kinetyka TW, modelowanie wpływu...

 • Sterowanie turbin wiatrowych, W, Oceanotechnika II stop., sem.02, zimowy 23/24 (PG_00057154)

  e-Learning Courses
  • M. H. Ghaemi
  • J. Frost

  Kurs dla studentek i studentów studiów II stop. kierunku Oceanotechnika semestr 2., specjalność: Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych Skrót tematyki kursu:  Wstęp, cel, zadania i główne cechy USTW USTW jako element regulacji pracy EW, wpływ rodzaju TW na USTW, podsystemy USTW Zmienne wej./wyj. oraz parametry USTW Modelowanie EW jako obiektu układu sterowania, w tym kinematyka i kinetyka TW, modelowanie wpływu...

 • Modelowanie matematyczne instalacji energetycznych 2021/2022

  e-Learning Courses
  • P. Ziółkowski
  • J. Frost

 • Interpretacja niepewności pomiarowych systemów DCS przy cieplno-przepływowym diagnozowaniu bloków energetycznych

  Publication

  - Year 2009

  W rozdziale przedstawiono możliwość interpretacji niepewności wyników pomiarów parametrów charakteryzujących parametry obciążenia i otoczenia bloków energetycznych oraz wyników pomiarów parametrów czynników roboczych wewnątrz bloku. Analizą objęto zarówno wyniki pomiarów służące do wyznaczania symptomów niesprawnej pracy w cieplno-przepływowej diagnostyce off-line jak i niepewności określania symptomów. Przedyskutowano możliwość...

 • Siłownie systemów energetycznych laboratorium Patrycja Puzdrowska

  e-Learning Courses
  • P. Puzdrowska

  Specyfika napędu silnikiem spalinowym, turbiną parową, turbiną gazową, napędu jądrowego oraz napędu spalinowo elektrycznego. Silniki spalinowe tłokowe - zasada działania i podział. Główne elementy układu napędowego i ich charakterystyka. Układy kombinowane. Podstawowe wskaźniki siłowni, moce, sprawności. Instalacje obsługujące silniki spalinowe. Przeznaczenie, klasyfikacja i wymagania stawiane instalacjom. Instalacje wody chłodzącej,...