Search results for: Management - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: Management

displaying 1000 best results Help

Search results for: Management

 • WASTE MANAGEMENT

  Journals

  ISSN: 0956-053X

 • Adding knowledge management perspective to business process management

  Publication

  Przestawiono koncepcje integracji technologii wspomagania zarządzania wiedzą z podejściem procesowym do zarządzania organizacją. Przedstawiono koncepcje integracji oraz jej zalety.

 • Soil management

  Publication

  - Year 2003

  Omawia się środowisko glebowe, jego zanieczyszczenia i zagrożenia dewastacjąPodaje się zasady klasyfikacji bonitacyjnej glen, stopnie degradacji chemi-cznej oraz procesy bioremediacji. Środowisko glebowe rozpatrywane jest zpunktu widzenia zagrożenia jakości wody do picia oraz zagrożenia żywności.

 • Knowledge management based on formal models of software project management

  Celem pracy jest prezentacja kompletnej koncepcji systemów wspierania decyzji w zarządzaniu projektami informatycznymi. Pomysł oparty jest na dynamicznych i samo nastrajających się modelach regułowo-rozmytych. W szczególności proponowane podejście wykorzystuje koncepcje metodologii opartych wiedzy oraz teorii układów dynamicznych oraz zbiorów rozmytych. Zastosowania tego opracowania znajdują się w obszarze wytwarzania produktów...

 • Innovation and Knowledge Management in the SME Sector and the Role of Normative Management Systems

  Publication

  - Year 2012

  The article presents deliberations related to importance and specificity of innovation activities in small and medium-sized enterprises. Basing on results of the research the characteristics of the SMEs concerning process related and organizational innovation has been determined. Interrelations between innovation activities and knowledge management within the framework of normative management systems have been emphasized.

 • Positive management of the university

  Publication

  Purpose: To demonstrate that contemporary universities may be improved by synthesis of strategic antinomies, i.e. seeking the possibility of combining opposite approaches to solving problems concerning university organization and management. Findings: That approach discounts the importance of building positive relationships between members of staff and undertaking activities intended to create a situation where the...

  Full text available to download

 • Positive management of the university

  Publication

  - Year 2015

  Abstract: The prevailing view held at contemporary Polish universities is that their main goal is to achieve effects measured by indicators, which applies to each element of their mission: education, research and the third mission, whereas the means to accomplish this goal consists of increasing the requirements and motivating by the “carrot and stick” approach. That approach discounts the importance of building a positive relationship...

  Full text to download in external service

 • Lean Quality Management

  Publication

  - Problemy Jakości - Year 2003

  Postrzeganie przedsiębiorstwa przez pryzmat zachodzących w nim procesów powoduje powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie. W wyniku takiego spojrzenia obserwator wykracza poza funkcjonalny układ struktur uzyskując możliwość pełniejszej weryfikacji skuteczności licznych, powiązanych ze sobą działań przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia to takie budowanie sekwencji...

 • Security and knowledge management

  Publication

  Omówiono zagadnienia związane z problemami bezpieczeństwa w obszarach technologicznego wspomagania zarządzania wiedzą.

 • Methodologies of Project Management

  Publication

  - Contemporary Economics - Year 2011

  Full text to download in external service

 • Diagnostics in ballast water management

  Publication
  • M. Bielski
  • J. Wachowicz
  • R. Bielski
  • A. Arkadiusz
  • J. Hendra

  - Year 2018

  . Diagnostics in ballast water management is the main remedy to protect against the threat of spreading invasive species that can be carried in ships' ballast tanks. This phenomenon is getting better known and understood. New and more effective methods of preventing threats related to this are being developed. Procedures are created to ensure environmental safety in the face of ever-increasing transport by sea. The article characterizes...

  Full text to download in external service

 • Collective creativity in management science

  Purpose: The purpose of this paper is to establish the current state of knowledge on collective creativity in management science on the basis of a systematic literature review. Methodology: A systematic review was performed based on the three-step SPL procedure proposed by Tranfield et al. (2003). Two databases (Scopus and Web of Science) were searched electronically up until March 2022. Based on the secondary data a literature...

  Full text available to download

 • Assessment of the activities of private universities in the context of quality management in 2010

  Open Research Data
  open access

  In all universities, the assessment of the quality is made by the supervisor, the opinion of students and the admission of classes have the greatest impact on the assessment of the quality of education. Subsequent tracking of the student's fate has a slightly smaller impact on the grade. Research also shows that only 4 out of 7 respondents monitor the...

 • TQM tools in crisis management

  The current article is concerned with basic aspects connected with improvement of crisis management activities employed by economic operators. The work presents the crisis management model with its fundamental phases and identifies TQM tools that might be applied in all of these phases. The analysis included in the work has been supported with research conducted on companies located in northern Poland

 • Knowledge Risk Management in Organizations

  Publication

  - Year 2018

  Purpose – Shorter product life cycles, greater demands from consumers for sustainable and eco-friendly products and services, and thus the need for constant market observation make today’s business environment a rather complex one, the one that is characterized not only by a number of opportunities but also by a number of risks. These risks are increasingly related to knowledge which, in turn, underlines the need for an updated...

  Full text available to download

 • Cultural dilemmas of international management

  Zarządzanie międzynarodowe polega na kierowaniu działalnością przedsiębiorstwa przekraczającą granice państw. Otoczenie międzynarodowe, zwłaszcza wymiar kulturowy odgrywa podstawową rolę w kształtowaniu efektywności umiędzynarodowionego podmiotu. Celem referatu jest przedstawienie problematyki zarządzania międzynarodowego w aspektach kulturowych. Pierwsza część pracy ukazuje obszary zarządzania międzynarodowego. Następnie krótko...

  Full text available to download

 • Economics of credit scoring management

  Publication

  - Year 2019

  Credit scoring models constitute an inevitable element of modern risk and profitability management in retail financial lending institutions. Quality,or separation power of a credit scoring model is usually assessed with the Gini coefficient. Generally, the higher Gini coefficient the better, as in this way a bank can increase number of good customers and/or reject more bad applicants. In...

  Full text to download in external service

 • Microgrid Energy Management System

  Publication

  In the era of rapid development of "green energy” and storage devices, microgrids implemented in line with the concept of distributed generation can be an effective form of power management. There is a need for an efficient, optimal and reliable control of the combined infrastructure. The article presents a flexible, configurable microgrid's resources control system, which executes the task of meeting the electricity demand of...

  Full text to download in external service

 • Management of complexity and information flow

  Publication

  - Year 2002

  Problemy złożoności i zarządzania przepływem informacji. W rozdziale omówio-no podejście do modelowania systemów złożonych oraz zarządzania przepływeminformacji w takich systemach. Rozwiązania odniesiono do płaszczyzny elasty-cznego wytwarzania. Poruszono aspekty miękkiego modelowania w takich środo-wiskach.

 • Strategy parameters of globalization management.

  Publication

  - Year 2002

  Praca zawiera opis sposobu łączenia parametrów, politycznych ekonomicznych, zarządczych oraz społecznych, celem skutecznego zarządzania globalizacją.

 • Specific guality management systems.

  Publication

  - Year 2007

  obecnie coraz więcej również niewielkich przedsiębiorstw wdraża i certyfikuje systemy zarządzania jakością. w większości przypadków bazą do opracowania szj są normy serii iso 9000, które ze względu na swój ogólny charakter nie zawsze wskazują konkretne rozwiązania możliwe do implementacji. coraz większą popularnością cieszą się jednak specyficzne, branżowe systemy zarządzania, lepiej dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa i...

 • Smart future of knowledge management

  Publication

  W pracy przedstawiono kierunek przyszłościowego rozwoju obszaru zarządzania wiedzą pod kątem jego użyteczności w tworzeniu sztucznej inteligencji.

 • An approach to smart experience management

  W pracy przedstawiono procesowe podejście do inteligentnego zarządzania wiedzą zebraną na podstawie przebytych doświadczeń.

  Full text to download in external service

 • Energy Management of Microgrid System

  Publication

  - Year 2011

  W artykule przedstawiono system sterowania rozproszonych źródeł energii (DER) w oparciu o protokół Ethernet POWERLINK. Autorzy opracowali metody komunikowania się z systemu Zarządzania Energią z przekształtnikami energoelektronicznymi w system zwany mikrosiecią (Microgrid). W artykule przedstawiono optymalny podział mocy pomiędzy źródłami wytwórczymi a obciążeniem. System ten składa się z: kogeneratora z silnikiem na gaz ziemny...

 • Fuzzy logic in financial management

  Publication

  - Year 2012

  W rozdziale tym przedstawiono rozważania na temat możliwości prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw domowych przy zastosowaniu logiki rozmytej. Autor zaproponował model składający się ze zmiennych wejściowych opartych na informacjach demograficznych i finansowych konsumentów - na przykład: wiek, wykształcenie, liczba dzieci, wynagrodzenie, stopień zabezpieczenia finansowego.

 • Mobbing as a problem in management ethics

  Publication

  - Annales. Etyka w życiu gospodarczym - Year 2018

  Full text to download in external service

 • The Principles of Alternative Investments Management

  Publication

  - Year 2016

  Full text to download in external service

 • Alternative Investments in Wealth Management

  Publication

  - Year 2014

  Full text to download in external service

 • Management of changes in software engineering

  Publication

  - Year 2005

  Praca zawiera rozdział poświecony problematyce budowy systemów z bazami wiedzy dla wspomagania procesów zarządzania. W rozdziale tym przedstawiono metody budowy systemów dla potrzeb zarządzania koncentrując uwagę na systemach opartych na wiedzy. Następnie omówiono możliwości zastosowania teorii zbiorów rozmytych do modelowania wiedzy. Na zakończenie przedstawiono przykład wykorzystania zbiorów rozmytych i systemów opartych na wiedzy...

 • Agile Media Management Approach – an analysis

  This article studies media management and demonstrates a fresh perspective on the new approach based on agile methodologies of project management. The analysis sequentially presents a literature overview of media and its management, the characteristics of media projects, agile project management, an analysis of agile approaches and media management along with the proposal of a...

  Full text available to download

 • The impact of knowledge risk management on sustainability

  Publication

  - Journal of Knowledge Management - Year 2022

  Purpose The purpose of this study is to examine the effect of knowledge risk management (KRM) on organizational sustainability and the role of innovativeness and agility in this relationship. Methodology The study presents the results of a quantitative survey performed among 179 professionals from knowledge-intensive organizations dealing with knowledge risks and their management in organizations. Data included in this study are...

  Full text available to download

 • Age management in the Baltic Sea Region

  Publication

  - Year 2011

  This chapter takes a broader view on the issues connected with age management. In its first part, some demographic processes in the European Union countries are described. Those processes contribute to the ageing of the society and an increasing need for age management at various levels. Furthermore, situation in selected Baltic Sea Region countries is presented. In the next section, age management from organizational perspective...

 • Knowledge management in SMEs - theoretical considerations.

  Publication

  - Year 2010

  The purpose of this chapter is to present an analysis of knowledge management concept with regard to small and medium-sized enterprises. It is aimed to propose an overview for SMEs to apply this above-mentioned concept. This overview can be used by managers and owners of SMEs to introduce knowledge management into their organizational structures.

 • Road Infrastructure Safety Management in Poland

  The objective of road safety infrastructure management is to ensure that when roads are planned, designed, built and used road risks can be identified, assessed and mitigated. Road transport safety is significantly less developed than that of rail, water and air transport. The average individual risk of being a fatality in relation to the distance covered is thirty times higher in road transport that in the other modes. This is...

  Full text available to download

 • Simulation of the IT Service and Project Management Environment

  The authors of this paper present a simulation of the socio-technical system in which teams of students – regarded as low-maturity organizations – were given a task to utilize the (relatively) mature technologies that support IT project and service management. The experiment consisted of the following phases: teams formation, introduction to technologies used during the simulation, performing a set of reactive and proactive service...

  Full text available to download

 • Ontology as a Tool for the IT Management Standards Support

  In this paper the authors discuss the initial idea of using ontologies to model requirements of the standards that support IT management processes. The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is set as an example. A need for transition from the generic model do the organization-specific one is indicated. The described example serves as a ground for considering the usefulness of such modeling approach in the wider spectrum of...

 • Implementing Change Management Processes in an Enterprise

  This work demonstrates how to implement change management processes in a company, based on the suitability of IBM software.

 • Knowledge management in SMEs – selected issues.

  Publication

  - Year 2014

  The success of a small or medium-size enterprise might be dependent on the way in which this company manages its knowledge. With limited access to other resources like land, capital or labor force, the access to knowledge and its effective application might become a source of competitive advantage for an SME. It is confirmed that organizations, which successfully implement the concept of knowledge management might achieve better...

 • Informal projects management with volunteers participation

  The article briefly presents some experiences and results of research which has been conducted in order to identify key elements influencing the success of projects managed in informal way with volunteers’ participation. These experiences were collected during the realization of several “soft” projects. The general aims of these projects were sports competitions’ organisation, cultural events and charity projects for...

  Full text to download in external service

 • Management of Textual Data at Conceptual Level

  Publication

  - Year 2011

  The article presents the approach to the management of a large repository of documents at conceptual level. We describe our approach to representing Wikipedia articles using their categories. The representation has been used to construct groups of similar articles. Proposed approach has been implemented in prototype system that allows to organize articles that are search results for a given query. Constructed clusters allow to...

 • Computational intelligence methods in production management

  Publication

  - Year 2010

  This chapter presents a survey of selected computational intelligence methods used in production management. This group of methods includes, among others, approaches based on the artificial neural networks, the evolutionary algorithms, the fuzzy logic systems and the particle swarm optimization mechanisms. From the abovementioned methods particularly noteworthy are the evolutionary and the particle swarm algorithms, which are successfully...

 • Adaptive Management Approach to an Infrastructure Project

  The paper presents an adaptive approach to project management, illustrated by the description of a case study, i.e., of a project whose aim was to develop the means and prepare the documentation for the revitalization of a railway line. The project itself was a major challenge for the implementers due to a novel and innovative subject thereof, including the construction of a railway line which takes place in a difficult terrain...

  Full text to download in external service

 • Utilising IT-based systems in regatta management

  Publication

  - Year 2016

  The development and increasing accessibility of new technologies has brought changes to the management of sailing regattas. Organisational and promotional difficulties faced by the organisers are now being tackled with software-based systems. This article considers various information technology (IT) systems, designed to support the organisation and presentation of sailing regattas and explores how they are perceived by regatta...

 • A Comprehensive Investigation of Knowledge Management Publications

  Publication

  - Year 2021

  Recent trends in knowledge management (KM) have increasingly indicated a lack of agreement, integration and classification between different KM domains. As such, experts are inadequately equipped when attempting to classify KM into their specific areas that could effectively contribute to a technocratic approach behind the organizational strategy. This paper illustrates a method of classifying KM publications by using a scheme...

  Full text to download in external service

 • Knowledge management in the IPv6 migration process

  There are many reasons to deploy IPv6 protocol with IPv4 address space depletion being the most obvious. Unfortunately, migration to IPv6 protocol seems slower than anticipated. To improve pace of the IPv6 deployment, authors of the article developed an application that supports the migration process. Its main purpose is to help less experienced network administrators to facilitate the migration process with a particular target...

  Full text to download in external service

 • Soft modelling support for information management

  Publication

  W artykule zaproponowano trzystopniowy proces modelowania przepływów informacji. Zaproponowane stopnie obejmują dekompozycje, reprezentacje i integracje. Przedyskutowano możliwości wspomagania każdego z powyższych stopni przypomocy systemów opartych na bazie wiedzy, głównie inteligentnego przeszuki-wania, systemów ekspertowych i sieci neuronowych.

 • The legal regulations of sewage sludge management

  The growing quantity of sludge, high costs of the altered version, as well as new legal adjustments needs more and more higher qualitative requirements, the necessity of search in sludge economy and new solutions. The paper contributes to the discusion about legal ways of sewage sludge managemant.

 • Traffic safety management in TRISTAR system

  Publication

  - Year 2007

  W niniejszym referacie przedstawiono przesłanki do zastosowania Inteligentnych Systemów Transportu w Trójmieście, założenia, cele stosowania systemu, koncepcję jego architektury oraz koncepcję funkcjonowania poszczególnych podsystemów, które zostaną zintegrowane w ramach planowanego systemu TRISTAR, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 • A concept for comprehensive knowledge management system

  Przedstawiono kluczowe elementy koncepji uogólnionego modelu zarządzania wiedzą w oparciu o przepływy pracy w procesowym widzeniu organizacji.

 • Road safety management at the strategic level

  Publication

  - Year 2011

  Zarządzanie ryzykiem jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi zarządzania bezpieczeństwem w technice, ekonomii, służbie zdrowia itp. W wielu dziedzinach istnieją unormowane procedury prowadzenia analizy, oceny i redukowania ryzyka. W zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego nie ma powszechnych uregulowań stosowania tej metody zarządzania bezpieczeństwem. Dotychczas dwa zagadnienia zarządzania brd zostały docenione i stały...