Search results for: NEGOCJACJE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: NEGOCJACJE

Search results for: NEGOCJACJE

 • Negocjacje w organizacji

  Publication

  - Year 2017

  Rozdział dotyczy negocjacji prowadzonych w ramach organizacji. Na tle charakterystyki procesu negocjacji i styli negocjacyjnych pokazano strategiczne i operacyjne znaczenie negocjacji dla firm zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak również z klientami wewnętrznymi. Skoncentrowano się na negocjacjach w realizacji funkcji menedżerskich, podkreślając ich znaczenie dla budowania kultury organizacyjnej, klimatu zaufania i...

 • NEGOCJACJE, PG_00061690

  e-Learning Courses
  • A. Szewczyk

 • Negocjacje 2022/2023

  e-Learning Courses
  • K. Stankiewicz

 • Negocjacje niestacjonarne 2022

  e-Learning Courses
  • K. Stankiewicz

 • Negocjacje i komunikacja wewnętrzna

  e-Learning Courses
  • M. Szeluga-Romańska

 • Negocjacje i mediacje biznesowe

  e-Learning Courses
  • P. Ziemiański

 • Negocjacje (niestacjonarne 2023/24)

  e-Learning Courses
  • B. Krawczyk-Bryłka

  Celem zajęć jest rozwój kompetencji negocjacyjnych studentów niestacjonarnych, realizujących program II stopnia na kierunku Zarządzanie.

 • Negocjacje i komunikacja wewnętrzna

  e-Learning Courses
  • B. Krawczyk-Bryłka

  Kurs przeznaczony jest dla studentów  II stopnia na kierunku Analityka Gospodarcza. Przedmiot dotyczy zasad efektywnej komunikacji, szczególnie w sytuacji pracy zespołu projektowego, oraz negocjacji, głównie z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zajęcia maja formę interaktywnych warsztatów, na których studenci nie tylko poznają reguły skutecznej komunikacji i negocjacji, ale biorą też udział w zadaniach negocjacyjnych...

 • Negocjacje i komunikacja wewnętrzna

  e-Learning Courses
  • E. Zimnowłocka-Łozyk

  Sposób zaliczenia- 50% zaliczenia -aktywność na zajęciach zdobywana za realizację zadań domowych, zadań w grupie, symulacji, case study; 50% zaliczenia prezentacja tematów.

 • NEGOCJACJE, PG_A.Szewczyk-2023-24

  e-Learning Courses
  • A. Szewczyk

 • Negocjacje (niestacjonarne 2023/24)

  e-Learning Courses

  Kurs przeznaczony jest dla studentów  II stopnia na kierunku Analityka Gospodarcza. Przedmiot dotyczy zasad efektywnej komunikacji, szczególnie w sytuacji pracy zespołu projektowego, oraz negocjacji, głównie z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zajęcia maja formę interaktywnych warsztatów, na których studenci nie tylko poznają reguły skutecznej komunikacji i negocjacji, ale biorą też udział w zadaniach negocjacyjnych...

 • Negocjacje i manipulacja grupa 2

  e-Learning Courses
  • B. Krawczyk-Bryłka

 • Negocjacje i komunikacja wewnętrzna 2022-23

  e-Learning Courses
  • P. Ziemiański

 • Negocjacje i mediacje biznesowe 2023/24

  e-Learning Courses
  • P. Ziemiański

 • Communication and Negotiations (Komunikacja i negocjacje w zespołach)

  e-Learning Courses
  • B. Krawczyk-Bryłka

  Kurs przeznaczony jest dla studentów II semestru studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Danych, prowadzonego wspólnie przez WZiE oraz WETI. Przedmiot dotyczy zasad efektywnej komunikacji, szczególnie w sytuacji pracy zespołu projektowego, oraz negocjacji, głównie z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zajęcia maja formę interaktywnych warsztatów, na których studenci nie tylko poznają reguły skutecznej komunikacji i negocjacji,...

 • The Web Based System for Recording and Analysing Different Kinds o Negotiations

  Publication

  Negocjacje są podstawą wielu ludzkich przedsięwzięć. Artykuł opisuje internetowy system rejestracji i analizy wybranych elementów negocjacji. Przedstawiono też wybrane eksperymenty negocjacyjne i ich wyniki zebrane przy pomocy omawianego systemu.

 • Czy w negocjacjach są przegrani? Kultura negocjacji organizacyjnych

  Publication

  Negocjacje to proces interakcji pomiędzy stronami, które są od siebie współzależne i dostrzegają konieczność współdziałania, by zrealizować osobiste cele. Nakładaniu się interesów stron towarzyszy jednak rozbieżność poglądów, stanowisk i oczekiwań, czyli konflikt. Jego rozwiązanie jest konieczne, by strony mogły osiągnąć swoje cele i ustalić zasady dalszych relacji.

  Full text to download in external service

 • Modelowanie scenariuszy negocjacyjnych w celu zwiększenia skuteczności realizacji przedsięwzięć zespołowych

  Publication

  - Year 2009

  Negocjacje są istotną częścią wielu przedsięwzięć ludzkich, również tych, które odbywają się w Internecie. Sposób ich przeprowadzania, czyli scenariusz negocjacji, wpływa bezpośrednio na ich wyniki. Możliwe jest zatem zaproponowanie takich środowisk pośredniczących i scenariuszy negocjacyjnych, które pozytywnie wpłyną na wynik negocjacji.W pracy zaproponowano miary jakościowe pozwalające ocenić negocjacje. Przedstawiono rozproszone...

 • Przetwarzanie zespołowe: przykłady, algorytmy i systemy

  Publication

  - Year 2006

  Scharakteryzowano pracę zespołową i dokonano klasyfkacji zespołów w zależności od osiąganych przez te zespoły wyników. Przedstawiono zasady przetwarzania zespołowego oraz zilustrowano je reprezentatywnymi przykładami. Podano w jaki sposób można wspomagać komputerowo funkcje kooperacji, koordynacji i komunikacji oraz nawiązano do kooperacyjno-iteracyjnej metody wytwarzania oprogramowania. Sformułowano trzy podstawowe algorytmy przetwarzania...

 • Obsługa sytuacji wyjątkowych w środowiskach przetwarzania rozproszonego i zespołowego

  Publication

  - Year 2007

  Przedstawiono główne cechy przetwarzania rozproszonego i zespołowego z punktu widzenia analizy sytuacji wyjątkowych. Zaprezentowano uogólniony model obsługi tego typu sytuacji oraz podstawowe kategorie wyjątków i procedur ich obsługi. Zaproponowano zintegrowane środowisko do przeprowadzania eksperymentów oraz przedstawiono wyniki badań w przypadku mechanizmów obsługi wyjątków w środowisku przetwarzania rozproszonego typu klient/serwer...

 • Automatyczna negocjacja protokołu uzgodnień miedzy agentami

  Publication

  - Year 2015

  Automatyczna negocjacja protokołu uzgodnień między agentami programowymi a urządzeniami wykonawczymi. Rozdział koncentruje się na rozszerzeniu funkcjonalności proaktywnych dokumentów(agentów) z wbudowana inteligencją o możliwości negocjacyjne.Ich celem jest umożliwienie rozpoznawania kontekstu wykonawczego urządzenia odwiedzanego przez dokument, by osiągnąć ugodę mimo skonfliktowanych wymagań urządzenia i dokumentu. Proponowane...

 • Wiarygodność i zaufanie jako fundamenty budowania relacji w e-biznesie

  Publication

  Internet będący dla niektórych synonimem nowoczesności, dla innych jego użytkowników stał się codziennym narzędziem pracy, służącym do poszukiwania informacji o potencjalnych parterach biznesowych oraz komunikowania się z nimi. Z tego powodu odpowiedź na pytanie jak oceniana jest wiarygodność informacji internetowej, oraz jakim modyfikacjom podlega komunikacja zapośredniczona przez komputer (computer mediated communication) w porównaniu...

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  PhD. Sebastian Wilczewski is employed as an Assistant Professor in the Department of Applied Informatics in Management, Faculty of Management and Economics. Additionally, he has been working in IT companies for over 20 years, where he held positions from an system engineer and consultant, through the position of Project Manager, Portfolio Manager and Process Owner to the position of Team Leader for a team of about 30 IT analysts. Areas...

 • AUTOMATED NEGOTIATIONS OVER COLLABORATION PROTOCOL AGREEMENTS

  Publication

  - Year 2015

  The dissertation focuses on the augmentation of proactive document - agents with built-in intelligence to recognize execution context provided by devices visited during a business process, and to reach collaboration agreement despite conflicting requirements. The proposed solution, based on intelligent bargaining using neural networks to improve simple multi-issue negotiation between the document and thedevice, requires practically...

 • Negocjacyjna metoda generowania protokołu uzgodnień na platformie EBXML

  Celem standardu ebXML jest ustanowienie globalnej platformy dla biznesu elektronicznego, umożliwiającej dowolnym przedsiębiorstwom( bez względu na ich wielkość i lokalizację)poszukiwanie partnerów handlowych i realizowanie transakcji kupna-sprzedaży w oparciu o wymianę dokumentów elektronicznych o strukturze logicznej opisanej w XML.Podstawą do nawiązania kontaktu przez dowolny podmiot jest publikowany przez niego w specjalnym...

 • Model negocjacji internetowych

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących przebiegu i skuteczności negocjacji prowadzonych za pośredictwem internetu. Przedstawione wnioski, opare o przeprowadzony eksperyment, wskazują na wpływ nowoczesnych technologii na osłabienie znaczenia kontekstu społecznego negocjacji, co skutkuje wysoką rywalizacyjnością stylu rokowań, znacznym przedłużaniem się czasu spotkania oraz obniżeniem się satysfakcji z prowadzonych rozmów.

 • Using a computational model to compare objective negotiations in real and virtual environments

  Zaprezentowano obliczeniowy model negocjacji uwzględniający warunki początkowe, przebieg negocjacji i wyniki negocjacji. Przedstawiono komputerowy system wspomagający rejestrację przebiegu negocjacji i ich wyników oraz analizę negocjacji zgodną z proponowanym modelem.

  Full text to download in external service

 • Sytuacyjne i kulturowe aspekty pozycji negocjacyjnej

  Publication

  - Year 2007

  Artykuł prezenetuje pojęcie pozycji negocjacyjnej wświetle wybranych koncepcji negocjacji oraz wyniki eksperymentu psychologicznego dotyczącego uwarunkowań pozycji negocjacyjnej. Szczególną uwagę zwraca na osobowość, płeć i rolę oraz na posiadanie BATNY jako determinantów subiektywnej siły w rokowaniach i jej następstwa dla stylu i wyniku rozmów handlowych. W artykule poruszono też temat znaczenia kultury dla rozumienia i percepcji...

 • Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania skuteczności negocjacji.

  Publication

  - Year 2007

  Praca prezentuje kontekstowy model negocjacji, obejmujący zarówno czynniki dotyczące charakterystyki uczestników rokowań: płeć, rola w negocjacjach, doświadczenie negocjacyjne, osobowość, jak i cechy sytuacji negocjacyjnej: typ negocjacji, posiadanie alternatywy negocjacyjnej i kanał przekazywania informacji. Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu (diady uczestniczące w negocjacjach handlowych) i autorskiej metody ewaluacji...

 • Kontekstowy model skuteczności negocjacji

  Publication

  - Year 2008

  Artykuł prezentuje mozliwość zstosowania metod statystycznych w analizowaniu zależności skuteczności negocjacji od różnego typu czynników. W oparciu o analizę czynnikową, analizę rergesji i korelacji zweryfikowano hipotezy dotyczące wpływu cech osobowościowych, pozycji negocjacyjnej i roli negocjacyjnej na wyniki rokowań.

 • Analysis of human negotiations for e-business improvements

  Publication

  W artykule zaproponowano ogólny model negocjacji oraz oparty na nim uproszczony model jakości negocjacji. Zaproponowany model jakości negocjacji umożliwia zdefiniowanie wielu scenariuszy negocjacji i ich ocenę w kategoriach kompletności, efektywności, wydajności i satysfakcji. Przeanalizowano 150 eksperymentów (f2f i czat) w celu określenia wpływu osobowości negocjatorów i strategii negocjacyjnych na ich rezultat.

 • Osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki skuteczności negocjacji

  Publication

  - Year 2012

  Artykuł prezentuje główne wyniki analiz dotyczących czynników wpływających na przebieg i efektywność negocjacji. Uwzględnione zostały zartówno osobiste kompetencje negocjatorów, percepcja własnej pozycji negocjacyjnej oraz rodzaj kanału komunikacji, który został wykorzystany w procesie rokowań. Porównano charakterystyke negocjacji prowadzonych twarzą w twarz z negocjacjami on-line.

 • Kompetencje społeczne a skuteczność negocjacji.

  Publication

  - Year 2002

  Praca prezentuje związek kompetencji społecznych, rozumianych jako zdolność radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi, z przebieganiem i skutecznością negocjacji. Wyniki badań oparte o Test Kompetencji Społecznych A. Matczak wskazują zależność efektywności prowadzenia rozmów negocjacyjnych z kompetencjami warunkującymi skuteczność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej (skala ES) oraz asertywności (skala A).

 • Komponentowa metoda budowy systemu oceny przedsięwzięć komunikacyjno-negocjacyjnych

  W pracy omówiono istotę oraz podstawowe parametry komunikacji interpersonalnej. Uzasadniono potrzebę komputerowej rejestracji eksperymentów umożliwiających ocenę tego typu procesów ludzkiej działalności. Zaprezentowano komponentową metodę wytwarzania internetowego systemu realizującego takie funkcje. Opisano jego architekturę, sposób implementacji oraz możliwości praktycznego wykorzystania.

 • Specyfika negocjacji internetowych

  Publication

  - Year 2003

  Artykuł jest prezentacją wyników badań na temat cech wyróżniających styl negocjacji prowadzonych za pośrednictwem internetu, ich informacyjnego charakteru i tendencji do osłabienia kontaktu z internetowym partnerem (mniejsze zaufanie do rozmówcy, obniżona tendencja do zgadzania się czy też skłonność łamania norm społecznych). Omówiono też zalety i wady negocjacji internetowych w percepcji użytkowników sieci.

 • Komputerowe archiwizowanie przebiegu pracy grupowej.

  Publication

  Przedstawiono metodę rejestracji i archiwizacji przebiegu przedsięwzięcia realizowanego poprzez grupę osób. Projektowanie systemu komputerowego oparto na modelu pracy zespołowej WPW (wkład-procesy-wynik), który dobrze opisuje czynniki warunkujące efektywność grupy oraz uwzględnia wieloaspektową obserwację uzyskiwanych rezultatów. w pracy zaprezentowano zarówno zakres rejestrowanych przez system danych jak i sposób ich archiwizowania.

 • Agnieszka Kania Mgr

  Ukończyła WZIE PG - kierunek Zarządzanie i Marketing o specjalności Ekonomia i Finanse. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we współpracy z otoczeniem biznesowym. Pierwsze kroki w biznesie stawiała na stanowisku Analityka Finansowego,  Doradcy Klienta Biznesowego, następnie zdobywała doświadczenie na stanowiskach manadżerskich rekrutując i budując zespoły jako Kierownik Zespołu w korporacji finansowej, negocjując kontrakty,...

 • Agnieszka Krawczyk-Kłos mgr inż.

 • Piotr Kaliszczuk mgr