Search results for: OCENY STRATEGICZNE - MOST Wiedzy

Search

Search results for: OCENY STRATEGICZNE

Search results for: OCENY STRATEGICZNE

 • Oceny strategiczne elementem systemu łagodzenia w odniesieniu do krajobrazowych skutków komunikacji drogowej

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jako jednego z elementów systemu łagodzenia negatywnych skutków rozwoju. Za wiodący aspekt wzmocnienia systemu SOOŚ/OOŚ uznano problem łagodzenia skutków środowiskowych, a najważniejszą w tym rolę przypisano krajobrazowi, określonemu jako nośnik informacji o skutkach w poszczególnych, współzależnych od siebie elementach środowiska i za wyznacznik...

 • Oceny środowiskowe narzędziem integrowania celów rozwoju miast" [w:] Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł prezentuje system ocen środowiskowych (strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, SOOŚ i oceny pojedynczych przedsięwzięć, OOŚ) jako narzędzie, które można stosować do równoważenia i integrowania celów rozwoju społeczno-gospodarczego miast z celami ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych (w tym estetycznych i znaczeń tkwiących w przestrzeni). System SOOŚ/OOŚ może być wykorzystywany przy łagodzeniu...

 • Metody stosowane w badaniach struktur sieciowych

  Publication
  • K. Santarek
  • A. Szerenos

  - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa - Year 2007

  Autorzy artykułu przedstawili metody użyteczne w tworzeniu, doskonaleniu i ocenie efektywności organizacji sieciowych typu zintegrowane łańcuchy dostaw, organizacje wirtualne, zwinne, outsourcing, alianse strategiczne. Opisali modele referencyjne w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw SCOR i VCOR, elementy metodyki gospodarki opartej na wiedzy oraz własną koncepcję metody oceny efektywności struktur sieciowych, programów wspierających...

  Full text to download in external service

 • Ocena efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie

  Publication

  Przedmiotem badania rozprawy doktorskiej była metodologia oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie. Celem badawczym rozprawy było stworzenie skutecznej i bardziej jednoznacznej metody oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie, opartej o koncepcję adaptacyjną, która pozwalałaby uwzględniać szczególne warunki panujące...

 • Szkoła wyższa miejscem kreowania i wykorzystywania wiedzy.

  Publication

  - Year 2004

  Artykuł zawiera refleksje autora na temat problemów zarządzania wiedzą w technicznej uczelni wyższej. Badania i prowadzenie procesu kształcenia są podstawowymi obszarami działalności uniwersytetu. Oba te obszary związane są z kreowaniem i wykorzystywaniem wiedzy. W wyniku procesu lizbońskiego zostały sformułowane w tym kontekście cele strategiczne. Również rząd polski przyjął dokumenty dotyczące strategii rozwoju szkolnictwa wyższego...

 • Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

  Publication

  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategicznych uwarunkowań inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce na tle uwarunkowań europejskich. Analiza strategiczna uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sektorze energetyki, jest niezbędna nie tylko ze względu na okres eksploatacji inwestycji, ale również ze względu na ich znaczny koszt. Analiza strategiczna planowanej inwestycji powinna zostać wykonana...

  Full text available to download

 • Odwodnienia drogowe z uwzględnieniem powierzchni specyficznych

  Rezultaty specjalistycznego seminarium dotyczącego odwodnień. Problemy strategiczne dla bezpieczeństwa użytkowania dróg.

 • Zarządzanie mobilnością i modalnością w aspekcie bezpieczeństwa transportu

  Publication

  - Year 2010

  Istota zarządzania mobilnością. Strategiczne kierunki zarządzania mobilnością a bezpieczeństwo transportu. Przewozy multimedialne jako czynnik poprawy bezpieczeństwa transportu.

 • Polityczne uwarunkowania strategii rozwoju systemu gospodarczego(w kontekście funkcjonowania podsystmu bankowości)

  Publication

  - Year 2003

  Celem opracowania jest analiza wpływu czynników politycznych na strategiczne uwarunkowania funkcjonowania systemu gospodarczego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu bankowości.

 • Strategiczne problemy rozwoju elektroenergetyki w Polsce na początku XXI wieku

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono strategiczne problemy rozwoju elektroenergetyki w Polsce na początku XXI wieku. Scharakteryzowano stan polskiej elektroenegetyki i określono kierunki rozwoju.

 • Strategic risk measures in road traffic = Miary ryzyka strategicznego w ruchu drogowym

  Publication

  Ryzyko strategiczne jest ryzykiem długookresowym, związanym z podejmowaniem decyzji długofalowych, przez instytucje zarządzające bezpieczeństwem ruchu drogowego na analizowanym obszarze. Ryzyko strategiczne na sieci dróg wybranego kraju jest niepewnością dotyczącą realizacji celu strategicznego, jakim jest ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Istotnymi problemami w szacowaniu ryzyka w inżynierii ruchu drogowego...

 • Neta-sieć kooperacji i konkurencyjności północnej Europy.

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono strategiczne opcje polityki rozwojowej korytarza NETA (NorthEuropean Trade Axis Project). Porównano działanie regionalne w polskiej części NETA z działaniami innych regionów europejskich.

 • Internacjonalizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw- przymus czy swobodny wybór?

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł przedstawia możliwe i najczęstsze zachowania strategiczne firm sektora MSP na rynkach międzynarodowych. Wyjaśniono pojęcie internacjonalizacji, jej strategii i instrumentów. Przedstawiono dwa studia przypadków internacjonalizacji firm sektora MSP w oparciu o model internacjonalizacji N. Daszkiewicz.

 • Strategia nauk technicznych do roku 2020 - propozycje

  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono strategię proponowaną przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN w perspektywie wieloletniej. Opisano założenia, cele strategiczne i uwarunkowania rozwoju nauk informacyjnych (informatyka, automatyka, robotyka, telekomunikacja) mikro- i nanotechnologii, optoelektroniki, bioinżynierii, systemów energetycznych i nowych źródeł energii.

 • Efektywność jako wyznacznik współczesnego marketingu

  Publication

  - Year 2005

  Każdy sposób postępowania przedsiębiorstw na rynku powinien być oceniany z punktu widzenia ekonomicznej efektywności. Wydatki związane z marketingiem powinny być traktowane jako strategiczne inwestycje zapewniające firmom sukces w długim okresie. Specjaliści ds. marketingu powinni mysleć w kategoriach finansowych.

 • Większa pojemność, ta sama jakość. Wymiana wody w zbiorniku.

  Problemy funkcjonowania wodociągowego zbiornika sieciowego. Metody projektowania, filozofia reprezentowana przez normę PN-EN1508. Konsekwencje wieloletniego lekceważenia problemu w Polsce. Bylejakość tradycyjnego projektowania. Znaczenie strategiczne przeciwdziałania zastaniu wody w zbiorniku, konieczność przewartościowania dotychczasowych poglądów i opinii. Konsekwencje wieloletniego unikania problemu.

 • Ocena oddziaływania na krajobraz elektrowni węglowej pod Pelpinem

  Publication

  Przedmiotem oceny oddziaływania na krajobraz była planowana elektrownia węglowa w obrębie Rajkowy w gminie Pelplin. Ocenie podlegał jeden wariant elektrowni na tle innych wariantów. Dla celów oceny adaptowano metodę badań, opracowaną i zastosowaną przez A. Sas-Bojarską dla oceny oddziaływania na krajobraz obwodnicy Augustowa. W jej ramach przeprowadzono szereg kroków:1. zebranie materiałów wyjściowych (materiały archiwalne dotyczące...

 • Ocena oddziaływania na krajobraz obwodnicy Augustowa [analiza planu zagospodarowania przestrzennego -

  Publication

  - Year 2009

  Przedmiotem oceny oddziaływania na krajobraz była planowana obwodnica Augustowa przecinająca Dolinę Rospudy. Ocenie podlegały cztery warianty trasy, wraz z podwariantami. Studia różnego rodzaju objęły:1. zebranie materiałów wyjściowych (materiały archiwalne z różnych urzędów i instytucji, opracowania branżowe udostępnione w ramach projektu, studia literaturowe, materiały własne)2. określenie uwarunkowań planistycznych dotyczących...

  Full text to download in external service

 • Metoda określania wpływu procesów na realizację celów strategicznych jako narzędzie doskonalenia organizacji

  Publication

  W artykule przedstawiono uzasadnienie, założenia oraz charakterystykę metody umożliwiającej określanie oddziaływania procesów realizowanych w organizacji na jej cele strategiczne. Metoda ta jest szczególnie przydatna w zorientowanych procesowo systemach zarządzania, wspierając ich diagnozowanie i usprawnianie. Przyjęte rozwiązania dostosowują opisaną metodę do potrzeb i możliwości małych i średnich organizacji.

 • Scenariusze operacji biznesowych

  Publication

  - Year 2010

  Skoncentrowano się na aplikacjach realizujących usługi możliwe do pełnej, bądź przynajmniej częściowej, automatyzacji. W zakresie tym omówiono usługi sektora bankowego oraz giełdowego, w których jedynie strategiczne decyzje są podejmowane przez czynnik ludzki, natomiast całość właściwych sparametryzowanych usług składowych może być zrealizowana autonomicznie. Przedstawiono technologiczne możliwości modelowania oraz realizacji scenariuszy...

 • Przykłady dobrej praktyki w projekcie SP4CE Erasmums+

  Projekt SP4CE, czyli Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Kreatywności i Przedsiębiorczości (ang. Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship) jest odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w komunikacie z Burgii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011-2020. W projekcie zaprojektowano i uruchomiono portal SP4CE bazujący na oprogramowaniu WordPress i Moodle.

  Full text to download in external service

 • Szansa skoku cywilizacyjnego czy skok szans Pomorza?

  Publication

  - Year 2010

  Polskie regiony w ostatniej dekadzie uzyskały wsparcie środkami strukturalnymi Unii Europejskiej o wyjątkowej skali. Daje to możliwośc skokowego pokonania progów cywilizacyjnego rozwoju. Podstawą tego przyspieszenia jest planowanie i programowanie strategiczne. Proces długiego trwania rozwoju opisuje foresight regionalny będący wariantem rozwoju. Dylemat rozwoju Pomorza polega na wyborze ścieżek rozwoju: pogłębionej, specjalizacji...

 • Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie

  Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikowanymi paradoksami strategicznymi pozwoli rozwiązać złożone problemy związane z zarządzaniem...

 • Wybory strategiczne jako bariera w interakcjach międzykulturowych

  Celem pracy jest zwrócenie uwagi, iż dokonywane przez centralę korporacji transna-rodowej (KTN) wybory strategiczne a także czynniki je determinujące mogą oddziaływać na interakcje międzykulturowe i tym samym przyczyniać się do powstawania barier kultu-rowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi. W pierwszej części pracy powyższe związki ukazano na gruncie teoretycznym, w drugiej zobrazowano je odnosząc się do wyników badań autorki.

 • Strategia zarządzania zmianą gospodarczą dla powiatu malborskiego na lata 2012 - 2019

  Publication
  • J. Dębczyński
  • J. Sołtys
  • Ł. Wielec
  • A. Lis
  • M. Kazem-Bek
  • M. Belkiewicz
  • J. Jasiorowska
  • G. Romańczuk

  - Year 2012

  Opisano metodę opracowania strategii. Diagnozę stanu ujęto w aspektach: gospodarka, infrastruktura, środowisko i przestrzeń, zarządzanie instytucjonalne oraz kapitał ludzki i społeczny. W niektórych zagadnieniach przeprowadzono badania metodą CAWI. W prognozowaniu wykorzystano metodę foresight, w tym badania Delhi i scenariusze. Sformułowano wizję, misję, określono cele strategiczne i operacyjne oraz działania. Opisano koncepcję...

 • Rozwój inicjatyw klastrowych na Dolnym Śląsku

  Celem niniejszej publikacji jest analiza uwarunkowań rozwoju klastrów w województwie dolnośląskim. Autorka analizuje region Dolnego Śląska, wskazując sektory przemysłu i usług, stanowiące istotne koncentracje branżowe o największym potencjale "gronotwórczym" oraz identyfikuje powstałe w regionie inicjatywy klastrowe. Ponadto autorka przedstawia strategiczne programy realizowane na Dolnym Śląsku, istotne z punktu widzenia rozwoju...

 • Możliwości wdrożenia strategicznej karty wyników w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie.

  Publication

  - Year 2004

  Autorzy wskazują strategiczną kartę wyników jako instrument doskonalenia zarządzania instytutem naukowo-badawczym, na przykładzie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie. W opracowAniu podjęto próbę implementacji tej metody w zakresie każdej z czterech perspektyw strategicznej karty wyników, formułując uprzednio cele strategiczne IO PAN. Wskazano także związki przyczynowo-skutkowe sformułowanych celów szczegółowych działalności ze...

 • Wyzwania zarządzania strategicznego w perspektywie Smart City - blockchain

  Publication

  - Year 2021

  W pracy pokazano możliwość zastosowania technologii Blockchain w rzadko rozważa-nym dla niej środowisku jakim są urzędy miejskie realizujące koncepcję Smart City. Celem pracy nie jest opis technologii, a spojrzenie strategiczne na jej zastosowanie stąd, poza pod-stawowym opisem Blockchain i Smart City, przedstawiono zalety oraz wyzwania wdrażania Blockchain dla Smart City. Całość zilustrowano dwoma przykładami procesów, które obrazują...

  Full text to download in external service

 • Macro models of casualties in road transport. Modelowanie strat osobowych w transporcie drogowym.

  Publication

  W referacie przedstawiono propozycję makro modelu strat osobowych ponoszonych w wypadkach drogowych. Zaproponowano modele liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zbudowanych na bazie danych z kilkudziesięciu krajów całego świata. Przedstawione koncepcje budowy modeli mogą posłużyć do opracowania modeli czynnikowych opisujących strategiczne ryzyko społeczne na sieci dróg wybranych krajów z całego świata. jedną z koncepcji...

 • Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie: Strategiczne, Programami i Projektami

  Projects

  Project manager: dr Barbara Geniusz-Stepnowska   Financial Program Name: Kapitał Ludzki

  Project realized in Faculty of Management and Economics according to UDA-POKL.02.01.01-00-A33/09 agreement from 2009-10-01

 • Potęgi azjatyckie w polityce UE

  Publication

  - Year 2012

  Polityka UE wobec najsilniejszych państw Azji ewoluowała, co pozwala na wyodrębnienie trzech jej faz: przedunijnej, wczesnounijnej i późnounijnej. Ambicje globalne UE determinują zacieśnienie współpracy z potęgami azjatyckimi, także w formie partnerstw strategicznych. Mocarstwowe atrybuty Japonii, Chin, Indii i Korei Południowej są zróżnicowane. Z jednej strony, na bazie podobieństw, stają się one realnymi i równymi partnerami...

 • Negocjacje w organizacji

  Publication

  - Year 2017

  Rozdział dotyczy negocjacji prowadzonych w ramach organizacji. Na tle charakterystyki procesu negocjacji i styli negocjacyjnych pokazano strategiczne i operacyjne znaczenie negocjacji dla firm zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak również z klientami wewnętrznymi. Skoncentrowano się na negocjacjach w realizacji funkcji menedżerskich, podkreślając ich znaczenie dla budowania kultury organizacyjnej, klimatu zaufania i...

 • Kilka uwag o misjach i strategiach uczelni technicznych

  W artykule przedstawiono poglądy wybranych badaczy szkolnictwa wyższego na temat wyzwań stojących przed współczesnymi szkołami wyższymi.Opierając się na pracy de Wita i Meyera, wskazano wybrane napięcia strategiczne w obszarze tworzenia strategii na uczelniach oraz pokazano możliwości zarządzania nimi. W dalszej części scharakteryzowano misje i strategie kilku wybranych uczelni technicznych.W podsumowaniu stwierdzono,że misje...

 • Scenariuszowe badania przyszłych uwarunkowań i modele strategii współpracy sieciowej w rozwoju metropolii.

  Publication

  - Year 2002

  Praca prezentuje wynik badań zrealizowanych ramach projektu USUN CASE. Celem ich było sprawdzenie, jak na etapie planowania rozwoju można wykorzystać scenariusze przyszłości dla wzmocnienia udziału i współpracy kluczowych podmiotów. Praca opisuje pojęcie, typy i metodę budowy scenariuszy oraz jako jej zastosowanie 5 scenariuszy otoczenia i rozwoju Trójmiejskiego Regionu Metropolitalnego (TRM). Postawiono hipotezy co do...

 • Ocena możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych, powodowanych elektrownią węglową pod Pelpinem na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

  Publication

  Przedmiotem oceny oddziaływania na zabytki chronione była planowana elektrownia węglowa w obrębie Rajkowy w gminie Pelplin. W niniejszej ocenie oddziaływania na zabytki chronione pewne fragmenty tekstu pochodzą z innej części raportu, dotyczącej oceny oddziaływania na krajobraz - sporządzonej przez autorki. Stało się tak dlatego, gdyż w tym przypadku zagrożone dziedzictwo kulturowe przyjęło postać krajobrazu kulturowego. Tak więc...

 • Formuła i przedmiot interwencjonizmu państwa

  Publication

  - Year 2015

  Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące...

 • Interwencjonizm bezpośredni i pośredni

  Publication

  - Year 2015

  Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące...

 • Źródła i metody badań marketingowych

  Publication

  - Year 2015

  Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące...

 • Cele,rodzaje i zakres badań rynku

  Publication

  - Year 2015

  Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące...

 • Relacje ekonomiczne na rynku usług transportowych

  Publication

  - Year 2015

  Rynek usług transportowych w Polsce odgrywa bardzo ważną rolę w całej gospodarce i szybko się zmienia, dostosowując się do przemian na otwartym rynku europejskim i światowym. Autorzy książki: - określili podstawowe, teoretyczne problemy badawcze z uwzględnieniem gałęziowych rynków transportowych i wybranych segmentów wyodrębnionych struktur; - wskazali na najważniejsze determinanty przemian na rynku usług transportowych i bieżące...

 • Miejski obszar funkcjonalny czy powiat? Problemy ponadgminne i miejsca ich rozwiązywania

  Miasta, także małe, oddziałują na otoczenie wiejskie w dużej mierze poprzez dojazdy do miast do pracy i usług. Tak powstają tzw. miejskie systemy dzienne. Powiązania systemowe powodują, że ich kształtowaniu towarzyszą problemy, których zasięg przekracza granice gmin lub skala właściwa dla ich rozwiązywania przekracza kompetencje jednej gminy. Autor analizuje te problemy oraz możliwe miejsca ich rozwiązywania, porównując planowanie...

 • Ferrovie ad alta velocita in Polonia

  Publication

  - Year 2005

  Tranzytowe położenie Polski jest jej atutem. Do roku 2013 ma powstać sieć zmodernizowanych linii kolejowych przystosowanych do dużych prędkości. Połączą one kraj z silnymi ekonomicznie regionami starej Unii Europejskiej oraz z wielkimi rynkami zbytu w krajach byłego Związku Radzieckiego. Przy okazji przebudowy samych tras zamierza się przebudować ważniejsze dworce strategiczne: Gdynię Główną Osobową, Warszawę Centralną, Warszawę...

 • Paradoksy w zarządzaniu organizacją - wejście do czy wyjście z labiryntu

  Publication

  W artykule przedstawiono cechy zarządzania współczesną organizacją konstatując, że nieodłącznym elementem każdej organizacji są paradoksy strategiczne. Przedstawiono konstrukcję paradoksu według M. Lewis, na którą składa się identyfikacja: źródeł występujących napięć, przyczyn ich wzmacniania towarzyszących poszukiwaniu rozwiązań lub będących wynikiem reakcji obronnych oraz propozycja wykorzystania paradoksów jako źródła wiedzy...

 • Obowiązek ochrony środowiska naturalnego jako granica swobody działalności gospodarczej w Polsce

  Publication

  Działalność gospodarcza powinna być prowadzona zgodnie z poszanowaniem środowiska naturalnego w ramach obowiązujacych w tym zakresie unormowań prawnych.Gospodarka odpadami oraz strategiczne podejście do międzynarodowego zarzadzania odpadami - to aktualne problemy w przedsiębiorstwach. Instrumenty polityki ochrony środowiska w odniesieniu do przedsiębiorstw, takie jak: pozwolenie zintegrowane, ocena oddziaływania na środowisko,...

 • Studia Podyplomowe MBA - Zarządzanie Strategiczne: Programami i Projektami. Edycja II.

  Projects

  Project manager: dr Barbara Geniusz-Stepnowska   Financial Program Name: Kapitał Ludzki

  Project realized in Faculty of Management and Economics according to UDA-POKL.02.01.01-00128/10 agreement from 2011-02-21

 • Lokalna Agenda 21, jako instrument warunkujący równoważenie rozwoju przestrzennego na przykładzie Lyonu i Gdańska

  Publication

  Powstanie Agendy 21 jest bezpośrednio związane kształtowanie się paradygmatu zrównoważonego rozwoju. W Polsce pozostaje ona dokumentem pozaustawowym, jako taki, jest mniej narażona jest na uwarunkowania polityczne i może reprezentować ekorozwojowe rozumienie równoważenia rozwoju. Ta sytuacja powoduje jednocześnie zmniejszenie roli kształtowania polityki rozwoju poprzez ten dokument. Agenda jest narzędziem całościowym - grupuje...

 • Znaczenie gdyńskich oddziałów Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w finansowaniu rolnictwa w województwie pomorskim

  Publication

  Gdyńskie Oddziały Terenowe ARR i ARiMR odgrywają istotną rolę w finansowaniu producentów rolnych w województwie pomorskim. Obie wypełniają liczne zadania strategiczne, do których zaliczyć można: wdrażanie prawa wspólnotowego, przekazywanie informacji między UE a beneficjentami WPR oraz wspieranie rolników, przetwórców i mieszkańców wsi. Wśród zadań finansowych można wskazać: realizowanie płatności i prowadzenie ksiąg rachunkowych,...

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - problemy i bariery

  Publication

  - Year 2007

  Opracowanie dotyczy problematyki wdrażania strategii rozwoju. Część teore-tyczną poświęcono przedstawieniu znaczenia strategii w kreowaniu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gmin. Planowanie strategiczne - proces, w wyniku którego powstaje strategia - jest pierwszą fazą zarządzania strategicznego. Druga to wdrażanie postanowień ujętych w dokumencie. Stąd też część teoretyczna charakteryzuje...

 • Strategic risk modelling in highway engineering = Modelowanie ryzyka strategicznego w inżynierii drogowej

  Publication

  Ryzyko strategiczne w inżynierii drogowej wybranego kraju związane jest realizacją celów strategicznych funkcjonowania kraju, jakimi są: ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego, ochrona krytycznej infrastruktury i wzmocnienie systemu ratownictwa. Przedstawiono przegląd koncepcji modelowania ryzyka w ruchu drogowym, wykorzystywanych do budowy narzędzi do podejmowania decyzji strategicznych dla potrzeb bezpieczeństwa...

 • ZARZADZANIE ORGANIZACJĄ TYPU SMART

  Publication

  Zaprezentowano organizacji, w której charakterystykę wpisano następujące cechy: strategiczne uwarunkowanie, maksymalną innowacyjność, atrakcyjność dla interesariuszy, rozwijanie osobowości pracowników oraz twórczość w działaniu. Te atrybuty, tworzą koncepcję organizacji SMART (akronim od pierwszych liter powyższych cech), która wyróżnia się dodatkowo strukturą opartą o dynamicznie kreowane zespoły oraz skutecznym wspomaganiem...