Search results for: PROGRAMY KSZTAŁCENIA ARCHITEKTÓW - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: PROGRAMY KSZTAŁCENIA ARCHITEKTÓW

Search results for: PROGRAMY KSZTAŁCENIA ARCHITEKTÓW

 • ScienceApp ScienceApp - Intensive International Curricula in Applied Sciences

  Projects

  Project manager: dr inż. Justyna Szostak   Financial Program Name: Programy NAWA

  Project realized in Zakład Fizyki Organicznych i Perowskitowych Struktur Fotowoltaicznych according to PPI/SPI/2020/1/00024/U/00001 agreement from 2021-08-03

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  People

  M. Sc. (1977 in the field of mechanical engineering technology and production management); Ph.D. degree in the field of Economic Sciences (1990; production management using IT techniques), habilitated doctor in the field of Economic Sciences, in the discipline of Management Sciences (2007 in the area of managing the portfolio of innovative projects); Co-creator of the Faculty of Management and Economics (1993); Vice Dean for Continuing...

 • Wybrane aspekty ustawicznej edukacji menedżerskiej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

  Omówiono istotę gospodarki opartej na wiedzy, scharakteryzowano edukację w systemie kształcenia ustawicznego, ilustrując ją przykładami praktycznymi.Sformułowano wskazówki i sugestie, jak budować programy kształcenia menedżerów, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy oraz zestawiono wnioski.

 • Nauczanie architektury w końcu XIX wieku

  Publication

  Artykuł przedstawia system edukacji i pierwszy program kształcenia architektów w szkole politechnicznej we lwowie, w końcu XIX wieku. Autorka podejmuje analizę i próbę porównania z przykładowym programem współczesnym.

  Full text available to download

 • Kształcenie międzynarodowych inżynierów spawalników w politechnice gdańskiej

  Publication

  Przedstawiono genezę i tryb powołania oraz sposób działania Ośrodka kształcenia personelu spawalniczego akceptowanego przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. Opisano system kształcenia oparty o zunifikowane programy nauczania realizowane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz na studiach podyplomowych dwóch poziomów. Zaprezentowano osiągnięcia ośrodka; ilości uczestników kształcenia oraz jakość kształcenia ocenioną...

 • System szkolenia inżynierów spawalników

  Publication

  - Year 2008

  Przedstawiono system kształcenia międzynarodowych inżynierów spawalników. Przedstawiono ośrodek Politechniki Gdańskiej pod nazwą Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa - Zespół Spawalnictwa realizujący takie kształcenie. Zaprezentowano programy nauczania realizowane w trakcie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Przedstawiono ilości uczestników kształcenia na różnych jego etapach jak również...

 • Grzegorz Bukal dr hab. inż. arch.

 • Piotr Marczak dr inż. arch.

  Piotr Marczak is an Assistant Professor at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology and since 2016 a Vice-Dean for Education and Promotion. He is also is also a member of the Pomeranian District Chamber of Architects (POIA RP). His research and publications focus on the theory of architecture, revitalization and transformation within the ports areas and the Baltic coast. These studies are associated with the...

 • The teaching of architecture in the nineteenth century

  Publication

  - Year 2005

  Tematem artykułu jest system kształcenia inżynierów architektów, jaki miał miejsce pod koniec XIX wieku w lwowskiej Szkole Politechnicznej jednej z pierwszych i przez długi czas jedynej na tych ziemiach uczelni technicznej. Omówiona jest zawartość merytoryczna i organizacja pierwszego programu nauczania jaki został przyjęty po uzyskaniu przez uczelnię praw szkoły wyższej (1877), aż do jego reorganizacji pod koniec stulecia, wymuszonej...

 • Przestrzeń dostępna - wyzwania społeczne i projektowe

  Publication

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zwrócono uwagę na wykorzystanie pozawzrokowych bodźców przestrzennych w kształtowaniu środowiska zabudowanego. Miasta oparte na multisensorycznych doznaniach przestrzennych stają się przyjazne dla wszystkich użytkowników, gdyż spełniają zmieniające się potrzeby ludzi. W artykule podniesiono również problem...

  Full text available to download

 • Geotechnika środowiskowa w dydaktyce

  Publication

  - Year 2006

  Przytoczono międzynarodowe i krajowe działania dotyczące udoskonalania i unowocześniania edukacji geotechnicznej. Scharakteryzowano zakres tematyczny geotechniki środowiskowej podkreślając jej interdyscyplinarny charakter i główne kierunki badań geotechników środowiskowych. Przeanalizowano cele, formy i programy kształcenia geotechniki za granicą i w Polsce z uwypukleniem geotechniki środowiska oraz nauczania interaktywnego i analizowania...

 • Ład przestrzenny w procesach rozwojowych - metoda oceny oddziaływania na środowisko

  Publication

  - Year 2006

  Referat prezentuje cele, zakres, zasady i efekty edukacji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla architektów, urbanistów i planistów przestrzennych. Przedmiot ten, wzbogacający ofertę kształcenia, prowadzony jest od kilku lat na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Celem zajęć jest zaprezentowanie OOŚ (części systemu ocen środowiskowych) jako narzędzia wspomagającego system planowania przestrzennego i stwarzającego...

 • Kuchnia edukacyjna – czyli jak ugotować żabę

  Publication

  Tak jak było to kilkanaście lat temu na niższych etapach edukacji, teraz my – nauczyciele akademiccy – weryfikujemy programy kształcenia, wprowadzamy nowe metody nauczania. Zmniejszamy liczbę godzin zajęć z przedmiotów ścisłych, stawiamy coraz bardziej na umiejętności miękkie i wprowadzamy technologię jako element uzupełniający luki edukacyjne. Często zdarza się przy tym, że umiejętności dydaktyczne i nieprzeciętne zaangażowanie...

  Full text to download in external service

 • Architektura proekologiczna: edukacja po dyplomie. Studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej

  Publication

  Artykuł jest zawiera refleksji na temat edukacji architektów w Polsce w zakresie zrównoważonego rozwoju i zagadnień proekologicznych. Analizując program studiów oraz sposób nauczania na wydziałach architektury w Polsce, zauważyć można niedosyt treści programowych związanych z całościowym podejściem do tej problematyki. Brak też wypracowanych, powszechnych wzorców takiego podejścia w praktyce architektonicznych pracowni projektowych....

  Full text to download in external service

 • Wzornictwo regionalne jako źródło inspiracji we współczesnym projektowaniu architektonicznym

  Publication

  - Year 2018

  Kaszuby to region o wyjątkowym wzornictwie regionalnym. Ocalało wiele dobrze zachowanych przykładów zabudowy ruralistycznej i samych obiektów architektonicznych. Szczególną rolę pełni tu wdzydzki skansen stanowiący pełnowymiarowy wzornik inspirujący współczesnych twórców. Rozwiązania formalne oraz detale rzemieślnicze utrwalone tradycją zdobniczą i określoną topografią oraz zasobnością regionu, a także elementy dekoracyjne towarzyszące...

  Full text available to download

 • System praktyk zawodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

  Publication

  - Year 2006

  Referat dotyczy studenckich praktyk zawodowych na kierunku kształcenia Mechanika i Budowa Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono w nim charakterystykę studiów, strukturę i programy praktyk oraz zasady ich organizacji. Praktyki zawodowe są ujęte programem studiów. Są obowiązkowe dla wszystkich studentów. Organizowane są w oparciu o wewnętrzny regulamin praktyk na podstawie umów zawieranych przez Wydział...

 • Rola komponentów online we wspieraniu autentycznej komunikacji na zajęciach akademickich z technicznego języka angielskiego

  Programy e-learningowe mogą pomóc edukatorom w podniesieniu atrakcyjności kształcenia i osią-gnięciu pożądanych efektów. Praktyki metodyczne stosowane w nauczaniu na odległość: instruktywizm, konstruk-tywizm, konstrukcjonizm i konektywizm, wpływają wydatnie na stymulowanie uczących się do autentycznej inte-rakcji i komunikacji. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, w tym także języków obcych, a w szczególności języka angielskiego,...

  Full text available to download

 • Stefan Niewitecki dr inż. arch.

  People

  W dniu 29.07.1977 r. ukończenie Studium Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich (świadectwo Nr 301, wynik dobry). Dnia 29.04.1982 r. nagroda III stopnia Rektora Politechniki  Gdańskiej, zespołowa za ''Studium wpływu ujęcia wody Gdańsk-Lipce na stateczność obiektów budowlanych w rejonie leja depresyjnego.'' W 1986 r. nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za ''Orzeczenie i projekt techniczny wzmocnienia...

 • Udział Architektów IARP w kształceniu studentów architektury

  Publication

  Zawód architekta jest regulowanym zawodem zaufania publicznego. Polskie prawo zezwala na pro-jektowanie w specjalności architektonicznej jedynie osobom posiadającym uprawnienia budowlane i należącym do samorządu zawodowego – Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Izba ta do-prowadziła do ochrony prawnej tytułu „Architekt IARP”. W przypadku architektów, tak jak innych zawodów zaufania publicznego (medycznych czy prawniczych),...

 • Wojewódzkie programy GAMBIT struktura i proces wdrażania

  Publication

  - Year 2005

  W referacie przedstawiono m.in.zasady tworzenia programów poprawy brd, systemowe podejście do formułowania programu,programy długoterminowe - strategie,programy krótkoterminowe, zasady wdrażania programów, instytucje i organizacje zaangażowane w realizację programów, uwarunkowania realizacji programów.

 • Rafał Janowicz dr hab. inż. arch.

  Rafał Janowicz since 2011, he is an associate professor at the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology, at the Department of Technical Fundamentals of Architectural Design. He has graduated from the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology in 2001, with the major in Architecture and Urban Design, and two years later from the Faculty of Management and Economics with the major in Management...

 • Weryfikacja efektów kształcenia jako element Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

  Publication

  Pojęcie weryfikacji efektów kształcenia jest pojęciem nowym, wprowadzonym w ostatniej nowelizacji ustawy. Pojęcie to jest ściśle związane z osiągniętymi przez studenta efektami kształcenia, które precyzyjnie definiują jego kompetencje. Efekty kształcenia określane są przez uczelnię jako specyficzne dla danego kierunku studiów i pogrupowane są w kategorie: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

  Full text available to download

 • Instytucje i programy wspierające transfer technologii w Polsce

  Publication
  • A. Szerenos

  - Year 2008

  Autorka omawia instytucje i programy wspierające transfer technologii w Polsce, m.in. parki technologiczne, parki naukowe, parki przemysłowe, inkubatory oraz centra transferu technologii. Autorka prezentuje ofertę i procesy realizowane przez powyższe instytucje, akcentując występujące między nimi różnice.

 • Nauczanie urbanistyki dla architektów

  Nauczanie urbanistyki na polskich wydziałach architektury prowadzone jest głównie na politechnikach. Program nauczania tego przedmiotu tkwi głęboko nie tylko w modernizmie, ale jescze w poprzedniej epoce systemu polityczno-ekonomicznego. Obecne czasy wymagają zdecydowanej zmiany wytycznych nauczania urbanistyki i planowania przestrzennego. Młody architekt by na trudnym rynku pracy skutecznie konkurować musi nabyć w trakcie studiów...

 • Model systemu kształcenia

  Publication

  - Year 2007

  Rozdział zawiera opis modelusystemu kształcenia ustawicznego, który jest trwałym rezultatem projektu Mayday.

 • Dylematy kształcenia inżynierskiego

  Przedstawiono, skrótowo, współczesne systemy kształcenia inżynierskiego w Polsce i USA. Analizowano kompetencje inżynierów w aspekcie praktycznym i realizacji przyszłych zadań innowacyjnych i naukowych.

  Full text to download in external service

 • Functional safety and managing competence

  Publication

  - Year 2007

  Są nowe wyzwania związane z badaniami, edukacją i szkoleniem w obszarach bezpieczeństwa i ochrony systemów i sieci krytycznych. W rozdziale podkreśla się, że kompetencje specjalistów powinny być kształtowane w zintegrowanych procesach edukacji i szkolenia. Dlatego uzasadnione jest, aby opracować w Europie standardy i programy kształcenia na bazie odpowiednich prac badawczych i najlepszych doświadczeń z praktyki przemysłowej w celu...

 • Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi dla architektów: Wybór przepisów

  Publication

  - Year 2016

  Dla praktykującego architekta wykonywanie zawodu jest funkcją odpowiedzialności. Odpowiedzialność ta może rodzić skutki karne, cywilne, zawodowe, dyscyplinarne i moralne. Przedmiotem niniejszej publikacji jest próba wyróżnienia szeroko pojętej odpowiedzialności zawodowej, przybliżenia jej podstaw prawnych oraz opisania postępowania przed sądami dyscyplinarnymi, polubownymi i koleżeńskimi. Specyfiką tego typu postępowań jest odpowiadanie...

 • Problematyka kształcenia ustawicznego w badaniach

  Publication

  - Year 2008

  Wyniki dotychczasowych badań nad poziomem kształcenia ustawicznego w Polsce.

 • Programy do kosztorysowania [Rozdział 11.8]

  Publication

  - Year 2008

  Ważnym elementem w procesie projektowania węzłów drogowych jest ocena kosztów inwestycji. Jest to zajęcie trudne i czasochłonne, jednakże pojawienie się odpowiedniego oprogramowania znacznie przyspieszyło ten proces. Obecnie technika komputerowa niemal całkowicie wyparła tradycyjne sposoby sporządzania kosztorysów.

 • Programy komputerowe a style uczenia się

  Publication

  W artykule podjęto tematykę uczenia się obsługi programów komputerowych w kontekście różnych stylów uczenia się użytkowników. Badania są przeprowadzone na styku użytkownik - program komputerowy; z jednej strony występuje człowiek z jego własnościami psychologicznymi, z drugiej zaś program komputerowy ze cechami wynikającymi z jego budowy i działania. Analizy empiryczne przeprowadzono na przykładzie nauki obsługi programu graficznego...

 • Analiza kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego

  Publication

  Rozdział wprowadza w ogólne zagadnienia związane z kształceniem ustawicznym. Zostały sformułowane strategie europejskie i polskie określające kierunki rozwoju edukacji ustawicznej. Ważnym aspektem kształtowania systemów kształcenia ustawicznego w Polsce jestwykorzystanie wieloletnich doświadczeń krajów UE. Przedstawiono dobre praktyki związane z kształceniem dorosłych w różnych krajach Europy. Ustalenia zawarte w Strategii rozwoju...

 • Zapewnianie jakości kształcenia w centrach dydaktycznych

  Na Politechnice Gdańskiej funkcjonują trzy centra o charakterze dydaktycznym: Centrum Języków Obcych, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz Centrum Sportu Akademickiego. Jednym z głównych zadań, wspólnym dla wszystkich trzech centrów, jest kształcenie studentów wszystkich wydziałów Politechniki Gdańskiej w obrębie danej tematyki. Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia stanowi dla centrów zadanie priorytetowe,...

  Full text to download in external service

 • Programy symulacyjne jako narzędzia wspierające proces rekonstrukcji wypadków drogowych

  Publication

  - Logistyka - Year 2014

  Obecnie można zauważyć dynamiczny rozwój narzędzi komputerowych wykorzystywanych w procesie rekonstrukcji wypadków drogowych. Artykuł przedstawia i opisuje programy symulacyjne, które stanowią odrębną grupę wśród tego typu oprogramowania. Obejmują swym działaniem całą dyscyplinę wypadków drogowych w przeciwieństwie np. do programów rysunkowych czy fotogrametrycznych skupiających się wyłącznie na wąskim wycinku tej dyscypliny. Dają...

 • Programowanie rozwoju Województwa Pomorskiego w standardach Unii Europejskiej. (Strategie, plany rozwoju i zagospodarowania, programy operacyjne).

  Publication

  - Year 2002

  Przedstawiono strategie, plany rozwoju i zagospodarowania, programy operacyjne Województwa Pomorskiego.

 • Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy

  Publication

  Współcześnie zmianom ulegają struktury gospodarek oraz sposoby gospodarowania poszczególnymi zasobami na rynkach. Wpływ na to mają nowoczesne technologie, procesy globalizacji i integracji. Obserwowane dynamiczne zmiany wymuszają włączenie się w proces unowocześniania różnych uczestników rynku. Jednym z nich są instytucje zajmujące się szeroko rozumianym kształceniem, które przygotowują zasoby pracy do wejścia na rynek pracy. Celem...

  Full text to download in external service

 • Konsultacje prodziekana ds kształcenia

  e-Learning Courses
  • A. Brillowska-Dąbrowska

 • Jakość kształcenia w zakresie procesu dyplomowania

  Publication

  W artykule przedstawiono proces dyplomowania w ocenie komisji akredytacyjnych PKA i KAUT, proces dyplomowania w przepisach ogólnouczelnianych i wydziałowych Politechniki Gdańskiej oraz w ocenie Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Podano uwagi szczegółowe dotyczące pisania i edycji prac dyplomowych.

 • Internet w procesie kształcenia studentów

  Publication

  Wirtualna rzeczywistość sieci komputerowych staje się coraz bardziej obecna w naszym życiu. Internet odgrywa rosnącą rolę w edukacji, rekrutacji, handlu, sprawowaniu władzy oraz rozrywce. Dlatego też zastanowić się trzeba, na jakie problemy napotykają wykładowcy przy tworzeniu materiałów dostępnych przez Internet oraz studenci w związku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do pozyskiwania informacji i wiedzy....

  Full text to download in external service

 • Kształcenia ustawiczne w nieustannym rozwoju - współczesne koncepcje.

  Publication

  - Year 2004

  Treść artykułu obejmuje zagadnienia związane z powstawaniem i rozwojem współczesnych koncepcji kształcenia ustawicznego w latach 70., 80. i 90. XX wieku w Europie i w Polsce. Koncepcja kształcenia ustawicznego stanowi obecnie podstawę dla kształtowania polityki edukacyjnej Unii Europejskiej. Rozwój edukacji ustawicznej jest zjawiskiem oczywistym. Uwarunkowany różnymi czynnikami, dostarcza nowych inspiracji twórczych pedagogom,...

 • JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W EDUKACJI SPECJALISTÓWDO SPRAW BEZPECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

  Publication

  PRZEDSTAWIONO WYBRANE ASPEKTYJAKOŚCI KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA WEWN.

 • Uwarunkowania efektywności kształcenia w liceum dla dorosłych

  Publication

  - Year 2021

  Tematyka funkcjonowania szkolnictwa dla dorosłych w Polsce od ponad 20 lat wydaje się zapomniana. Wprawdzie podejmowane są nieliczne prace ukazujące wspierający charakter edukacyjny szkół dla dorosłych wobec uczących się w nich słuchaczy, jednak instytucje te nie cieszą się uznaniem społeczeństwa. Celem oddanej w ręce czytelnika monografii jest zweryfikowanie tej oceny na podstawie badania efektów uczenia w szkołach dla dorosłych...

  Full text available to download

 • Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na wydziałach PG

  Publication

  W artykule przedstawiono podstawowe informacje o Wewnętrznym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) i zasadach jego funkcjonowania na wydziałach Politechniki Gdańskiej.

  Full text to download in external service

 • Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia - konieczność i szansa

  Publication

  - Year 2011

  W artykule przedstawiono charakterystykę ramowego modelu systemu zapewnienia jakości kształcenia jako bazy do wprowadzania bardziej zaawansowanych mechanizmów projakościowych w wyższych uczelniach technicznych.

  Full text to download in external service

 • Pomiar efektywności procesu kształcenia w uczelni wyższej

  Publication

  - Year 2005

  Wskazano na istotność pomiaru efektywności w uczelniach wyższych będących miejscem kreowania i udostępniania wiedzy. Publiczne instytucje szkolnictwa wyższego, finansowane z dotacji budżetowej, narażone na wpływ burzliwego otoczenia, są zmuszone do zwiększania efektywności wykorzystywania ograniczonych zasobów. Podkreślono rolę pomiaru w zarządzaniu. Przedstawiono tu możliwości zastosowania metody Data Envelopment Analysis do oceny...

 • Innowacyjne formy kształcenia w edukacji inżynierów

  Innowacje to nowa wartość lub jakość wprowadzana by osiągnąć lepsze rezultaty. Peter F. Drucker definiuje innowacje, jako okazję do nowych przedsięwzięć i usług. Innowacja stymuluje zmianę. Ta z kolei jest nieodłącznym elementem świata inżynierów, dynamicznego, skomplikowanego i odpowiadającego na rosnący popyt nowych rozwiązań technologicznych. Przemysł 4.0 staje się faktem, a umiejętność szybkiego reagowania uczelni na zmiany...

  Full text available to download

 • Czynniki warunkujące efektywność kształcenia w publicznej szkole wyższej

  Publication

  - Year 2005

  Praca poświęcona jest zagadnieniom efektywności publicznej szkoły wyższej. Zwrócono uwagę na czynniki związane z realizacją procesu kształcenia, wpływające na efektywnośc działalności szkoły wyższej. Rozważania teoretyczne ilustrowane są przykładami.

 • Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY

  Events

  18-10-2017 00:00 - 20-10-2017 23:59

  Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów i dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej.

 • Odnowione laboratoria technologiczne - nowe możliwości kształcenia praktycznego

  Publication

  - Pismo PG - Year 2017

  Omówiono współczesne dylematy kształcenia inżynierskiego. Przedstawiono pokrótce zmodernizowane laboratoria dydaktyczne w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym PG. Podano ważniejsze wyposażenie obróbkowe i pomiarowe oraz oprogramowanie dostępne dla studentów w nowym laboratorium komputerowym. Prace wykonano w ramach projektu "Inżynier Przyszłości, który umożliwił na realizację zarówno prac...

  Full text to download in external service

 • Wskaźniki jakości kształcenia wynikające z realizacji strategii Politechniki Gdańskiej

  Publication

  W roku akademickim 2013/2014 w ramach prac Uczelnianej Komisji Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia przeprowadzona została analiza słabych i mocnych stron wydziałów i centrów w obszarach związanych z różnymi aspektami kształcenia. W wyniku przeprowadzonej analizy zauważono przede wszystkim brak korelacji pomiędzy słabymi stronami uczelni, wskazanymi w opracowaniu „Podstawowe cele i zadania strategiczne rozwoju Politechniki...

  Full text to download in external service