Search results for: PRZEPUSTY - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: PRZEPUSTY

Search results for: PRZEPUSTY

 • Eksploatacja Przepustów - Aspekty Techniczne I Prawne

  Publication

  - Year 2015

  Przepusty są powszechnie stosowanym elementem infrastruktury komunikacyjnej. Otwarte systemy odprowadzania wód deszczowych wymagają korzystania z przepustów przede wszystkim pod drogami i liniami kolejowymi. W pracy przedstawiono warunki stosowania przepustów które zawarto w obowiązujących przepisach prawnych oraz Polskich Normach. Wskazano również na podstawowe problemy związane z utrzymaniem przepustowości hydraulicznej takich...

 • Dzieła inżynierii w krajobrazie delty Wisły

  Publication

  - Year 2006

  Omówiono przeobrażenia historyczne układu hydrologicznego delty Wisły od Cypla Mątowskiego do kolejnych ujść: pierwotnie naturalnego w Wisłoujściu później w Gdańsku - Nowym Porcie, naturalnego w Gdańsku Górkach z 1840 r. oraz sztucznego w Gdańsku - Świbnie z 1895 r. Zaprezentowano budowle hydrotechniczne w Białej Górze, Piekle (relikt), Gdańskiej Głowie, Gdańsku-Przegalinie oraz przepompownie i przepusty wałowe na Nizinie Walichnowskiej....

 • PRZEPUSTOWOŚĆ HYDRAULICZNA PRZEPUSTU KOŁOWEGO W WARUNKACH NIEZATOPIONEGO WLOTU

  Zadaniem przepustów jest zapewnienie bezpiecznego przepuszczenia cieków wodnych głównie przez liniowe obiekty drogowe i kolejowe. Obowiązującymi przepisami, według których należy projektować przepusty, jest Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z r. 2000 nr 63 poz. 735). Zapisy...

  Full text available to download

 • Komunikacyjne Konstrukcje Geotechniczne - 2023/2024

  e-Learning Courses
  • A. Krasiński
  • A. Sitarski

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji na stałe związanych z gruntem, a co do których w przyszłości inżynierowie po specjalizacji mostowej i po otrzymaniu uprawnień budowlanych będą mieli prawo je projektować i budować.Należą do niech:przyczółki mostowe, filary mostowe, skrzydła przy przyczółkowe, ściany oporowe.tunele płytkie (drogowe, przejścia dla pieszych) , tunele głębokie, przepusty,...

 • Hydraulika w sieciach i instalacjach przemysłowych 23/24

  e-Learning Courses
  • F. Gamoń
  • E. Wojciechowska
  • P. Zima

  Hydrostatyka równania podstawowe. Parcie na ściankę płaską i zakrzywioną. Wypór. Prawo Archimedesa. Równowaga ciał zanurzonych. Równowaga ciał pływających. Hydrodynamika. Wielkości hydrodynamiczne. Równanie ciągłości dla strumienia cieczy. Równanie Bernoulliego. Podstawowe prawa hydrodynamiki. Równanie zachowania masy, zachowania ilości ruchu, równanie Bernoulliego dla strumienia cieczy rzeczywistej. Reakcja hydrodynamiczna i parcie...

 • Hydraulika w sieciach i instalacjach przemysłowych 22/23

  e-Learning Courses
  • P. Zima

  Hydrostatyka równania podstawowe. Parcie na ściankę płaską i zakrzywioną. Wypór. Prawo Archimedesa. Równowaga ciał zanurzonych. Równowaga ciał pływających. Hydrodynamika. Wielkości hydrodynamiczne. Równanie ciągłości dla strumienia cieczy. Równanie Bernoulliego. Podstawowe prawa hydrodynamiki. Równanie zachowania masy, zachowania ilości ruchu, równanie Bernoulliego dla strumienia cieczy rzeczywistej. Reakcja hydrodynamiczna i parcie...

 • Zastosowanie rur i konstrukcji podatnych do wzmacniania obiektów mostowych.

  Publication

  Konstrukcje podatne z rur i tworzyw sztucznych znajdują szerokie zastosowanie do wzmacniania przepustów oraz innych niewielkich obiektów mostowych. Przedstawiona metoda wzmacniania, popularnie nazywana ''reliningiem'', stosowana jest często przy okazji przebudowy obiektów mostowych (przepustów), położonych na szlakach komunikacyjnych, zarówno drogowych jak i kolejowych. Duże zalety metody ''reliningu'' wiążą się z krótkim okresem...

 • Bezinwazyjna rewitalizacja przepustu drogowego

  Publication

  Remonty przepustów znajdujących się pod głównymi ciągami komunikacyjnymi dużych miast o znacznym natężeniu ruchu często przysparzają trudności w ich realizacji. Prace te wiążą się z częściowym, a w niektórych przypadkach nawet całkowitym zamknięciem ruchu nad modernizowanym obiektem. Dodatkowym problemem jest zawsze odpowiednie zabezpieczenie sąsiadujących mediów. W pracy przedstawiono projekt sposobu naprawy przepustu zlokalizowanego...

 • Comparision of two numerical methods for buried steel culverts made of corrugated shell sheets.

  Publication

  - Year 2002

  W pracy omawia się dwie metody analizy statycznej obudowy tuneli i przepustów dużej średnicy. Pierwsza z nich, metoda sprężyn polega na modelowaniu ośrodka gruntowego radialnymi sprężynami reprezentującymi odkształcalność gruntu. Drugie podejście oparte jest na zastosowaniu metody elementów skończonych i programu SOFISTIC. W układzie obudowa - grunt obudowę modeluje się zwykłymi ramowymi elementami sprężystymi a otaczający...

 • Badania porównawcze wpływu grubości ścianki powłoki o przekroju niekołowym, wykonanej z tworzywa GRP, w obiekcie gruntowo-powłokowym

  Publication

  - Materiały Budowlane - Year 2022

  W artykule przedstawiono badania porównawcze przepustów wykonanych z tworzywa GRP (Glass Reinforcement Poliester) zabudowanych w warunkach naturalnych i obciążanych układem sił symulujących obciążenia komunikacyjne zgodne z „Modelem Obciążenia 1” wg [7]. Analizowano dwie konstrukcje o identycznym przekroju poprzecznym (profil dzwonowy DN3000/2400), ale różnej grubości ścianki: standardowej 45 mm i zredukowanej 35 mm. Badania obejmowały...

  Full text available to download

 • Rozwiązania konstrukcyjne posadowienia przepustów drogowych

  Publication

  Przedstawiono przykłady posadowień przepustów drogowych realizowanych na różnych budowach w kraju i w róznych warunkach gruntowych. Skupiono się na przepustach posadowionych głęboko - na palach i kolumnach. Podano wyniki kilku badań nośności pali fundamentów przepustów.