Search results for: PRZETWARZANIE RÓWNOLEGŁE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: PRZETWARZANIE RÓWNOLEGŁE

Search results for: PRZETWARZANIE RÓWNOLEGŁE

 • Efficient parallel query processing by graph ranking

  W artykule analizujemy przybliżony algorytm dla problemu szukania drzewa spinającego o minimalnym uporządkowanym indeksie chromatycznym, co znajduje zastosowanie w równoległym przetwarzaniu zapytań w relacyjnych bazach danych. Podajemy nowe oszacowanie uporządkowanego indeksu chromatycznego drzewa, które prowadzi do uzyskania lepszej funkcji dobroci wspomnianego algorytmu.

 • Przetwarzanie Równoległe CUDA/Parallel processing on CUDA

  e-Learning Courses
  • J. Cychnerski
  • P. Rościszewski
  • P. Czarnul
  • J. Atroszko

 • Podstawowe mechanizmy przetwarzania współbieżnego i równoległego

  Publication

  - Year 2006

  Zaprezentowano podstawową problematykę przetwarzania współbieżnego w systemach z podziałem czasu oraz przetwarzania równoległego w systemach o wielu jednostkach przetwarzających. Omówiono podsta-wowe mechanizmy synchronizacyjne i komunikacyjne dla tych typów przetwarzania. Podano klasyczne rozwiązania w zakresie synchronizacji procesów i ich wykonywania w ujęciu systemowym. Artykuł powstał na bazie zarówno badawczych prac autora...

 • Parallel scheduling by graph ranking

  Publication

  - Year 2006

  Nr dokum.: 73017Praca dotyczy jednego z nieklasycznych modeli kolorowania grafów - uporządkowanego kolorowania. Celem było uzyskanie wyników, które mogo być wykorzystane w praktycznych zastosowaniach tego modelu, do których należą: równoległe przetwarzanie zapytań w relacyjnych bazach danych, równoległa faktoryzacja macierzy metodą Choleskiego, równoległa asemblacja produktu z jego części składowych. W pracy wskazano uogólnienia...

 • Paweł Czarnul dr hab. inż.

  Paweł Czarnul obtained a D.Sc. degree in computer science in 2015, a Ph.D. in computer science granted by a council at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology in 2003. His research interests include:parallel and distributed processing including clusters, accelerators, coprocessors; distributed information systems; architectures of distributed systems; programming mobile devices....

 • Acceleration of decision making in sound event recognition employing supercomputing cluster

  Publication

  Parallel processing of audio data streams is introduced to shorten the decision making time in hazardous sound event recognition. A supercomputing cluster environment with a framework dedicated to processing multimedia data streams in real time is used. The sound event recognition algorithms employed are based on detecting foreground events, calculating their features in short time frames, and classifying the events with Support...

  Full text to download in external service

 • Przetwarzanie Rozproszone 2021/2022

  e-Learning Courses
  • J. Cychnerski
  • P. Weichbroth
  • A. Domagalska
  • M. Matuszek
  • P. Dryja
  • T. Gajger
  • A. Brzeski
  • J. Kuchta
  • A. Królicka-Gałązka
  • T. Cejrowski
  • S. Olewniczak

  {mlang pl}Przetwarzanie równoległe i rozproszone{mlang}{mlang en}Concurrent and Distributed Processing{mlang}

 • Przetwarzanie Rozproszone 2022/2023

  e-Learning Courses
  • T. M. Boiński
  • J. Cychnerski
  • A. Domagalska
  • M. Matuszek
  • J. Kuchta
  • J. Szłapczyńska
  • A. Królicka-Gałązka

  {mlang pl}Przetwarzanie równoległe i rozproszone{mlang}{mlang en}Concurrent and Distributed Processing{mlang}

 • Realizacja urządzeń automatyki elektroenergetycznej na bazie układów FPGA

  Publication

  W artykule opisano wykorzystanie układu FPGA do realizacji układu automatycznej synchronizacji prądnic. Zastosowanie układu FPGA zapewnia w pełni sprzętową realizację procesu synchronizacji. Gwarantuje to deterministyczną i niezawodną realizację procesu synchronizacji. Układ FPGA pozwala również na równoległą realizację poszczególnych zadań procesu synchronizacji.

 • Rozpraszanie obliczeń za pomocą serwerów dystrybucyjnych

  Omówiono zasady funkcjonowania serwerów dystrybucyjnych w systemie obliczeniowym klasy grid pracującym w trybie volunteer computing. Omówiono sposoby zwiększania wydajności tej warstwy systemu za pomocą zarządzania strumieniem paczek danych. Odniesiono się także do koncepcji Map-Reduce w implementacji przetwarzania równoległego.

  Full text to download in external service

 • Przetwarzanie strumieni multimedialnych z użyciem klastra obliczeniowego

  Publication

  - Year 2009

  Zaprezentowano docelową funkcjonalność platformy KASKADA oraz sposób konstrukcji kolejnych warstw. Przedstwiono metodę opisu zadań oraz metodę implementacji zadań uzytkowych (framework), których głównym celem jest analiza strumieni multimedialnych dla identyfikacji charakterystycznych obiektów (np. twarzy) oraz niebezpiecznych zdarzeń 9np. bójka0. Zaprezentowano również strategie wykonania tych zadań na komputerze klastrowym w...

 • Parallel processing of multimedia streams

  Rozdział przedstawia platformę KASKADA służącą do przetwarzania strumieni multimedialnych. Został opisany jej projekt: diagramy UML klas i sekwencji obrazujące mechanizmy przetwarzania strumieni, oraz szczegóły komunikacji. Zaprezentowano, również, specjalistyczny framework wspomagający tworzenie i wykonywanie algorytmów, jak również definiowanie scenariuszy usług, wraz z oceną ich użyteczności.

 • Parallelisation of genetic algorithms for solving university timetabling problems

  Publication

  Algorytmy genetyczne stanowią ważną metodę rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. W artykule skupiono się na projekcie równoległego algorytmu genetycznego pozwalającego uzyskiwać uniwersyteckie rozkłady zajęć, spełniające zarówno twarde jak i miękkie ograniczenia. Czytelnika wprowadzono w niektóre znane sposoby zrównoleglenia, przedstawiono również podejście autorów, ykorzystujące MPI. Przyjęto strukturę zarządzania opartą...

 • Parallel implementation of background subtraction algorithms for real-time video processing on a supercomputer platform

  Results of evaluation of the background subtraction algorithms implemented on a supercomputer platform in a parallel manner are presented in the paper. The aim of the work is to chose an algorithm, a number of threads and a task scheduling method, that together provide satisfactory accuracy and efficiency of a real-time processing of high resolution camera images, maintaining the cost of resources usage at a reasonable level. Two...

  Full text to download in external service

 • The parallel environment for endoscopic image analysis

  Publication

  - Year 2002

  The jPVM-oriented environment to support high performance computing required for the Endoscopy Recommender System (ERS) is defined. SPMD model of image matching is considered and its two implementations are proposed: Lexicographical Searching Algorithm (LSA) and Gradient Serching Algorithm (GSA). Three classes of experiments are considered and the relative degree of similarity and execution time of each algorithm are analysed....

  Full text to download in external service

 • Tradycyjne cykle życia oprogramowania

  Publication

  - Year 2002

  Praca prezentuje uznane i powszechnie stosowane cykle wytwarzania i ewolucjioprogramowania systemów informatycznych, takie jak cykl klasyczny (kaskado-wy), model V wytwarzania z zapewnianiem jakości, prototypowanie wymagań, mo-del spiralny i przyrostowy. Nieduży przykład ilustruje sposób doboru strate-gii wytwarzania.

 • Proces wytwarzania oprogramowania

  Publication

  - Year 2002

  Praca wprowadza w zagadnienia organizacji procesu wytwórczego, omawia uznanestandardy procesu i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie. Omówienie podsta-wowych problemów prowadzenia projektu informatycznego poszerzono o krótkąprezentację dwu istotnych, choć rzadziej prezentowanych, zagadnien: politykiprowadzenia projektu oraz etyki w realizacji projektu informatycznego.

 • Współczesne cykle wytwarzania oprogramowania

  Publication

  - Year 2002

  Praca omawia inne stosowane współcześnie cykle wytwórcze. Do dyskusji wybra-ne zostały modele, których wykorzystanie przynosi satysfakcjonujące rezulta-ty (wytwarzanie obiektowe, ponowne użycie oprogramowania z wykorzystaniemkomponentów i wzorców, ponowna inżynieria systemów), podejścia, których sto-sowanie nie jest oceniane jednoznacznie (jak to ma miejsce w wypadku metody-ki SSM Checklanda) oraz modele uważane, obok wymienionych,...

 • Development and tuning of irregular divide-and-conquer applications in DAMPVM/DAC

  Publication

  - Year 2002

  This work presents implementations and tuning experiences with parallel irregular applications developed using the object oriented framework DAM-PVM/DAC. It is implemented on top of DAMPVM and provides automatic partitioning of irregular divide-and-conquer (DAC) applications at runtime and dynamic mapping to processors taking into account their speeds and even loads by other user processes. New implementations of parallel applications...

  Full text to download in external service

 • Od projektu do programu

  Publication

  - Year 2002

  Praca wprowadza w zagadnienia implementacji i testowania, pod kątem proble-mów i metod przekształcania wyników fazy projektowania w oprogramowanie. O-mówienie poprzedza krótkie wprowadzenie w zagadnienia modelowania zachowańprogramu. Treść rozdziału uwzględnia też problem implementacji w postaci o-programowania równoległego, zarówno w zakresie specyfiki jego wytwarzania,jak i testowania.

 • Środowiska wspierające (narzędzia CASE)

  Publication

  - Year 2002

  Praca omawia współczesne środowiska i narzędzia CASE, wspierające procesywytwórcze. Część omówienia poświęcona jest narzędziom wspomagającym tworze-nie oprogramowania równoległego i wspomagającym zrównoleglanie programów se-kwencyjnych.

 • Technologie wytwarzania oprogramowania

  Publication

  - Year 2002

  Praca poświęcona została dwóm najpowszechniejszym współcześnie technologiomwytwórczym - podejściu strukturalnemu i obiektowemu. W obu przypadkach omó-wienie skupia się na zagadnieniach i metodach modelowania i projektowania,w obu też jest ono bogato ilustrowane przykładami.

 • Równoległe algorytmy wydobywania wiedzy w bazach danych obiektów graficz-nych.**2003 s. ...maszyn. Rozprawa doktorska (25.11.2003) PG, Wydz. ETI Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

  Publication

  - Year 2003

  Zdefiniowano i opracowano algorytmy wydobywania wiedzy wykorzystujące danegraficzne. W odniesieniu do bieżących osiągnięć nauki zaproponowano metodęwłączenia obrazów (w szczególności medycznych) do reguł wiedzy. Algorytmysekwencyjne budowy reguł wiedzy i klasyfikacji zastąpiono ich odpowiednikamirównoległymi. Omówiono cechy środowiska które pozwala takie algorytmy efek-tywnie wykonywać. Przeprowadzono teoretyczne oszacowanie...

 • New user-guided and ckpt-based checkpointing libraries for parallel MPI applications

  Publication

  - Year 2005

  Praca prezentuje szczególy projektowe i implementacyjne jak również wyniki wydajnościowe dwóch nowych bibliotek checkpointingu opracowanych przez autorów dla równoległych aplikacji MPI. Pierwsz biblioteka, tzw. user-guided wymaga od programisty dostarczenia funkcji pakujących i rozpakowujących stan procesu, ale dostarcza łatwego w użyciu API z wykorzystaniem stałych MPI. Wykorzystuje funkcje I/O MPI-2 lub dedykowany proces master...