Search results for: ROLA KRAJOBRAZU - MOST Wiedzy

Search

Search results for: ROLA KRAJOBRAZU

Search results for: ROLA KRAJOBRAZU

 • WYKORZYSTANIE TERAPEUTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI KRAJOBRAZU W ARCHITEKTURZE I URBANISTYCE – WYBRANE ZAGADNIENIA

  Tematyką prezentowanej pracy jest próba znalezienia programu i wskazówek praktycznych do projektowania zielonych przestrzeni terapeutycznych na terenach zurbanizowanych. Na wstępie przedstawiono teorie wyjaśniające wpływ zieleni na człowieka. Następnie wyróżniono różne aspekty terapeutycznego wykorzystania zieleni w mieście. Szczególnie ważna jest rola jaką pełnią parki publiczne w budowaniu więzi społecznych. W dalszej części...

  Full text to download in external service

 • Dlaczego oświetlamy miasta? - perspektywa urbanisty

  Publication
  • J. Martyniuk-Peczek

  - Year 2005

  W artykule opisana została rola światła sztucznego w mieście na tle historycznym. Narzędzie jakim jest oświetlenie zostało ukazane jako istotny element nocnego krajobrazu współczesnego miasta.

 • Rola i znaczenie architektury przemysłowej w krajobrazie kulturowym miasta

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł dotyczy zagadnień krajobrazu miejskiego i jego specyfiki w odniesieniu do architektury przemysłowej. Szczególną uwagę poświęcono w nim kwestiom historycznych założeń architektoniocznych i urbanistycznych dawnych fabryk i zespołów produkcyjnych, ich obecnego oraz przyszłego wpływu na architekturę miasta.

 • Rola ocen środowiskowych w kształtowaniu infrastruktury miast na przykładzie komunikacji drogowej

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł prezentuje rolę procedury oceny oddziaływania na środowisko w planowaniu, realizacji i funkcjonowaniu systemów infrastruktury technicznej miast, na przykładzie komunikacji drogowej. Drogi zostały uznane za najbardziej konfliktogenny element infrastruktury miejskiej, który ma swoje odbicie w krajobrazie układów zurbanizowanych. Jednocześnie krajobraz, będący zjawiskiem łączącym aspekty materialne i niematerialne, którego...

 • Jak wykorzystać potencjał „ustawy krajobrazowej”? : Instrumenty prawne i propozycje. Przewodnik dla samorządu gminnego

  Publication

  - Year 2016

  11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, zwana potocznie ustawą krajobrazową. Regulacja wyczekiwana była przez samorządowców, architektów i wszystkich tych, którym wygląd naszych miast nie pozostawał obojętny. Powstała z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP ustawa jest odpowiedzią na bezsilność samorządów, niewyposażonych...

  Full text to download in external service

 • Wpływ ustroju politycznego i nastrojów społecznych na przemiany funkcjonalno-przestrzenne założeń pałacowo-parkowych dawnych Prus Wschodnich po 1944 roku

  Publication

  Założenia pałacowo-parkowe zawsze stanowiły ważny element krajobrazu kulturowego regionu. II wojna światowa jednak nieodwracalnie zmieniła ich funkcję. Skutkiem tego m.in. założenia w dawnych Prusach Wschodnich utraciły swoich właścicieli i przestały odgrywać dotychczasową rolę rezydencji rodowych.Niektóre z tych obiektów zostały spalone przez Armię Czerwoną w 1945r. (Słobity) lub ograbione przez miejscową ludność i w rezultacie...

 • Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule omówiono potrzebę wzmocnienia roli krajobrazu w systemie OOS. Uznano, że jakość krajobrazu jest wyznacznikiem prawidłowości przeprowadzenia procedury OOS. Oceniono, że dotychczasowe sposoby ochrony krajobrazu były mało skuteczne z powodu traktowania go w OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska oraz bagatelizowania jego znaczenia. Stało się punktem wyjścia dla zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazu....

 • Magdalena Brzozowska-Woś dr inż.

  Magdalena Brzozowska-Woś is a graduate of the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology (specialization: management systems). She is also a graduate of Postgraduate Studies in Advertising (Faculty of Management and Economics, GUT) and Postgraduate Studies in Public Relations (SWPS University of Humanities and Social Sciences). In the years 2000-2003, she cooperated with Panorama Internet sp. z o....