Search results for: RYNEK PRACY - MOST Wiedzy

Search

Search results for: RYNEK PRACY

Search results for: RYNEK PRACY

 • Rynek Pracy

  Journals

  ISSN: 1233-4103

 • Rynek pracy w Polsce.

  W pracy przeprowadzona jest analiza wskaźników bezrobocia w Polsce w latach 1990-2003. Bezrobocie rozpatrywane jest również w układzie regionalnym i z punktu widzenia wykształcenia.

 • Rynek pracy

  e-Learning Courses
  • A. Szuwarzyński
  • M. Gawrycka

 • Rynek pracy

  e-Learning Courses
  • M. Szeluga-Romańska

  Kurs będzie dotyczył różnych aspektów bardzo dynamicznie zmieniającego się obecnie rynku pracy. 

 • Rynek pracy - niestacjonarne

  e-Learning Courses
  • A. Szuwarzyński

  Przedmiot do wyboru "Rynek pracy" na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Analityka gospodarcza realizowany w semestrze 5. 

 • Rynek pracy w Azerbejdżanie, Armenii i Gruzji

  Publication

  - Year 2021

  Praca ukazuje zmiany na rynku pracy w trzech państwach Kaukazu Południowego w latach 2000-2020

  Full text to download in external service

 • Rynek pracy 2021/2022

  e-Learning Courses
  • M. Szeluga-Romańska

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [2020/21]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka

  Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności poruszania się po rynku pracy w Europie zgodnym z wytycznymi i prawodawstwem  UE

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [2021/22]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka

 • Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej

  Publication

  - Year 2010

  Polityce wobec europejjskiego rynku pracy poświęcono w prawie wspólnotowym wiele miejsca, co wynikało z przeobrażeń uregulowań prawnych i dostosowywania ich do zmieniających się warunków kształtujących się na wewnętrznym rynku pracy. Polskie przepisy regulujące rynek pracy rowniez uległy licznym zmianom, co wynikało z ewaluacji rynku pracy i integracji naszego kraju ze strukturami UE. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie...

 • Wpływ zmian struktury demograficznej ludności na lokalny rynek pracy

  Publication

  - Year 2015

  Na wzrost konkurencyjności gospodarki wpływa wiele czynników. Jednym z nich mogą być dostępne zasoby ludzkie. Ważna jest nie tylko dynamika zmian liczby ludności, również jej struktura. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zmian zachodzących na rynku pracy, będących konsekwencjami zmian struktury demograficznej ludności, które w przyszłości mogą wywierać negatywny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą regionu i kraju....

 • RYNEK PRACY WOBEC ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH I SPOŁECZNYCH W KRAJACH UE

  Obserwowane procesy demograficzne w krajach UE stają się wyzwaniem dla krajowych rynków pracy, gdyż powodują systematyczne zmniejszanie się zasobów siły roboczej oraz zwiększanie udziału osób starszych. Z problemami, z którymi muszą zmierzyć się poszczególne gospodarki to przede wszystkim aktywizacja zawodowa ludzi młodych, kobiet i ludzi powyżej 50 roku życia. Problemem na rynku pracy może być również zatrudnianie osób powyżej...

  Full text available to download

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [ET][Niestacjonarne][2021/22]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka

 • EUROPEJSKI RYNEK PRACY [ARISS][Niestacjonarne][2021/22]

  e-Learning Courses
  • M. Chomka
  • A. Dzwonkowski

 • Wpływ integracji gospodarczej i walutowej na rynek pracy w Polsce - wybrane zagadnienia

  Publication

  - Year 2006

  W opracowaniu poddano analizie z jednej strny rolę włączenia Polski w struktury gospodarcze UE, z drugiej zaś wpływ przygotowań do udziału w jednowalutowym obszarze. Postawiona na wstępie teza, iż procesy integracyjne i przyszłe pełnoprawne uczestnictwo w UGW przyczynią się do poprawy sytuacji na krajowym rynku pracy została przyjęta z dwóch powodów. Po pierwsze związane jest to z wytycznymi Strategii Lizbońskiej, po drugie pomocne...

 • RYNEK PRACY w dobie pandemii COVID-19 na przykładzie Azerbejdżanu i Polski

  Publication

  - Year 2021

  Nieoczekiwane pojawienie się pandemii COVID-19 spowodowało prawdziwą rewolucję w wielu sektorach gospodarek na całym świecie. Jedne z nich dotknięte zostały bardziej niż inne, a z kolei niektóre, jak na przykład branża e-commerce, kurierska, EdTech – edukacja online, przeżywały wręcz prawdziwy rozkwit. W zasadzie można powiedzieć, że każde państwo odczuwa skutki pandemii, zwłaszcza te negatywne, choć oczywiście uwarunkowane jest...

  Full text to download in external service

 • Formy i metody elastycznego zatrudnienia oraz czynniki wpływające na rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej

  Publication

  W artykule przeanalizowano główne przesłanki pojawienia się nowych form zatrudnienia. Są nimi przede wszystkim megatrendy światowe: trendy demograficzne i społeczne, glabalizacja oraz rozwój nowych technologii i usług informatycznych. Wpływ na kształtowanie się elastycznego rynku pracy mają również inne czynniki, które omówiono i poddano analizie.

 • Wybrane aspekty rynku pracy

  Publication

  - Year 2007

  Rozdział przedstawia różne czynniki kształtujące rynek pracy w kontekście dostosowania kwalifikacji do zmieniających siępotrzeb. Istotną rolę odgrywają tu czynniki demograficzne. Istotna jest umiejętność wykorzystania dobrych wzorców wypracowanych w Europie. Właściwe wykorzystanie zasobów pracy związane jest koniecznością permanentnego aktualizowania wiedzy.

 • Wpływ wzrostu gospodarczego na europejskie rynki pracy

  Publication

  - Year 2009

  Procesy integracyjne i globalizacyjne wystepujące we współczesnych gospodarkach potwierdzaja wystepowanie silnych powiązań pomiedzy poszczególnymi krajami.Rok 2007 zakończył się kryzysem finansowym w gospodarce amerykańskiej i jednoczesnie zdaniem wielu ekspertów, dał początek głebokiej recesji gospodarczej na świecie, której skutki są trudne do oszacowania. Jednym z negatywnych efektów kryzysu jest bez wątpienia jego silne oddziaływanie...

  Full text to download in external service

 • Małgorzata Gawrycka dr hab.

  Małgorzata Gawrycka, graduated from the Faculty of Management at Gdansk University, PhD in economics, DSc in economics. Associate professor and v-ce dean for teaching the Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology. Her fields of interest include research of labour market, changing demographics- labour market challenges and policy economic. She is an author many papers regarding labour market and contemporary...

 • Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty

  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2016

  Na przełomie XX i XXI wieku zjawisko starzenia się ludności postrzegane jest jako dominujący proces demograficzny, który odzwierciedla się w zmianie struktury wieku ludności i wzroście liczby osób starszych w ogólnej populacji. Rynek pracy stoi zatem przed koniecznością wprowadzenia głębokich reform o charakterze społeczno-gospodarczym umożliwiających dostosowanie do nowego otoczenia demograficznego. Polityka państwa musi odnaleźć...

  Full text to download in external service

 • Oferta kształcenia a wymogi współczesnego rynku pracy

  Publication

  Współcześnie zmianom ulegają struktury gospodarek oraz sposoby gospodarowania poszczególnymi zasobami na rynkach. Wpływ na to mają nowoczesne technologie, procesy globalizacji i integracji. Obserwowane dynamiczne zmiany wymuszają włączenie się w proces unowocześniania różnych uczestników rynku. Jednym z nich są instytucje zajmujące się szeroko rozumianym kształceniem, które przygotowują zasoby pracy do wejścia na rynek pracy. Celem...

  Full text to download in external service

 • Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę

  Publication

  Rynek pracy nie jest kategorią jednrodną. Jego zróżnicowanie wynika ze specyfiki regionu, jego struktury oraz poziomu rozwoju. W celu zbadania przewag konkurencyjnych lokalnych rynków pracy, z punktu widzenia warunków związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, można dokonać charakterystyki cech determinujących potencjał pracy tkwiący w danym regione. Mnogość cech zmusza do dokonywania trudnego wyboru miar oddających...

  Full text available to download

 • POLITYKA RYNKU PRACY WOBEC OSÓB STARSZYCH W POLSCE

  Rynek pracy w Polsce przechodzi obecnie wiele przemian o charakterze strukturalnym, co związane jest ze zmianami struktury demograficznej ludności, a szczegól- nie ze wzrostem liczby osób starszych w społeczeństwie. Efektem spadku liczby urodzeń i wydłużenia przeciętnego trwania ludzkiego życia jest postępujący proces starzenia się spo- łeczeństwa. Liczba ludności zmniejsza się, a dodatkowo zachodzą bardzo niekorzystne, z punktu...

  Full text available to download

 • Polski rynek leasingu - stan i perspektywy

  Artykuł podejmuje tematykę funkcjonowania leasingu w warunkach polskiej gospodarki. Charakterystyce poddano umowy leasingowe. Określono korzyści oraz wady wynikające z ich zawierania. W dalszej części pracy zbadano jak kształtuje się wartościowo wolumen podpisywanych umów leasingowych w Polsce od początku roku 2001 do trzeciego kwartału 2009. Wyznaczono również udział rynku leasingowego w finansowaniu inwestycji ogółem w kraju....

 • Anatomia systemu ERP. Rynek, praktyczne zastosowanie oraz bezpieczeństwo systemów Enterprise Resource Planning

  Publication

  - Year 2022

  Tematem niniejszej pracy stał się rynek, praktyczne zastosowanie otwartych systemów ERP w przedsiębiorstwach oraz jego bezpieczeństwo dokonane na podstawie wybranych przykładów z artykułów naukowych oraz dostępnej literatury przedmiotu. Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytania: Jakie są dotychczasowe rozwiązania systemowe w przedsiębiorstwach? Jakie są zalety stosowania systemów ERP Open Source? Jakie...

 • Konferencja Na Rynek

  Events

  06-05-2022 09:00 - 06-05-2022 15:30

  Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Popularyzatorskiej pt.:“Na Rynek! Regeneracja targowisk miejskich”, która odbędzie się stacjonarnie na dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

 • The impact of emigration of Polish employees to other countries of the EU on the situation of employers in Poland

  Publication

  W opracowaniu próbowano przedstawić skutki migracji młodych ludzi po wejściu Polski do UE na polski rynek pracy. Wskazywano też jakie kroki należałoby podejmować, aby pomniejszyć te negatywne skutki.

 • Dyskryminacja versus admiracja. Pracownicy w starszym wieku w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych

  Starzenie się ludności to zjawisko globalne [Kijak, Szarota, 2013, s. 6]. Oznacza ono zmiany w strukturze wieku ludności, polegające na rosnącej liczbie i udziale osób reprezentujących starsze grupy wiekowe w populacji ogółem. Pociąga za sobą zmiany jakościowe – na różnych poziomach życia społecznego i gospodarczego [Szatur-Jaworska, 2013, s. 348]. Rynek pracy stanowi jeden z wymiarów, w...

  Full text available to download

 • ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ LUDNOŚCI – WYZWANIA DLA RYNKU PRACY

  Publication

  - Year 2014

  Polska, podobnie jak i inne kraje europejskie doświadcza w przyspieszonym tempie zmian demograficznych, które w krajach o rozwiniętych gospodarkach rynkowych rozpoczęły się w latach 60. XX wieku. Procesy nieodwracalne, związane ze starzeniem się społeczeństwa na początku zaobserwowano w Skandynawii, następnie proces ten objął kraje Europy Zachodniej, Europy Południowej, w latach 90. XX wieku – również Europę Środkową i Wschodnią....

 • Regulacyjne usługi systemowe w zakresie mocy czynnej w warunkach rynkowych

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2010

  Rynek usług systemowych jest rynkiem pomocniczym, którego funkcjonowanie ma umożliwić realizację zadań przez rynek podstawowy jakim jest rynek energii elektrycznej. Proces produkcji i dostawy energii elektrycznej podlega szeregowi ograniczeń natury technicznej. Dla sprawnej i bezpiecznej pracy systemu Operator Systemu Przesyłowego musi dysponować odpowiednimi narzędziami, które pozyskuje jako usługi bilansujące i regulacyjne. Zadaniem...

 • Zachowania starszych klientów na rynku usług on-line

  Publication

  - Handel Wewnętrzny - Year 2012

  Osoby starsze stanowić będą w przyszłości stale zwiększający się rynek konsumencki. Jednocześnie stale rośnie rynek usług online. Dlatego problem korzystania osób starszych z usług on-line nabiera szczególnego znaczenia. W artykule przedstawione zostały wyniki badania sposobu korzystania z usługi pośrednictwa pracy w serwisach internetowych, uzyskane z wykorzystaniem badań okulograficznych - nagrań Gaze Plot oraz wywiadów ThinkAloud....

 • Inwestycje rzeczowe a zmiany w zatrudnieniu

  Celem niniejszego opracowania jest określenie zależności występujących pomiędzy nakladami inwestycyjnymi realizowanymi przez przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej i ich wpływem na rynek pracy. Pogłębieniem analiz makroekonomicznych bedzie konfrontacja rezultatów z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań własnych w przedsiębiorstwach kształtujących popyt na pracę. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki badań...

 • Identyfikacja cech pracownika w opinii studentów zarządzania i rekruterów

  Publication

  - Year 2016

  W tekście prezentowane są wyniki badań empirycznych w zakresie opinii studentów oraz osób przeprowadzających proces rekrutacji i selekcji pracowników, w obszarze kategorii „profesjonalizmu” i cech jakie są „profesjonalistom” przypisywane. Dane empiryczne pozyskano w oparciu o badanie sondażowe przeprowadzone wśród studentów oraz wywiady z rekruterami. Wyniki badań mogą wskazać potencjalne obszary, w których opinie studentów kierunku...

  Full text available to download

 • Electronic commerce - główne czynniki wzrostu i bariery na rynku światowym i w Polsce.

  Publication

  - Year 2002

  W pracy wskazano na główne czynniki wzrostu Electronic Commerce. Ukazano bariery, które dzięki jego wykorzystaniu mogą zostać przezwyciężone oraz wskazano na nowo powstający rynek informacji. Pokazano szanse wynikające z zastosowania technologii EC, jak również bariery ich stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich.

 • Bezrobocie w Polsce w latach 1990 - 2002 na tle wybranych krajów znajdujących się w okresie transformacji systemowej

  Publication

  - Year 2005

  Przemiany spoleczno - gospodarzce doprowadziły do wielu zmian w Polsce. Jedną ze sfer życia społeczno - gospodarczego, która szybko i dotkliwie odczuła skutki dokonującej się transformacji był rynek pracy. Celem artykułu było zaprezentowanie przyczyn pojawienia się zjawiska bezrobocia w Polsce i w wybranych krajach znajujących się w okresie transformacji. Analizie poddano rozmiary oraz stopę bezrobocia w Polsce, Czechach, na Węgrzech...

 • Rynek instrumentów pochodnych

  Publication

  W pracy scharakteryzowano zasady funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych. Określono instrumenty finansowe na nim występujące. Przeprowadzono analizę tego rynku w warunkach Polski.

 • Wybrane aspekty migracji pracowników i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw

  Przystąpienie Polski do UE w roku 2004 było niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń dla rychów ludności. Obowiazujace w Polsce w pełniustalenia przyjęte dla państw członkowskich UE w zakresie swobodnego przepływu osób, dają możliwość przemieszczania się zarówno pracowników wykwalifikowanych, często o wysokich kwalifikacjach zawodowych, jak i pracowników o niskich kwalifikacjach. Celem niniejszego opracownaia jest zaprezentownaie...

 • Reurbanizacja wielkich osiedli mieszkaniowych w kontekście kształtowania wizerunku polskiej metropolii

  Publication

  - Year 2005

  Zagadnienie transformacji wielkich osiedli mieszkaniowych to w warunkach polskich proces reurbanizacji struktury ogólnomiejskiej. Ośrodki polskie pretendujące do roli współczesnych metropolii stawić muszą czoła kwestii blokowisk stanowiących zasadniczą część swego zasobu mieszkaniowego. Czynniki wpływające na proces transformacji mają charakter ponadlokalny - rynek mieszkaniowy, rynek pracy, trendy kulturowe. Wielkie osiedla mieszkaniowe...

 • Wiklinowe uprawy energetyczne

  Publication

  - Czysta Energia - Year 2002

  W Polsce spalanie ponad 100 mln t węgla rocznie ma znaczne konsekwencje ekologiczne, głównie w południowej Polsce. Przekroczono tu granice chłonności środowiska na produkty spalania węgla. Za paliwo przyszłości uważa się drewno wiklinowe z plantacji energetycznych. Wskazuje się na znaczny rozwój tych upraw w warunkach polskich. Tworzy się nowy rynek surowców i pracy na wsi.

 • Konferencja Na Rynek - Regeneracja Targowisk Miejskich

  Events

  06-05-2022 09:00 - 06-05-2022 15:40

 • Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w żywności

  Publication

  W dzisiejszych czasch, gdy na rynek trafia olbrzymia ilość nowych produktów żywnościowych, coraz większą uwagę przywiązuje się do tego, by żywność charakteryzowała się jak najwyższymi walorami smakowymi i zapachowymi. Za właściwości sensoryczne żywności w przeważającej części odpowiedzialne są związki lotne, a wśród nich lotne kwasy tłuszczowe. W pracy przedstawiono krótki przegląd literaturowy dotyczący występowania oraz oznaczania...

 • Outsourcing w przedsiębiorstwach w świetle wyników badań ankietowych w województwie pomorskim i wielkopolskim

  Publication

  - Year 2008

  W tradycyjnej gospodarce o zdolnościach konkurencyjnych decydowały klasyczne zasoby przedsiębiorstw. W gospodarce globalnej oprócz zasobów naturalnych, czy też taniej siły roboczej ważna staje sie wiedza, informacja, kompetencje oraz nowe idee, do których tworzenia potrzebny jest czynnik wysoko kwalifikowanej pracy ludzkiej. Pomnażanie wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystania wydaje się jednym z największych wyzwań stojących przed...

 • Teleinformatyka w polskiej gospodarce opartej na wiedzy

  Publication

  - Year 2008

  Gospodarka kraju aby być konkurencyjna w świecie musi, w coraz większym stopniu, rozwijać sektor teleinformatyczny, kreujący innowacje i wzmacniający dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego. W pracy przedstawiono podstawowe problemy kształtowania się nowej gospodarki w Polsce. Omówiono rynek technologii teleinformatycznych w Polsce i miejsce w nim firm informatycznych oraz centrów badawczo-rozwojowych. Zaprezentowano również kierunki...

 • Rewitalizacja śródmiejskich terenów poprzemysłowych jako szansa odnowy miast polskich.

  Publication

  - Year 2004

  Rewitalizacja terenów poprzemysłowych może przynieść zyski ze sprzedaży lub dzierżawy tych terenów po odjęciu kosztów wstępnych tj. rekultywacji, uzbrojenia terenu, zarządzania procesem transformacji. Może ożywić lokalny rynek pracy, uaktywnić rynek nieruchomościami, zapobiec degradacji terenów oraz okolic do nich przylegających, wpłynąć na ogólny rozwój śródmieścia i całego miasta, ochronić cenne zabytki i zespoły przemysłowe,...

 • Program europeistyki w opinii studentów Politechniki Gdańskiej

  Publication

  - Year 2014

  Nowa ustawa prawo o szkolnictwie wyższym obowiązująca od 1 października 2011 r. kładzie nacisk na uzyskanie przez absolwentów szkół wyższych kwalifikacji i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców. Umiejętności absolwentów weryfikowane są przez rynek pracy. wprowadzenie Krajowych Ram Kompetencji i odstąpienie od standardów nauczania daje niektórym uczelniom duże możliwości swobodnego kształtowania programów. Zdaniem autorki,...

 • Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2017

  Events

  24-10-2017 09:00 - 24-10-2017 16:00

  Biuro Karier zaprasza na Akademickie Targi Pracy. To okazja do zapoznania się z ofertami pracy, staży, praktyk i kontaktu z przedstawicielami firm i poznania ich oczekiwań rekrutacyjnych https://pg.edu.pl/biuro-karier.

 • Warranty - giełdowe instrumenty finansowe na rynku kapitałowym w Polsce. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka.

  Praca zawiera charakterystykę warrantów występujących na giełdzie papierów wartościowych, które jako instrumenty rynku kapitałowego współfinansują działalność gospodarczą przedsiębiorstw. W pracy przedstawiono klasyfikację jak i typy warrantów występujących na rynku kapitałowym w Polsce. Zwrócono szczególną uwagę na rynek warrantów, możliwości obrotu tymi papierami wartościowymi oraz perspektywy rozwoju tego rynku. Pracę...

 • Rynek nowych technologii w Polsce

  Publication

  - Year 2005

  Technologie teleinformatyczne należą do podstawowych determinantów sukcesu przedsiębiorstw w gospodarce globalnej. W pracy omówione zostały polskie segmenty rynku teleinformatycznego takie jak: rynki klientów indywidualmych, przedsiebiorstw i administracji, telekomunikacji, przedsiębiorstw informatycznych oraz szkoleń.

 • Ocena zgodności regulatorów automatyki z wymaganiami dyrektyw LVD i EMC

  Publication

  - Year 2008

  Artykuł przedstawia wstępną analizę wymagań normy PN - EN 60730-1 dotyczącej automatycznych regulatorów elektrycznych do użytku domowego. Podana norma ma status normy zharmonizo-wanej i w związku z tym spełnienie jej wymagań umożliwia producentowi wykazanie zgodności wprowadzonego na rynek wyrobu z wymaganiami dyrektyw - niskonapięciowej (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). W artykule szerzej opisano wymagania mające...