Search results for: SEKTOROWE WARTOŚCI REKOMENDOWANE WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: SEKTOROWE WARTOŚCI REKOMENDOWANE WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH

Search results for: SEKTOROWE WARTOŚCI REKOMENDOWANE WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH

 • Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych

  Publication

  - Year 2012

  Książka składa się z wstępu, sześciu rozdziałów, wniosków końcowych oraz pięciu załączników. Rozdział pierwszy rozpoczyna się przedstawieniem ogólnej klasyfikacji mierników realizacji celu przedsiębiorstwa oraz omówieniem ich podstawowych zalet i mankamentów. W dalszej części tego rozdziału przybliżony został sposób obliczania oraz interpretowania uwzględnionych w części empirycznej wskaźników finansowych. Ponadto w rozdziale...

 • Struktura źródeł finansowania ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw z sektora MSP

  Publication

  Celem artykułu jest przedstawienie w przekroju sektorowym kształtowania struktury finansowania przez MSP uzyskujące ponadprzeciętnie wysoką rentowność aktywów. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 109 174 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Sektorowe zróżnicowanie wartości wskaźników struktury źródeł finansowania zostało potwierdzone przy...

  Full text available to download

 • Wartości rekomendowane wskaźników wspomagania finansowego dla przedsiębiorstw z sektora MSP

  Publication

  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu wspomagania finansowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej....

  Full text available to download

 • Wartości rekomendowane wskaźników sprawności działania dla przedsiębiorstw z sektora MSP

  Publication

  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu sprawności działania małych i średnich przedsiębiorstw. W trakcie przeprowadzonych badań wykorzystano 34 820 sprawozdania finansowe przedsiębiorstw. Dla potwierdzenia zróżnicowania sprawności działania w zależności od przynależności sektorowej przedsiębiorstwa wykorzystano test nieparametryczny Kruskala – Wallisa. Zawarte w artykule wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów...

  Full text available to download

 • Wartości wzorcowe wskaźników finansowych w wybranych działach i gałęziach polskiej gospodarki.

  Publication

  - Year 2007

  Artykuł niniejszy poświęcony jest zróżnicowaniu wartości wskaźników z obszarów: płynności, obrotowości, zadłużenia oraz struktury kapitałowo - majątkowej wśród przedsiębiorstw należących do różnych sektorów polskiej gospodarki. Zawiera on wyniki badania, które objęło 147 firm należących do 7 sektorów polskiej gospodarki. Celem badania było oszacowanie wartości wzorcowych wskaźników z wspomnianych obszarów dla przedsiębiorstw z...

 • Zależności między celem nadrzędnym przedsiębiorstwa i wartościami wskaźników finansowych w przekroju sektorowym

  Publication

  - Year 2011

  Głównym celem przeprowadzonych badań było oszacowanie autorskich propozycji sektorowych przedziałów wartości rekomendowanych, dostosowanych do realizacji trzech odmiennych celów funkcjonowania podmiotów gospodarczych dla 18-tu wskaźników finansowych. Uzyskane w trakcie badań wyniki zostały poddane porównaniu z literaturowymi wartościami wzorcowymi oraz z sektorowymi wartościami przeciętnymi. Ponadto dokonano porównania ze sobą...

 • Wartości wskaźników finansowych opartych na przepływach pieniężnych w najmniej zagrożonych upadłością spółkach giełdowych

  Publication

  - Year 2012

  Niniejszy rozdział monografii prezentuje, jak w latach 2001 - 2008 najmniej zagrożone upadłością spółki giełdowe kształtowały wartości wskaźnika: zdolności do generowania operacyjnej nadwyżki pieniężnej, udziału zysku netto w operacyjnej nadwyżce pieniężnej, finansowania działalności inwestycyjnej, ogólnej wystarczalności środków pieniężnych oraz pieniężnej wydajności sprzedaży. Z osobna zostały zaprezentowane w nim wyniki badań...

 • Wpływ celu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego przynależności sektorowej na wartości wzorcowe wskaźników finansowych

  Publication

  - Year 2009

  W artykule została przedstawiona koncepcja rozprawy doktorskiej autora. Zarysowane zostało w nim uzasadnienie podjęcia tematu oraz jego waga, jak również zaprezentowane zostały pytania badawcze, odpowiadające na nie hipotezy oraz dopasowana do nich propozycja struktury rozprawy doktorskiej.

 • Wartości wskaźników płynności finansowej ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw sektora MSP

  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu płynności finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej....

  Full text available to download

 • Kształtowanie wartości wskaźników płynności finansowej przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej

  Publication

  : W artykule porównano kształtowanie wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej. Celem przeprowadzonych badań było ponadto zaproponowanie przedziałów wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru płynności finansowej z osobna dla okresu dobrej, jak i złej koniunktury gospodarczej. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 67 317...

  Full text available to download

 • Kształtowanie wartości wskaźników wspomagania finan-sowego przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej

  W artykule porównano kształtowanie wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej. Celem przeprowadzonych badań było ponadto zaproponowanie przedziałów wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru wspomagania finansowego, z osobna dla okresu dobrej jak i złej koniunktury gospodarczej. W trakcie przepro-wadzonych badań uwzględniono...

  Full text available to download

 • Kształtowanie wartości wskaźników wspomagania finansowego przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w zależności od osiąganej rentowności aktywów

  Publication

  - Year 2015

  W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania wartości wskaźników z obszaru wspomagania finansowego pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MSP w zależności od osiąganego przez nie poziomu rentowności aktywów. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 109 174 sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania wspomagania...

 • Kształtowanie wartości wskaźników płynności finansowej przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w zależności od osiąganej rentowności aktywów

  Publication

  - Year 2015

  W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MSP w zależności od osiąganego przez nie poziomu rentowności aktywów. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 109 174 sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania płynności...

  Full text to download in external service

 • Wyznaczanie wartości wskaźników diagnostycznych w celu monitorowania zużycia tranzystorów IGBT dużej mocy

  Przedstawiono nową metodę monitorowania zużycia tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT) bezpośrednio w układzie napędowym. Proponowana metoda przeznaczona jest do śledzenia dwóch istotnych objawów starzenia modułów IGBT: rozwarstwiania struktury modułu na skutek termomechanicznego zmęczenia stopu lutowniczego oraz uszkodzeń połączeń drutowych wewnątrz modułu. Monitorowana jest rezystancja cieplna między półprzewodnikiem...

 • Anna Rzeczycka dr hab.

  People

  Anna Rzeczycka is the deputy head of the Department of Finance at the Faculty of Economics and Management of the Gdańsk University of Technology. Publications are situated in the field of social sciences in the discipline of economics and finance. They include books, monographs, articles, publications and scientific editions of monographs and scientific journals. In terms of numbers, it includes the following items: 12 monographs...

 • Piotr Figura dr inż.

  Piotr Figura is employed as an assistant professor at the Department of Finance at the Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology. He is a member of Commission for the Verification of Learning Outcomes, as well as an academic reviewer of the Central Exemination Booard. He is the author or co-author of several scientific monographs including: Standard financial indicators for stock enterprises; Classical...

 • Porównawcza analiza kondycji finansowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych

  Publication

  Celem artykułu jest dokonanie oceny oraz porównanie kondycji finansowej krajowych uczelni publicznych i niepublicznych. Wywód składa się z analizy literatury przedmiotu, dotyczącej warunków i sposobu funkcjonowania polskich uczelni publicznych i prywatnych. W części empirycznej artykułu użyta została analiza wskaźnikowa, stanowiąca jedną z najpopularniejszych metod analizy finansowej. Badaniu zostały poddane łącznie 23 wskaźniki...

  Full text available to download

 • An evaluation of effectiveness of fuzzy logic model in predicting the business bankruptcy

  W artykule sprawdzono skuteczność pojedynczego modelu logiki rozmytej w prognozowaniu ryzyka upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W badaniach wykorzystano wartości 14 wskaźników finansowych oraz ich dynamikę zmiany między pierwszym a drugim, drugim a trzecim oraz trzecim a czwartym rokiem objętymi analizą. We wnioskach omówiono różnicę w skutecznościach modelu uzyskanego na wartościach statycznych oraz dynamicznych wskaźników finansowych....

  Full text to download in external service

 • ZRÓŻNICOWANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania płynności finansowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa...

  Full text available to download

 • Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie

  Publication

  - Year 2013

  Autor książki przybliża problematykę efektywności metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstw w zakresie oceny ich kondycji finansowej w erze globalizacji, powszechnej niepewności i ryzyka oraz szybko zachodzących zmian w otoczeniu firm. Dokonuje oceny powiązań systemowych wskaźników finansowych, a następnie próby implementacji logiki rozmytej w wykorzystywanej w przedsiębiorstwach analizie wskaźnikowej. W opracowaniu szczegółowo...

 • ZRÓŻNICOWANIE STRUKTURY KAPITAŁOWO-MAJĄTKOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Publication

  W artykule przedstawiono różnice w kształtowaniu struktury kapitałowo-majątkowej pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania struktury kapitałowo-majątkowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano...

  Full text available to download

 • Zróżnicowanie zadłużenia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

  W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania wartości wskaźników z obszaru zadłużenia pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania zadłużenia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano...

  Full text available to download

 • Skuteczność systemu eksperckiego i sztucznej inteligencji w prognozowaniu upadłości firm

  Publication

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. W artykule tym porównano dwie metody prognozowania zagrożeń firm upadłością: sztuczne sieci neuronowe oraz logikę rozmytą. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Każde z analizowanych przedsiębiorstw opisanych zostało za pomocą...

 • Mechanizm koordynacji budżetów operacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym.

  Publication

  - Year 2003

  Artykuł obejmuje opis procedur stosowanych w zakresie łączenia budżetów operacyjnych ze sprawozdaniami finansowymi z wykorzystaniem wskaźników finansowych określających cele działalności przedsiębiorstwa

 • Predyktory upadłości spółek z o.o. oraz spółek akcyjnych

  Publication

  - Year 2007

  W artykule tym skupiono się na rozważaniach nad możliwością wykorzystania w modelu sztucznych sieci neuronowych prognozowania upadłości przedsiębiorstw różnych wskaźników finansowych w zależności od formy prawnej analizowanej firmy. Autor przeprowadził badania charakteryzujące się różnymi zmiennymi wejściowymi do modelu prognozowania upadłości firm. Celem tych badań było znalezienie wskaźników finansowych charakteryzujących się...

 • Skuteczne metody prognozowania upadłości firm

  Publication

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. W artykule tym porównano dwanaście różnych metod prognozowania zagrożeń firm upadłością. Jest to pierwsza próba weryfikacji skuteczności tak szerokiego wachlarza zarówno metod statystycznych, jak i metod miękkich technik obliczeniowych w prognozowaniu upadłości firm w Polsce. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 185 spółek notowanych na Warszawskiej...

 • Dynamiczno - statyczny model prognozowania upadłości spółek giełdowych

  Publication

  - Year 2008

  W rozdziale tym autor przedstawił wyniki swoich badań nad połączeniem w modelu sztucznej sieci neuronowej informacji w postaci bezwzględnych wartości wskaźników ekonomicznych wraz z ich tempem zmian w czasie. W badaniach tych autor dowiódł, że wielkości zmian wartości wskaźników stanowią skuteczne predyktory upadłości spółek giełdowych w połączeniu ze statycznym ujęciem tych wskaźników.

 • Symptomy spadku konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

  Publication

  - Year 2008

  Autor w rozdziale tym przedstawił swoje badania, które wykazały, że spadek konkurencyjności przedsiębiorstw jest procesem ciągłym, który każdy właściciel MSP z łatwością może spostrzec nawet z trzyletnim wyprzedzeniem. Nie są potrzebne do tego żadne wyrafinowane narzędzia informatyczne, czy też analityczne. Sam sygnał spadku konkurencyjności, a w efekcie końcowym zagrożenie firmy upadłością można zaobserwować na prostych wskaźnikach...

 • Metody analizy energochłonności w przemyśle

  Publication

  - Year 2015

  Badania przeprowadzone w rozprawie doktorskiej pokazują nową ideę analitycznych metod analizy energochłonności w zastosowaniu do dużych odbiorców przemysłowych. Jej skuteczności dowodzono na przykładzie wybranego obiektu przemysłu spożywczego. Metoda ta jest rozwinięciem dotychczasowych metod wskaźnikowych. Autorską nowością jest wykorzystanie charakterystyk energetycznych procesów technologicznych do wyznaczania referencyjnych...

 • Wybrane metody wyceny kapitału intelektualnego

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł dotyczy teoretycznego opisu metod wyceny kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. zaprezentowano metodę wskaźników, model pieniężny oparty na teraźniejszej wartości przyszłych wpływów i model skorygowanej wartości netto.

 • Małgorzata Chojnacka doktor

  People

    Małgorzata Chojnacka – doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt na Wydziale Ekonomicznym, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Jest autorką niemal 70 publikacji badawczych z dziedziny zarządzania i jakości, a także ekonomii. Jej opracowania są wydawane w czasopismach krajowych i zagranicznych. Za swoje główne osiągnięcia uznaje książkę pt. "Zarządzanie jakością. W poszukiwaniu doskonałości"...

 • Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej

  Publication

  Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. Skupiono się w nim na rozważaniach nad możliwością wykorzystania, w procesie prognozowania upadłości, nie tylko wskaźników finansowych w modelu logiki rozmytej, ale również wybranych zmiennych makroekonomicznych Polski mających wpływ na sytuację finansową firm. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 132 spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie...

 • Wybrane zagadnienia optymalizacji w zarządzaniu procesami przedsiębiorstwa przemysłowego

  Publication

  - Year 2005

  W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane zagadnienia optymalizacyjne, stosowane w proponowanej przez autora metodzie doskonalenia procesów przedsiebiorstwa. Punktem wyjścia jest zarządzanie celami. Jako podstawową metodę wybrano zarządzanie wartościa przedsiebiorstwa (Value Based Management - VBM). Nastepnie zaprezentowano zasady dezagregacji wskaźników z czynnikami tworzenia wartości w poszczególnych procesach na bazie zasad...

 • OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA CHARAKTERYSTYK ENERGETYCZNYCH PROCESU DO PRZEWIDYWANIA WSKAŹNIKÓW ENERGETYCZNYCH NA BIEŻĄCO

  W artykule autorka zaprezentowała możliwości wykorzystania charakterystyk energetycznych procesu do bieżącej kontroli wskaźników energetycznych. Metoda bieżącej kontroli wskaźników wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie do wczesnego wykrywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zużycia nośników energii...

  Full text available to download

 • Wiarygodność przedsiębiorstwa jako wartość ekonomiczna.

  Publication

  - Year 2004

  Artykuł stanowi studium pojęcia wiarygodności. Ukazuje znaczenie wiarygodności jako wartości podmiotów gospodarczych warunkującą swobodę działalności na rynku. Pojęcie wiarygodności jest analizowane pod kątem najważniejszych determinantów, mianowicie równowagi finansowej, ryzyka finansowego i celów finansowych przedsiębiorstwa.

 • Koszty i wskaźniki jakości jako narzędzie zarządzania w podmiocie leczniczym

  Publication

  - Year 2014

  Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej na obecnie bardzo duże znaczenie. Identyfikacja i analiza kosztów zarządzania placówką medyczną wpływa na wyniki finansowe. W rozdziale przedstawiono próbę identyfikacji kosztów jakości w szpitalu oraz zaproponowano mierniki oceny jakości. Zastosowano podział kosztów według koncepcji kompleksowego zarządzania jakością. Wyodrębniono koszty wewnętrzne (zgodności, braku zgodności, utraconych...

 • Wpływ ryzyka finansowego na aktywa gospodarstw domowych w Polsce

  Niezależnie od uzyskiwanych dochodów każde gospodarstwo domowe jest uczestnikiem rynku finansowego. Z każdym wykorzystywanym przez niego instrumentem finansowym wiąże się określone ryzyko finansowe. Ryzyko to może wpłynąć na wzrost bądź spadek aktywów finansowych tych podmiotów, niezależnie od podejmowanych przez niego działań. Celem niniejszego opracowania jest określenie podstawowych rodzajów ryzyka związanego z obecnością gospodarstw...

  Full text available to download

 • Zastosowanie algorytmów genetycznych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw

  Publication

  - Year 2007

  W artykule tym skupiono się na rozważaniach nad rozwinięciem metod sztucznej inteligencji tj. sztucznych sieci neuronowych poprzez wykorzystanie algorytmów genetycznych w prognozowaniu kryzysu finansowego przedsiębiorstw w Polsce. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 180 polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Populacja ta została podzielona na próbę uczącą i testową. Zarówno w próbie uczącej, jak i testowej proporcja bankrutów...

 • Metodologia badań i prezentacja założeń do przeprowadzonych analiz

  Publication

  Ze względu na ograniczony dostęp do informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych i w oparciu o przedstawione wcześniej metody kalkulacji wartości przedsiębiorstwa, Autor dokonał wyboru metod, które zostały wykorzystane w dalszej części monografii. Ponadto zaprezentował wspólne założenia, które wywarły istotny wpływ na wyniki zaprezentowanych analiz.

 • Wskaźniki rynku kapitałowego : zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych

  Publication

  - Year 2012

  Książka pt. "Wskaźniki rynku kapitałowego - zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych" jest pierwszą zwartą publikacją na polskim rynku wydawniczym, która kompleksowo przedstawia tego rodzaju zagadnienia. W sposób szczegółowy ukazano w niej:• rodzaje, zasady budowy i metody kalkulacji wskaźników rynku kapitałowego,• analizę przyczynową podstawowych mnożników,• sposoby kalkulacji mierników rozwodnionych,•...

 • Wartość rezydualna w wycenach spółek notowanych na GWP w Warszawie.

  Publication

  Jednym z kluczowych elementów w procesie wyceny przedsiębiorstw stanowi kalkulacja wartości rezydualnej. W wielu przypadkach stanowi ona ponad 50% całkowitej wartości przedsiębiorstwa. Chociaż w literaturze przedmiotu są prezentowane różne koncepcje wyceny wartości rezydualnej to jednak brakuje kompleksowego podejścia. Dlatego też głównym celem opracowania jest krytyczna analiza metod wyceny wartości rezydualnej wraz z określeniem...

  Full text available to download

 • Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przed-siębiorstw

  Publication

  Płynność finansowa warunkuje prawidłowość funkcjonowania całej firmy. Uzależniona jest od niej możliwość przetrwania przedsiębiorstwa na rynku oraz perspektywa jego rozwoju. Artykuł podejmuje tematykę zróżnicowania płynności finansowej przedsiębiorstw w zależności od ich przynależności sek-torowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że wartość wskaźników z obsza-ru płynności finansowej jest silnie zróżnicowana w przekroju sektorowym....

 • Marek Krzaczek dr hab. inż.

 • The Method of Multi-criteria Analysis to Support the Decision on Load or Micro-generation Connection to a Low- or Medium-voltage Power Grid

  Publication

  - Acta Energetica - Year 2016

  This paper presents a method that supports the decision in terms on selecting the best option of a load connection to a low- or medium-voltage power distribution grid, and of a micro-generation source connection to a low-voltage grid. The method is based on the search for the option with the lowest aggregate assessment measure, which is the weighted average of partial assessment measures determined for each of eight considered...

  Full text available to download

 • Koncepcja pomiaru efektywności podmiotu leczniczego

  Każdy podmiot, w tym również podmiot leczniczy, stara się działać zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania. Wszystkie podmioty świadczące usługi związane z ochroną zdrowia starają się efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby. Dotyczy to szczególnie szpitali, które stoją przed trudnym wyzwaniem zwiększania efektywności, co oznacza kontrolowanie kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczeń. Wiele z tych...

  Full text available to download

 • Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych

  Publication

  - Rynek Energii - Year 2016

  W artykule autorka zaprezentowała możliwość wykorzystania metody sum skumulowanych do bieżącego zarządzania energią. Metoda sum skumulowanych wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie do wczesnego wykrywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zużycia nośników energii oraz zmian w prowadzonej gospodarce...

  Full text to download in external service

 • Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej

  Publication

  W artykule omówiono podstawowe czynniki, które mają wpływ na opłacalność elektrowni jądrowej. Jej efektywność ekonomiczną badano za pomocą wskaźników w postaci zaktualizowanej wartości netto inwestycji (NPV) i uśrednionego jednostkowego kosztu energii elektrycznej (LCOE). Obliczono także jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej w trakcie spłaty zobowiązań kredytowych (COE1) i po okresie spłaty (COE2). Przeprowadzono analizę...

  Full text to download in external service

 • Wear measurements of self lubricating bearing materials in small oscillatory movement

  Publication

  Rosnące wymagania ekologiczne powodują wzrost tendencji wymiany klasycznych materiałów łożyskowych, wymagających dodatkowego czynnika smarnego, na materiały nie wymagające smarowania. Zamianie takiej może towarzyszyć obniżenie trwałości zmodernizowanego łożyska. Ten niekorzystny efekt nierzadko obserwuje się w węzłach łożyskowych kierownic turbin wodnych. Autorzy podjęli próbę wyjaśnienia zjawisk występujących w tego typu łożyskach....

 • Przydatność urządzenia zmechanizowanego do wyznaczania trwałości ściernic do przecinania ręcznego

  Publication

  W artykule przedstawiono porównawcze wyniki badań trwałości ściernic do przecinania ręcznego, zużywanych na dwóch urządzeniach: z całkowicie ręcznym prowadzeniem przez operatora narzędzia i na urządzeniu zautomatyzowanym symulującym warunki przecinania ręcznego ściernicą. Wykazano, że dla tych dwóch urządzeń nie ma istotnej statystycznie korelacji pomiędzy wartościami wskaźnika wydajności względnej GA, reprezentującego trwałość...

 • Charakterystyka energetyczna budynków zamieszkania zbiorowego w perspektywie wymagań 2017-2021

  Publication

  Opracowanie zawiera analizę charakterystyki energetycznej przykładowego budynku zamieszkania zbiorowego o funkcji hotelowej przeprowadzoną w perspektywie wymagań 2017-2021 r. Rozważano w niej wybrane elementy mające wpływ na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzenia budynku. Wskazano na przyczyny rozbieżności między wartościami obliczeniowymi...

  Full text to download in external service