Search results for: SPOŁECZNE WYTWARZANIE PRZESTRZENI - MOST Wiedzy

Search

Search results for: SPOŁECZNE WYTWARZANIE PRZESTRZENI

displaying 1000 best results Help

Search results for: SPOŁECZNE WYTWARZANIE PRZESTRZENI

 • Społeczne wytwarzanie miejsca w czasach globalizacji

  Publication

  - 2009

  Celem tekstu jest próba pokazania miejsca jako kategorii zmiennej i dynamicznie zmieniającej się w czasie, wykraczającej poza tradycyjne konceptualizacje a jednocześnie społeczenie wytwarzanej i rekonstruowanej przez materialne i dyskursywne praktyki życia codziennego.

 • Kulturowe wytwarzanie przestrzeni publicznych

  Publication

  W artykule podjęto próbę pokazania wływu nowych technologii na wytwarzanie przestrzeni publicznych w miastach ery globalizacji.

 • Wytwarzanie przestrzeni metropolitalnej Trójmiasta

  Celem artykułu jest próba odpowiedzi, czy proces metropolizacji Trójmiasta jest wewnętrznie równoważony zarówno subiektywnymi oczekiwaniami mieszkańców, jak i obiektywnymi procesami organizacyjnymi.

 • Społeczne aspekty oświetlenia przestrzeni publicznych

  W artykule zostały omówione społeczne aspekty oświetlenia, podstawowe funkcje oświetlenia w kontekście przestrzeni publicznej, czynniki wpływające na wybór rodzaju i sposobu oświetlenia, w tym wymogi normatywne. Aspekty społeczne zostały przedstawione w powiązaniu z czynnikami ludzkimi, kwestią budowania wizerunku miasta oraz wydajnością systemów oświetleniowych i technicznymi właściwościami światła.

 • Społeczne uwarunkowania dostępności przestrzeni publicznej

  Publication

  - 2010

  Działania projektowe urbanistów i architektów powinny iść w kierunku tworzenia pełnej dostępności przestrzeni publicznej, która spełni oczekiwania wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, stan zdrowia czy ogranicznia mobliności lub percepcji. Powszechna dostępność przestrzeni warunkuje prawidłowy rozwój jednostki i całych wspólnot oraz sprzyja tworzeniu zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego. Dla poprawy bezpieczeństwa...

 • Justyna Martyniuk-Pęczek dr hab. inż. arch.

  Justyna Martyniuk-Peczek, Ph.D., D.Sc. Associate Professor Department of Urban Design and Regional Planning, Faculty of Architecture Gdansk University of Technology                 My academic and research activity has been concentrated around one specialty — urban planning, however it involves an interdisciplinary reference to other fields, such as lighting and the science of management. In terms of quantity, my academic work...

 • Renesans historycznych przestrzeni publicznych na przykładzie Słupska

  Publication

  - 2009

  Uwarunkowania historyczne i ekonomiczno - społeczne rozwoju miasta Słupska od zakończenia II wojny światowej; opis śródmiejskich przestrzeni publicznych w Słupsku.

 • Influence of transport policy on shape and function of public space

  Publication

  Istotnym wyznacznikiem atrakcyjności miejsca jest dostępność, zdeterminowana przez skalę podażowej polityki transportowej oraz wielkość wskaźnika motoryzacji. Samochód, jako dobro powszechnie dostępne, wpłyną na zmianę zachowań społecznych mieszkańców oraz na percepcję, kształt i funkcjonowanie przestrzeni miejskich. Z jednej strony integruje tkankę miejską, a z drugiej okupując wolne przestrzenie, nie uwzględniając żadnych wyższych...

 • Energy policy and the role of bioenergy in Poland

  Publication

  - 2005

  Przedstawiono sytuacje energetyczną kraju. Omówiono poszczególne sektory wytwarzania energii oraz zapotrzebowania na energię i paliwa. Omówiono przekształcenia sektorów energetycznych w Polsce na przestrzeni lat 1990-2002. Na tym tle przedstawiono techniczne, ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju energetyki źródeł odnawialnych a w szczególności opartych o bioenergię. Przedstawiono wnioski dla Polski płynące z dotychczasowych...

 • Ethical aspects of the sustainable architectural design

  Publication

  - Architectus - 2011

  Wobec wyzwań rozwoju zrównoważonego praktyka architektoniczna ulega przeobrażeniu. Coraz wyraźniej akcentowane są kwestie społeczne i ekologiczne. Etyka środowiskowa, której przedmiotem refleksji jest człowiek i środowisko, stanowi podstawę filozoficzną koncepcji zrównoważonego projektowania architektonicznego. W kształtowaniu przestrzeni pojawia się podstawowe pytanie - co jest dobre dla środowiska? Problemem projektowania rodzącym...

  Full text in external service

 • Szpital - czy można przewidzieć jego przyszłość?

  Czynniki determinujące możliwości rozwoju architektury służby zdrowia: technologiczne (medycyna i technologia medyczna), społeczne (oczekiwania względem jakości funkcjonowania służby zdrowia oraz jakości przestrzeni architektonicznej), ekonomiczne (coraz wyższe koszty działalności systemów opieki medycznej) warunkują powstanie modelu funkcjonowania sieci obiektów o zróżnicowanych założeniach funkcjonalnych, organizacyjnych i przestrzennych....

  Full text in external service

 • PRZESTRZEŃ PUBLICZNA - WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

  Publication

  - 2017

  Przestrzeń publiczna jest jednym z najpoważniejszych wyzwań i problemów współczesnej urbanistyki szeroko dyskutowanym również wśród władz miejskich, mieszkańców oraz prywatnych inwestorów. Wielopłaszczyznowy kryzys przestrzeni publicznych wynika z dynamicznych zmian zachodzących w wymiarze fizycznym oraz w wymiarze społecznym miasta. Przytoczone w artykule zagadnienia dotyczące zagarniania przestrzeni przez małe grupy społeczne,...

  Full text available

 • Przemiany przestrzenne przedmieść i wsi, a oczekiwania społeczne w okresie po 1989 roku w Polsce

  Publication

  Rozwój miast na przestrzeni wieków to zmieniający się krajobraz, który ewoluuje wraz ze zmianami funkcjonalnymi miast i pojawianiem się coraz to nowych w nim elementów będących konsekwencją postępu technicznego oraz społecznego. Oczekiwania użytkowników przestrzeni zmieniają się i ewoluują równolegle z przekształceniami na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej, kulturowej czy przestrzennej. Spowodowane są zarówno potrzebami, jak...

 • Krajobraz wiejski i turystyka. Poszukiwanie równowagi pomiędzy widzeniem i wizerunkiem wsi

  Publication

  - 2013

  Najważniejszym składnikiem marki wsi jest krajobraz. Wizerunek wsi kreowany w turystyce i dostępny widok różnią się jednak coraz bardziej: przekaz reklamowy identyfikuje wieś z przyrodą oraz ciszą i spokojem; wieś realna stanowi, najczęściej dysharmonijną, mozaikę wiejsko-miejskiego zagospodarowania. Konfrontacja dostarczonego przez turystykę komunikatu z oglądanym krajobrazem podważa wiarygodność marki wsi, co stanowi zagrożenie...

 • Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni

  Publication

  - 2010

  Brak wzroku w znaczący sposób ogranicza dostęp do informacji płynących z otoczenia, stąd osoby z dysfunkcjami wzroku podczas poruszania się w środowisku zurbanizowanym, narażone są na wiele niebezpieczeństw zagrażających ich życiu i zdrowiu. Tą sytuację pogłębiają braki w infrastrukturze przestrzeni publicznej, co w konsekwencji uzależnia osoby niewidome i słabo-widzące od pomocy innych. Przestrzeń nieprzystosowana do potrzeb osób...

 • Rola przestrzeni publicznych w procesie umiastowiania oraz podnoszenia jakości życia w Gdańsku- Osowej

  Publication

  Poniższy rozdział jest próbą odpowiedzi na pytanie o jakość życia mieszkańców istniejących obrzeżnych dzielnic Gdańska. Stanowi opis części badań, które staną się podstawą rozprawy doktorskiej autorki, realizowanej na Wydziale Architektury na Politechnice Gdańskiej. Tekst dotyczy badanego problemu na przykładzie dzielnicy Osowa w Gdańsku. Od ostatnich dwudziestu pięciu lat zjawisko jest wciąż silnie zauważalne i stanowi jedno z...

  Full text in external service

 • Przestrzeń publiczna a przemiany miasta

  Publication

  - 2013

  Praca składa się z dwunastu rozdziałów. Pierwsza część ma charakter wprowadzający do problematyki przestrzeni publicznej. W rozdziale drugim autorka przywołuje wybrane i ważne dla przedmiotu badań koncepcje teoretyczne oparte na modelu wieloparadygmatycznym. Rozdział trzeci osnuty jest wokół antycznego wzorca przestrzeni publicznej, który ze względu na niezwykłe bogactwo rozwiązań w tym zakresie wywodzi się właśnie z tego pnia....

 • Rola inicjatyw społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowego na przykładzie mozaiki Anny Fiszer na ścianie kina Neptun w Gdańsku

  Streszczenie: Rola inicjatyw społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowego na przykładzie mozaiki Anny Fiszer na ścianie kina Neptun w Gdańsku. Celem artykułu jest wykazanie roli inicjatyw społecznych w budzeniu poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo materialne i kulturowe. Przyjęto założenie, że dla lokalnych społeczności miasto jest przestrzenią pamięci. Nastrój, atmosfera i klimat miejsca to słowa, które określają fizyczny...

 • Społeczne zamówienia publiczne

  Publication

  - Optimum. Studia Ekonomiczne - 2018

  Zamówienia publiczne, to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, które dotyczą dostaw, usług i robót budowlanych. W artykule przedstawiono pojęcie i genezę społecznych zamówień publicznych, ich rozwój w polskim systemie zamówień publicznych oraz wykorzystywanie klauzul społecznych przez zamawiających. Zwrócono uwagę, powołując się na dane z przeprowadzonej kontroli przez NIK, że promowanie...

  Full text in external service

 • Use of Daylight and Aesthetic Image of Glass Facades in Contemporary Buildings

  The paper deals with the architecture of contemporary buildings in respect to their aesthetic image created by the use of natural light. Sustainability is regarded as a principle of contemporary architecture, where daylighting is an important factor as it affects energy consumption and environmental quality of the space inside a building. Environmental awareness of architecture, however, involves a much wider and more holistic...

  Full text available

 • PRACA JAKO DOBRO INDYWIDUALNE I SPOŁECZNE

  Pracę definiuje się w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium i dyscypliny naukowej, której jest ona przedmiotem badań. Może być traktowana jako źródło dochodów umożliwiających zaspokojenie potrzeb człowieka lub jako podstawowy czynnik produkcji wpływający na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia gospodarki praca stanowi jeden z głównych czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego. Praca pełni...

 • Gniazda przedsiębiorczości w polskim modelu miasta krawędziowego

  Publication

  - 2018

  Ostatnie dwie dekady w Polsce to okres dynamicznego rozwoju zarówno sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i przeobrażeń przestrzeni wokół miast. Rozwój ten nastąpił w okresie transformacji gospodarki po 1989 roku. Przemieszczanie się ludności i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego spowodowało, że w niektórych polskich strefach podmiejskich wytworzyły się struktury terytorialne, które określamy jako gniazda przedsiębiorczości....

  Full text in external service

 • Społeczne i ekologiczne aspekty zabudowy hydrotechnicznej rzek

  Publication

  - 2005

  Zagrożenia powodzią i ochrona przed powodzią. Regulacja koryt rzecznych na wodę żeglugową, użytkową i powodziową. Zabudowa kaskadowa rzeki stopniami piętrzącymi. Zapory jako obiekt hydrotechniczny zapewniający prowadzenie kompleksowej gospodarki wodnej rzeki. Społeczne i ekologiczne konsekwencje tworzenia zbiornika retencyjnego.

 • ASPEKTY SPOŁECZNE W REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

  Publication

  W opracowaniu poruszono zagadnienie społecznej odpowiedzialności w realizacji projektów. Celem opracowania jest ukazanie, że nie tylko zagadnienia techniczno - organizacyjne są istotne w realizacji projektu, ale aspekty społeczne, które mogą stanowić pewien problem, mający wpływ na sprawność realizacji projektu. W opracowaniu przedstawiono wyniki przeglądu literatury oraz wyniki własnych badań empirycznych przy budowie stadionu...

  Full text in external service

 • KRAJOBRAZOWY WYMIAR RURALISTYKI

  Publication

  - 2016

  Tytuł Krajobrazowy wymiar ruralistyki w pełni oddaje treść pracy. Najogólniej mówiąc, rozprawa relacjonuje poszukiwania sposobów udziału krajobrazu w planowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Książka, wbrew swojemu układowi, nie powstawała według zwyczajowej ścieżki: od tezy, mieszczącej się w dziedzinie architektury i urbanistyki, do argumentów, które wywiedzione z tej dyscypliny, przemówiłyby za nią. Analiza stanu badań wskazywała...

 • Przestrzeń dostępna - wyzwania społeczne i projektowe

  Publication

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z dostępnością przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zwrócono uwagę na wykorzystanie pozawzrokowych bodźców przestrzennych w kształtowaniu środowiska zabudowanego. Miasta oparte na multisensorycznych doznaniach przestrzennych stają się przyjazne dla wszystkich użytkowników, gdyż spełniają zmieniające się potrzeby ludzi. W artykule podniesiono również problem...

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej

  Publication

  - 2005

  Artykuł dotyczy zagadenień tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Zawarto w nim kwestie genezy zjawiska tematyzacji a także przegląd najważniejszych rodzajów przestrzeni tematycznych.

 • Kompetencje społeczne a skuteczność negocjacji.

  Publication

  Praca prezentuje związek kompetencji społecznych, rozumianych jako zdolność radzenia sobie z różnymi sytuacjami społecznymi, z przebieganiem i skutecznością negocjacji. Wyniki badań oparte o Test Kompetencji Społecznych A. Matczak wskazują zależność efektywności prowadzenia rozmów negocjacyjnych z kompetencjami warunkującymi skuteczność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej (skala ES) oraz asertywności (skala A).

 • Shopping Centres - a Threat to Public Spaces?

  Publication

  - 2007

  Obszary wewnętrznych przestrzeni pieszych w centrach handlowych stają się substytutami śródmiejskich przestrzeni publicznych miast. Mimo ich stylizacji architektonicznej na ulice handlowe nie spełniają takiej samej funkcji jak przestrzenie tradycyjne. Powoduje to zagrożenia związane ze wzrostem znaczenia konsumpcjonizmu i tworzenia zamkniętych przestrzeni prywatnych niedostępnych dla całego społeczeństwa. Mimo to mogą one być elementami...

 • Organizacje społeczne i kulturalne w życiu współczesnej diaspory polskiej.

  Publication

  - 2002

  Cechą charakterystyczną polskiego życia politycznego jest dążenie do tworzenia struktur organizacyjnych.Organizacje społeczne i kulturalne są polem wymiany poglądów i opinii w ważnych sprawach dla społeczności emigracyjnych. Działalność w życiu organizacyjnym, w sytuacji braku możliwości działania w strukturach kraju osiedlenia, pozwala rozładować aktywność społeczną. Organizacje polonijne są czynnikiem reprezentującym wychodźców...

 • Prywatyzacja przestrzeni publicznych

  Publication

  - 2010

  Artykuł zawiera przegląd problematyki związanej z kwestią prywatyzacji przestrzeni publicznych, m.in.: genezę procesu, opis charakterystycznych strategii związanych z realizacją przestrzeni ''quasi publicznych'', identyfikacją głównych uczestników tych procesów oraz ich motywacji. Artykuł zawiera także szkicowy opis dwóch przykładów prywatyzacji przestrz. publ. - Bryant Park w Nowym Jorku oraz Business Improvement Districts.

  Full text in external service

 • Wpływ komercjalizacji przestrzeni na proces odnowy przestrzeni miejskiej

  Publication

  StreszczenieArtykuł ten próbuje przybliżyć odpowiedź na pytanie o rodzaj wpływu komercjalizacji na proces odnowy przestrzeni miejskiej. W konsekwencji zmian, jakie nastąpiły w Polsce po roku 1989, przejścia w kierunku gospodarki wolnorynkowej, rola sektora publicznego uległa zmianie. Sytuacja ta wymaga rewizji instrumentów polityki przestrzennej.

 • Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej

  Publication

  - 2010

  Artykuł zawiera omówienie współczesnych sposobów definiowania przestrzeni publicznej oraz jej przemian. Zaarto w nim także rozważania na temat tożsamości i autentyzmu współczesnej przestrzeni publicznej

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta

  Publication

  - 2005

  Artykuł dotyczy zagadnienia tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Opisane w nim zostały zagadnienia genezy tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń miast amerykańskich. Omówiona została także typologia przestrzeni tematycznych.

 • Zaangażowanie społeczne a oczekiwania interesariuszy sądu

  Publication

  - 2016

  Celem rozdziału jest przedstawienie koncepcji służących stałej komunikacji organizacji wymiaru sprawiedliwości z jej interesariuszami w ramach zaangażowania społecznego organizacji wymiaru sprawiedliwości.

 • Raportowanie społeczne w sądach powszechnych

  Publication

  - 2020

  Pomimo upływu 20 lat od pojawienia się pierwszych pionierskich badań nad raportowaniem społecznym w organizacjach publicznych stan wiedzy w tym obszarze jest wciąż na wczesnym etapie. Liczba obecnych badań, chociaż wykazuje tendencję wzrostową, jest nadal niewielka i są one lokalne. Niedobór prac teoretycznych z pewnością stanowi hamulec dla pełnego rozwoju potencjału tej dziedziny badań. Intencją autorów rozdziału jest opracowanie...

 • Odzyskiwanie przestrzeni publicznej

  Publication

  - 2008

  Modernizm wyjałowił przestrzenie publiczne ze znaczeń symbolicznych, a okres po modernizmie rozbił dawną jedność funkcji i miejsca. Tym, co charakteryzuje współczesne podejście do przestrzeni publicznych, jest poszukiwanie nowych tematów i doświadczeń stanowiących scenografię dla niestabilnego i multinarracyjnego życia miejskiego.

 • Rozprawy Społeczne

  Journals

  ISSN: 2081-6081 , eISSN: 2657-9332

 • Konteksty Społeczne

  Journals

  ISSN: 2300-6277

 • STUDIA SPOŁECZNE

  Journals

  ISSN: 2081-0008 , eISSN: 2449-9714

 • Wytwarzanie okrętowych pędników śrubowych

  Publication

  W referacie przedstawiono technologię wytwarzania okrętowych pędników śrubowych począwszy od wyboru materiału, poprzez wykonanie formy, odlewanie, obróbkę mechaniczną, trasowanie, obróbkę cieplno-mechanicznąW dalszej części referatu przedstawiono proces wyrównoważania statycznego i dynamicznego oraz postanowienia zawarte w polskich normach.

 • Społeczne przesłanki rewitalizacji osiedli mieszkaniowych z okresu XX-lecia międzywojennego.

  Publication

  - 2002

  Celem niniejszego tekstu jest prezentacja wyników badań socjologicznych przeprowadzonych w związku z badaniami i analizami poświęconymi rewitalizacji osiedli mieszkaniowych Gdańska z okresu XX-lecia międzywojennego. Istotnym argumentem na rzecz odnowy (ożywienia/rewitalizacji) jest czynnik ekonomiczny. Jednakże zagadnienia społeczne stanowią niewymiernie ważny element tych działań, nie tylko w obszarach o wartościach historycznych....

 • Aspekty społeczne, ekonomiczne i techniczne rewitalizacji na przykładzie dzielnicy Gdańsk-Letnica

  Przedmiotem rozważań są problemy społeczne, ekonomiczne i techniczne komunalnych zasobów mieszkaniowych dostrzeżone w toku wykonywania zróżnicowanych, w swym charakterze, robót budowlanych realizowanych w ramach działań objętych projektem „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku”. Autorzy zwracają uwagę i analizują motywy brane pod uwagę przy ocenie zasadności podjęcia tak złożonej inwestycji. Sygnalizują ponadto problemy wynikające z...

 • Social Inequalities and Economic Growth

  Journals

  ISSN: 1898-5084 , eISSN: 2658-0780

 • Światło we współczesnej przestrzeni publicznej

  Publication

  Artykuł opisuje znaczenie oświetlenia przestrzeni publicznych. Wyróżnione zostały różne podejścia do używania tworzywa jakim jest światło sztuczne w kreowaniu scenografii przestrzeni publicznej.

 • Nocne życie przestrzeni publicznych

  Publication

  Artykuł przedstawia krótką charakterystykę funkcjonowania miasta nocą. Na tle zachowań użytkowaników przestrzeni publicznych scharakteryzowane zostały zdarzenia w mieście po zapadnieciu zmroku, a następnie podkreślone ich znaczenie we współczesnej urbanistyce.

  Full text in external service

 • Architektura szkoły i jej społeczne funkcje

  Publication

  Projektowanie szkoły jak każdego innego budynku użyteczności publicznej wymaga, poza realizacją podstawowych celów, odnoszacych się do funkcjonalności, trwałości i względów estetycznych, także poszukiwania rozwiązań biorących pod uwagę specyfikę miejsca, ducha czasu i potrzeby społeczności szkolnej.

 • Innowacje społeczne w perspektywie zmian demograficznych

  Publication

  - 2014

  Zmiany demograficzne zmuszają władze poszczególnych państw, jak również Unii Europejskiej do poszukiwania sposobów rozwiązania pojawiających się w związku z nimi problemów. Konkretne działania zostały zdefiniowane m.in. w strategii Europa 2020. W wielu krajach, szczególnie będących liderami innowacyjności, wykorzystuje się rozwiązania, które mogą być wykorzystane w innych regionach, po odpowiedniej ich analizie i ewentualnej adaptacji....

 • Zmiany funkcji przestrzeni portowych

  Transformacje przestrzeni portowych na przykładzie wybranych miast skandynawskich. Otwieranie się miast na wodę, odsuwanie tradycyjnych portów handlowych od ludności. Elementy wody w urbanistyce, wykorzystanie starego taboru. Znaczenie przystani pasażerskich i promowych w centrach, unikanie dominant.

 • Wymiar społeczny współczesnej przestrzeni publicznej

  Publication

  - 2007

  Rozwój ośrodków komunikowania się osłabił niektóre funkcje miasta, ale nadal miejskie skupiska ludzkie zintegrują, zachowują, a nawet zwiększają wpływ na sposób życia ludzi. Fakt ten niezmiennie zachęca do analizy tych miejsc w przestrzeni, które definiują jakość życia w strukturach miejskich. Tekst jest próbš pokazania znaczenia przestrzeni publicznych we współczesnym mieście.