Search results for: STOPA BEZROBOCIA - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: STOPA BEZROBOCIA

Search results for: STOPA BEZROBOCIA

 • Stopa bezrobocia a ''popularność'' akcjonariatu pracowniczego w Polsce.

  Transformacja gospodarki polskiej doprowadziła do przemian struktury własności oraz licznych zmian na rynku pracy. Celem opracowania było zbadanie zależności występującej pomiędzy stopą bezrobocia a ''popularnością` powstawania spółek pracowniczych w Polsce.

 • Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a stopa bezrobocia w Polsce

  W części teoretycznej artykułu przedstawiono koncepcję przyczynowo-skutkowego modelu bezrobocia oraz omówiono jego dynamiczny charakter. Skonstruowany model teoretyczny poddano dwustopniowej weryfikacji empirycznej. W pierwszej kolejności oszacowano jego postacie, wykorzystując rejestrowane dane GUS oraz BAEL z okresu poprzedzającego wstąpienie Polski do UE. Wykorzystując oszacowane postacie modelu przeprowadzono prognozy warunkowe...

  Full text available to download

 • Sytuacja cudzoziemców na lokalnym rynku pracy

  Publication

  - Year 2018

  Okres ostatnich lat na krajowym rynku pracy charakteryzuje się istotnym spadkiemwskaźników bezrobocia. W przypadku Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego oficjalnastopa rejestrowanego bezrobocia spadła poniżej 3%, co w sposób szczególnie dotkliwywpływa na zmniejszanie się podaży pracy na lokalnym rynku pracy. Pracodawcy borykającysię z problemem znalezienia pracowników na rynku krajowym coraz częściej...

  Full text available to download

 • Sytuacja osób młodych na polskim rynku pracy - wybrane aspekty

  Publication

  Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji osób młodych na polskim rynku pracy. Wykorzystując dostępne dane dotyczące podstawowych parametrów rynku pracy (tj. poziom przeciętnych oraz minimalnych wynagrodzeń, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia) oraz uwzględniając czynniki demograficzne dokona się oceny sytuacji osób młodych w Polsce. Stworzony zostanie również obraz demograficzny Polski na tle innych krajów europejskich....

 • Wpływ stopy procentowej na zatrudnienie w Polsce

  Stopa procentowa jest jednym z ważniejszych parametrów kształtujących procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce rynkowej. Poprzez wpływ na działalność poszczególnych podmiotów gospodarujących kształtuje ogólną koniunkturę gospodarczą. Nowa makroekonomia klasyczna wskazuje stopę procentową jako jeden z czynników kształtujących relacje panujące na rynku pracy. Na tym tle warto się zastanowić jak duże znaczenie należy przypisać...

 • Rola płacy minimalnej w gospodarce narodowej w Polsce

  Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia dotyczącego wynagrodzenia minimalnego w Polsce oraz jego roli w gospodarce narodowej. Artykuł składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy definiuje płacę, opisuje jej rolę w systemie wynagrodzeń oraz przedstawia jej funkcje. W rozdziale tym w płynny sposób przechodzi się do płacy minimalnej i pokazuje, jak ewaluowała ona na przestrzeni lat, jaki jest jej wpływ na bezrobocie,...

  Full text to download in external service

 • Polski rynek pracy na tle wybranych rynków Unii Europejskiej

  Publication

  - Year 2010

  Polityce wobec europejjskiego rynku pracy poświęcono w prawie wspólnotowym wiele miejsca, co wynikało z przeobrażeń uregulowań prawnych i dostosowywania ich do zmieniających się warunków kształtujących się na wewnętrznym rynku pracy. Polskie przepisy regulujące rynek pracy rowniez uległy licznym zmianom, co wynikało z ewaluacji rynku pracy i integracji naszego kraju ze strukturami UE. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie...

 • Bezrobocie w Polsce w latach 1990 - 2002 na tle wybranych krajów znajdujących się w okresie transformacji systemowej

  Publication

  - Year 2005

  Przemiany spoleczno - gospodarzce doprowadziły do wielu zmian w Polsce. Jedną ze sfer życia społeczno - gospodarczego, która szybko i dotkliwie odczuła skutki dokonującej się transformacji był rynek pracy. Celem artykułu było zaprezentowanie przyczyn pojawienia się zjawiska bezrobocia w Polsce i w wybranych krajach znajujących się w okresie transformacji. Analizie poddano rozmiary oraz stopę bezrobocia w Polsce, Czechach, na Węgrzech...

 • Modelowanie szeregami czasowymi liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł prezentuje analizy i prognozy zmian ryzyka w ruchu drogowym w Polsce w latach 192-2003. Do modelowania wykorzystano teorię strukturalnych modeli szeregów czasowych. Modele mają na celu określenie wpływu wybranych czynników na liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.

 • Bezrobocie w wybranych krajach unii europejskiej - analiza porównawcza

  Publication

  - Year 2005

  Przemiany społeczno - gospodarzce rozpoczęte w 1989 roku w Polsce doprowadziły do wielu zmian - w tym rónież na rynku pracy, zcego potwierdzeniem jest pojawienie się zjawiska bezrobocia jawnego charakterystycznego dla krajów rozwiniętych gospodarczo. Clem niniejszego artykułu jest przedstawienie stopy bezrobocia w Polsce w latach 1990- 2002 na tle wybanych krajów Unii Europejskiej

 • Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego

  Publication

  - Year 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję teoretyczną opisującaą związki pomiędzy dynamiką wzrostu produktu krajowego a stopą wzrostu zatrudnienia i stopą bezrobocia w warunkach zmian nakładów kapitałowych i postępu technicznego. W następnej kolejności przedstawiono model teoretyczny opisujący te związki i sformułowano założenia leżące u jego podstaw. W końcowej części artykułu, na podstawie informacji kwartalnych z lat...

 • Przyczynowo-skutkowa analiza poziomu płac w Polsce w latach 1994-2004

  Publication

  - Year 2007

  W pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczne problemy dotyczące wzajemnych relacji pomiędzy poziomem płacy a wydajnością i stopą bezrobocia w warunkach zmian nakładów kapitałowych i technologii produkcji. Na tej podstawie sformułowano założenia do przyczynowo-skutkowego modelu płac. W części empirycznej artykułu przedstawiono oszacowaną postać modelu. Na jego podstawie dokonano symulacji elastyczności płac ze względu na...