Search results for: UWARUNKOWANIA - MOST Wiedzy

Search

Search results for: UWARUNKOWANIA

Search results for: UWARUNKOWANIA

 • Partner profiles: Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology

  Publikacja dotyczy uwarunkowań realizacji nowych zespołów mieszkaniowych na obrzeżach miast. Eskalacja procesów suburbanizacji dotyka wszystkich miast europejskich. Powstają struktury nie efektrywne energetycznie. Projekt hopus próbuje właczyć się w badania nad tym problemem. Opisane zostały prawne uwarunkowania planistyczne realizacji zabudowy w Polsce.

  Full text in external service

 • Gospodarowanie przestrzenią : część VIII

  Publication

  - 2006

  Przedstawiono stan gospodarowania przestrzenią w województwie pomorskim charakteryzując podstawy prowadzenia gospodarki przestrzennej, w tym uwarunkowania prawne oraz stan ochronyśrodowiska, jego wartości przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu. Omówiono zmiany w użytkowaniu terenu oraz zagadnienia związane z kształtowaniem przestrzeni w latach 2000-2004.

 • Rola polskich dróg wodnych śródlądowych w sieci europejskiej

  Publication

  Polskie drogi wodne stanowią część międzynarodowych dróg wodnych Europy. Aktualny ich stan uniemożliwia prowadzenie regularnych przewozow towarowych. W artykule przedstawiono uwarunkowania prawne i najwazniejsze bariery rozwoju polskich dróg wodnych. Opisano równiez możliwości przystosowania polskiej sieci do parametrów dród o znaczeniu międzynarodowym.

 • Miejsce i mikrośrodowisko w projektowaniu

  Publication

  - 2009

  Omówiono kryzys współczesnej architektury i jego uwarunkowania cywilizacyjne i przedstawiono poszukiwania zmiany tej sytuacji. Nowym wyzwaniem jest konieczność uwzględnienia w projektowaniu architektonicznym problemów środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowego. Przedstawiono koncepcję projektowania środowiskowego i jego roli w ksztaltowaniu miejsc i mikrosrodowiska.

 • Modernistyczna architektura mieszkaniowa w śródmieściu Gdyni po II wojnie światowej - nowe podejście w nowych czasach

  Publication

  - 2020

  W tekście omówiono architekturę wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zbudowanych bezpośrednio po II wojnie światowej na terenie śródmieścia Gdyni. Budynki te były wkomponowane w przedwojenny układ urbanistyczny, ale ze względu na nowe uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne miały charakterystyczną strukturę i formę.

 • Zaawansowane utlenianie odcieków składowiskowych - przegląd metod

  Przedstawiono rozwiązania unieszkodliwiania odcieków składowiskowych metodami zaawansowanego utleniania, takimi jak: reakcja Fentona, utlenienie ozonem i nadtlenkiem wodoru, utlenienie elektrochemiczne, utlenienie w warunkach nadkrytycznych oraz mokre utlenienie powietrzem. Podstawy teoretyczne tych metod, ich efektywność oraz stosowane reagenty. Uwarunkowania stosowania poszczególnych metod.

  Full text in external service

 • Strategia rozwoju regionów : Zbliżanie przepisów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej do acquis communautaire

  Publication

  - 2005

  System terytorialny Europy opiera się na państwach, regionach i gminach. Regionalne systemy terytorialne opisane zostały poprzez typologię, zasady rozwoju i uwarunkowania polityki rozwoju. Opisano strategie i programy rozwoju regionalnego w kontekście Strategii Lizbońskiej i okresu programowania Unii Europejskiej 2007-2013.

 • Architektura XX wieku, jej badania i popularyzacja w Gdyni i w Europie

  Publication

  W artykule omówiono architekturę wielorodzinnych budynków mieszkalnych, które powstały na terenie śródmieścia Gdyni bezpośrednio po II wojnie światowej. Budynki były urbanistycznie wkomponowane w historyczny - przedwojenny układ urbanistyczny, ale ze względu na nowe uwarunkowania polityczne, społeczne i ekonomiczne miały nową strukturę i formę.

 • Koncepcja logistyki korporacyjnej

  Publication

  - Logistyka - 2015

  Głównym celem artykułu jest określenie znaczenia wspomnianej logistyki w relacjach i powiązaniach międzynarodowych układów sieciowych. Przedstawiono ogólne uwarunkowania globalnych przedsięwzięć biznesowych oraz zasady i wymiary logistyki korporacyjnej w kontekście funkcjonowania korporacyjnej organizacji sieciowej, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i obsługi klienta w omawianych procesach.

 • Przedsięwzięcia internetowe w biznesie

  Zaproponowano klasyfikację przedsięwzięć internetowych. Zaprezentowano reprezentatywne witryny. Przedstawiono możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej w Internecie. Opisano uwarunkowania dla uzyskiwana wsparcia finansowego od instytucji inwestycyjnych kapitału wysokiego ryzyka. Przedstawiono szereg aspektów specyficznych dla rzeczywistości gospodarczej w Polsce, a następnie wyciągnięto szereg konstruktywnych wniosków natury...

 • Cykliczne rozkłady jazdy pociągów

  Artykuł przedstawia ideę zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy oraz historię wdrożenia na różnych kolejach europejskich ze szczególnym uwzględnienie kolei polskich, poczynając od lat międzywojennych aż do roku 2006. Omówiono silne oraz słabe strony koncepcji, a także szanse i zagrożenia (analiza SWOT). Przeanalizowano uwarunkowania formalnoprawne wdrażania rozkładu cyklicznego.

 • Problemy rozwoju innowacji w usługach

  Publication

  - 2005

  Omówiono pojęcie innowacji i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Scharakteryzowano uwarunkowania rozwoju innowacji w usługach, w tym ogólne, odnoszące się do rozwoju innowacji w ogóle oraz szczegółowe, charakterystyczne dla innowacji wprowadzanych w usługach. Sformułowano rekomendacje, których wdrożenie powinno ułatwić rozwiązywanie problemów rozwoju innowacji w usługach.

 • Kompetencje i kształtowanie kultury bezpieczeństwa

  Publication

  Niniejszy rozdział poświęcono aktualnym problemom zarządzania kompetencjami i kształtowania kultury bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych podwyższonego ryzyka. Przedstawiono również krajowy system certyfikacji osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne jako przykład potwierdzania kompetencji przez niezależny urząd dozoru. Na zakończenie opisano uwarunkowania i zaproponowano kierunki doskonalenia systemowego zarządzania...

 • Współczesne miasta, stare parki, nowe wyzwania

  Publication

  autorka charakteryzuje zagadnienie degradacji zabytkowych parków miejskich na świecie w ii połowie xx wieku, omawia ich dzisiejszą sytuacje w polsce; na konkretnych gdańskich przykładach pokazuje uwarunkowania i mechanizm niszczenia tego specyficznego dziedzictwa przeszłości oraz wskazuje na rolę jaką może odegrać społeczeństwo w procesie przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom.

 • Ku bezprzewodowym systemom czwartej generacji.

  Publication

  W pracy przedstawiono uwarunkowania, które wpłynęły na powstanie systemów radiokomunikacyjnych trzeciej generacji oraz spodziewany ich rozwój w najbliższych latach, którego celem jest zwiększenie szybkości i jakości transmisji danych, dostępnej dla użytkowników i w konsekwencji umożliwienie wprowadzania nowych usług oraz podnoszenie efektywności widmowej i pojemności tych systemów.

 • Systemy łączności podwodnej.

  Publication

  - 2004

  W pracy omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące systemów łączności z zanurzonymi okrętami podwodnymi, prxy użyciu fal radiowych, optycznych i akustycznych. Przeanalizowano mechanizm wnikania oraz propagacji tych fal w środowisku wodnym. Poruszono problem budowy urządzeń antenowych i odbiorczych. W podsumowaniu wskazano uwarunkowania i trendy rozwojowqe w omawianej dziedzinie.

 • Wprowadzanie koncepcji Lean Management w sektorze MŚP na podstawie doświadczeń francuskich

  Publication

  - 2007

  W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące wprowadzania koncepcji Lean Management w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Na przykładzie opracowanego i wprowadzonego przez organizację CEFORALP we Francji programu zaprezentowano uwarunkowania towarzyszące grupowemu wdrażaniu koncepcji Lean w MŚP sektora produkcyjnego oraz przedstawiono korzyści jakie odniosły firmy uczestniczące w tym przedsięwzięciu.

 • Możliwości wykorzystania modeli doskonałości w systemach zarządzania jakością wyższych uczelni

  W opracowaniu przedstawiono koncepcję modelu rozwojowego systemu zarządzania jakością dla wyższych uczelni, uwzględniającego specyficzne uwarunkowania występujące w tych organizacjach i ich otoczeniu społeczno-prawnym. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości wykorzystania samooceny w oparciu o model CAF, jako narzędzia wspiera-jącego usystematyzowane doskonalenie projakościowego systemu zarządzania w szkole wyższej.

 • Analiza wpływu parametrów budynku i źródeł ciepła na zapotrzebowanie na energię pierwotną budynku mieszkalnego wielorodzinnego

  W publikacji przedstawiono analizę parametrów, które mogą wpływać na charakterystykę energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Analizą objęto stopień ochrony cieplnej budynku, rodzaj źródła ciepła oraz wyposażenie lokali mieszkalnych określające wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego. Wskazane zostały uwarunkowania uzyskania wartości wskaźnika EP budynku poniżej wartości granicznych, określonych w przepisach techniczno-budowlanych.

 • Technologia uzdatniania wody jako autonomiczna dyscyplina nauki - historia, współczesność, prognozy rozwoju

  Publication

  - Technologia Wody - 2009

  Praca dotyczy technologii uzdatniania wody. Omówiono w niej podstawowe definicje i kryteria oceny oraz genezę powstania tej dyscypliny. Szczególną uwagę zwrócono na charakterystykę etapów rozwoju w aspekcie historycznym oraz przedstawiono współczesne ograniczenia i uwarunkowania jej rozwoju uwzględniające zapotrzebowanie i zasoby wody, sytuację ekonomiczną oraz rozwój nauki i inżynierii.

 • Kształcenie w zakresie transportu lądowo-wodnego w Politechnice Gdańskiej

  Publication

  - 2005

  W artykule przedstawiono przesłanki dla uruchomienia międzywydziałowego kierunku kształcenia: transport w Politechnice Gdańskiej. Wskazano na uwarunkowania związane z wdrażaniem Deklaracji Bolońskiej oraz omówiono zasady opracowywania standardów nauczania. Sformułowano założenia do uruchomienia kierunku trasport opracowane przez komisję powołaną przez dziekanów wydziałów: Inżynierii Lądowej i Środowiska, Mechanicznego oraz Oceanotechniki...

 • Organizacja sieciowa uczelni - studium wykonalności

  Publication

  - 2006

  W artykule przedstawiono uwarunkowania organizacyjne działalności uczelni w zmieniającym się otoczeniu. Wskazano bariery organizacyjne utrudniające elastyczne funkcjonowanie uczelni. Zaproponowano zmiany w uczelni w kierunku organizacji sieciowej. Sprzyja temu struktura biurokracji profesjonalnej uczelni, przeszkadza opór wobec zmian. W podsumowaniu podkreślono za Clarkiem konieczność podtrzymania i utrwalania zmian w uczelniach.

 • Orientacja procesowa w normatywnych systemach zarządzania jako czynnik wspierający zarządzanie wiedzą

  Publication

  - 2011

  Celem niniejszego opracowania jest określenie możliwości wykorzystania mechanizmów normatywnych systemów zarządzania wykorzystujących podejście procesowe do zarządzania wiedzą. Na bazie charakterystyki głównych nurtów procesowego zarządzania organizacjami przedstawiono relacje pomiędzy podejściem procesowym reprezentowanym w modelach normatywnych systemów zarządzania a zarządzaniem wiedzą. Szczególną uwagę zwrócono na specyficzne,...

 • Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia jako podstawa realizacji strategii projakościowej szkół wyższych na przykładzie Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

  Publication

  - 2010

  W opracowaniu przedstawiono przykład struktury wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia opartego na zaleceniach ENQA, jaką stworzono na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG adaptując stosowane tu dobre praktyki i metody. Szczególną uwagę zwrócono na praktyczne uwarunkowania związane z wprowadzaniem elementów tego systemu, których świadomość w polskim szkolnictwie wyższym jest ciągle bardzo niewielka.

 • Pasywna stabilizacja rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym falownika trójpoziomowego NPC

  Przedstawiono wyniki badań dotyczące pasywnej stabilizacji rozkładu napięć w obwodzie pośredniczącym falownika trójpoziomowego NPC wskazujące na dobre uwarunkowania tej metody i możliwość jej wykorzystania w zastosowaniach praktycznych. Odpowiednio skonstruowana stabilizacja pasywna zapewnia stateczną pracę z podtrzymywaniem równowagi napięć i powrót napięcia niezrównoważenia do zerowej wartości średniej po ewentualnym zaburzeniu...

 • Projektowanie usług z wykorzystaniem koncepcji design - thinking

  W niniejszym opracowaniu autorzy zaprezentowali uwarunkowania dotyczące projektowania usług z wykorzystaniem koncepcji design-thinking. W tym celu przybliżono specyficzne cechy działalności usługowej wraz z podstawami realizacji przedsiewzięć opartych na myśleniu projektowym. Wskazano także podstawowe korzyści jakie wynikają z wdrożenia metody, w szczególności aspekt kreatywnego myślenia generującego nowe usługi dla odbiorców.

 • Kształcenie inżynierów spawalników zgodnie z wymaganiami określonymi dla EWE/IWE w Politechnice Gdańskiej

  Przedstawiono opracowany i wdrożony w Politechnice Gdańskiej nowy system kształcenia magistrów i inżynierów spawalników zawierający częściowe szkolenie Europejskich i Międzynarodowych Inżynierów Spawalników według zunifikowanych wymagań Europejskiej Federacji Spawalniczej i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Opisano wymagania, uwarunkowania i etapy wprowadzenia nowego systemu kształcenia i powołania Autoryzowanego przez Międzynarodowy...

 • Kształcenie europejskich i międzynarodowych inżynierów spawalników na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej.

  Publication

  - Pismo PG - 2002

  Przedstawiono opracowany i wdrożony w Politechnice Gdańskiej nowy system kształcenia magistrów i inżynierów spawalników zawierający szkolenie Europejskich i Międzynarodowych Inżynierów Spawalników według zunifikowanych wymagań Europejskiej Federacji Spawalniczej i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Opisano wymagania, uwarunkowania i etapy wprowadzenia nowego systemu kształcenia i powołania Autoryzowanego przez Międzynarodowy...

 • Badawczo-rozwojowe laboratorium sieci optycznych wykorzystujące sprzęt ADVA Optical Networking

  Przedstawiono uwarunkowania i kierunki zmian w sieciach optycznych, a następnie wskazano na potrzebę posiadania laboratorium, w którym możliwe byłoby prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz kształcenie. Przedstawiono koncepcję takiej sieci opartej na sprzęcie ADVA Optical Networking zrealizowaną w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych Wydziału ETI PG. Opisano możliwości sprzętowo-funkcjonalne tego laboratorium oraz prowadzone prace...

 • Strategia zmniejszania liczby i skutków wypadków związanych z nadmierną prędkością

  Publication

  - Drogownictwo - 2009

  Nadmierna prędkość na drogach krajowych jest bezpośrednią lub pośrednią przyczyną wypadków z ofiarami. W artykule opisano strategię ograniczenia tego typu zdarzeń i zachowań kierowców, poprzez różne środki zarzadzania prędkością. Szczególną uwagę poświęcono intensyfikacji nadzoru nad ruchem z wykorzystaniem automatycznego nadzoru nad prędkością, a także efektywność tych rozwiązań i ogólne uwarunkowania wdrażania zarządzania prędkością...

 • Marketing wewnętrzny

  Publication

  - 2008

  Omówiono pojęcie marketingu wewnętrznego i zasady na których się opiera. Scharakteryzowano grupy instrumentów wykorzystywanych w marketingu wewnętrznym, takie jak badania wewnętrzne, komunikację wewnętrzną masową i osobistą, spotkania integracyjne, szkolenia i edukację wewnętrzną, motywacje materialne i pozamaterialne oraz czynniki integracji. Przedstawiono najważniejsze fazy i zadania procesu formułowania marketingu wewnętrznego...

 • Hydraulic drive and control of the equipment of the small fishing cutter.

  Przedstawiono uwarunkowania i założenia techniczne oraz zaprojektowany i zrealizowany układ napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń małego kutra rybackiego KR10. Pewna zmiana układu zrealizowanego wynikała z konieczności dostosowania go do tymczasowo zastosowanych urządzeń połowowych, odmiennych niż przewidywał projekt. Przedstawiono także informacje o wynikach prób morskich i dwumiesięcznego okresu eksploatacji w różnych,...

 • Theme Park or a Living Space - Contemporary Conditions and Directions in Reurbanization of Historic Districts = Park rozrywki czy przestrzeń życiowa - współczesne warunki i kierunki reurbanizacji dzielnic historycznych

  Publication

  - 2012

  Artykuł zawiera analizę obecnych trendów rozwoju historycznych śródmieść miast, wskazując zwłaszcza na uwarunkowania społeczno-gospodarcze. Dotyczy to zwłaszcza procesów związanych z ''estetyzacją'' śrómieść czy gentryfikacją. Artykuł wskazuje na procesy reurbanizacji jako inny proces wspierający możliwą oddolną rewitalziację. Artykuł wskazuje na konieczną rolę publicznej interwnecji (np. polityki wynajmu lokali publicznych, realizacji...

 • Wspieranie procesów windykacji przez systemy telefonii VoIP

  Publication

  W pracy oceniono możliwości budowy ekonomicznego, zautomatyzowanego systemu wspierającego procesy windykacji opartego o rozwiązania telefonii VoIP. Omówiono uwarunkowania techniczne realizacji takiego systemu, w szczególności zwrócono uwagę na odmienną jakość usług telefonii IP oferowaną przez różnych operatorów. Przedstawiono autorski system informatyczny wspierający windykację, omówiono ograniczenia jakie nałożono na system podczas...

 • Supporting local entrepreneurship by creating innovativeness incubators - example of Gdansk

  Publication

  W pracy przedstawiona koncepcję budowy inkubatora przedsiębiorczości i innowacyjności w Gdańsku, zawierającą zarówno strukturę właścicielską, uwarunkowania prowadzenia działalności przez inkubator, jak i koncepcję jego organizacji i funkcjonowania, wstępną analizę finansową oraz charakterystykę klientów inkubatora. W koncepcji tej podkreślono znaczenie społeczne przedsięwzięcia i powiązania priorytetów społecznych z prowadzonym...

 • Strategia zmniejszania liczby i skutków wypadnięcia pojazdu z drogi

  Publication

  Wypadnięcie z drogi, czyli wywrócenie się pojazdu lub najechanie na drzewo lub słup to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Wypadki tego typu charakteryzują się bardzo wysoką ciężkością. Przyczynia się do tego brak stref bezpieczeństwa w otoczeniu dróg. W artykule opisano strategie ograniczenia tego typu zdarzeń. Przedstawiono również efektywność tych rozwiązań oraz ogólne uwarunkowania zmniejszania ciężkości wypadków...

 • CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 
I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI - AKTUALNE TRENDY 
I PERSPEKTYWY

  Publication

  W opracowaniu zaprezentowano uwarunkowania dotyczące certyfikacji systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Przedmiotem badań była liczba certyfikatów w przedsiębiorstwach należących do sektora rolno-spożywczego w Polsce. Na podstawie danych, uzyskanych od jednej z wiodących na świecie jednostek certyfikujących, przeprowadzono analizę porównawczą dotyczącą skali certyfikacji, zarówno w odniesieniu do wymagań norm...

 • Propulsion system with a hydraulic transmision for a low draught inland vessel

  W artykule przedstawiono założenia i uwarunkowania techniczne oraz projekt koncepcyjny dwóch wariantów układu napędowego statku śródlądowego o małym zanurzeniu. Oba warianty dotyczą systemu Diesel-hydraulicznego, przy czym pierwszy - z tradycyjną, poziomą linią wałów i śrubami stałymi w wychylnych dyszach Korta, a drugi - z pędnikami azymutalnymi. Projekt zawiera schemat systemu napędowego oraz wizualizację rozmieszczenia podstawowych...

 • The role of inland ports in integration of polish waterways with the european network

  Artykuł zawiera główne wnioski z badan, prowadzonych przez autorke w ramach projektu EUREKA. Przedstawiono krótki opis aktualnego stanu dróg wodnych w Polsce, uwarunkowania prawne żeglugi, znaczenie transportu wodnego w systemie transportowym kraju i najważniejsze porty śródlądowe. Opisano bariery rozwoju dród wodnych w Polsce. W artykule wykorzystano zdjęcia z dwóch rejsów, w ktorych autorka brała udzial w 2006 r.

 • Sławomir Grulkowski dr inż.

 • Ład rynkowy a etyka biznesu

  Publication

  - 2004

  W artykule zwróciłem uwagę najpierw na istnienie związku działalności gospodarczej z działaniem etycznym. Podkreśliłem, że głównym celem działalności gospodarczej jest zachowanie rodzaju ludzkiego. Wskazałem, że rozumienie ekonomii nie jest możliwe bez uwzględnienia udziału w nim samego człowieka zarówno z jego skłonnościami, potrzebami, jak i wiedzą zdroworozsądkową, naukową, etc. Następnie próbowałem pokazać,...

 • Wybrane aspekty zarządzania jakością i towaroznawstwa żywności: Systemy, metody, narzędzia

  Niniejsza książka poświęcona jest wybranym, charakterystycznym problemom zarządzania jakości, od podstaw teoretycznych po uwarunkowania aplikacyjne. Autorzy odnoszą się do konkretnych przykładów w obszarze jakości, bezpieczeństwa i towaroznawstwa produktów żywnościowych. Książka ta jest skierowana głownie do osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką jakości - przedstawicieli przemysłu spożywczego, doktorantów i studentów...

 • Europa Wschodnia

  Publication

  - 2010

  Pojęcie regionu Europy Wschodniej jest różnie definiowane w zależności od klasyfikacji: geograficznej, politycznej, kulturowej. W rezultacie rozpadu ZSRR we wszytskich krajach tego regionu zapoczątkowany został proces transformacji systemowej, który zaowocował stworzeniem instytucjonalnych ram, strzegących pluralizmu, demokratycznego państwa prawa, ochrony praw człowieka oraz gospodarki rynkowej. Względnie zbliżone uwarunkowania...

 • Programowalny system radiokomunikacyjny

  Publication

  W pracy omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące koncepcji radia programowalnego. Opisano w sposób funkcjonalny platformę sprzętową i programową takiego rozwiązania. Przedstawiono schemat tworzenia aplikacji użytkowych przy użyciu języka uniwersalnego JAVA. Scharakteryzowano uwarunkowania technologiczne, głównie w zakresie zapotrzebowania na bardzo szybkie procesory sygnałow oraz przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe...

 • Concept for Perfecting the Marketing of New Technologies at Gdańsk University of Technology

  The chapter discusses the problem of improving the use of modern marketing achievements in the development and offering of new technologies, based on the experience of the Gdansk University of Technology (PG). Were discussed the concept, features, benefits and conditions of modern marketing, as well as the essence of the new technologies and ways of transferring them from scientific research units to the economy. Presented past...

 • Wybrane zagadnienia licencji na oprogramowanie

  Publication

  - 2011

  W rozdziale przedstawione zostały wybrane zagadnienia licencji na oprogramowanie obejmujące uwarunkowania prawne, niejawne elementy licencji, praktykę tworzenia umów licencyjnych i konsekwencje naruszania umów licencyjnych. Zaprezentowane zostały także wyniki badania mającego na celu poznanie poziomu wiedzy, praktyk związanych z czytaniem i rozumieniem licencji oraz opinii użytkowników na temat licencji. Końcowa część rozdziału...

 • Współczesne obiekty handlowe a rynek nieruchomości

  Publication

  - 2007

  Choć obiekty handlowe na stałe wpisały się w krajobraz polskich miast, to ich rozwój przestrzenny może sprawiać wrażenie chaotyczności i braku podejścia systemowego. Mimo to możliwe jest wyodrębnienie tendencji rozwoju tej formy handlu. Ważnym aspektem ich lokalizacji są uwarunkowania planistyczne, w tym prawne, zapotrzebowanie na powierzchnię oraz ich obszar oddziaływania. Z kolei z punktu widzenia miasta istotny jest ich wpływ...

 • Fretting w elementach maszyn.

  Publication

  - 2003

  Opisano fretting jako złożony proces zużywania warstw wierzchnich elementów maszyn.Podano definicje i uwarunkowania frettingu, jego klasyfikację i występowanie. Przedstawiono szczegółową charakterystykę procesu destrukcji warstw wierzchnich we frettingu, miejsce tego procesu w ogólnej klasyfikacji procesów zużywania oraz skutki i znaczenie frettingu.Przedstawiono analizę wpływu wymuszeń, warunków otoczenia i struktury węzłów tribologicznych...

 • PROJEKT LISTWY ZASILAJĄCEJ W OPARCIU O KONCEPCJĘ INTERNETU RZECZY

  W referacie przedstawiono podstawowe uwarunkowania, jakimi należy kierować się przy opracowywaniu urządzeń należących do klasy obiektów określanych mianem „Internetu Rzeczy” na przykładzie zrealizowanego prototypu listwy zasilającej. Przedstawione w pracy urządzenie przeznaczone jest do sterowanie różnorodnymi odbiornikami energii elektrycznej niemogącymi być bezpośrednio sterowanymi z sieci Ethernet. W pracy przedstawiono przyjęte...

  Full text available

 • Wstępna ocena wyników nadzorowanej eksploatacji autobusów miejskich w Słupsku zasilanych paliwem E95

  Publication

  Przedstawiono uwarunkowania, które doprowadziły do produkcji przez koncern Scania autobusów miejskich z silnikami o zapłonie samoczynnym zasilanymi pali-wem etanolowym E95. Podano zmiany konstrukcyjne silników oraz zalety i wady etanolu jako paliwa. Przedstawiono problemy związane z eksploatacją w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Słupsku autobusów Scania OmniLink z takimi silnikami. Opisano warunki pracy autobusów w ramach wykonywanych...