Search results for: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Search results for: ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Zarządzanie projektem innowacyjnym

  Publication

  - Year 2012

  W poniższym rozdziale autorka prezentuje cykl życia projektu innowacyjnego, dzieląc go na cztery główne fazy: rozpoczęcia, planowania i organizowania, wykonawstwa i zakończenia, a następnie na mniejsze działania zawarte w każdej z tych faz. Dodatkowo autorka przedstawia zbiór wykorzystywanych metod i narzędzi oraz rezultaty podejmowanych prac w każdym z opisanych etapów realizacji projektu.

 • MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

  Publication

  - Year 2014

  MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów to książka, która kompleksowo opisuje możliwości programu oraz oferowane przez niego narzędzia, uzupełniając wiedzę czytelnika o informacje związane z metodyką prowadzenia przedsięwzięć. Układ podręcznika odzwierciedla specyfikę pracy kierowników projektów, krok po kroku przedstawiając zadania, które mają oni do wykonania, a także najbardziej...

 • Zarządzanie logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej

  Celem artykułu jest przedstawienie tematyki zarządzania logistyczne projektem budowy instalacji elektrycznej w hali widowiskowo sportowej. W artykule zostanie zawarta krótka analiza literatury dotyczącej zarządzania projektami, opis i analiza najistotniejszych zagadnień projektu wraz z jego harmonogramem, analizą ścieżki krytycznej oraz wnioski i zalecenia projektowe. W szczególności zostaną przedstawione następujące zagadnienia:...

  Full text to download in external service

 • Zarządzanie projektem informatycznym

  e-Learning Courses
  • M. Łabuda

  Wykład obieralny dla VII sem, IS

 • Zarządzanie projektem informatycznym 2021/2022

  e-Learning Courses
  • J. Miler

  Informatyka, II stopień

 • Zarządzanie projektem (IBM) 2021/22

  e-Learning Courses
  • J. Kuchta

 • Zarządzanie projektem informatycznym 2022/2023

  e-Learning Courses
  • J. Miler

  Informatyka, II stopień

 • Zarządzanie projektem (IBM) 2022/23

  e-Learning Courses
  • J. Kuchta

 • Zarządzanie Projektem Informatycznym - MSU 2021/2022

  e-Learning Courses
  • J. Miler
  • M. Pykała
  • M. Wróbel
  • J. Rumiński

 • Zarządzanie Projektem Informatycznym - MSU 2022/2023

  e-Learning Courses
  • J. Miler
  • M. Pykała
  • M. Wróbel
  • J. Rumiński

 • Informatyczne zarządzanie projektem transportowym W_L_P (PG_00057116)

  e-Learning Courses
  • P. Strąkowska

  Celem Kursu jest udostępnienie studentom materiałów do zajęć i nauki. Istotne aspekty realizowanego przedmiotu to zapoznanie oraz pogłębienie wiedzy studentów z możliwościami wykorzystania programów i dostępnych w nich procedur na zajęciach które umożliwiają:  projektowanie systemów wiedzy,  tworzenie relacyjnych baz danych,  tworzenie kartotekowych baz danych,  tworzenie prostych zapytań SQL za pomocą kwerend, tworzenie...

 • Zarządzanie projektem, P, TiL, sem.06, letni 21/22 (O:10121)

  e-Learning Courses
  • P. Szalewski

  Zarządzanie projektem, P, TiL, sem. 06, letni 21/22 (O:10121)

 • Zarządzanie projektem (O:10121), P, TiL, sem.06, letni 22/23

  e-Learning Courses
  • P. Szalewski

  Zarządzanie projektem (O:10121), P, TiL, sem.06, letni 22/23, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

 • Zarządzanie projektem, (O: 10121), W, TiL, sem. 06, letni 22/23

  e-Learning Courses
  • A. Dembicka

  Poznanie i zrozumienie zasad zarządzania projektem

 • Informatyczne zarządzanie projektem transportowym / TiL / WIMiO / II stopnia, stacjonarne 22/23(PG_00057116)

  e-Learning Courses
  • T. Niksa-Rynkiewicz

  Materiały wspierające przedmiot  "Informatyczne Zarządzanie Projektem Transportowym" Transport i Logistyka,  II stopnia (stacjonarne) semestr zimowy 21/22 Podstawowa lista lektur: Trocki M.: Zarządzanie projektami. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 2009. Pawlak M.: Zarządzanie projektami. Warszawa. Wydawnictwo naukowe PWN. 2006. Dudka A.,  Systemy informatyczne zarządzania Microsoft Business Solu tions Navision,...

 • Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań. Studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki

  Projects

  Project manager: dr hab. Julita Wasilczuk   Financial Program Name: Kapitał Ludzki

  Project realized in Faculty of Management and Economics according to UDA-POKL04.02.00-00-099/09-00 agreement from 2010-06-30

 • Magdalena Apollo dr inż.

  2017 - PhD in Civil Engineering, thesis: Risk management in construction investments related to urban regeneration projects, Gdansk University of Technology IX 2012–VI 2013 - Postgraduate Studies at Gdynia Maritime University: Research Project Management (IPMA D Certificate) 2010 – MSc in Management and Marketing, Gdansk University of Technology 2007 – MSc in Civil Engineering, Gdansk University of Technology 2007-2010 - structural...

 • Środowisko zarządzania projektem

  Publication

  - Year 2006

  W niniejszym rozdziale zawart jest przegląd wybranych elementów składowych oraz zasad funkcjonowania środowiska projektu. Środowisko to rózni się od środowiska, wktórym realizowane są procesy i działania powtarzalne. Należy zwrócić uwagę, że nie oznacza to, iż proces zarządzania projektem jest trudniejszy od zarządzania operacjami trwającymi - tyle tylko, że zarządzanie projektami stwarza odmienny, niepowtarzalny zestaw problemów.

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publication

  - Year 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Zarządzanie programami badawczymi z uwzględnieniem filozofii nauki

  Publication

  - Year 2013

  Zarządzanie projektami i programami badawczymi powinno być realizowane z zastosowaniem specyficznych metod zarządzania ze względu na specyfikę badań naukowych. W tym rozdziale zaprezentowano wyniki analiz mających na celu lepsze zrozumienie roli zarządzania programem badawczym z następujących perspektyw: analizy rzeczywistości projektów badawczych, zarządzania projektem i programem oraz filozofii nauki. Praktycznym zastosowaniem...

 • UCZENIE SIĘ PRZEZ DOŚWIADCZENIE JAKO ELEMENT NOWEJ GOSPODARKI I WARUNEK ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA : STUDIUM PRZYPADKU PROJEKTU EXPERIENTIA

  Publication

  - Year 2016

  W OPRACOWANIU PRZEDSTAWIONO UWARUNKOWANIA ORAZ REZULTATY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM EXPERIENTIA PROMUJĄCYM WSPÓŁPRACĘ POMIĘDZY PRACODAWCAMI A STUDENTAMI OSTATNIEGO ROCZNIKA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

  Publication

  - Year 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...

 • Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie

  Publication

  Zarządzanie danymi badawczymi (Research Data Management) to temat, który jest dyskutowany i przybiera na znaczeniu od wielu lat. Podstawową przesłanką do odpowiedniego zarządzania danymi jest właściwe i efektywne wykorzystywanie publicznych funduszy. Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe podkreślają, że fundusze przeznaczane na granty badawcze w dużej mierze się marnują. Dane, będące wynikami prac badawczych, nie...

  Full text available to download

 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi w środowisku wieloprojektowym - kluczowe zagadnienia.

  Publication

  - Year 2004

  W ninejszym rozdziale poruszono kluczowe zagadnienia charakteryzujące procesy zarządzania, któe występują w zarządzeniu projektami w środowisku wieloprojektowym. Środowisko takie tworzy się w organizacjach produkcyjnych lub usługowych, w których realizowanych jest jednocześnie kilkanaście lub kilkadziesiąt przedsiewzięć rozwojwych. W przeprowadzonych analizach literaturowych oraz badaniach praktycznych nad tym zagadnieniem ograniczono...

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  People

  M. Sc. (1977 in the field of mechanical engineering technology and production management); Ph.D. degree in the field of Economic Sciences (1990; production management using IT techniques), habilitated doctor in the field of Economic Sciences, in the discipline of Management Sciences (2007 in the area of managing the portfolio of innovative projects); Co-creator of the Faculty of Management and Economics (1993); Vice Dean for Continuing...

 • Ocena efektów projektu wspierającego przedsiębiorczość grupy 50+: Pomorska Fabryka Design

  Publication

  - Year 2014

  Tekst prezentuje zakres projektu Pomorska Fabryka Designu realizowanego przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości i Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, którego głównym celem było opracowanie modelu aktywizacji zawodowej osób 50+ poprzez założenie przez nich własnej działalności gospodarczej, wykorzystującej ich twórcze zdolności. Projekt jest ciekawym przedsięwzięciem, gdyż w procesie wspierania dojrzałych przedsiębiorców zakłada...

 • Realizacja programów - kluczowe czynniki sukcesu

  Publication

  - Year 2009

  W rzeczywistości gospodarczej każdego kraju programy są czymś po-wszechnym i służą osiąganiu wielkich oraz złożonych celów. Głównie podejmowane są przez instytucje publiczne i badawczo - naukowe, ale również duże podmioty pry-watne coraz częściej inicjują programy. W ostatnich latach pod względem metodycz-nym obszar wiedzy dotyczący zasad realizacji programów zaczął być wyodrębniany, jako coś, co posiada pewną specyfikę, odrębną...

 • Logistyka robót budowlanych. Projektowanie i realizacja zgodne z systemem zarządzania jakością ISO 9000

  Projektowanie i zarządzanie w budownictwie dotyczy nie tylko samej realizacji określonego obiektu inżynierskiego, ale jest też ściśle związane z planowaniem logistycznym. Logistyka przedsięwzięcia budowlanego polega na zaprojektowaniu m.in. placu budowy, planu transportu zamówień oraz sposobu przemieszczania na terenie budowy zarówno pojazdów, materiałów, jak i pracowników. W artykule przedstawiono ideę systemu zarządzania jakością...

 • Kamila Klimaszewska dr inż.

  Born 1979, Warsaw, Poland.Studies in chemistry at Faculty of Chemistry of the Gdańsk University of Technology (1998-2003), PhD in 2008. From 2008 she is employed in Department of Analytical Chemistry. 

 • Jakub Miler dr inż.

  Academic career: 2000: Master of Science - Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, thesis "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", supervisor prof. Janusz Górski 2005: PhD - Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, thesis "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis",...

 • Dylematy zarządzania adaptacyjnego projektem w przedsiębiorstwie mediowym

  Publication

  - Year 2022

  Artykuł dotyczy zarządzania mediami, dlatego odpowiednio zaprezentowano próbę możliwego podejścia opartego na zwinnych metodologiach zarządzania projektami. Artykuł przedstawia kolejno media i zarządzanie nimi (przegląd literatury), charakterystykę projektów mediowych, zwinne zarządzanie projektami, analizę zwinnego podejścia i zarządzania mediami wraz z propozycją nowego pomysłu,...

  Full text available to download

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  PhD. Sebastian Wilczewski is employed as an Assistant Professor in the Department of Applied Informatics in Management, Faculty of Management and Economics. Additionally, he has been working in IT companies for over 20 years, where he held positions from an system engineer and consultant, through the position of Project Manager, Portfolio Manager and Process Owner to the position of Team Leader for a team of about 30 IT analysts. Areas...

 • Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi wspomagane systemem agentowym

  Publication

  Artykuł podejmuje próbę wyodrębnienia kluczowych parametrów wpływających na dobór metody zarządzania projektem, tak aby parametry te mogły być przetwarzane przez agentów systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. W pierwszej części zaprezentowano rozwój i dojrzewanie samej koncepcji systemu oraz omówiono kluczowe czynniki wpływające na decyzje zarządcze po to, aby w dalszej części pokazać możliwość działania systemu...

  Full text to download in external service

 • Zarządzanie inżynierskimi projektami badawczymi z uwzględnieniem filozofii badań w inżynierii i technologii

  Publication

  - Year 2015

  Celem prac opisanych w rozdziale jest analiza możliwości zastosowania filozofii badań w inżynierii i technologii w zarządzaniu inżynierskim projektem badawczym. Analiza obejmuje wybór praktycznych zagadnień z obszaru filozofii badań w inżynierii i technologii oraz próbę integracji wiedzy z powiązanych obszarów w celu efektywnego zarządzania inżynierskim projektem badawczym. W filozofii badań w inżynierii i technologii...

 • Podstawy zarządzania projektem PWP

  e-Learning Courses
  • A. M. Trzaskowska

 • Kanalizacje (z projektem komputerowym) - niestacjonar_2023/2024

  e-Learning Courses
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski
  • M. Orłowska-Szostak

  W ramach przedmiotu "Kanalizacja (z projektem komputerowym)" prowadzone są wykłady, ćwiczenia i laboratorium. Wykłady obejmują tematycznie w pierwszej kolejności:  uporządkowanie podstawowych wiadomości i pojęć odnośnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i in., a także kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, wszystko w zakresie niezbędnym do omawianych na tych wykładach w drugiej kolejności: zaawansowanych...

 • Kanalizacja (z projektem komputerowym) - niestacjonar_2022/2023 - Nowy

  e-Learning Courses
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski
  • M. Orłowska-Szostak

  W ramach przedmiotu "Kanalizacja (z projektem komputerowym)" prowadzone są wykłady, ćwiczenia i laboratorium. Wykłady obejmują tematycznie w pierwszej kolejności:  uporządkowanie podstawowych wiadomości i pojęć odnośnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i in., a także kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, wszystko w zakresie niezbędnym do omawianych na tych wykładach w drugiej kolejności: zaawansowanych...

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska has been employed as an Assistant Professor at the Faculty of Management and Economics at the Department of Informatics in Management since 2017. For over 2 years she was the Deputy Head of the Department. A member of the Board of the Pomeranian Branch of the Polish Information Processing Society. Current scientific interests fall within the areas of agile methods, lean management in higher education, digitization...

 • Dobre praktyki w procesie komercjalizacji

  Events

  03-11-2022 11:00 - 03-11-2022 12:00

  Centra Transferu Technologii UG, PG oraz GUMed zapraszają na webinarium, podczas którego Eksperci przedstawią podstawowe zasady zarządzania projektem technologicznym z punktu widzenia biznesowego. Obowiązuje rejestracja.

 • Konferencja PACTT i PSC w Gdańsku

  Events

  01-04-2019 00:00 - 03-04-2019 23:59

  Trzydniowy cykl konferencji poświęconych zagadnieniom transferu technologii w Polsce, zorganizowany przez CTWiT PG wraz z MNiSW oraz z projektem Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy - MOST Wiedzy.

 • Spotkanie informacyjne ws. naboru do programu Szkoły Startup

  Events

  08-03-2023 16:00 - 08-03-2023 17:00

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne w związku z naborem do Szkoły Startup, które są dobrą okazją, aby dowiedzieć się więcej na temat programu oraz skonsultować się z kierownikiem projektu.

 • Spotkanie informacyjne ws. naboru do programu Szkoły Startup

  Events

  02-03-2023 16:00 - 02-03-2023 17:00

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne w związku z naborem do Szkoły Startup, które są dobrą okazją, aby dowiedzieć się więcej na temat programu oraz skonsultować się z kierownikiem projektu.

 • Teatr Improwizacji

  Events

  14-04-2018 18:00 - 14-04-2018 22:00

  W Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa” wystąpi grupa „No i Fajnie” w ramach Teatru Improwizacji.

 • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży wodno - ściekowej

  Publication

  - Instal - Year 2012

  Problemy związane z zarządzaniem projektami współfinansowanymi. Dokumentacja, braki, zagrożenia. Przedstawione efekty wymiany doświadczeń beneficjentów.

 • Determinanty społecznej odpowiedzialności w realizacji projektów budowlanych

  Publication

  - Year 2015

  Społeczna odpowiedzialność w realizacji projektów budowlanych jest w początkowej fazie rozwoju. Specyfika branży budowlanej, złożoność realizowanych projektów a etyka są wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw budowlanych. Kształtowanie świadomości i społecznej odpowiedzialności w zespole realizującym projekt należy uświadamiać już od momentu przystąpienia do planowania uczestnictwa w przedsięwzięciu. Kluczowa jest komunikacja...

 • Nanotechnologia w architekturze – korzyści i problemy wynikające z zastosowania nanotechnologii w aspekcie cyklu życia budynku

  Publication

  - Year 2014

  Dynamiczny rozwój technologii zawsze odgrywał ważną rolę w procesie kształtowania architektury. Postęp w dziedzinie inżynierii materiałowej już od Rewolucji Przemysłowej pozwalał na osiąganie co raz bardziej skomplikowanych i jednocześnie wytrzymałych konstrukcji budynków. Obecnie, w dziedzinie architektury, zaczyna pojawiać się pojęcie nanotechnologii, która pozwala zmieniać stosowane materiały w bardziej wydajne i odporne....

  Full text to download in external service

 • Model zarządzania projektami informatycznymi w jednostkach sądownictwa powszechnego w Polsce

  Publication

  - Year 2023

  Projekty mają istotny wpływ na funkcjonowanie sądów powszechnych. Przyjrzenie się projektom informatycznym realizowanym w sądach wraz z raportem Najwyższej Izby Kontroli dot. sprawności realizowanych projektów informatycznych wymiaru sprawiedliwości doprowadziło do zidentyfikowania głównych problemów podczas realizacji inicjatyw informatycznych. Ponadto przegląd literatury dotyczący zarządzania projektami dla wymiaru sprawiedliwości...

 • KONSULTACJE SPOŁECZNEJAKO ELEMENT REALIZACJI DUŻYCH PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH – STUDIA PRZYPADKÓW

  Publication

  - Year 2013

  W opracowaniu przedstawiono aspekt przeprowadzania konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych. Podjęto próbę odpowiedzi na pytania: czy faktycznie istnieje potrzeba, czy też konieczność prowadzenia konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych, jak szeroko prowadzić konsultacje, czy jest wskazane i efektywne ponoszenie nakładów finansowych na konsultacje w szerokim gronie interesariuszy...

  Full text to download in external service

 • Tradycyjne cykle życia oprogramowania

  Publication

  - Year 2002

  Praca prezentuje uznane i powszechnie stosowane cykle wytwarzania i ewolucjioprogramowania systemów informatycznych, takie jak cykl klasyczny (kaskado-wy), model V wytwarzania z zapewnianiem jakości, prototypowanie wymagań, mo-del spiralny i przyrostowy. Nieduży przykład ilustruje sposób doboru strate-gii wytwarzania.

 • Proces wytwarzania oprogramowania

  Publication

  - Year 2002

  Praca wprowadza w zagadnienia organizacji procesu wytwórczego, omawia uznanestandardy procesu i ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie. Omówienie podsta-wowych problemów prowadzenia projektu informatycznego poszerzono o krótkąprezentację dwu istotnych, choć rzadziej prezentowanych, zagadnien: politykiprowadzenia projektu oraz etyki w realizacji projektu informatycznego.