Search results for: ZRÓŻNICOWANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: ZRÓŻNICOWANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Search results for: ZRÓŻNICOWANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

 • Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przed-siębiorstw

  Publication

  Płynność finansowa warunkuje prawidłowość funkcjonowania całej firmy. Uzależniona jest od niej możliwość przetrwania przedsiębiorstwa na rynku oraz perspektywa jego rozwoju. Artykuł podejmuje tematykę zróżnicowania płynności finansowej przedsiębiorstw w zależności od ich przynależności sek-torowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że wartość wskaźników z obsza-ru płynności finansowej jest silnie zróżnicowana w przekroju sektorowym....

 • ZRÓŻNICOWANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania płynności finansowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa...

  Full text available to download

 • Ryzyko płynności a poziom płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce

  W artykule przedstawiono problem płynności w przedsiębiorstwach w Polsce. Wskazano, że postępujące ryzyko płynności, wyrażające się m.in. zatorami płatniczymi, wymaga jego ograniczania. Literatura przedmiotu wyraźnie wskazuje na kształt procesu zarządzania tym ryzykiem, lecz firmy nie przywiązują dostatecznej wagi do działań kształtujących płynność wewnątrz przedsiębiorstwa. Proces zarządzania ryzykiem płynności ma często charakter...

  Full text available to download

 • Wpływ otoczenia przedsiębiorstwa na wartość płynności finansowej

  Publication

  ...

  Full text to download in external service

 • Wartości wskaźników płynności finansowej ponadprzeciętnie rentownych przedsiębiorstw sektora MSP

  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu płynności finansowej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zawarte w nim wyniki badań dowodzą, że MSP należące do różnych działów gospodarki w odmienny sposób kształtują wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej. Artykuł zawiera ponadto propozycje przedziałów wartości rekomendowanych dla MSP, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej....

  Full text available to download

 • Znaczenie i wartość płynności finansowej dla przedsiębiorstw w Polsce - wyniki przeprowadzonych badań

  Publication

  Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących znaczenia i wartości płynności finansowej dla przedsiębiorstw działających w Polsce. Badania wykazały wzrastającą świadomość znaczenia płynności jako czynnika zwiększającego bezpieczeństwo finansowe i pośrednio wartość przedsiębiorstwa. Potwierdzono zależność między czynnikami egzogenicznymi a wartością płynności i ryzykiem jej utraty. W okresie dekoniunktury przedsiębiorstwa...

 • Stymulowanie popytu w firmach developerskich jako obrona przed utratą ich płynności finansowej

  Nieumiejętność oceny ryzyka prowadzenia działalności developerskiej oraz zbytni optymizm developerów, co do chłonności tego rynku, doprowadziły do wytworzenia nadmiernej ilości nieruchomości i pojawienia się trudności w ich sprzedaży. W przedsiębiorstwach developerskich powstały problemy z utrzymaniem płynności finansowej, doprowadzające niektóre z nich do bankructwa. Artykuł prezentuje metody stymulowania popyty, jakie są stosowane...

 • Kształtowanie wartości wskaźników płynności finansowej przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w zależności od osiąganej rentowności aktywów

  Publication

  - Year 2015

  W artykule przedstawiono różnice w sposobie kształtowania wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MSP w zależności od osiąganego przez nie poziomu rentowności aktywów. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 109 174 sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 27 różnych działach gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania płynności...

  Full text to download in external service

 • Kształtowanie wartości wskaźników płynności finansowej przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej

  Publication

  : W artykule porównano kształtowanie wartości wskaźników z obszaru płynności finansowej przez ponadprzeciętnie rentowne MSP w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej. Celem przeprowadzonych badań było ponadto zaproponowanie przedziałów wartości rekomendowanych dla wskaźników z obszaru płynności finansowej z osobna dla okresu dobrej, jak i złej koniunktury gospodarczej. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 67 317...

  Full text available to download

 • Anna Rzeczycka dr hab.

  People

  Anna Rzeczycka is the deputy head of the Department of Finance at the Faculty of Economics and Management of the Gdańsk University of Technology. Publications are situated in the field of social sciences in the discipline of economics and finance. They include books, monographs, articles, publications and scientific editions of monographs and scientific journals. In terms of numbers, it includes the following items: 12 monographs...

 • Piotr Figura dr inż.

  Piotr Figura is employed as an assistant professor at the Department of Finance at the Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology. He is a member of Commission for the Verification of Learning Outcomes, as well as an academic reviewer of the Central Exemination Booard. He is the author or co-author of several scientific monographs including: Standard financial indicators for stock enterprises; Classical...

 • Płynność w działalności przedsiębiorstw - zarządzanie i ryzyko

  Publication

  - Year 2016

  Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce kształtowania płynności finansowej. Głównym celem jest wskazanie i ocena działań przedsiębiorstw w zakresie generowania tzw. optimum płynności, rozumianego jako zachowanie równowagi między wartością rynkową i wewnętrzną wartością płynności przedsiębiorstwa. W opinii Autorki stosowane przez przedsiębiorstwa działania nie wyczerpują wszystkich metod, pozwalających na zapewnienie...

 • Polityka finansowa przedsiębiorstw i jej wpływ na wynik finansowy

  Publication

  - Year 2007

  Dla efektywnej działalności każdego przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma posiadanie wystarczających funduszy przeznaczonych na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Ich niedostatek powoduje bowiem zagrożenie dla wywiązywania się z zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Występowanie takiego zjawiska oznacza brak płynności finansowej i może w konsekwencji doprowadzić do upadłości. Jak dowiedziono to w treści...

 • Porównawcza analiza kondycji finansowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych

  Publication

  Celem artykułu jest dokonanie oceny oraz porównanie kondycji finansowej krajowych uczelni publicznych i niepublicznych. Wywód składa się z analizy literatury przedmiotu, dotyczącej warunków i sposobu funkcjonowania polskich uczelni publicznych i prywatnych. W części empirycznej artykułu użyta została analiza wskaźnikowa, stanowiąca jedną z najpopularniejszych metod analizy finansowej. Badaniu zostały poddane łącznie 23 wskaźniki...

  Full text available to download

 • Zarządzanie finansami (Matematyka sem. IV)

  e-Learning Courses
  • D. Mikołajczak

  Rachunek indeksowy. Wartość nominalna i realna pieniądza. Elementy matematyki finansowej. Bilans. Dźwignia finansowa. Rachunku zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Ocena rentowności przedsiębiorstwa. Ocena wskaźnikowa płynności przedsiębiorstwa. Wskaźniki obrotowości. Wskażniki wspomagania finansowego. Wskaźniki rynku kapitałowego. Analiza kosztów w przedsiębiorstwie. Przyczynowo-skutkowa analiza rentowności. Przyczynowa...

 • Zarządzanie finansami przesiebiorstwa

  W pracy zawarto zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w krótkim i długim okresie. Omówiono problemy dotyczące zarządzania kapitałem obrotowym netto wraz z analizą poszczególnych jego elementów. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące majątku przedsiębiorstwa oraz dokonano przeglądu źródeł finansowania w kontekście osiągania dodatniego efektu dźwigni finansowej i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Zagadnienia...

 • Nauczanie na odległość w sektorze MSP na przykładzie projektu MESIMA

  Publication

  - Year 2005

  W ostatnich latach warunki, w jakich zmuszone są działać małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stały się bardzo trudne. W obliczu konkurencji, rosnącej zarówno na globalnych, jak i lokalnych rynkach, przedsiębiorcy zostali zmuszeni do poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej. Jednym z takich źródeł może być utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, jako że jedną z największych przeszkód w funkcjonowaniu MSP jest właśnie...

 • Systemy Wspomagania Zarządzania Należnościami (DRMS) jako nowa klasa systemów informatycznych

  Publication

  - Year 2008

  W polskim obrocie gospodarczym powszechnym zjawiskiem stało się niepłacenie przez dłużników swoich zobowiązań. Dla wierzyciela kluczowym procesem biznesowym staje się zarządzanie swoimi należnościami, od skuteczności którego zależy niejednokrotnie utrzymanie przezeń płynności finansowej. By zarządzanie owo było efektywne, niezbędny jest stały monitoring wielu informacji w firmie - począwszy od analizy kwot i dat wymagalności faktur,...

 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia

  Publication

  - Year 2007

  Organy samorządu, korzystając z przyznanych uprawnień, zmuszone są do poszukiwania nowych różnorodnych rozwiązań zmierzających do poprawy płynności finansowej podległych im jednostek oraz zmiany systemu finansowania lokalnego i regionalnego rozwoju. W tym celu powinny one ze zwiększoną efektywnością stosować odpowiednio dobrane, znane nauce, metody finansowania i wdrażać w życie szeroko pojęte zasady gospodarności szczegółowo omówione...

 • Rynki akcji w krajach BRIC: podobieństwa i różnice

  Publication

  - Year 2014

  Kraje BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) stały się w ostatnich latach ważną częścią globalnego systemu gospodarczego i finansowego. Kraje te różnią się jednak istotnie pod względem osiągniętych poziomów rozwoju gospodarczego, w tym w sferze finansowej. Celem tekstu jest omówienie i porównanie zmian w krajach BRIC w pierwszych kilkunastu latach XXI w., które miały miejsce na jednej z najważniejszych części systemu finansowego,...

  Full text to download in external service

 • Kredyt kupiecki a zatory płatnicze

  Udzielanie kredytu kupieckiego jest wpisane w działalność każdego przedsiębiorstwa. Odroczone płatności sprzyjają wzrostowi sprzedaży, ale również mogą powodować perturbacje w ich funkcjonowaniu. Sprzyjają one funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka kredytowego, które przekształca się często w ryzyko płynności. W efekcie tworzą się zatorów płatnicze. Celem artykułu jest przedstawienie zatorów płatniczych jako skutków...

  Full text to download in external service

 • Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie

  Publication

  - Year 2013

  Autor książki przybliża problematykę efektywności metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstw w zakresie oceny ich kondycji finansowej w erze globalizacji, powszechnej niepewności i ryzyka oraz szybko zachodzących zmian w otoczeniu firm. Dokonuje oceny powiązań systemowych wskaźników finansowych, a następnie próby implementacji logiki rozmytej w wykorzystywanej w przedsiębiorstwach analizie wskaźnikowej. W opracowaniu szczegółowo...

 • Faktoring jako źródło finansowania należności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu

  Współcześnie głównym problemem większości przedsiębiorstw jest utrzymanie płynności finansowej. Proces sprzedaży wyrobów, towarów i usług realizowany jest najczęściej w formie bezgotówkowej. Oznacza to, że firmy udzielając klientom kredytu kupieckiego, zamrażają środki w odroczonych płatnościach, czyli należnościach firmy. Brak wpływów ze sprzedaży może doprowadzić do poważnych konsekwencji w funkcjonowaniu firmy, a nawet do jej...

  Full text to download in external service

 • Zatory płatnicze a odroczone płatności

  Udzielanie kredytu kupieckiego jest wpisane w działalność każdego przedsiębiorstwa. Odroczone płatności sprzyjają wzrostowi sprzedaży, ale również mogą powodować perturbacje w ich funkcjonowaniu. Wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka kredytowego, które przekształca się często w ryzyko płynności. W efekcie tworzą się zatory płatnicze. Celem artykułu jest przedstawienie zatorów płatniczych jako skutków odroczonych...

  Full text to download in external service

 • Analiza czynników wpływających na rozwój rynku odwróconego kredytu hipotecznego

  W Polsce trwa dyskusja dotycząca nowego produktu na rynku finansowym, jakim jest odwrócony kredyt hipoteczny . Mimo braku rozwiązań prawnych, istnieją instytucje oferujące tego typu produkt, jednak ze stosunkowo niewielkim sukcesem. W artykule podjęto tematykę dotyczącą głównie czynników wpływających na popyt na ten produkt. Celem artykułu jest analiza czynników, które mają istotne znaczenie dla rozwoju rynku produktu, jakim jest...

  Full text available to download

 • Rola polityki edukacyjnej uczelni w gospodarczym i kulturowym rozwoju społeczeństwa

  Publication

  Polskie szkolnictwo wyższe przechodzi okres zasadniczych zmian organizacyjnych i programowych. Zmiany te podyktowane są nie tylko udziałem Polski w procesie bolońskim, ale i przemianami zachodzącymi w naszym społeczeństwie. Przyczynia się do tego obecny kryzys, pokazujący, jak bardzo nieefektywne były funkcjonujące instytucje finansowe i kreowana przez nie aktywność gospodarcza. Ekonomia i zachowanie – nazwijmy to „płynności finansowej”...

  Full text to download in external service

 • Factors affecting the conclusion of an arrangement in restructuring proceedings: evidence from Poland

  Publication

  - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny - Year 2023

  The EU Restructuring Directive (2019/1023) requires Member States to provide a preventive restructuring framework for financially distressed entities that remain viable or are likely to readily restore economic viability. The first step to a successful restructuring is the approval of an arrangement between the debtor and creditors. The main research objective of the article is to identify factors affecting the conclusion of an...

  Full text available to download

 • Doskonalenie strumienia wartości

  Publication

  - Year 2014

  Książka ta ma na celu praktyczne ujęcie problemu optymalizacji przedsiębiorstwa opartej na koncepcji Lean (z ang. Lean – szczupły) i jej narzędziu Mapowania Strumienia Wartości. Prezentowane podejście do Mapowania Strumienia Wartości jest spójne z innymi pozycjami literaturowymi w tym zakresie. Jednak moje dziesięcioletnie doświadczenie zdobywane w toku kilkudziesięciu projektów wskazało mi dodatkowe kierunki analiz, które warto...

  Full text to download in external service

 • Optimum płynności przedsiębiorstw w Polsce a zatory płatnicze

  Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga utrzymania równowagi fi-nansowej. Jej brak powoduje, że przedsiębiorstwo nie posiada wystarczających zasobów pieniężnych, aby na bezpiecznym poziomie realizować motyw transakcyjny, przezorno-ściowy oraz spekulacyjny. Jednym z objawów takiej sytuacji są zatory płatnicze, w których wzrastający udział wykazują płatności przekraczające 60 dni. W artykule, odnosząc się do teorii użyteczności,...

  Full text available to download

 • Kształtowanie płynności jako element zarządzania przedsiębiorstwem

  Kształtowanie płynności w przedsiębiorstwie wymaga zarządzania kapitałem obrotowym, zgodnie z przyjętą strategią: agresywną, umiarkowaną lun konserwatywną. Zarządzając kapitałem obrotowym należy zarządzać środkami pieniężnymi, należnościami i zobowiązaniami oraz zapasami.

  Full text available to download

 • Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego istota i ograniczanie

  W opracowaniu wskazano na rolę płynności w funkcjonowaniu banku. Określono sposoby identyfikowania poziomu płynności oraz przedstawiono metody ograniczające ryzyko płynności.

 • Wewnętrzna i rynkowa wartość płynności przedsiębiorstw w Polsce

  W artykule podjęto się analizy problemów płynnościowych przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich wewnętrznej i rynkowej wartości płynności. Odniesiono się również do opinii przedsiębiorstw o ich sytuacji płynnościowej. Stwierdzono, że działalności gospodarczej towarzyszy niepewność co do warunków prowadzenia działalności gospodarczej w przyszłości, dopływu środków pieniężnych oraz kosztu pozyskania źródeł finansowania. Niepewność jest...

  Full text available to download

 • Prawne regulacje w kształtowaniu płynności sektora bankowego w Polsce

  W artykule przeprowadzono analizę regulacji prawnych w zakresie płynności oraz podjęto się określenia ich wpływu na sytuację płynnościową banków komercyjnych i spółdzielczych. Zidentyfikowano również, wykorzystując miary płynności krótko i długookresowej, sytuację płynnościową banków.

 • Koszt pozyskania kapitału a efekt dźwigni finansowej

  Publication

  - Year 2006

  W pracy zdefiniowano koszt kapitału i określono jego kategorie. Zdefiniowano więc zarówno średni, jak i krańcowy koszt kapitału. Wykazano znaczenie kosztu kapitału w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Przedstawiono metody szacowania kosztu kapitalu. Przybliżono problematykę dźwigni finansowej.

 • Ocena sytuacji finansowej gospodarstw domowych

  Publication

  Do podstawowych czynników determinujących obecność i aktywność gospodarstw domowych na rynku finansowym należy zgromadzony przez nie majątek. W opracowaniu analizie poddano wielkość i strukturę majątku finansowego gospodarstw domowych w wybranych krajach UE w latach 1995-2006. Następnie przedstawiono źródła finansowania tego majątku, do których zaliczono dochody gospodarstw domowych, zgromadzone przez nie oszczędności oraz środki...

 • Uwarunkowania funkcjonowania systemu kontroli finansowej w przedsiębiorstwie.

  Publication

  - Year 2004

  Cybernetyka jako nauka o przekazywaniu i przekształcaniu informacji w systemach sterowania może mieć szereg praktycznych zastosowań w zarządzaniu. Jednym z nich jest możliwość wykorzystania jej jako instrumentu badania rzeczywistych systemów kontroli finansowej w przedsiębiorstwie. Jednak by móc wykorzystać podejście cybernetyczne do systemów organizacji należy określić granice funkcjonowania systemu. Celem niniejszego artykułu...

 • Kształtowanie poziomu płynności w bankach komercyjnych w Polsce w warunkach kryzysu

  W publikacji przeprowadzono analizę kształtowania się poziomu ryzyka płynności w bankach komercyjnych w kontekście obowiązujących regulacji prawnych.Określono miejsce płynności w celach działalności banków. Dokonano przeglądu regulacji ostroźnościowych, dotyczących płynności oraz określono sytuację płynnościową banków w Polsce.

 • Wykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej w rozwoju gospodarczym Polski

  Publication

  W artykule dokonano podsumowania polskich doświadczeń w zakresie korzystania z różnych form pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Polski. Wskazano na przyczyny niewykorzystania udostępnionych funduszy i kierunki usprawnienia korzystania z pomocy finansowej.

 • Aplikacje informacyjne w kontroli finansowej w przedsiębiorstwie.

  Publication

  - Year 2004

  Celem rozprawy jest prezentacja możliwości komputerowego wspomagania kontroli finansowej w przedsiębiorstwie. Temu celowi podporządkowano jej zakres, w ramach którego dokonano: prezentacji historii i definicji pojęć związanych z kontrolą i systemem, omówiono rolę aplikacji informacyjnych w kontroli finansowej, podsumowano stan wiedzy odnośnie przedmiotu badania. Wykonano analizę metodologiczną modelowania opisowego i sformułowano...

 • Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego identyfikacja i minimalizowanie

  W pracy przedstawiono działania podejmowane przez banki w procesie ograniczania ryzyka płynności. Opisano zarówno działania wewnątrz bankowe, jak i o charakterze ostrożnościowym, stwierdzając, że nie odbiegają one od tych podejmowanych na światowych rynkach finansowych.

  Full text available to download

 • Doskonalenie strumienia wartości

  Publication

  - Year 2009

  Prezentowane podejście do Mapowania Strumienia Wartości jest spójne z innymi pozycjami literaturowymi w tym zakresie. Jednak moje dziesięcioletnie doświadczenie zdobywane w toku kilkudziesięciu projektów wskazało mi dodatkowe kierunki analiz, które warto przeprowadzić już na etapie diagnozowania stanu istniejącego przedsiębiorstwa. To co prezentuję w niniejszej książce, to coś co nazywam „rozszerzonym mapowaniem”. Uważam bowiem,...

  Full text to download in external service

 • Wycena przedsiębiorstw będących w trudnej sytuacji finansowej.

  W literaturze przedmiotu poświęcono dotychczas wiele miejsca metodom wyceny przedsiębiorstw. Dotychczas w sposób pobieżny zwracano uwagę na wykorzystanie tych metod do wyceny specyficznych grup przedsiębiorstw. Jedną z takich grup stanowią przedsiębiorstwa, w stosunku do których ogłoszono upadłość, będące w procesie restrukturyzacji bądź zagrożone upadłością. Charakteryzują się one zwiększonym ryzykiem prowadzonej działalności...

  Full text available to download

 • Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym – determinanty i trendy

  Publication

  - Year 2014

  Celem rozprawy jest określenie metod pomiaru systemowego ryzyka płynności oraz pomiar tego ryzyka dla polskiego systemu bankowego za pomocą zaproponowanych metod, w oparciu o dostępne dane. Do celów rozprawy zaliczyć należy również przedstawienie problemu systemowego ryzyka płynności od strony jego wpływu na gospodarkę. Zgodnie z hipotezą główną, systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym w latach 1996-2012 wzrosło....

  Full text available to download

 • Model oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł jest polemiką z artykułem Sławomira Nahotko. Ma on charakter informacyjny dla osób zainteresowanych tematyką oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej polskich przedsiębiorstw.Autor przedstawił w nim swój model sztucznych sieci neuronowych prognozowania zagrożenia upadłością firm.

 • Badanie płynności operacyjnej morskich terminali kontenerowych za pomocą modeli wielorównaniowych na przykładzie DCT

  Publication

  - Year 2015

  Praca prezentuje dalszy ciąg badań autorów nad problemem płynności operacyjnej morskich terminali kontenerowych na przykładzie DTC. W opracowaniu zaproponowano metodę, wykorzystującą modele wielorównaniowe do badania płynności operacyjnej terminali w relacji transshipment oraz feeder. W rozwiązaniu problemu posłużono się programem GRETL.

 • Wybrane problemy ekonomii finansowej w Bogactwie narodów

  Publication

  - Year 2016

  W rozdziale przedstawione zostały wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii finansowej opisane przez Adama Smitha w „Bogactwie narodów” oraz dokonana została ocena ich aktualności. Przeprowadzony został przegląd literatury oraz szczegółowa analiza tekstu wybranych rozdziałów dzieła Smitha, zwłaszcza rozdziału „O pieniądzu”. Najistotniejsze zagadnienia opisane w tekście to struktura sektora bankowego, regulacje dotyczące jego funkcjonowania,...

  Full text to download in external service

 • Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty

  Systemowe ryzyko płynności w systemie bankowym to ryzyko jednoczesnego wystąpienia problemów płynnościowych w wielu bankach. Artykuł wskazuje na wybrane aspekty tego ryzyka w polskich warunkach: spadający udział aktywów płynnych w bilansach banków, istotny wzrost niedopasowania terminów aktywów i pasywów, ryzyka związane z aktywami walutowymi i finansowaniem zagranicznym. Banki w Polsce finansowały długoterminowe niepłynne aktywa...

  Full text available to download

 • Przestrzenne zróżnicowanie rynków pracy z punktu widzenia popytu na pracę

  Publication

  Rynek pracy nie jest kategorią jednrodną. Jego zróżnicowanie wynika ze specyfiki regionu, jego struktury oraz poziomu rozwoju. W celu zbadania przewag konkurencyjnych lokalnych rynków pracy, z punktu widzenia warunków związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, można dokonać charakterystyki cech determinujących potencjał pracy tkwiący w danym regione. Mnogość cech zmusza do dokonywania trudnego wyboru miar oddających...

  Full text available to download

 • Podstawy rachunkowości finansowej (zima 2023)

  e-Learning Courses
  • P. Figura

 • Podstawy rachunkowości finansowej (lato 2024)

  e-Learning Courses
  • P. Figura