Search results for: algorytmy grafowe - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: algorytmy grafowe

Search results for: algorytmy grafowe

 • Algorytmy Grafowe 2022/23

  e-Learning Courses
  • D. Dereniowski

  Kurs jest przeznaczony dla studentów drugiego semestru na kierunku Informatyka (stacjonarna).

 • Algorytmy Grafowe 2021/22

  e-Learning Courses
  • D. Dereniowski

  Kurs jest przeznaczony dla studentów drugiego semestru na kierunku Informatyka (stacjonarna).

 • Algorytmy Grafowe 2023/24

  e-Learning Courses
  • D. Dereniowski

  Kurs jest przeznaczony dla studentów drugiego semestru na kierunku Informatyka (stacjonarna).

 • Joanna Raczek dr inż.

  Employment 2003 -- 2019: Faculty of Applied Physics and Mathematics, Gdańsk University of Technology. 2019 - present: Faculty of Electronic, Informatics and Telecominications, Gdańsk University of Technology. Education May 2007: Doctor of Philosophy in Mathematics, University of Gdańsk. Doctoral dissertation: "Paired domination and doubly domination in graphs". Supervisor: dr hab. Jerzy Topp. 2000 -- 2004 Bachelor of Science...

 • Jerzy Konorski dr hab. inż.

  Jerzy Konorski received his M. Sc. degree in telecommunications from Gdansk University of Technology, Poland, and his Ph. D. degree in computer science from the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland. In 2007, he defended his D. Sc. thesis at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology. He has authored over 150 papers, led scientific projects funded by the European Union,...

 • Zespół Katedry Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki

  * modele ryzyka i ich zastosowania * probabilistyczne i grafowe metody w biologii * stochastyczne równania różniczkowe * statystyczna analiza danych * teoria grafów * teoria i zastosowania stochastycznych układów dynamicznych w biologii i medycynie

 • Piotr Borowiecki dr hab. inż.

  People

 • Kacper Wereszko mgr inż.

  People

  Kacper Wereszko received the M.Sc. in 2016 (field of study: computer science, specialization: Internet technologies and algorithms). Since 2017 he is a Ph.D. student in the field of computer science. He works as assistant in Department of Algorithms and System Modelling. His research interests focus on security properties of graphs, domination problems in graphs and their practical applications.

 • Smartphone application supporting independent movement of the blind

  Improving comfort of life of blind people is a problem of great importance. Neither a white canenor a guide dog, although both very useful, can be considered as a tool for achieving fullindependence in everyday movement around the city. On the market there are some navigation toolsinspired by car navigation systems, but they have many flaws, ranging from positioninginaccuracies to high prices. The authors present their own solution...

 • Drawing maps with advice

  Rozważamy następujący problem obliczeniowy. Agent zostaje umieszczony w wierzchołku nieznanego mu grafu. Wierzchołki grafu są nierozróżnialne, natomiast krawędzie posiadają numery portów. Zadaniem agenta jest wyznaczenie mapy, tzn. obliczenie izomorficznej kopii grafu, lub obliczenie dowolnego drzewa spinającego grafu. Bez dodatkowej informacji zadań tych nie można wykonać. W artykule wyznaczamy oszacowania na minimalną liczbę...

  Full text to download in external service

 • Routing equal-size messages on a slotted ring

  Publication

  - JOURNAL OF SCHEDULING - Year 2012

  Analizujemy problem routingu wiadomości w sieci slotted ring, biorąc pod uwagę dwa kryteria optymalizacyjne: długość uszeregowania oraz liczbę 'cykli' pracy sieci. Optymalny routing dla wiadomości o rozmiarze k jest silnie NP-trudny, natomiast dla k=q, gdzie q jest rozmiarem sieci, można obliczyć w czsie O(n^2log n) dla pierwszego kryterium. Podajemy również algorytm o czasie działania O(nlog n) oraz o stałym współczynniku dobroci....

  Full text to download in external service

 • Polynomial triset metric for unrooted phylogenetic trees

  the following paper presents a polynomial triset metric for unrooted phylogenetic trees (based on weighted bipartite graphs and the method of determining a minimum edge cover) and its basic characteristics. also a list of further directions of research and examples of the wider use of this metric is presented.

 • Labyrynths generators, their properties and practical application in computer games

  this paper presents three basic algorithms for generation of mazes, and many of their modifications and examples showing their practical application in creating random structures that resembles those from the real world. the paper highlights the difference in the labyrinths classes generated by listed algorithms and describes a specific and highly likely to occur shapes that occur in generated mazes. particular attention was paid...

 • Cost minimisation in multi-interface networks

  Publication

  - Year 2007

  Praca dotyczy problemu minimalizacji energii poprzez selektywne odłączanie urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne.

  Full text to download in external service

 • Cooperative mobile guards in grids

  Praca dotyczy problemu strzeżenia dwuwymiarowych krat ortogonalnych, przy założeniu, że obszar widoczności strażnika obejmuje jedną ulicę oraz wszystkie ulice ją przecinające. Rozważano wariant straży słabo współpracujących, w którym dodatkowo każdy strażnik musi widzieć przynajmniej jednego innego strażnika. Podano dowód NP-trudności problemu optymalizacyjnego w przypadku ogólnym, algorytm dokładny o złożoności O(n log n) dla...

  Full text to download in external service

 • On the complexity of distributed greedy coloring

  Publication

  - Year 2007

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów przy dodatkowym założeniu, że kolor żadnego wierzchołka nie może zostać zmniejszony bez zmiany kolorów przynajmniej jednego z jego sąsiadów. Przeprowadzone rozważania dotyczyły złożoności obiczeniowej problemu w modelu Liniala obliczeń rozproszonych. Podano ograniczenia dolne i górne złożoności problemu oraz zestawiono problem z innymi pokrewnymi zagadnieniami grafowymi.

  Full text to download in external service

 • Packing Three-Vertex Paths in 2-Connected Cubic Graphs

  Publication

  - ARS COMBINATORIA - Year 2008

  W pracy rozważano problem rozmieszczanie ścieżek P3 w 2-spójnych grafach 3-regularnych. Pokazano, że w 2-spójnym grafie 3-regularnym o n wierzchołkach można zawsze pokryć 9/11 n wierzchołków przez ścieżki P3; podano także odpowiednie oszacowania górne.

  Full text to download in external service

 • Tighter bounds on the size of a maximum P3-matching in a cubic graph

  Publication

  W pracy pokazano, że największe P3-skojarzenie dla dowolnego grafu o n>16 wierzchołkach składa się z przynajmniej 117n/152 wierzchołków.

  Full text to download in external service

 • Cost minimisation in unbounded multi-interface networks

  Publication

  - Year 2008

  W pracy badano problem odłączania niektórych urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne dla wariantu, w którym liczba interfejsów komunikacyjnych jest potencjalnie nieograniczona...

  Full text to download in external service

 • The complexity of the L(p,q)-labeling problem for bipartite planar graphs of small degree

  W pracy pokazano, że problem L(p,q)-kolorowania przy użyciu ''t'' kolorów jest NP-zupełny nawet w wersji ograniczonej do grafów planarnych dwudzielnych małego stopnia, nawet dla stosunkowo niewielkich wartości ''t''. Jako wniosek z uzyskanych wyników stwierdzono, że problem L(2,1)-kolorowania grafów planarnych przy użyciu 4 kolorów jest NP-zupełny, a także że problem L(p,q)-kolorowania grafów o maksymalnym stopniu 4 jest NP-zupełny...

  Full text to download in external service

 • Scheduling with precedence constraints: mixed graph coloring in series-parallel graphs.

  Publication

  - Year 2008

  W pracy rozważono problem kolorowania grafów mieszanych, opisujący zagadnienie szeregowania zadań, w którym zależności czasowe zadań mają charakter częściowego porządku lub wzajemnego wykluczania. Dla przypadku, w którym graf zależności jest szeregowo-równoległy, podano algorytm rozwiązujący problem optymalnie w czasie $O(n^3.376 * log n)$.

  Full text to download in external service

 • Forwarding and optical indices of a graph

  Publication

  W pracy rozstrzygnięto dwa problemy dotyczące komunikacji wszyscy-do-wszystkich w grafach. Stwierdzono, że dla wersji skierowanej problemu parametry ''pi'' (maksymalne obciążenie krawędzi) i ''w'' (parametr chromatyczny) nie muszą być w ogólności sobie równe. Dla wersji nieskierowanej problemu pokazano, że wyznaczenie wartości zarówno ''pi'', jak i ''w'', jest w ogólności problemem NP-trudnym.

  Full text to download in external service

 • Cost minimization in wireless networks with a bounded and unbounded number of interfaces

  Publication

  - NETWORKS - Year 2009

  Praca dotyczy problemu minimalizacji energii poprzez selektywne odłączanie urządzeń komunikacyjnych w wielointerfejsowych sieciach bezprzewodowych w taki sposób, by zapewnić realizację wymaganego grafu połączeń. Sformułowano problem optymalizacyjny, podano wyniki dotyczące jego trudności i zaproponowano algorytmy optymalizacyjne. Rozważono zarówno wariant, w którym liczba interfejsów komunikacyjnych jest parametrem stałym (narzuconym...

  Full text to download in external service

 • Ważone umieszczanie grafów jako model optymalizacji komunikacji w sieciach heterogenicznych

  Umieszczenie grafu w grafie jest odwzorowaniem pomiędzy parą grafów. Graf umieszczany reprezentuje sieć komunikujących się ze sobą zadań, natomiast graf docelowy dostępną architekturę wykonania tych zadań. Problem polega na takim odwzorowaniu wierzchołków i krawędzi, aby zminimalizować koszty wynikające z potrzeby użycia zastępczych ścieżek w grafie docelowym. W klasycznym modelu przyjmuje się, że oba grafy są proste i ich krawędzie...

 • Exploiting Multi-Interface Networks: Connectivity and Cheapest Paths

  Publication

  - WIRELESS NETWORKS - Year 2009

  Rozważano zagadnienie minimalizacji energii w sieciach bezprzewodowych bez infrastruktury, w których niektóre węzły są wyposażone w więcej, niż jeden interfejs. W przyjętym modelu sieci podano nowe algorytmy przybliżone oraz wyniki dotyczące złożoności obliczeniowej dla dwóch problemów: aktywacji najtańszej spójnej podsieci spinającej oraz aktywacji ścieżki pomiędzy ustaloną parą węzłów.

  Full text to download in external service

 • Universal Augmentation Schemes for Network Navigability

  Publication
  • P. Fraigniaud
  • C. Gavoille
  • A. Kosowski
  • E. Lebhar
  • Z. Lotker

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - Year 2009

  Rozważano problem uzupełniania grafu (reprezentującego np. sieci społeczne) poprzez dodanie w każdym węźle jednego dodatkowego skierowanego połączenia (długodystansowego). Dokładniej, dla każdego węzła definiuje się listę prawdopodobieństw istnienia połączenia wychodzącego z danego węzła do wszystkich pozostałych węzłów; wartości tych prawdopodobieństw muszą sumować się do jedności. Routing zachłanny w takiej sieci polega na przekazywaniu...

  Full text to download in external service

 • On the complexity of distributed graph coloring with local minimality constraints

  Publication

  - NETWORKS - Year 2009

  Artykuł traktuje o zachłannym kolorowaniu grafów w modelu rozproszonym. Omówiono algorytmy rozproszone, dające w wyniku pokolorowanie spełniające warunki dla pokolorowań sekwencyjnych typu S oraz Largest-First (LF). Udowodniono również, że każda rozproszona implementacja algorytmu S wymaga co najmniej Omega(log n / log log n) rund, a algorytmu LF co najmniej Omega (n^{1/2}) rund, gdzie n oznacza liczbę wierzchołków grafu.

  Full text to download in external service

 • Synchronization helps robots to detect black holes in directed graphs

  Publication

  - Year 2009

  Praca zawiera nowe wyniki dla problemu poszukiwania czarnej dziury w grafie skierowanym przez zbiór agentów. Czarna dziura jest węzłem niszczącym wszystkich wchodzącej do niej agentów. Pokazano, że w przypadku, gdy stopień wejściowy czarnej dziury wynosi D, do przeszukania grafu skierowanego w modelu synchronicznym wystarcza O(D 2^D) agentów. Wartość ta jest bliska znanemu z literatury oszacowaniu dolnemu Omega (2^D). W pracy pokazano...

  Full text to download in external service

 • Packing [1,Delta]-factors in graphs of small degree

  Publication

  Rozważano problem znalezienia w grafie zadanej liczby k krawędziowo rozłącznych [1,Delta]-faktorów, gdzie Delta oznacza stopień grafu. Problem ten można rozwiązać w czasie liniowym dla k=2, jest on jednak NP-trudny dla każdego k>=3. Pokazano, że wariant minimalizacjny problemu dla k=2 jest NP-trudny dla grafów planarnych podkubicznych, jednak w ogólności istnieje algorytm (42 Delta - 30) / (35 Delta - 21) - aproksymacyjny.

  Full text to download in external service

 • An approximation algorithm for maximum P3-packing in subcubic graphs

  Publication

  W pracy podano algorytm 4/3-przyliżony dla trudnego obliczeniowo problemu umieszczania wierzchołkowo rozłącznych dwukrawędziowych ścieżek w grafach o stopniu maksymalnym 3 i stopniu minimalnym 2. Poprawiono tym samym wcześniejsze wyniki dla grafów kubicznych (A. Kelmans, D. Mubayi, Journal of Graph Theory 45, 2004).

  Full text to download in external service

 • Approximation strategies for routing edge disjoint paths in complete graphs

  Publication

  - Year 2006

  Praca dotyczy problemu ścieżek krawędziowo rozłącznych w nieskierowanych grafach pełnych, dla którego podano nowe algorytmy przybliżone: 3.75-przybliżony (model off-line) i 6.47-przybliżony (model on-line). Stosując podobną metodologię, uzyskano algorytm 4.5-przybliżony (off-line) i 6-przybliżony (on-line) dla problemu routingu i kolorowania ścieżek w grafach pełnych.

  Full text to download in external service

 • An efficient algorithm for mobile guarded guards in simple grids

  Publication

  - Year 2006

  W pracy rozważono problem strzeżenia ortogonalnych krat dwuwymiarowych przez mobilne straże strzeżone. Podano algorytmy wielomianowe m.in. dla przypadku krat prostych i dla przypadku krat bez przeszkód w kierunku poziomym (pionowym).

  Full text to download in external service

 • Fault tolerant guarding of grids

  Publication

  - Year 2006

  W pracy rozważano problem strzeżenia krat dwuwymiarowych przez dwa niezależne zespoły straży. Wykazano, że zagadnienie minimalizacyjne jest NP-trudne i zaproponowano dla niego wielomianowy algorytm 6/5-przybliżony.

  Full text to download in external service

 • Parallel processing subsystems with redundancy in a distributed environment

  Publication

  - Year 2006

  W pracy rozważano problem podziału systemu rozproszonego na spójne podsystemy złożone z przynajmniej trzech jednostek, pozwalające na detekcję i skorygowanie pojedynczych błędów. Wykazano, że problem maksymalizacji liczby takich jednostek jest NP-trudny nawet dla dwuspójnych kubicznych topologii sieci. Podano też nowe algorytmy przybliżone.

  Full text to download in external service

 • Constructing a map of an anonymous graph: applications of universal sequences

  Publication

  - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE - Year 2010

  We study the problem of mapping an unknown environmentrepresented as an unlabelled undirected graph. A robot (or automaton)starting at a single vertex of the graph G has to traverse the graph and return to its starting point building a map of the graph in the process. We are interested in the cost of achieving this task (whenever possible) in terms of the number of edge traversal made by the robot. Another optimization criteria...

  Full text to download in external service

 • Exploiting multi-interface networks: Connectivity and Cheapest Paths

  Publication

  - WIRELESS NETWORKS - Year 2010

  Let G = (V,E) be a graph which models a set of wireless devices (nodes V) that can communicate by means of multiple radio interfaces, according to proximity and common interfaces (edges E). The problem of switching on (activating) the minimum cost set of interfaces at the nodes in order to guarantee the coverage of G was recently studied. A connection is covered (activated) when the endpoints of the corresponding edge share at...

  Full text to download in external service

 • Taking advantage of symmetries: Gathering of many asynchronous oblivious robots on a ring

  Publication

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - Year 2010

  One of the recently considered models of robot-based computing makes use of identical, memoryless mobile units placed in nodes of an anonymous graph. The robots operate in Look-Compute-Move cycles; in one cycle, a robot takes a snapshot of the current configuration (Look), takes a decision whether to stay idle or to move to one of the nodes adjacent to its current position (Compute), and in the latter case makes an instantaneous...

  Full text to download in external service

 • Matching Split Distance for Unrooted Binary Phylogenetic Trees

  Rekonstrukcja drzew ewolucji jest jednym z głównych celów w bioinformatyce. Drzewa filogenetyczne reprezentuje historię ewolucji i związki pokrewieństwa między różnymi gatunkami. W pracy proponujemy nową ogólną metodę określania odległości między nieukorzenionymi drzewami filogenetycznymi, szczególnie użyteczną dla dużych zbiorów gatunków. Następnie podajemy szczegółowe własności jednej metryki określonej przy użyciu tej metody...

  Full text to download in external service

 • Connectivity in Multi-Interface Networks

  Publication

  - Year 2009

  Rozważano zagadnienie minimalizacji energii w sieciach bezprzewodowych bez infrastruktury, w których niektóre węzły są wyposażone w więcej, niż jeden interfejs. W przyjętym modelu sieci podano nowe algorytmy przybliżone oraz wyniki dotyczące złożoności obliczeniowej dla problemu najtańszej spójnej podsieci spinającej.

  Full text to download in external service

 • Euler tour lock-in problem in the rotor-router model

  Publication
  • E. Bampas
  • L. Gąsieniec
  • N. Hanusse
  • D. Ilcinkas
  • R. Klasing
  • A. Kosowski

  - Year 2009

  W pracy rozważano model eksploracji grafu nieskierowanego przez pojedynczego agenta, w którym sterowanie agentem odbywa się zgodnie z zasadą ''rotor-router'' (inaczej: ''Propp machine''). Porównano czas stabilizacji agenta do trajektorii w postaci cyklu Eulera dla różnych klas grafów, prowadząc rozważania w kontekście teorii gier. Przydział początkowych portów i wskaźników w modelu jest traktowany jako rozgrywka pomiędzy graczem...

  Full text to download in external service

 • Robustness of the Rotor-router Mechanism

  Publication

  - Year 2009

  W pracy rozważano model eksploracji grafu nieskierowanego przez pojedynczego agenta, w którym sterowanie agentem odbywa się zgodnie z zasadą ''rotor-router'' (inaczej: ''Propp machine''). Przeanalizowano czas stabilizacji agenta do trajektorii w postaci cyklu Eulera w przypadku wystąpienia zaburzeń w grafie: usunięcie krawędzi, dodanie krawędzi, lokalna zamiana portów

  Full text to download in external service

 • Graph decomposition for improving memoryless periodic exploration

  Publication

  - Year 2009

  W ostatnich latach często badanym problem jest eksploracja anonimowych grafów z lokalnymi etykietami portów przy każdym wierzchołku. Niedawno pokazano [Czyzowicz et al., Proc. SIROCCO'09], że dla każdego grafu istnieje poetykietowanie prowadzące do eksploracji przez automat bezpamięciowy z okresem co najwyżej 13n/3. W niniejszej pracy poprawiamy to ograniczenie do 4n-2, stosując całkowicie nową technikę dekompozycji grafu.

  Full text to download in external service

 • Derandomizing random walks in undirected graphs using locally fair exploration strategies

  Publication

  - Year 2009

  W pracy rozważono problem eksploracji anonimowego nieskierowanego grafu przez bezpamięciowego robota. Zaprojektowane strategie eksploracji cechują się własnością lokalnej sprawiedliwości, tj. kolejne krawędzie trawersowane przez robota wybierane są na podstawie lokalnych informacji tak, aby zapewnić równomierne wykorzystanie krawędzi w sensie pewnego kryterium. Okazuje się, że odpowiedni dobór kryterium jest kluczowy do zapewnienia...

  Full text to download in external service

 • What Can Be Observed Locally? Round based models for quantum distributed computing

  Publication

  - Year 2009

  W pracy rozważono zagadnienie lokalności w kontekście informacji kwantowej w obliczeniach rozproszonych. Rozważono dwa kwantowe rozszerzenia modelu LOCAL Liniala, otrzymane poprzez: (1) inicjalizację systemu w kwantowym stanie splątanym, (2) zastosowanie kwantowych kanałów komunikacyjnych. Dla obydwu typów rozszerzeń zaproponowano przykłady problemów, których złożoność rundowa ulega redukcji w porównaniu do oryginalnego modelu...

  Full text to download in external service

 • From Pathwidth to Connected Pathwidth

  W pracy przedstawiono dowód faktu, że spójna szerokość ścieżkowa grafu wynosi co najwyżek 2k+1, gdzie k jest jego szerokością ścieżkową. Dowód jest konstruktywny, tzn., został skonstruowany algorytm, który dla podanej na wejściu dekompozycji grafu o szerekości k zwraca dekompozycję spóją o szerekości co najwyżej 2k+1.

  Full text to download in external service

 • On the size of identifying codes in triangle-free graphs

  Publication

  - DISCRETE APPLIED MATHEMATICS - Year 2012

  In an undirected graph G, a subset C⊆V(G) such that C is a dominating set of G, and each vertex in V(G) is dominated by a distinct subset of vertices from C, is called an identifying code of G. The concept of identifying codes was introduced by Karpovsky, Chakrabarty and Levitin in 1998. For a given identifiable graph G, let gammaID(G) be the minimum cardinality of an identifying code in G. In this paper, we show that for any connected...

  Full text to download in external service

 • The complexity of bicriteria tree-depth

  Publication

  The tree-depth problem can be seen as finding an elimination tree of minimum height for a given input graph G. We introduce a bicriteria generalization in which additionally the width of the elimination tree needs to be bounded by some input integer b. We are interested in the case when G is the line graph of a tree, proving that the problem is NP-hard and obtaining a polynomial-time additive 2b-approximation algorithm. This particular...

  Full text to download in external service

 • Multi-agent graph searching and exploration algorithms

  Publication

  - Year 2020

  A team of mobile entities, which we refer to as agents or searchers interchangeably, starting from homebases needs to complete a given task in a graph.The goal is to build a strategy, which allows agents to accomplish their task. We analyze strategies for their effectiveness (e.g., the number of used agents, the total number of performed moves by the agents or the completion time).Currently, the fields of on-line (i.e., agents...

  Full text available to download

 • On Tradeoffs Between Width- and Fill-like Graph Parameters

  In this work we consider two two-criteria optimization problems: given an input graph, the goal is to find its interval (or chordal) supergraph that minimizes the number of edges and its clique number simultaneously. For the interval supergraph, the problem can be restated as simultaneous minimization of the path width pw(G) and the profile p(G) of the input graph G. We prove that for an arbitrary graph G and an integer t ∈ {1,...

  Full text to download in external service

 • Clearing directed subgraphs by mobile agents

  Publication

  - JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES - Year 2019

  We study several problems of clearing subgraphs by mobile agents in digraphs. The agents can move only along directed walks of a digraph and, depending on the variant, their initial positions may be pre-specified. In general, for a given subset S of vertices of a digraph D and a positive integer k, the objective is to determine whether there is a subgraph H=(V,A) of D such that (a) S is a subset of V, (b) H is the union of k directed...

  Full text to download in external service