Search results for: analiza - MOST Wiedzy

Search

Search results for: analiza

displaying 1000 best results Help

Search results for: analiza

 • Analiza i Egzystencja

  Journals
  SHERPA RoMEO Gray Help

  ISSN: 1734-9923 , eISSN: 2300-7621

 • Edukacyjna Analiza Transakcyjna

  Journals
  SHERPA RoMEO Gray Help

  ISSN: 2299-7466 , eISSN: 2558-1825

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa: Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa

  Książka zawiera treści rozwinięte i uaktualnione w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstwa. Główny nacisk położono w niej na analizę dokumentów sprawozdawczości finansowej zgodnych z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zaletą monografii jest to, że uwzględnia ona zmiany w sprawozdawczości finansowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku. Umożliwia jednak przeprowadzenie analizy...

 • An analysis of a measurement probe for a high impedance spectroscopy analyzer

  Publication

  W artykule przedstawiono sondę będącą obwodem wejściowym analizatora do spektroskopii wysokoimpedancyjnej. Sonda umożliwia pomiar impedancji jednym zaciskiem uziemnionej w zakresie od 100ohm do 100Gohm. Sonda umożliwia wydzielenie dwóch sygnałów proporcjonalnych do prądu i napięcia na impedancji mierzonej w szerokim zakresie częstotliwosci od 100uHz do 100MHz.Przeprowadzono analizę sondy w której uwzględniono najważniejsze czynniki...

  Full text in external service

 • Analiza zniszczenia noża.

  Publication

  - 2004

  Przedmiotem analizy była ocena przyczyn zniszczenia noża kuchennego, wykonanego z nierdzewnej stali z rączką drewnianą i nitowaniem ze stopu aluminium. Podano wyniki przeprowadzonych numerycznych obliczeń wytrzymałościowych. Wykazano, że przyczyną zniszczenia noża było nieprawidłowe usytuowanie otworu pod nit w cześci chwytowej noża.

 • Analiza kinematyki docierarek tarczowych

  Publication

  - 2010

  Przedstawiono symulację kinematyki docierania powierzchni płaskich. Opracowano modele symulacyjne standardowych układów kinematycznych. Stan plaskości powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

 • Analiza rowkowania docieraków tarczowych

  Publication

  - 2010

  Przedstawiono ważniejsze problemy rowkowania tarcz docierających do obróbki powierzchni płaskich. Omówiono kinematyczne aspekty rowkowania docieraków. Zamieszczono przykładowe wyniki analiz symulacyjnych.

 • Analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Przedstawiono skomputeryzowana analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych. W badaniach mikroziaren czarnego węglika krzemu oraz elektrokorundu zwykłego i szlachetnego stosowano stereoskopową mikroskopię optyczną oraz oprogramowanie Scopelmage DynamicPro i Scopelmage Advanced

 • Analiza kinematyki docierarki jednotarczowej

  Przedstawiono symulację kinematyki docierania powierzchni płaskich. Opracowano modele symulacyjne standardowych układów kinematycznych. Stan płaskości powierzchni czynnej docieraka ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym stosunkowo złożona kinematyka docierania.

 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa

  Książka jest poświęcona analizie finansowej przedsiębiorstwa. W pierwszej kolejności zaprezentowano w niej wstępną analizę bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych. W następnych rozdziałach omówiono wskaźniki płynności oraz sprawności a także strategie zarządzania kapitałem obrotowym. Książka zawiera liczne przykłady oraz zadania i pytania testowe, które mogą być wykorzystane w procesie dydaktycznym w ramach prowadzonych...

 • Analiza bezpieczeństwa scenariuszy usług

  Publication

  - 2010

  Przedstawiono krótki opis architektury przetwarzania skierowanego na usługi. Omówiono problemy zabezpieczania na poziomie komunikujących sie komputerów, wymiany komunikatów SOAP oraz realizacji złożonych, interaktywnych scenariuszy Web Services. Porównano standardy bezpieczeństwa dotyczące Web Services.

 • Analiza nowoczesnych siłowni jądrowych

  Publication

  W pracy analizowano obiegi termodynamiczne siłowni wykorzystujących reaktory jądrowe IV generacji. Obliczano sprawność obiegów siłowni jądrowych z nowoczesnymi reaktorami, a wyniki obliczeń porównano z tradycyjnym układem obecnie stosowanym typu PWR. Każdy z badanych układów optymalizowano ze względu na maksymalną sprawność dla zadanych parametrów początkowych. Układ nadkrytyczny wodny SCWR okazał się najkorzystniejszy ze względów...

 • Wielokryterialna analiza rekomendacji giełdowych

  Publication

  - 2015

  Książka ta jest jedną z nielicznych publikacji na rynku wydawniczym, która kompleksowo przedstawia tego rodzaju zagadnienia. Autor w głównej mierze starał się w niej odpowiedź na pytanie, czy rekomendacje giełdowe mogą przedstawiać wartość dodaną dla potencjalnych inwestorów. W sposób szczegółowy ukazano w niej: • uwarunkowania prawne dotyczące sporządzania i upubliczniania rekomendacji giełdowych, • zawartość raportów analitycznych...

 • Analiza pojedynczych nierówności toru

  Publication

  - 2015

  Ocena stanu geometrii toru kolejowego ma istotne znaczenie w procesie jego prawidłowego utrzymania, spokojność jazdy i w dużym stopniu wpływa na koszty cyklu życia. Jakość geometryczna toru może być analizowana w różnych celach, a pomierzone parametry mogą podlegać różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowania napraw w krótkich terminach. Natomiast...

 • Analiza właściwości emiterów LCR

  Od wielu lat pojawiają się publikacje dotyczące konstrukcji emiterów służących do wypromieniowania energii pola elektromagnetycznego z układów, w których są wytwarzane impulsy prądowe o krótkim czasie trwania (rzędu ns lub µs) i znaczącej wartości szczytowej (rzędu MA). Tego rodzaju emitery nazywane są w języku angielskim Large Current Radiators (LCR). Budowa emitera LCR powinna zapewniać możliwie niewielką indukcyjność (rzędu...

  Full text in external service

 • Produkcja międzynarodowa - analiza zjawiska

  Publication

  Artykuł porusza kwestie rozmieszczenia geograficznego i branżowego produkcji międzynarodowej mierzonej skalą przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

 • Analiza jakości konstrukcji uchwytów

  Przedstawiono sposób ilościowej oceny technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych. Analizę szczegółową przeprowadzono na przykładzie zaprojektowanego oprzyrządowania do obróbki części klasy dźwignia na centrum obróbkowym.

 • Analiza przestrzenna sprzedaży paliw

  Publication

  Ze względu na zmieniające się warunki i niepewność ekonomiczną gospodarowania, przeprowadzane badania dotyczące popytu na paliwa płynne dotyczą głównie zmian popytu w czasie, rzadziej w przestrzeni. Jednak rozwój narzędzi ekonometrycznych, który dokonał się w latach dziewięćdziesiątych, umożliwił nie tylko badania zmian popytu wynikające ze związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w czasie, ale również w przestrzeni oraz w...

 • Analiza charakterystyk parku wiatrowego.

  Publication

  Prognozowanie mocy parków wiatrowych nie należy do łatwych przedsięwzięć, nie tylko ze względu na stochastyczny charakter wymuszenia (wiatru), ale wiele innych czynników mających wpływ na wartość prognozy. W artykule przedstawiono główne czynniki wpływające na moc parku wiatrowego: prędkość wiatru, kierunek wiatru, pionowy profil wiatru, przesłonięcie oraz dynamika zmian wiatru. Rozważania poparto na wynikach pomiarów.

 • Analiza dynamiczna trybuny stalowej

  Publication

  W powyższej pracy przedstawione zostały zalety stosowania trybun stalowych jako wyposażenia stadionów sportowych oraz innych miejsc, które gromadzą ogromną liczbę widzów. Pokazano, że konstrukcje te charakteryzują się wysoką estetyką i podnoszą prestiż widowiska w odróżnieniu do wcześniej stosowanych trybun żelbetowych. Z uwagi na zastosowanie lekkich i smukłych elementów składowych konstrukcji trybuny, masa widzów oraz obciążenia...

 • Analiza kinematyki docierarek tarczowych

  Publication

  Przedstawiono analizę kinematyki docierania powierzchni płaskich. Omówiono modele standardowych układów kinematycznych docierania jedno- i dwutarczowego. Stan płaskości powierzchni czynnych docieraków ma zasadniczy wpływ na płaskość powierzchni obrabianych. Decyduje o tym złożona kinematyka docierania maszynowego.

  Full text in external service

 • Stochastyczna analiza nośności granicznej

  Praca dotyczy modelowania stochastycznego ośrodka gruntowego metodami nośności granicznej. Zaproponowano probabilistyczne modyfikacje metod oszacowań i charakterystyk, które zastosowano do oceny nośności granicznej ławy fundamentowej posadowionej na idealnie spoistym podłożu. W pierwszym przypadku, wyznaczono dystrybuanty nośności granicznej stanowiące probabilistyczne, górne i dolne oszacowania. Metodę charakterystyk powiązano...

 • Analiza systemów współpracy Gatekeeperów.

  Publication

  Referat obejmuje zagadnienia związane z zapewnieniem współpracy pomiędzy gatekeeperami pracującymi w systemie VoIP działającym w oparciu o zbiór zaleceń ITU-T H.323. Zaprezentowano podstawowe topologie pracy gatekeeperów. Uwzględniono omówienie pojęć związanych z alternatywnymi gatekeeperami. Przedstawiono wykorzystywaną implementację gatekeepera, modele laboratoryjne i przyjęte scenariusze. Omówiono wyniki badań i dalsze prace...

 • Chemometryczna analiza widm absorpcyjnych.

  Publication

  - 2004

  Przedstawiono zastosowanie różnorodnych metod chemometrycznych do analizy widm absorpcyjnych próbek wieloskładnikowych. Zdefiniowano pojęcie widma jako wielowymiarowego wektora. Omówiono sposoby przygotowania widm do analizy chemometrycznej oraz metody pozwalające na uzyskanie informacji o: i)relacjach podobieństwa pomiędzy widmami; ii)wewnętrznym wymiarze przestrzeni widm; iii)liczbie i widmach form spektralnych występujących...

 • Analiza systemu kanalizacji podciśnieniowej

  Publication

  - 2017

  W niniejszej pracy zestawiono informacje na temat jednego z alternatywnych systemów kanalizacji, dostępnych obecnie na rynku. Zawarto w niej także początki powstawania układu podciśnieniowego na świecie, jak również polskie rozwiązania prototypowe. Kanalizacja próżniowa jest jednym z niekonwencjonalnych systemów, który posiada wiele istotnych zalet w porównaniu z kanalizacją grawitacyjną, jednak wciąż wielu inwestorów boi się ryzyka...

 • Analiza mechanizmów podających ryby

  Praca dotyczy mechanicznego załadunku ryb do maszyn przetwórczych. Przedstawiono systematykę elementów podających. Omówiono, na przykładach, podstawowe sposoby zasilania maszyn.

 • Analiza temperatury docierarki jednotarczowej.

  Przedstawiono wyniki badań docierania powierzchni płaskich na docierarce jednotarczowej. Praca stanowi wstęp do badań zagadnienia wzrostu temperatury elementów układu wykonawczego obrabiarki. Eksperymenty przeprowadzono na docierarce jednotarczowej ABRALAP 380 przy użyciu kamery termowizyjnej.

 • Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów obróbkowych

  Przedstawiono wariantowo opracowane konstrukcje uchwytów do obróbki otworów w części klasy dźwignia. Zaproponowano kryteria oceny punktowej technologiczności konstrukcji oraz przeprowadzono ocenę opracowanych uchwytów przedmiotowych.

 • Analiza kosztów operacji docierania jednotarczowego

  Publication

  - 2016

  Przedstawiono wyniki analizy kosztów operacji docierania powierzchni płaskich, na przykładzie pierścieni ceramicznych z Si3N4. Analizowano składowe kosztów w zależności od wielkości serii obrabianych elementów.

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych.

  Publication

  - 2003

  Przedstawiono wyniki badań wielkości mikroziaren ściernych węglika krzemu, elektrokorundu i węglika boru. W badaniach wykorzystano analizator laserowy firmy Fritsch Gmbh. Wyznaczono rozkład prawdopodobieństwa wielkości mikroziaren oraz liczności skumulowanej szeregów rozdzielczych. Scharakteryzowano zasady pomiaru oraz porównano znane metody badania wielkości ziaren.

 • Analiza kinematyki jednotarczowych docierarek laboratoryjnych

  Artykuł porusza problem analizy kinematyki docierarek jednotarczowych. Przeanalizowano zmienność prędkości i przyspieszenia punktów leżących na powierzchni docieranej w funkcji czasu. Podano różnice w kinematyce docierania na przykładzie dwóch układów wykonawczych docierarek laboratoryjnych.

 • Analiza metod oceny ryzyka zawodowego

  Analiza metod oceny ryzyka zawodowego, porównanie metod pod kontem spełnienie przyjętych kryteriów oceny.

 • Analiza zróżnicowania przestrzennego cen paliw

  W artykule analizowano zróżnicowanie przestrzenne cen paliw według asortymentu. Do badania wykorzystano analizę wariancji i metody analizy konwergencji cen. Przeprowadzona analiza wykazała,że istnieje zróżnicowanie cen paliw w przekroju województw, ale jest ono statystycznie nieistotne. Zbadano zatem cenową integrację rynków przestrzennych w celu potwierdzenia działania prawa jednej ceny. Do badania integracji rynków wykorzystano...

 • E-egzamin - analiza statystyczna wyników

  Publication

  - 2008

  Dnia 4 marca 2008 roku, po raz pierwszy w Polsce, odbył się próbny egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej, przeprowadzany drogą elektroniczną, ''E-egzamin 2008''. Organizatorami egzaminu byli: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna i WSiP. Patronat nad projektem objęli: Minister EN i dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nietypowy próbny egzamin gimnazjalny pisało w jednym czasie kilka tysięcy gimnazjalistów...

 • Analiza jakościowa i dyskusja wyników

  Publication

  .

 • Analiza sygnału mowy w foniatrii

  Praca zawiera opis algorytmów analizy sygnału mowy opracowanych do zastosowań medycznych. Mają one znaczenie wspomagające w diagnostyce schorzeń krtani, objawiających się jako np. chrypka, dwugłos oraz nieprawidłowa artykulacja tonu krtaniowego (głos drżący). Opisano algorytmy służące do ekstrakcji tonu krtaniowego (parametr F0 i jego przebieg zmienności w czasie) oraz do wygładzania widma (np. do estymacji parametrów formantowych...

 • Analiza technologiczności konstrukcji uchwytów frezarskich

  Przedstawiono analizę technologiczności konstrukcji uchwytów frezarskich. Zdefiniowano wskaźniki ilościowe oceny technologiczności konstrukcji. Wskazano na istotność przyjętych kryteriów, szczególnie we wstępnym etapie projektowania pomocy warsztatowych.

 • Analiza przekrojowa efektywności systemów upadłościowych

  Artykuł nawiązuje do zagadnień teorii instytucjonalnych, przy czym autor skupił się na analizie efektywności instytucji upadłości przedsiębiorstw. Zaprezentowane zostały wyniki badań przekrojowych, mające na celu ukazanie zależności pomiędzy efektywnością systemów upadłościowych a poziomem rozwoju gospodarek, mierzonym za pomocą różnych mierników oraz pomiędzy efektywnością systemów upadłościowych a innymi miernikami o charakterze...

 • Analiza bezpieczeństwa ruchu na rondach

  Publication

  W artykule przedstawiono wpływ rond na poprawę bezpieczeństwa ruchu na podstawie przeprowadzonych badań ''przed'' i ''po'' przebudowie skrzyżowania na małe rondo. Wykazano korzystny wpływ skrzyżowania typu rondo na liczbę zdarzeń drogowych i ofiar wypadków w porównaniu z innymi rodzajami skrzyżowań. Porównano bezpieczeństwo ruchu na rondach o wielu wlotach i o wielopasowej jezdni wokół ronda. Przedstawiono najczęściej występujące...

 • Automatyczna analiza wymiarów mikroziaren ściernych

  Publication

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu oprogramowania MultiScan v. 6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22 MicroTec. W pierwszym systemie pomiarowym obrazy przekazywane są z kamery CCD sprzężonej z mikroskopem stereoskopowym.

 • Analiza rozwiązań konstrukcyjnych studzienek kanalizacyjnych.

  Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych. Szczególne własności, wymagania i możliwości. Problem wyboru, konsekwencje. Różnice

 • Analiza siłowni nadkrytycznych oraz ultranadkrytycznych

  Publication

  - 2019

  Niniejszy artykuł zawiera przegląd istniejących rozwiązań siłowni nadkrytycznych oraz ultra nadkrytycznych. Przedstawiono historię rozwoju bloków na parametry nadkrytyczne. Obecny stan technologii został zaprezentowany – są to następujące parametry pary świeżej: 650°C oraz 330 bar. W Polsce istnieje 8 bloków pracujących na parametry nadkrytyczne. Ich parametry pracy zostały przedstawione w tekście. Z kolei elektrownią parową posiadającą...

 • Analiza kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego

  Publication

  Rozdział wprowadza w ogólne zagadnienia związane z kształceniem ustawicznym. Zostały sformułowane strategie europejskie i polskie określające kierunki rozwoju edukacji ustawicznej. Ważnym aspektem kształtowania systemów kształcenia ustawicznego w Polsce jestwykorzystanie wieloletnich doświadczeń krajów UE. Przedstawiono dobre praktyki związane z kształceniem dorosłych w różnych krajach Europy. Ustalenia zawarte w Strategii rozwoju...

 • Analiza pola magnetycznego obiektu ferromagnetycznego

  Publication

  - 2007

  Pole magnetyczne związane z obiektem, zwane polem anomalnym lub własnym obiektu, zależy od wielu czynników takich, jak kształt i rozmiary obiektu, jego właściwości magnetyczne oraz kierunek względem wektora pola magnetycznego Ziemi. W metodach detekcji i lokalizacji obiektów ferromagnetycznych, jako model matematyczny pola magnetycznego obiektu stosuje się dipol magnetyczny. W pracy dokonano analizy położenia wartości ekstremalnych...

 • Analiza lepko sprężysta wirnika promieniowego

  Publication

  - 2011

  Analizie poddano wirnik wentylatora promieniowego z typoszeregu 405/315. Wentylator zaprojektowany jest w sposób poprawny; zgodny ze sztuką rzemieślniczą. W procesie projektowania posłużono się narzędziami inżynierskimi jak i analizą CSD. Wymagania Normowe do których należalo sie odnieść nie przewidują obciążeń od przejścia fali uderzeniowej. Wirnik wentylatora spełnia wymagania dla klasy F400, tzn. w czasie 120 min. pracy w temperaturze...

 • Metodyki zarządzania projektami - analiza porównawcza

  Publication

  - 2008

  Zarządzanie projektami jest róznie definiowane w literaturze przedmiotu. W wiekszosci definicji przebija sie stwierdzenie, że zarządzanie projektami to metodyczny, uporządkowany sposób zarządzania, który charakteryzuje sie pewnym sformalizowaniem, dyscypliną i konsekwencją w działaniu.W niniejszym rozdziale poruszono zagadnienie doboru odpowiedniej metodyki zarzadzania do realizacji określonego projektu. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych...

 • Przedsiębiorczość na Pomorzu - analiza jakościowa

  Publication

  - 2008

  Artykuł przedstawia analizę przedsiębiorczości na Pomorzu w oparciu podejście behawioralne. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród 1 584 małych firm określono strategię, cele oraz sposób zarządzania tymi przedsiębiorstwami.

 • Komputerowa analiza wielkości mikroziaren ściernych

  Publication

  - 2008

  Przedstawiono skomputeryzowaną analizę wielkości i kształtu mikroziaren ściernych przy użyciu specjalnego oprogramowania MultiScan v.6.08 oraz zautomatyzowane pomiary z wykorzystaniem analizatora laserowego Analysette 22 Micro Tec mikroziaren czarnego węglika krzemu o numerze F32/29. Dokonano przeglądu konstrukcji najnowszych analizatorów czołowych producentów światowych.

 • Analiza pola magnetycznego obiektów ferromagnetycznych

  Publication

  - 2009

  Obiekt o właściowściach ferromagnetycznych zaburza równomierność pola magnetycznego Ziemi. mierząc indukcję magnetyczną precyzynjym magnetometrem można taki obiekt wykryć, zlokalizować i zidentyfikować. W algorytmach wykrywania obiektów ferromagnetycznych stosuje się model pola magnetycznego w postaci dipola magnetycznego. Modelowanie pola magnetycznego obiektu za pomocą dipola magnetycznego jest poprawne dla stosunkowo dużej odległości...

 • Analiza rozwiązań konstrukcyjnych studzienek kanalizacyjnych

  Publication

  Przegląd kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych. Kryteria klasyfikacji (średnica, materiał, konstrukcja) z uwzględnieniem unikatowej cechy wyrobu. Zasady rozmieszczania i stosowania. Sztywność obwodowa studzienki. Błędy posadowienia. Awarie. Wzmocnienia. Nowości konstrukcyjne i materiałowe. Studzienka multimedialna.