Search results for: analiza żywności - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: analiza żywności

Search results for: analiza żywności

 • Analiza żywności 2021/2022

  e-Learning Courses
  • H. Staroszczyk

  Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, I stopień, semestr VII realizujących przedmiot Analiza żywności w roku akademickim 2021/2022.

 • Nieukierunkowana analiza fosfolipidów w próbkach biologicznych i żywności Część II. Zaawansowane techniki analityczne w analizie fosfolipidów

  Rozwój zaawansowanych technik analitycznych, który miał miejsce na przestrzeni ostatnich lat, w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju lipidomiki – nauki mającej na celu określenie roli związków lipidowych w funkcjonowaniu systemów biologicznym, w tym ludzkiego organizmu. Nieukierunkowana analiza dostarczanych do organizmu i występujących w nim lipidów wymaga zastosowania wysokorozdzielczych technik analitycznych. Wprowadzenie...

  Full text to download in external service

 • Analiza żywności 2022/2023 sem. zimowy

  e-Learning Courses
  • I. Sinkiewicz
  • R. Tylingo
  • D. Martysiak-Żurowska
  • I. Koss-Mikołajczyk
  • A. Sommer
  • H. Staroszczyk

  Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów I stopnia realizujących zajęcia w semestrze VII w roku akademickim 2022/2023.  W ramach tego kursu będzie realizowany przedmiot Analiza żywności. Za kurs odpowiada dr hab. inż. Hanna Staroszczyk, prof. PG.

 • Nieukierunkowana analiza fosfolipidów w próbkach biologicznych i żywności Cz. I. Ekstrakcja frakcji lipidowej i podstawowe techniki analityczne w analizie fosfolipidów

  Fosfolipidy odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu ludzkiego. Z tego względu zalecane jest ich codzienne dostarczanie wraz z pożywieniem. Ponieważ aktywność biologiczna fosfolipidów uwarunkowana jest budową chemiczną, niezbędne jest zastosowanie technik analitycznych pozwalających na ustalenie pełnego składu fosfolipidów występujących w żywności, uwzględniające nie tylko klasy fosfolipidów determinowane budową...

  Full text to download in external service

 • Katedra chemii, technologii i biotechnologii żywności

  * Biochemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności oraz ich chemiczne i enzymatyczne modyfikacje * Łagodne przetwarzanie żywności * Bezpieczeństwo zdrowotne żywności * Analiza żywności * Reologia żywności * Związki aktywne biologicznie pochodzenia roślinnego

 • Katedra Technologii Koloidów i Lipidów

  Aktywność badawcza Katedry Technologii Koloidów i Lipidów obejmuje szeroki zakres tematyczny z obszaru nauk o koloidach, lipidach i zjawiskach międzyfazowych. Badania prowadzone są w celu charakteryzowania fundamentalnych oddziaływań różnych układów koloidalnych z organizmem ludzkim oraz potencjalnego wykorzystania wyników pracy eksperymentalnej w projektowaniu nowych struktur koloidalnych o zwiększonej funkcjonalności w określonych...

 • Skażenia żywności

  Publication

  - Year 2002

  Przedstawiono podstawowe wiadomości z toksykologii żywności. Wykazano przy-czyny i źródła skażenia żywności szkodliwymi dla zdrowia związkami chemicz-nymi i kryteria oceny higieniczno toksykologicznej tych zanieczyszczeń. Omó-wiono toksyczne właściwości: metali ciężkich, mikotoksyn, pestycydów, diok-syn, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, azotanów (V) i azota-nów (III) oraz radionuklidów. Wskazano też na...

 • Zastosowanie elektronicznych zmysłów w analizie żywności. Zastosowanie elektronicznego języka w analizie żywności.

  W dzisiejszych czasach konsumenci zwracają dużą uwagę na takie cechy żywności jak: zapach, smak i wygląd. Ze względu na to naukowcy od wielu lat podejmują próby naśladowania ludzkich narządów zmysłów za pomocą urządzeń określanych jako elektroniczne zmysły. Zaliczamy do nich elektroniczny nos i język oraz komputerowy system rozróżnienia barw i kształtów. Elektroniczny język znany również jako sztuczny język lub czujnik smaku,...

 • Zasady zapewniania bezpieczeństwa żywności

  Publication

  - Year 2017

  Żywność jest niezbędnym elementem życia człowieka, a jej spożywanie jest czynnością codzienną i bardzo ważną dla funkcjonowania organizmu. Produkcja i spożycie żywności wywołuje konsekwencje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Pominięcie aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności skutkowałoby występowaniem chorób układu pokarmowego oraz strat ekonomicznych o zasięgu zarówno regionalnym, jak i światowym. Bezpieczeństwo żywności...

 • Skażenia żywności. Rozdział 5

  Publication

  - Year 2007

  W rozdziale 5 przedstawiono podstawowe wiadomości z toksykologii: definicja i zakres toksykologii żywności, trucizny - definicje, zatrucia, kryteria oceny higieniczno-toksykologicznej związków chemicznych, toksykologię związków chemicznych występujących w żywności, wchłanianie, przemiany substancji w organizmie, wydalanie i wydzielanie, czynniki wpływające na wchłanianie z przewodu pokarmowego, mechanizm przemian i wynik działania...

 • Woda jako składnik żywności

  Publication

  - Year 2002

  W rozdziale opisane są: podstawowe właściwości fizykochemiczne wynikająceze struktury cząsteczki wody; właściwości wody jako rozpuszczalnika; wpływzawartości wody na właściwości żywności; charakterystyka wody pitnej i ście-ków z przetwórstwa spożywczego.

 • Nos elektroniczny - użyteczne narzędzie w analizie żywności

  Publication

  W artykule przedstawiono nowoczesne instrumentalne techniki stosowane w analizie związków zapachowych obecnych w żywności, a także ich przydatność w kontroli jakości produktów spożywczych. Główną uwagę poświęcono elektronicznym nosom. Opisano zasadę działania, zjawiska fizyczne i fizykochemiczne wykorzystywane przez czujniki takich urządzeń oraz metody analizy sygnału. Porównano tę metodę z techniką chromatografii gazowej sprzężonej...

 • Interakcje składników żywności. Rozdział 7

  Publication

  - Year 2007

  Wpływ na interakcje składników żywności w czasie przechowywania i przetwarzania mają struktury komórkowe i subkomórkowe w których te składniki występują, enzymy i inhibitory enzymów, promieniowanie UV i jonizujące, temperatura, ciśnienie, rodniki, aktywne formy tlenu, sensybilizatory, przeciwutleniacze, wielowartościowe kationy, aktywność wody, siła jonowa, kwasowość i lepkość środowiska. Interakcje składników wpływają na barwę...

 • Tradycyjna lodownia – ekoenergetyczny magazyn żywności

  Publication

  W artykule omówiono konstrukcję oraz zasadę działania naturalnych przechowalni żywności, tzw. lodowni. Przedstawiono kilka przykładów takich konstrukcji wraz z opisem ich budowy. Na przykładzie jednego rozwiązania szczegółowo opisano zasadę działania procesów zachodzących wewnątrz przechowalni. Podkreślono neutralność tego typu budowli wobec środowiska. Przedstawiono zalety i wady analizowanego rozwiązania na tle sprężarkowych...

  Full text to download in external service

 • Certyfikat jakości w produkcji żywności.

  Opisano wybrane zagadnienia dotyczące technicznych aspektów w produkcji żywności. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę określenia i diagnozowania krytycznych punktów w takiej produkcji tj. tych miejsc, w których mogą pojawić się zagrożenia dla jakości produktu końcowego. Uznano za konieczną ciągłą kontrolę poziomu zagrożenia w tych punktach, a także monitorowanie oraz archiwizowanie danych o parametrach oddziaływania na strumień...

 • Kwasy nukleinowe - niedoceniane składniki żywności

  Obecnie badania nad kwasami nukleinowymi koncentrują się na roli genetycznej tych makromolekuł. Można jednak przypuszczać, że DNA jak i RNA powszechnie występujące w żywności mają także ważne znaczenie żywieniowe. Świadczy o tym obecność w układzie pokarmowym szeregu mechanizmów odpowiedzialnych za detekcję, trawienie i przyswajanie tych składników pokarmu. W literaturze naukowej rośnie liczba doniesień sugerujących istotną rolę...

  Full text to download in external service

 • Zastosowanie elektronicznych zmysłów w analizie żywności - cz. 1

  W dzisiejszych czasach konsumenci zwracają dużą uwagę na takie cechy żywności jak: zapach, smak i wygląd. Ze względu na to naukowcy od wielu lat podejmują próby naśladowania ludzkich narządów zmysłów za pomocą urządzeń określanych jako elektroniczne zmysły. Zaliczamy do nich elektroniczny nos i język oraz komputerowy system rozróżnienia barw i kształtów. Elektroniczny nos jest najbardziej rozwiniętym i najczęściej stosowanym sztucznym...

 • Zakres, rozwój i znaczenie chemii żywności

  Publication

  - Year 2002

  Chemia żywności jest nauką o właściwościach składników żywności, o przemia-nach tych związków w czasie przechowywania i przetwarzania surowców orazproduktów żywnościowych, a także o roli jaką odgrywają różne substancje wtworzeniu cech sensorycznych. Akademickie ośrodki badań i kształcenia w zak-resie nauki o żywności mają w Polsce w większości rodowód sięgający WyższejSzkoły Rolniczej w Dublanach i Akademii Technicznej...

 • Certyfikat jakości EHEDG w produkcji żywności.

  Publication

  - Year 2003

  Opisano decydujący wpływ receptury technologicznej oraz wyposażenia technicznego do jej realizacji na uzyskanie produktu końcowego o najwyższych cechach jakości. Zwrócono uwagę na konieczność wyboru określonego sposobu kontroli nad parametrami technologicznymi i technicznymi, których spełnienie stanowi gwarancję uzyskania żywności bezpiecznej, o pożądanych standardach sanitarno-higienicznych. Wykazano istotny wpływ dyrektyw...

 • SAFE - technika izolacji związków zapachowych z próbek żywności

  Oznaczanie składników odpowiedzialnych za zapach produktów żywnościowych dokonywane za pomocą technik chromatograficznych obejmuje dwa zasadnicze etapy: przygotowanie próbki i identyfikację (rozdzielenie połączone z odpowiednią metodą detekcji). Ze względu na skomplikowaną matrycę, specyfikę związków zapachowych - samoistne ich uwalnianie z matrycy, jak i możliwość zachodzenia przemian, kluczowym elementem analizy żywności jest...

 • Certyfikat jakości EHEDG w produkcji żywności.

  Publication

  - Year 2004

  Przedstawiono: aspekty projektowania linii technologicznej; zagadnienia uwzględniane w Dyrektywach UE i Dokumentach EHEDG; obszary współdziałania i oszacowania zagrożeń mikrobiologicznych; fazy przygotowania i weryfikacji oceny jakości; współzależność technologii, producenta wyposażenia i producenta żywnośći; schemat diagnozowania urządzeń. Zwrócono uwagę na okoliczności uzyskania certyfikatu jakości w produkcji żywności stwierdzając,...

 • Scenariusz rozwoju dla obszaru Bezpieczeństwo żywności

  Publication

  - Year 2011

  Opracowanie jest częścią foresightu technologicznego: Żywność i żywienie w XXI wieku - wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego, wykonanego w ramach projektu, realizowanego w latach 2009-2011 przez konsorcjum: Instytut Ogrodnictwa (dawniej Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa) w Skierniewicach, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania...

 • Związki wpływające na smak żywności

  Publication

  - Year 2015

  Rozdział opisuje klasyfikację i potencjatory smaków, a także wpływ obróbki surowców na właściwości sensoryczne produktów spożywczych.

 • Mutagenne i rakotwórcze składniki żywności

  Publication

  .

 • Opakowania – źródłem zanieczyszczenia żywności. Problemy analityczne

  Jeszcze do niedawna materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością (Food Contact Materials - FCM) nie były brane pod uwagę w kontekście stanowienia potencjalnego źródeł zanieczyszczeń żywności. Poświęcano im zdecydowanie mniej uwagi, niż np. pestycydom, czy metalom ciężkim. Jednak rozwój procedur analitycznych zapewniających możliwość oznaczenia analitów na coraz to niższych poziomach zawartości a także większa wiedza na temat...

  Full text to download in external service

 • Przegląd metod oznaczania pozostałości pestycydów i polichlorowanych bifenyli w próbkach żywności = Methods of determination of residues of pesticides and polychlorinated biphenyls in food samples - a review

  Oznaczanie pozostałości pestycydów i analitów z grupy polichlorowanych bifenyli w próbkach żywności wymaga zastosowania specyficznych technik w zakresie przygotowania próbki do analizy, jak i samych technik analizy instrumentalnej, pozwalających na uzyskanie bardzo niskiej granicy oznaczalności. Problemem związanym ze stosowaniem związków z grupy pestycydów i polichlorowanych bifenyli jest konieczność kontroli ich pozostałości...

 • Rola rodników, utleniaczy i przeciwutleniaczy w żywności

  Publication

  - Year 2015

  Liczne procesy, chemiczne, enzymatyczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas przechowywania i przetwarzania, mają wpływ na kształtowanie jakości żywności. Istotne znaczenie ma utlenianie przy udziale wolnych rodników i reaktywnych form tlenu (RFT). Zmiany powodowane utlenianiem m.in. pogarszają sensoryczne właściwości i wartość odżywczą żywności oraz mogą wywoływać zagrożenia zdrowotne wynikające ze szkodliwości niektórych produktów...

 • Edyta Malinowska-Pańczyk dr hab. inż.

  Edyta Malinowska-Pańczyk w 1995 r. ukończyła Technikum Przemysłu Spożywczego w Krajence (specjalność analiza środków spożywczych). Kontynuowała naukę na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu). W 2000 r., po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera rozpoczęła naukę na Studium Doktoranckim Politechniki Gdańskiej. W 2006 r. obroniła pracę doktorską...

 • Inhibitory endopeptydazy prolinowej pochodzące z białek żywności

  Bioaktywne peptydy pochodzące z białek żywności mają nie tylko znaczenie żywieniowe, ale szczególnie profilaktyczne i terapeutyczne w przypadku wielu chorób. Są to małocząsteczkowe fragmenty białek, które po uwolnieniu podczas hydrolizy mogą wykazywać m.in. właściwości przeciwcukrzycowe, przeciwnadciśnieniowe, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwutleniające, immunomodulujące...

 • Aromagramy - profile zapachowe w ocenie jakości żywności.

  Publication

  Każdy produkt ma charakterystyczny i unikalny zestaw lotnych składników. Ich identyfikacja i ocena ilościowa może stać się źródłem informacji na temat jakości zdrowotnej żywności na którą składa się zarówno jakość organoleptyczna, jak i bezpieczeństwo dla zdrowia konsumenta. W pracy opisano nowe trendy w oznaczaniu substancji zapachowych opierajace sie na tworzeniu aromagramów, czyli profili zapachowych produktów spożywczych, z...

 • Składniki wpływające na reologiczne cechy żywności.

  Publication

  - Year 2015

  Rozdział opisuje podstawowe zagadnienia reologii w przemyśle spożywczym.

 • Związki biologicznie aktywne w żywności i napojach

  Już od dłuższego czasu daje się zauważyć wzrost zainteresownia związkami biologicznie aktywnymi w żywności (szczególnie pochodzenia roślinnego) oraz napojach i sokach. W wielu ośrodkach naukowych trwają badania ukierunkowane na określenie aktywności przeciwutleniającej badanych próbek oraz oznaczenie zawartości polifenoli i innych związków o właściwościach przeciwutleniających (m.in. witaminy C oraz tokoferoli). W pracy przedstawiono...

 • Zakres, rozwój i znaczenie chemii żywności. Rozdział 1

  Publication

  - Year 2007

  Chemia żywności jest nauką o składzie surowców i produktów żywnościowych, o reakcjach składników w warunkach przechowywania i obróbki oraz o wpływie tych reakcji na jakość żywności. Ważne funkcje biologiczne składników żywności chemicy opisali już w połowie 19 wieku. W Polsce bardzo ważnym ośrodkiem badań i kształcenia w zakresie chemii żywności była na przełomie 19 i 20 wieku Akademia Rolnicza w Dublanach pod Lwowem.

 • OBRONA ŻYWNOŚCI – KONIECZNY ELEMENT WSPÓŁCZESNEJ STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŻYWCZEGO

  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2014

  Przemysł spożywczy, ze względu na swoje znaczenie w gospodarce należy do najbardziej podatnych na atak terrorystyczny. Zagrożenie takim atakiem jest powodem do opracowania strategii obrony żywności. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o istotę i przyczyny takiego zjawiska oraz o charakter działań, jakie powinno się podjąć, by ograniczyć ryzyko jego pojawienia się. W artykule wykorzystano analizę literatury przedmiotu, statystyk...

 • Wpływ cech opakowania żywności na robotyzację procesów logistycznych.

  Opisano wybrane zagadnienia dotyczące wpływu cech opakowań żywności na robotyzację procesów logistycznych. Uwzględniono kryteria wyboru opakowań jednostkowych stosowanych w przemyśle żywnościowym oraz ich udział w budowie systemu dystrybucji żywności z wykorzystaniem różnych systemów zrobotyzowanych w przeładunku, transporcie i magazynowaniu (ptm). Stwierdzono zależność między opakowaniem, jego tworzywem, kształtem i pojemnością,...

 • Rozdział 4. Mutagenne, rakotwórcze i przeciwrakotwórcze składniki żywności

  Publication

  Mutagenami są nazywane czynniki i substancje mogące powodować zmiany w zapisie genetycznym, kancerogenami lub czynnikami rakotwórczymi natomiast te, które przyczyniają się do powstawania nowotworów, z wyłączeniem podatności uwarunkowanej genetycznie. Przetwórstwo, a w szczególności obróbka termiczna żywności, jest główną przyczyną tworzenia się mutagenów i kancerogenów; niemniej jednak zwiększają one trwałość żywności. Badania...

 • Zanieczyszczenia żywności i ich wpływ na ludzkie zdrowie

  Publication

  - Year 2014

  W pracy opisano zanieczyszczenia żywności metalami ciężkimi, fluorkami oraz pestycydami i farmaceutykami, w tym antybiotykami hormonami oraz związkami endokrynnymi. Omówiono również oddziaływanie tych zanieczyszczeń na organizm człowieka.

 • Wybrane zagadnienia diagnozowania eksploatacji urządzeń w produkcji żywności.

  Przedstawiono sposób postępowania dotyczący zbioru parametrów posiadających decydujący wpływ na funkcje przetwarzania w procesach jednostkowych oraz działania urządzenia a także sprzężenia tego z kontrolą i sterowaniem na poziomie produkcji żywności. Zwrócono uwagę na konieczność określenia dla przewidywanej technologii wytwarzania tzw. krytycznych punktów kontrolnych (k-p-k). Stwierdzono, że w projektowaniu, konstruowaniu...

 • Kwasy nukleinowe w żywności występowanie i właściwości reologiczne

  W naukach o żywieniu kwasy nukleinowe uznawane były dotychczas za mało istotny składnik żywności. Ich właściwości odżywcze nie są uwzględniane przy formułowaniu zaleceń żywieniowych, mimo że należą do podstawowych składników żywności, zwłaszcza surowej lub nisko przetworzonej. Są one obecne głównie w szybko rosnących komórkach tkanek oraz tych, które zachowały zdolność do wzrostu i regeneracji. W niniejszej pracy przedstawiono...

  Full text available to download

 • Występowanie i oznaczanie lotnych kwasów tłuszczowych w żywności

  Publication

  W dzisiejszych czasch, gdy na rynek trafia olbrzymia ilość nowych produktów żywnościowych, coraz większą uwagę przywiązuje się do tego, by żywność charakteryzowała się jak najwyższymi walorami smakowymi i zapachowymi. Za właściwości sensoryczne żywności w przeważającej części odpowiedzialne są związki lotne, a wśród nich lotne kwasy tłuszczowe. W pracy przedstawiono krótki przegląd literaturowy dotyczący występowania oraz oznaczania...

 • Charakterystyka i przydatność składników szarłatu w biotechnologii żywności

  Publication

  - BioTechnologia - Year 2008

  W artykule przedstawiono charakterystykę szarłatu, który jest pseudozbożem o dobrej wartości żywieniowej ze względu na zawartość lipidów o korzystnej proporcji nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych i białek o dobrym składzie aminokwasowym. Brak białek frakcji glutenu świadczy o przydatności szarłatu do wytwarzania dietetetycznej żywności przeznaczonej dla chorych na celiakię. Ze względu na małe rozmiary ziaren skrobi szarłatu...

 • Dodatki do żywności wspomagające separację pianową białek serwatkowych

  Zbadano możliwości poprawy efektywności współprądowej separacji pianowej białek serwatkowych poprzez wzbogacenie surówki o substancje dodatkowe. Aby wyizolowane białko mogło być powtórnie wykorzystane, jako addytywy wybrano substancje powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym jako dodatki do żywności: gumę arabską (E 414), gumę ksantanową (E 415) oraz karagen (E 407). Najlepsze efekty tj. najwyższe wartości współczynnika wzbogacenia...

 • Jakość żywności w łańcuchu wartości usług turystycznych

  W niniejszej publikacji przedstawiono analizę obszarów pozwalających na identyfikację czynników oceny jakości wyżywienia w łańcuchu wartości usług turystycznych. Autorzy dokonali analizy specyfiki usługi, wraz z charakterystyką składowych występujących w modelach jakości usług. Na podstawie czterech kluczowych składników dokonali identyfikacji najistotniejszych czynników mogących mieć wpływ na ocene jakości wyżywienia a tym samym...

 • Rozdział 10.2 Metody oznaczania właściwości przeciwutleniających próbek żywności

  Występowanie większości chorób cywilizacyjnych może być rezultatem stresu oksydacyjnego prowadzącego do różnorodnych zmian w ludzkim organizmie, wywołanych działaniem tzw. reaktywnych form tlenu. Z tego też powodu pojawiło się olbrzymie zapotrzebowanie na szybkie testy umożliwiające pomiar całkowitej zawartości przeciwutleniaczy czy też ogólnej siły przeciwutleniającej produktów żywnościowych a w szczególności świeżych warzyw...

 • Ciągłe doskonalenie systemów produkcji żywności opartych na koncepcji ''pull''

  W niniejszej publikacji przedstawiono kluczowe aspekty ciągłego doskonalenia systemów produkcji żywności opartej na koncepcji ''pull''. Autorzy zaprezentowali możliwość wykorzystania cyklu PDCA w doskonaleniu systemów opartych na kartach Kanban. Jako grupa podmiotów gospodarczych zostały wybrane placówki żywienia zbiorowego.

 • Rozdział 7. Metody oznaczania i badania białek w żywności

  Publication

  - Year 2007

  Przedstawiono metody frakcjonowania białek żywności, oznaczania ich składu aminokwasowego i oddzielania niebiałkowych związków azotowych. Określono przydatność rozmaitych technik chromatograficznych i elektroforetycznych do rozdzielania białek i podano zasady oznaczania zawartości białek metodą Kjeldahla, biuretową, Lowryego, Bradforda i z wykorzystaniem absorbcji w nadfiolecie. Scharakteryzowano przydatność metod immunometrycznych.

 • Biodegradowalne i jadalne opakowania do żywności z polimerów naturalnych

  Artykuł jest przeglądem literatury, dotyczącym wykorzystania polimerów naturalnych do wytwarzania jadalnych powłok powierzchniowych lub opakowań do żywności. Omówione zostały właściwości folii z różnych białek i polisacharydów oraz sposoby poprawy ich właściwości użytkowych poprzez modyfikacje fizyczne, chemiczne i enzymatyczne. Przedstawiono również możliwości włączania w matryce polimerową nanonapełniaczy i scharakteryzowano...

  Full text available to download

 • Metody oznaczania in vitro właściwości przeciwutleniających próbek żywności. Cz. I

  Występowanie większości chorób cywilizacyjnych może być rezultatem stresu oksydacyjnego prowadzącego do różnorodnych zmian w ludzkim organizmie, wywołanych działaniem tzw. reaktywnych form tlenu. Z tego też powodu pojawiło się olbrzymie zapotrzebowanie na szybkie testy umożliwiające pomiar całkowitej zawartości przeciwutleniaczy czy też ogólnej siły przeciwutleniającej produktów żywnościowych a w szczególności świeżych warzyw...

 • Wędliny ''Brassica'' - nowe myślenie o masowej produkcji żywności

  Publication

  Artykuł przeznaczony jest dla osób z branży mięsnej. Przedstawia naukowe podstawy opracowanej na Wydziale Chemicznym PG we współpracy z Zakładami Mięsnymi Nowak technologii produkcji wędlin prozdrowotnych wzbogaconych w fitokompleks kapusty białej.

  Full text to download in external service

 • Zmiany w systemach jakości BRC dedykowanych producentom żywności

  Publication

  - MARKETING I RYNEK - Year 2016

  W artykule przedstawiono zmiany wprowadzone w najnowszych wersjach standardu BRC Food wersja 7 i BRC/IoP wersja 5. Na podstawie danych zamieszczonych w ogólnodostępnym katalogu „BRC Global Standards Directory” dokonano oceny stopnia certyfikacji polskich przedsiębiorstw wg standardu BRC Food. Przeprowadzono analizę liczby akredytowanych jednostek certyfikujących w Polsce z uwzględnieniem stopnia ich wydajności.

  Full text to download in external service