Search results for: analiza polozenia biegunow - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: analiza polozenia biegunow

Search results for: analiza polozenia biegunow

 • Edukacyjna Analiza Transakcyjna

  Journals

  ISSN: 2299-7466 , eISSN: 2558-1825

 • Analiza i Egzystencja

  Journals

  ISSN: 1734-9923 , eISSN: 2300-7621

 • Analiza sygnału

  e-Learning Courses
  • K. Wrzask

  Analiza sygnału: laboratorium prowodzone dla  Informatyki Stosowanej, potrzebne oprogramowanie: MathematicaOczywiście istnieje możliwość zapisania się na kurs przez innych studentów w celu przeglądania zamieszczonych materiałów.Kontakt: klaudiawrzask@google.com

 • Analiza Matematyczna II

  e-Learning Courses
  • M. Styborski
  • M. Shcholokova

  Analiza matematyczna II to kontynuacja kursu rachunku różniczkowego i całkowego. 

 • Analiza matematyczna III

  e-Learning Courses
  • M. Styborski
  • U. Goławska
  • M. Chmara
  • R. Krawczyk

  Analiza matematyczna III, kierunek Matematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie

 • Analiza matematyczna III

  e-Learning Courses
  • M. Styborski
  • R. Krawczyk

  Analiza matematyczna III, kierunek Matematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie

 • Analiza danych AI

  e-Learning Courses
  • K. Flisikowski

  Analiza danych (AI) - dr inż. Karol Flisikowski, prof. uczelni.

 • Analiza matematyczna II 2022

  e-Learning Courses
  • J. Cyman
  • P. Wojda

  Analiza matematyczna II (FT1001); Fizyka Techniczna (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne.

 • Analiza matematyczna II 2023

  e-Learning Courses
  • J. Cyman

  Analiza matematyczna II (FT1001); Fizyka Techniczna (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne.

 • Analiza Rzeczywista i Zespolona

  e-Learning Courses
  • M. Styborski

  Analiza rzeczywista i zespolona, kierunek Matematyka (WFTiMS), II stopnia

 • Analiza rzeczywista i zespolona

  e-Learning Courses
  • M. Starostka
  • M. Styborski

  Analiza rzeczywista i zespolona, kierunek Matematyka (WFTiMS), II stopnia

 • Analiza metod oceny ryzyka zawodowego

  Analiza metod oceny ryzyka zawodowego, porównanie metod pod kontem spełnienie przyjętych kryteriów oceny.

 • Analiza cyklu życia

  Publication

  Analiza cyklu życia (LCA, ang. Life Cycle Analysis) z założenia obejmuje podejście „od kołyski aż po grób” w ocenie procesów przemysłowych i produktów. Ta wizja zaczyna się już w momencie wydobycia surowców pierwotnych w celu przetworzenia i wytworzenia produktu, a kończy, gdy wszystkie materiały zostają poddane utylizacji, recyklingowi lub składowaniu. LCA ocenia wszystkie etapy życia produktu z założeniem, że są od siebie współzależne,...

 • Zbieranie i numeryczna analiza danych

  e-Learning Courses
  • K. Wrzask
  • T. Neumann

  Zbieranie i analiza danych pomiarowych

 • Analiza żywności 2021/2022

  e-Learning Courses
  • H. Staroszczyk

  Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Biotechnologia, I stopień, semestr VII realizujących przedmiot Analiza żywności w roku akademickim 2021/2022.

 • Analiza danych 2023/24

  e-Learning Courses
  • K. Flisikowski

  Analiza danych - dr inż. Karol Flisikowski, prof. PGAG II (2023/24)

 • Analiza szeregów czasowych 2023

  e-Learning Courses
  • M. B. Pietrzak
  • K. Flisikowski

  Analiza Szeregów Czasowych - AG IIMichał Pietrzak / Karol Flisikowski - semestr letni 2022/23

 • Analiza matematyczna I 2022/2023

  e-Learning Courses
  • J. Cyman

  Analiza matematyczna II (FT1001); Fizyka Techniczna (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne.

 • Analiza rozwiązań projektowych wraz z opinia dotyczącą prawidłowości przyjętych w projekcie rozwiazań konstrukcyjnych oraz analiza hydrogeologiczną rejonu robót budowlanych.

  Publication

  Analiza rozwiązań projektowych wraz z opinia dotyczącą prawidłowości przyjętych w projekcie rozwiazań konstrukcyjnych oraz analiza hydrogeologiczną rejonu robót budowlanych.

 • Analiza Matematyczna 1 (2022/23)

  e-Learning Courses
  • K. Tessmer
  • T. Gzella
  • Z. Dzedzej
  • R. Krawczyk

  Analiza Matematyczna 1 semestr 1 kod MAT 1001/1 rok 22/23

 • Analiza matematyczna 1 23/24

  e-Learning Courses
  • M. Starostka
  • T. Gzella
  • Z. Dzedzej
  • K. Wroński
  • M. Shcholokova

  Analiza Matematyczna 1 semestr 1 kod MAT 1001/1 rok 23/24

 • Wstępna analiza systemów pneumatycznych i hydraulicznych w obiektach do pozyskiwania energii fal morskich

  Publication

  - Year 2012

  W pracy przedstawiono przegląd i analizę systemów hydraulicznych i pneumatycznych w elektrowniach wykorzystujących energię falowania mórz i oceanów. Zaprezentowano także uproszczone schematy przekładni hydrostatycznych do transmisji energii stosowanych w tego typu obiektach

 • Analiza zróżnicowania przestrzennego cen paliw

  W artykule analizowano zróżnicowanie przestrzenne cen paliw według asortymentu. Do badania wykorzystano analizę wariancji i metody analizy konwergencji cen. Przeprowadzona analiza wykazała,że istnieje zróżnicowanie cen paliw w przekroju województw, ale jest ono statystycznie nieistotne. Zbadano zatem cenową integrację rynków przestrzennych w celu potwierdzenia działania prawa jednej ceny. Do badania integracji rynków wykorzystano...

  Full text available to download

 • Analiza ryzyka inwestycyjnego rewitalizacji obszarów miejskich

  Publication

  - Year 2014

  Poruszana tematyka to wielopłaszczyznowa analiza ryzyka rewitalizacji bazująca na wyjściowych obszarach jego występowania. Referat prezentuje wiodące czynniki ryzyka rewitalizacji, a ponadto podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jaki jest udział wyznaczonych obszarów w całkowitym ryzyku inwestycyjnym omawianego przedsięwzięcia.

 • Analiza matematyczna III - 2023/2024

  e-Learning Courses
  • M. Styborski
  • U. Goławska
  • M. Chmara
  • R. Krawczyk

  Analiza matematyczna III, kierunek Matematyka (WFTiMS), I stopnia - licencjackie

 • Chemometria w analityce chemicznej. Cz. III. Analiza rozpoznawcza

  Publication

  W artykule przedstawiono zastosowania metod chemometrycznych do określania relacji pomiędzy badanymi próbkami oraz pomiędzy zmiennymi opisującymi te próbki, czyli tzw. analiza rozpoznawcza. Analiza rozpoznawcza stanowi łącznik pomiędzy analityką chemiczną, której głównym celem jest określenie składu lub właściwości próbek, a wieloma dziedzinami nauk przyrodniczych i techniki. Poprawnie zastosowana analiza rozpoznawcza stanowić...

 • Analiza danych (zima 2022/23)

  e-Learning Courses
  • K. Flisikowski

  Analiza danych - dr inż. Karol Flisikowski. AG II (2022/23)

 • Analiza matematyczna wykład 2022/2023

  e-Learning Courses
  • P. Bartłomiejczyk

  Analiza matematyczna (PG_00058867) Kierunek: Nanotechnologia (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2022/2023 - zimowy (sem. 1)

 • Analiza właściwości emiterów impulsowych pola elektromagnetycznego

  W pracy przedstawiono analizę porównawczą wybranych emiterów pola elektromagnetycznego w oparciu o badania symulacyjne. Badane emitery różnią się kształtem i rozmiarem elementów składowych. Analiza dotyczy właściwości impulsów pola elektromagnetycznego. Porównano właściwości kierunkowe, efektywności emisji oraz częstotliwości własne emiterów. Wskazano na najbardziej korzystną z punktu widzenia tych parametrów konstrukcje emitera.

  Full text to download in external service

 • Analiza funkcjonalna osiedli Wrocławia

  Publication

  - Year 2017

  Analiza Funkcjonalna Osiedli Wrocławia (AFO) prezentuje wyniki projektu badawczego mającego na celu opracowanie opisu funkcjonalnego wrocławskich osiedli w oparciu o trzy komponenty: społeczny, przestrzenny i analityczny. Istotą opracowania było nie tylko zbadanie związków między nimi, ale taże sformułowanie wniosków, które mogłyby stanowić podstawę budowy nowego modelu aktywnego społeczeństwa lokalnego.Badania miały multidyscyplinarny...

  Full text available to download

 • ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI EMITERÓW IMPULSOWYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

  Publication

  W pracy przedstawiono analizę porównawczą wybranych emiterów pola elektromagnetycznego w oparciu o badania symulacyjne. Badane emitery różnią się kształtem i rozmiarem elementów składowych. Analiza dotyczy właściwości impulsów pola elektrycznego. Porównano właściwości kierunkowe, efektywności emisji oraz częstotliwości własne emiterów. Wskazano na najbardziej korzystną z punktu widzenia tych parametrów konstrukcję emitera.

  Full text to download in external service

 • IM - Analiza Matematyczna - 2023/2024 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses
  • A. Niewulis
  • K. Kiepiela

  Kurs do przedmiotu Analiza Matematyczna przeznaczony dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa.

 • Analiza Matematyczna 1 MAT 1001/1

  e-Learning Courses
  • T. Gzella
  • Z. Dzedzej
  • M. Chmara

  Analiza Matematyczna 1 semestr 1 kod MAT 1001/1

 • Analiza technologii lutowania próżniowego stali austenitycznej

  Celem badań była ocena poprawności budowy złącza lutowanego próżniowo ze stali austenitycznej oraz analiza składu chemicznego charakterystycznych obszarów badanej próbki. Na podstawie badań wizualnych oraz metalograficznych na mikroskopie skaningowym (w tym analizy EDS) stwierdzono, że badane złącze charakteryzuje się prawidłową geometrią, jednak występują w nim liczne niezgodności (wydzielenia), co świadczy o nieprawidłowych parametrach...

 • Analiza wzmocnienia Mostu Pomorskiego w Bydgoszczy

  Publication

  Tematem referatu jest analiza obecnie realizowanego projektu wzmocnienia mostu sprężonego. Most ten znajduje się w ciągu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nad rz. Brdą w Bydgoszczy. Jest to konstrukcja trójprzęsłowa, kablobetonowa z kablami sprężającymi biegnącymi po powierzchni płyty górnej konstrukcji. W pracy przedstawiono krótki rys historyczny obiektu, opisano konstrukcję mostu oraz podano wyniki i wnioski wynikające z realizowanego...

 • Analiza nośności granicznej platformy roboczej na podłożu słabonośnym

  Analiza numeryczna nośności platformy roboczej z gruntu niespoistego na podłożu z gruntu spoistego o niskiej wytrzymałości. Analiza parametryczna uwzględniająca wpływ miąższości platformy oraz kąta tarcia wewnętrznego materiału platformy i wytrzymałości na ścinanie bez odpływu warstwy słabonośnej. Uwzględnienie różnych schematów zniszczenia podłoża metodą kinematyczną z zastosowaniem optymalizacji (Distinct Layout Optimisation)....

 • Ekonomiczna analiza upadłości przedsiębiorstw : ujęcie międzynarodowe.

  Publication

  - Year 2011

  Monografia przedstawia w sposób kompleksowy problemy dotyczące upadłości przedsiębiorstw. W książce ukazano m.in. takie zagadnienia jak: upadłość przedsiębiorstw w teorii nauk ekonomicznych; pozytywne i normatywne koncepcje uregulowań upadłości przedsiębiorstw; potencjalne źródła konfliktów, jakie mogą pojawić się pomiędzy interesariuszami postępowań upadłościowych; mierniki oceny efektywności systemów i postępowań upadłościowych;...

 • Analiza Funkcjonalna

  e-Learning Courses
  • T. Szarek
  • A. Zgorzelska

 • Analiza Danych

  e-Learning Courses

 • Analiza statystyczna

  e-Learning Courses
  • A. Zieliński

 • Analiza Funkcjonalna

  e-Learning Courses
  • T. Szarek

 • Wstępna analiza zagrożenia podtopieniami w zlewni Potoku Strzyża w Gdańsku.

  Charakterystyka sieci hydrograficznej Potoku Strzyża. Analiza zagrożenia podtopie - niami z wykorzystaniem hydraulicznego modelu potoku. Przedstawienie oraz analiza wyników obliczeń. Wstępne określenie odcinków newralgicznych z punktu widze - nia zagrożenia powodziowego. Wstępna analiza możliwych przyczyn występowania podtopień na terenie zlewni Potoku Strzyża.

  Full text to download in external service

 • Analiza kategorii strat w wypadkach drogowych

  Publication

  - Logistyka - Year 2010

  Straty stanowią jeden z kluczowych elementów pomiaru ryzyka. W przypadku ruchu drogowego straty poniesione w wypadkach drogowych można podzielić na kilka kategorii, między innymi: straty osobowe (zdrowotne), straty materialne, straty środowiskowe, straty ekonomiczne i inne. W referacie będzie przedstawiona analiza wielkości poszczególnych kategorii start w wypadkach drogowych. Na podstawie przeprowadzonej analizy będą wskazane...

 • Analiza prezentacja danych II stopień 2024 OCE

  e-Learning Courses
  • M. Życzkowski

  Kurs przeznaczony dla OCE II stopień w ramach przedmiotu Analiza i prezentacja danych

 • ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA BADAŃ NAD KONKURENCYJNOŚCIĄ MIĘDZYNARODOWĄ

  Celem artykułu jest prezentacja wyników metaanalizy prac naukowych z zakresu międzynarodowej konkurencyjności, opublikowanych w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat w bazach ISI Web of Science oraz EconLit. W analizie wykorzystane zostały podstawowe metody bibliometryczne przy wsparciu oprogramowania HistCite. Przeprowadzona analiza umożliwiła ocenę w czasie rozwoju badań nad międzynarodową konkurencyjnością oraz identyfikację...

  Full text available to download

 • Analiza Globalnego Indeksu Terroryzmu Państw Europejskich

  Publication

  - Year 2017

  W referacie przytoczono doniesienia raportu Global Terrorism Index 2016 [1] w odniesieniu do sytuacji państw Europejskich. Raport ten publikowany jest co roku przez Instytut Ekonomii i Pokoju (ang. Institute for Economics and Peace). W raporcie tym realizowana jest analiza światowych tendencji i modeli związanych z terroryzmem. Niestety, doniesienia raportu opublikowanego na początku bieżącego roku są zatrważające, zwłaszcza w...

 • Analiza sektora wysokiej technologii na Mazowszu

  Publication
  • A. Szerenos

  - Year 2004

  W perspektywie przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej warunkiem wysokiej konkurencyjności polskich regionów będzie m.in. wysoki udział sektora wysokich technologii w produkcji przemysłowej państwa. Dotyczy to zwłaszcza województwa mazowieckiego-najsilniejszego regionu Polski, na obszarze którego funkcjonuje prawie 1/4 wszystkich przedsiębiorstw high-tech. "Centralne" rozmieszczenie firm wysokotechnologicznych w Polsce...

 • ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO WEWNĄTRZ OBIEKTU FERROMAGNETYCZNEGO

  W artykule przedstawione zostały wyniki analizy rozkładu natężenia pola magnetycznego wewnątrz obiektu ferromagnetycznego. Obiekt ferromagnetyczny znajdujący się w zewnętrznym polu magnetycznym wywołuje jego zaburzenie, które może być podstawą do wykrycia tego obiektu. Pożądanym zatem jest, aby kompensować to zaburzenie przez zastosowanie cewek kompensujących umieszczonych wewnątrz obiektu. Analiza rozkładu natężenia pola magnetycznego...

 • WFTiMS - NT - Analiza Matematyczna 2023/2024 (A.Niewulis)

  e-Learning Courses
  • A. Niewulis
  • L. Ziemczonek

  Kurs do przedmiotu Analiza Matematyczna przeznaczony dla studentów międzywydziałowego kierunku Nanotechnologia.

 • Analiza numeryczna efektywności grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych

  Propozycja modelowania MES w przestrzeni 3D grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych (SDP) w gruntach niespoistych, poddanych pionowym obciążeniom statycznym. Uwzględnienie efektów instalacji pali w analizach numerycznych. Analiza efektywności zachowania się grupy pali SDP w zależności od rozstawów pali i wpływu oczepu. Wyznaczenie efektywności pobocznic ηs i podstaw ηb pali w zależności od wartości osiadania oraz lokalizacji...

  Full text available to download