Search results for: analiza wskaznikowa - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: analiza wskaznikowa

Search results for: analiza wskaznikowa

 • Koncepcja i charakterystyka wskaźników rynku kapitałowego PEG i PERG

  Publication

  W artykule zaprezentowano koncepcję oraz scharakteryzowano stosunkowo mało znane w warunkach polskich wskaźniki rynku kapitałowego, tj. PEG i PERG. Autor przeprowadził krytyczną analizę poprawności budowy tych mierników oraz ukazał ich zalety i ograniczenia. Ponadto na podstawie analizy literaturowej przedstawione zostały wyniki badań dotyczące skuteczności zastosowania ww. mierników w procesie selekcji akcji.

  Full text available to download

 • Porównawcza analiza kondycji finansowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych

  Publication

  Celem artykułu jest dokonanie oceny oraz porównanie kondycji finansowej krajowych uczelni publicznych i niepublicznych. Wywód składa się z analizy literatury przedmiotu, dotyczącej warunków i sposobu funkcjonowania polskich uczelni publicznych i prywatnych. W części empirycznej artykułu użyta została analiza wskaźnikowa, stanowiąca jedną z najpopularniejszych metod analizy finansowej. Badaniu zostały poddane łącznie 23 wskaźniki...

  Full text available to download

 • Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie

  Publication

  - Year 2013

  Autor książki przybliża problematykę efektywności metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstw w zakresie oceny ich kondycji finansowej w erze globalizacji, powszechnej niepewności i ryzyka oraz szybko zachodzących zmian w otoczeniu firm. Dokonuje oceny powiązań systemowych wskaźników finansowych, a następnie próby implementacji logiki rozmytej w wykorzystywanej w przedsiębiorstwach analizie wskaźnikowej. W opracowaniu szczegółowo...

 • Zastosowania ontologii: Zastosowanie ontologii w mikroekonomii

  Publication

  - Year 2008

  Zarysowano problematykę zastosowania dziedzinowo zorientowanych ontologii dla konkretnej rzeczywistej grupy zagadnień. Przedstawiono znaczenie ontologii jako formy reprezentacji wiedzy oraz podkreślono jej przewagę nad innymi sposabami przechowywania informacji w aspekcie dynamicznym. zarysowano merytoryczną problematyke zagadnień ekonomicznych w zakresie analizy wskaźnikowej dla firm rynkowych. Dokonano dziedzinowego przedstawienia...

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa: Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa

  Książka zawiera treści rozwinięte i uaktualnione w zakresie analizy finansowej przedsiębiorstwa. Główny nacisk położono w niej na analizę dokumentów sprawozdawczości finansowej zgodnych z Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Zaletą monografii jest to, że uwzględnia ona zmiany w sprawozdawczości finansowej obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku. Umożliwia jednak przeprowadzenie analizy...

  Full text to download in external service

 • Wartości wzorcowe wskaźników finansowych przedsiębiorstw giełdowych

  Publication

  - Year 2012

  Książka składa się z wstępu, sześciu rozdziałów, wniosków końcowych oraz pięciu załączników. Rozdział pierwszy rozpoczyna się przedstawieniem ogólnej klasyfikacji mierników realizacji celu przedsiębiorstwa oraz omówieniem ich podstawowych zalet i mankamentów. W dalszej części tego rozdziału przybliżony został sposób obliczania oraz interpretowania uwzględnionych w części empirycznej wskaźników finansowych. Ponadto w rozdziale...