Search results for: architektura uzytecznosci publicznej - MOST Wiedzy

Search

Search results for: architektura uzytecznosci publicznej

Search results for: architektura uzytecznosci publicznej

 • Architektura szkła w Japonii: budynki użyteczności publicznej. - cz 1

  Publication

  - Świat Szkła - Year 2012

  ...

 • Architektura szkła w Japonii : Budynki użyteczności publicznej. - cz. 2

  Publication

  - Świat Szkła - Year 2012

  ...

 • Architektura kontrastu w historycznych miastach Europejskich na przykładzie obiektów użyteczności publicznej z przełomu XX i XXI wieku

  Powstawanie obiektów na wskroś współczesnych na styku z historyczną tkanką miejską może stanowić drogę do odnowy i rewitalizacji obszarów, które tego wymagają. Działanie takie może również być silnym i cennym katalizatorem transformacji funkcjonalnej i wizualnej danego fragmentu przestrzeni miejskiej oraz przyczyniać się do wzrostu aktywności społecznej w jej obrębie. Tworzywem architektonicznym dającym ogromne możliwości kontrastowania...

 • Zespół Katedry Projektowania Środowiskowego

  Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność w zakresie kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, zwłaszcza ekologicznych i społecznych. Dotyczy ona takich dziedzin jak zrównoważone projektowanie architektoniczne, ruralistyka i architektura krajobrazu. Podejmowana problematyka odnosi się do kontekstualnego podejścia do projektowania architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, zagospodarowania...

 • Mateusz Gerigk dr inż. arch.

  Mateusz Gerigk (PhD. Arch.), born 1987 in Gdynia. In 2006 he graduated from A. Mickiewicz High School No. 2 in Gdynia and Z. Noskowski Social School of Music II degree in Gdynia. In 2011 he graduated from the uniform Master's degree in Architecture and Urban Planning at the Faculty of Architecture of the Technical University of Gdansk. In 2018 he defended his doctorate in the field of Architecture and Urban Planning entitled Multi-criteria...

 • Integracyjna architektura systemu monitorowania terenu Politechniki Gdańskiej

  Publication

  - Year 2012

  W rozdziale przedstawiono zastosowanie integracyjnej metodywytwarzania aplikacji w systemie monitorowania bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Została opisana architektura i proces wytwórczy systemu Monitoring PG, który umożliwia automatyczne rozpoznawanie niebezpieczeństw oraz przesyłanie informacji do odpowiednich służb. Podczas realizacji systemu zaproponowano systematyczny opis interfejsów integrowanych usług obejmującyspecyfikacje...

 • Komunikacja marketingowa w architekturze

  Publication

  - Year 2006

  Komunikacja marketingowa w przestrzeni publicznej to nie tylko reklama zewnętrzna, ale również architektura traktowana jako nośnik komunikatów marketingowych. W artykule zostały opisane relacje między architekturą a komunikacją marketingową, wpływ procesów marketingowych na przestrzeń publiczną oraz związane z tym zagrożenia.

 • Architektura komercyjna : Próba definicji

  Publication

  We współczesnym świecie coraz powszechniejsze stają się kultura konsumpcyjna i społeczeństwo konsumpcyjne, Wszyscy poruszamy się w tej skomercjalizowanej rzeczywistości. Komercjalizacji podlega coraz wiecej zachowań społecznych, procesów ekonomicznych i twórczych. W tej sytuacji należy założyć, że również architektura uczestniczy w tym procesie. Dotychczasowa klasyfikacja przynależności budowli do okreslonej grupy jest kwalifikacją...

 • Monika Arczyńska dr inż. arch.

  Architect and researcher with over 10 years of international experience in cultural projects. She has been working on the designs of Grand Egyptian Museum in Cairo, Palestinian Museum in East Bank, Giant’s Causeway Visitor Centre and National Centre for Contemporary Art in Moscow (with Heneghan Peng Architects). As a founder of A2P2 architecture & planning she runs architecture department of the company. In 2018 together with...

 • Ergonomia w przychodniach z zespołami zaawansowanej diagnostyki obrazowej

  Publication

  Placówki użyteczności publicznej prowadzące działalność medyczną w zakresie usług leczniczych i diagnostycznych są obiektami, których architektura kreowana jest pod silnym wpływem wymagań higieniczno sanitarnych oraz wytycznych technologii wynikającej z charakteru świadczonych usług. Ergonomia pełni tu bardzo istotną rolę, ponieważ wspiera technologie medyczne w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom- pacjentom i personelowi medycznemu.Artykuł...

 • Przestrzeń publiczna a przemiany miasta

  Publication

  - Year 2013

  Praca składa się z dwunastu rozdziałów. Pierwsza część ma charakter wprowadzający do problematyki przestrzeni publicznej. W rozdziale drugim autorka przywołuje wybrane i ważne dla przedmiotu badań koncepcje teoretyczne oparte na modelu wieloparadygmatycznym. Rozdział trzeci osnuty jest wokół antycznego wzorca przestrzeni publicznej, który ze względu na niezwykłe bogactwo rozwiązań w tym zakresie wywodzi się właśnie z tego pnia....

 • Anna Górka dr hab. inż. arch.

  Anna Górka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2007 roku. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzi badania dotyczące uwarunkowań i czynników kształtowania krajobrazów wiejskich. Opisuje zagadnienia współczesnej  transformacji obszarów wiejskich i związane z nią problemy planowania przestrzennego. Bada skutecznośćnarzędzi krajobrazowych w...

 • Architektura-Murator

  Journals

  ISSN: 1232-6372

 • Rafał Janowicz dr hab. inż. arch.

  Rafał Janowicz since 2011, he is an associate professor at the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology, at the Department of Technical Fundamentals of Architectural Design. He has graduated from the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology in 2001, with the major in Architecture and Urban Design, and two years later from the Faculty of Management and Economics with the major in Management...

 • Światło i cień w przestrzeni publicznej

  Publication

  Światło w przestrzeni publicznej pełni funkcje użytkowe oraz wizualno-plastyczne. Funkcje użytkowe dotyczą ekonomicznego i korzystnego dla człowieka oświetlenia wnętrz urbanistycznych, jak również wykorzystania energii cieplnej słońca dla potrzeb budynków. Naturalne oświetlenie najlepiej odpowiadają zdrowiu fizycznemu i psychicznemu człowieka. Należy jednak pamiętać, że latem, w okresach silnego nasłonecznienia, może on szukać...

 • Maria Sołtysik prof. dr hab. inż. arch.

 • Civil Engineering and Architecture

  Journals

  ISSN: 1899-0665 , eISSN: 2544-3275

 • Perspektywy wykorzystania architektury korporacyjnej w tworzeniu rozwiązań smart city

  Publication

  - Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych - Year 2015

  Idea jaką jest SmartCity jest na tyle nowa, iż trudno znaleźć kompleksowy i w pełni działający system obejmujący wszystkich jego interesariuszy oraz ich wymagania względem niego – rozumianego jako przedsięwzięcie, a nie system informatyczny. Obecnie prowadzonych jest wiele projektów o których można powiedzieć, iż są to projekty „wyspowe” - obejmują tylko jedno, lub kilka zagadnień (domen, aspektów), związanych z zarządzaniem przestrzenią...

  Full text to download in external service

 • Nieukorzeniona architektura

  Publication

  - Year 2012

  Najistotniejsze jest w chwili obecnej aktualne, naukowe zdefiniowanie zjawiska kontekstu, a w ślad za tym powinna być doceniona architektura zachowująca skalę człowieka i jego tożsamość, czyli architektura wpisana w otoczenie.

 • Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej

  Publication

  - Year 2010

  Artykuł zawiera omówienie współczesnych sposobów definiowania przestrzeni publicznej oraz jej przemian. Zaarto w nim także rozważania na temat tożsamości i autentyzmu współczesnej przestrzeni publicznej

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł dotyczy zagadenień tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Zawarto w nim kwestie genezy zjawiska tematyzacji a także przegląd najważniejszych rodzajów przestrzeni tematycznych.

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej miasta

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł dotyczy zagadnienia tematyzacji przestrzeni publicznej miasta. Opisane w nim zostały zagadnienia genezy tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem przeobrażeń miast amerykańskich. Omówiona została także typologia przestrzeni tematycznych.

 • Architektura & Biznes

  Journals

  ISSN: 1230-1817

 • Światło we współczesnej przestrzeni publicznej

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł opisuje znaczenie oświetlenia przestrzeni publicznych. Wyróżnione zostały różne podejścia do używania tworzywa jakim jest światło sztuczne w kreowaniu scenografii przestrzeni publicznej.

 • Architektura bezpieczeństwa systemu netBaltic

  W artykule zaprezentowano założenia dotyczące zabezpieczania węzłów sieci realizowanej w ramach systemu netBaltic. Ze względu na dużą różnorodność rozważanych mechanizmów komunikacyjnych architektura bezpieczeństwa została podzielona na kilka elementów – infrastrukturę klucza publicznego (PKI), bezpieczeństwo systemowe węzłów, zabezpieczanie komunikacji w modelu samoorganizującej wieloskokowej sieci kratowej, a także sieci niewrażliwej...

 • Architektura jako narzędzie komunikacji marketingowej

  Przestrzeń miast staje się coraz częściej miejscem gry marketingowej, coraz częściej wykorzystywana jest jako kanał komunikacji. Takie oddziaływanie pomiędzy architekturą a marketingiem, powoduje że obok zaspokajania potrzeb podstawowych architektura zaczyna pełnić role perswazyjnego narzędzia komunikacji marketingowej.

 • Miejsca handlu ulicznego w przestrzeni publicznej

  Publication

  - Year 2012

  Handel targowy w przestrzeni publicznej współczesnego miasta posiada różnorodne znaczenie, często stawiany jest w dwóch granicznych spojrzeniach, od formy szpecącej daną przestrzeń, po element pożądania w celu przyciągnięcia oka turysty oraz stworzenia atmosfery swojskości w przestrzeni publicznej miasta. W poniższym artykule spróbujemy się przyjrzeć tej drugiej możliwości wykorzystania handlu targowego, jako elementu mogącego...

 • Ochrona PPOŻ z publicznej sieci wodociągowej

  Publication

  - Year 2012

  Ochrona ppoż. z publicznej sieci wodociągowej. Niewłaściwość polskich regulacji prawnych, błędy w warunkach technicznych. Zagrożenia dla małych systemów. Nieodpowiednie rozwiązania. Propozycje rozwiązania problemu.

 • Architektura & Urbanizmus

  Journals

  ISSN: 0044-8680

 • Przesłanki i zakres interwencji publicznej w transporcie miejskim

  Publication

  - Transport Economics and Logistics - Year 2017

  Celem artykułu jest określenie przesłanek i zakresu interwencji publicznej w transporcie miejskim. Podstawą artykułu jest teza, że transport miejski jest działalnością wymagającą interwencji publicznej. Za przesłanki interwencji publicznej w transporcie miejskim uznano użyteczność publiczną tego transportu oraz dążenie do realizacji za jego pośrednictwem celów polityki transportowej i społecznej. Omawiając zakres interwencji publicznej...

 • Miejsca handlu ulicznego w przestrzeni publicznej współczesnego miasta

  Publication

  Plac targowy w przestrzeni publicznej współczesnego miasta posiada różnorodne znaczenie, często stawiany jest w dwóch granicznych spojrzeniach, od formy negatywnie wpływającej na daną przestrzeń, po element mogący w znaczący sposób przyciągnąć oko turysty oraz stworzyć atmosferę swojskości w przestrzeni publicznej miasta. W poniższym artykule spróbujemy się przyjrzeć, jakie znaczenie mają miejsca handlu targowego w przestrzeni...

 • Partycypacja społeczna na rzecz odnowy przestrzeni publicznej

  Publication

  - Year 2015

  Rodział dotyczy różnych wymiarów planowania partycypacyjnego na rzecz rozwoju jakości przestrzeni publicznej w mieście

 • Architektura protestantów na Żuławach - szkic problematyki

  Publication

  - Year 2017

  Artykuł dotyczy zagadnień architektury sakralnej na Żuławach użytkowanej przez protestantów od XVI do XX w. W szkicu zawarto próbę systematyki budowli protestanckich wskazując, że ich architektura nie jest jednorodna i wynika zarówno z uwarunkowań historyczno-kulturowych jak i praktycznych.

 • Gdinas vesturiska mantojuma politika "Latvijas Architektura"

  Publication

  - Lativijas Architektura - Year 2016

  Artykuł dotyczy systemu ochrony zabytków architektury modernistycznej w Gdyni. Omówione są indywidulne zasady ochrony oraz finansowanie konserwacji ze środków publicznych.

 • Quo vadis instytucjo użyteczności publicznej : wstęp

  Publication

  - Year 2005

  Pierwszy atykuł w książce pełni jednocześnie rolę wstępu do wszystkich następnych rozdziałów, porusza zagadnienie specyfiki działań PR w instytucjach użyteczności publicznej. Pokazuje ich ważność , donosłość ich dla w/w instytucji, uzasadniając tym samym konieczność rozważania tej problematyki na poziomie konstrukcji strategii tychże instytucji.

 • Tożsamość a autentyzm przestrzeni publicznej współczesnych wielkoskalowych założeń urbanistycznych.

  Publication

  - Year 2004

  Artykuł dotyczy problematyki kształtowania przestrzeni publicznej, realizowanej jako element wielkoskalowych zamierzeń i projektów urbanistycznych. Poruszono w nim zagadnienia tożsamości tych przestrzeni oraz możliwych zagrożenb dla ich autentyzmu. Kluczowa kwestią jest przy tym zagadnienie tematyzacji przestrzeni publicznej - jej przejawów i zagrożeń, które to zjawosko niesie

 • Architektura szkoły i jej społeczne funkcje

  Publication

  Projektowanie szkoły jak każdego innego budynku użyteczności publicznej wymaga, poza realizacją podstawowych celów, odnoszacych się do funkcjonalności, trwałości i względów estetycznych, także poszukiwania rozwiązań biorących pod uwagę specyfikę miejsca, ducha czasu i potrzeby społeczności szkolnej.

 • Architektura statków pasażerskich XX wieku.

  Publication

  - Logistyka - Year 2015

  Architektura okrętów jako dyscyplina naukowa zajmuje się projektowaniem wnętrz oraz sylwet, jak również systematyką przestrzenną statków. Referat przedstawia rozwój architektury statków pasażerskich, które powstały w XX w. od momentu pojawienia się nowej dyscypliny naukowej – architektury okrętów, której prekursorami byli pracownicy Wydziału Architektury PG, aż do przełomu wieków XX i XXI. Statki pasażerskie ulegały przemianom,...

 • Rzeźba w przestrzeni publicznej współczesnego miasta

  Publication

  - Year 2010

  Przedstawiono jak istotna rolę może i powinna we współczesnym mieście pełnić rzeźba jako integralny element tworzący tożsamość przestrzeni publicznej w obecnej zglobalizowanej przestrzeni miejskiej, która niestety pozbawiana jest reliktów dawnej tożsamości kulturowej. Ananlizie poddano także celowość narzucania nowej aranżacji miejsca publicznego przy pomocy dogęszczania rzeźbami miejsc wspólnych dla mieszkańców i turystów.

 • Sztuka w przestrzeni publicznej miasta - konfrontacja czy dopełnienie?

  Publication

  - Year 2010

  Celem artykułu jest próba pokazania języka dialogu sztuki publicznej i przestrzeni miejskiej.

 • Zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w budynkach użyteczności publicznej.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z ochroną przeciwporażeniową w instalacjach budynków użyteczności publicznej. Główną uwagę zwrócono na ochronę przy dotyku pośrednim, która jest najczęściej realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania. Poruszono również problematykę stosowania w tych instalacjach zabezpieczeń różnicowoprądowych oraz połączeń wyrównawczych

 • Po co administracji publicznej zarządzanie? Propozycja dydaktyczna

  Publication

  - Year 2010

  Celem opracowania było przedstawienie motywów, które zdecydowały o wprowadzaniu problematyki elementów zarządzania na studium podyplomowe adresowane dla prcowników instytucji administracji publicznej. W artykule przybliżono tematykę zajęć - cztery moduły tematyczne: konkurencyjność i jakość, elementy marketingu, podstawy zarządzania wiedzą, elementy zarządzania publicznego - oraz stosowane metody dydaktyczne.

 • Przestrzeń dla obywateli. O uniwersalności helleńskiego modelu przestrzeni publicznej

  Publication

  - Year 2009

  Artykuł zawiera refleksje na temat uniwersalności greckiego modelu przestrzeni publicznej.

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej jako element konkurencyjności miasta.

  Publication

  - Year 2003

  Artykuł obejmuje rozważania dotyczące zjawiska tematyzacji przestrzeni publicznej czyli intencjonalnego nadawania jej określonych, stylizowanych na minione okresy, form architektonicznych. Zjawisko to obecnie rozwija się w szybkim tempie i bywa wiązane z chęcią miast to wykreowania swojego oryginalnego, wyjątkowego obrazu, co ma znaczenie w walce konkurencyjnej o nowe inwestycje.

 • Czynniki warunkujące efektywność kształcenia w publicznej szkole wyższej

  Publication

  - Year 2005

  Praca poświęcona jest zagadnieniom efektywności publicznej szkoły wyższej. Zwrócono uwagę na czynniki związane z realizacją procesu kształcenia, wpływające na efektywnośc działalności szkoły wyższej. Rozważania teoretyczne ilustrowane są przykładami.

 • Architektura sali Opery NOVA w kontekście uwarunkowań inscenizacyjnych - uwagi autorskie

  Publication

  - Year 2008

  Architektura sali w kontekście uwarunkowań inscenizacyjnych

 • Architektura medialna : kierunki rozwoju w kontekście sztuki i technologii

  Publication

  - Year 2014

  W artykule zaprezentowane jest zagadnienie architektury medialnej w obrębie której następuje integracja sztuki i technologii. Jest to architektura, która staje się nośnikiem zmiennych treści wizualnych w oparciu o technologie informacyjne i oświetleniowe. Zagadnienie to rozpatrywane jest w kontekście przestrzeni komercyjnych, w których architektura medialna staję się nowym sposobem ich promocji. Zarysowany zostanie kontekst rozwoju...

 • Architektura wspomnień

  Publication

  opis berlińskiego pomnika Żydów Pomordowanych w Europie

 • Estetyka i architektura na rozdrożu = The aesthetics and the architecture at the crossroads

  Publication

  - Year 2013

  Opis dzieła architektury w formie refleksji estetycznej następuje w innym przedziale czasowym niż samo zaistnienia artefaktu w przestrzeni-Estetyka oraz krytyka architektoniczna nie posługują się wspólnym językiem naukowym.Estetyka i architektura sa wyrażane odmiennymi językami opisu zjawisk.Utrudnia to wzajemne odczytanie intencji oceniającego i twórcy.

 • Architektura zespołu Politechniki Gdańskiej 1904-2018

  Publication

  - Year 2019

  Budynki i układ przestrzenny zespołu Politechniki Gdańskiej są doskonałym dokumentem są przemian architektury w XX wieku. Niezależnie od będącej przedmiotem dyskusji ciągłości lub nieciągłości dziejów uczelni jako instytucji prowadzącej badania naukowe i kształcącej studentów, jej architektura stanowi jednolitą całość. Położony u wylotu malowniczej doliny okolonej zielonymi wzgórzami zespół tworzą obiekty reprezentujące najważniejsze...