Search results for: budowle hydrotechniczne - MOST Wiedzy

Search

Search results for: budowle hydrotechniczne

Search results for: budowle hydrotechniczne

 • Jazy lewarowe na rzece Gwdzie

  Przedstawiono budowle hydrotechniczne tworzące kaskadę rzeki Gwdy. Omówiono konstrukcję i funkcjonowanie przelewów lewarowych wchodzących w skład urządzeń upustowych stopni wodnych: Podgaje, Jastrowie i Ptusza. Omówiono wady i zalety przelewów lewarowych.

 • Polskie budownictwo morskie w ostatnim trzydziestoleciu

  Publication

  - Inżynieria Morska i Geotechnika - Year 2009

  Hydrotechniczne budowle morskie wybudowane lub zaprojektowane w ostatnich latach, duża nowoczesność rozwiązań konstrukcyjnych i przebiegu realizacji. Doskonałe wykształcenie i duże doświadczenie zawodowe inżynierów, pozytywy szkolnictwa wyższego przygotowującego specjalistów z zakresu budownictwa morskiego. Literatura aktualnych rozwiązań realizowanych w Polsce hydrotechnicznych budowli morskich.

 • Koncepcje rozwiązań konstrukcyjnych przystani rekreacyjnych na terenie Gdańska. Część II.

  Budowle hydrotechniczne i przeszkody techniczne w rejonie planowanych wodnych przystani. Obecny stan oraz warunki zabudowy hydrotechnicznej i lądowej w rejonie planowanych przystani. Wymaganie ogólne i techniczne budowy przystani. Stare i nowe konstrukcji w rejonie planowanych nabrzeży

 • Dzieła inżynierii w krajobrazie delty Wisły

  Publication

  - Year 2006

  Omówiono przeobrażenia historyczne układu hydrologicznego delty Wisły od Cypla Mątowskiego do kolejnych ujść: pierwotnie naturalnego w Wisłoujściu później w Gdańsku - Nowym Porcie, naturalnego w Gdańsku Górkach z 1840 r. oraz sztucznego w Gdańsku - Świbnie z 1895 r. Zaprezentowano budowle hydrotechniczne w Białej Górze, Piekle (relikt), Gdańskiej Głowie, Gdańsku-Przegalinie oraz przepompownie i przepusty wałowe na Nizinie Walichnowskiej....

 • Wyznaczenie zasięgu zalewu powodziowego po potencjalnej awarii jazu zbiornika Kolbudy I

  Zgodnie z paragrafem 24 ustęp 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579) dla budowli piętrzącej o wysokości piętrzenia prze-kraczającej 2,0 m lub tworzącej pojemność większà niż 0,2 mln m3 wody określa się przebieg i zasięg fali wezbraniowej wywołanej zniszczeniem lub uszkodzeniem...

 • Obiekty Hydrotechniczne 2021/2022

  e-Learning Courses
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Obiekty Hydrotechniczne realizowany jest przez studentów na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG w ramach studiów stacjonarnych II stopnia. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach: cel...

 • Planowanie przestrzenne obszarów morskich i nadmorskich

  e-Learning Courses
  • K. Krośnicka

  Kurs poświęcony jest zagadnieniu planowania przestrzennego portów morskich i uwzględnia takie aspekty jak: Czynniki lokalizacyjne portów morskich, funkcje portowe. Wybrane portowe budowle hydrotechniczne. Układ przestrzenny i funkcjonalny akwatoriów portów morskich. Charakterystyka i zasady wymiarowania akwatoriów portowych (kanały, baseny, awanport). Rodzaje i charakterystyka terytoriów portowych (falochrony, nabrzeża, pirsy,...

 • Podstawy Hydrotechniki - 2021/2022

  e-Learning Courses
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Podstawy Hydrotechniki realizowany jest przez studentów studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG Specjalność: Sieci i instalacje. Celem tego kursu jest przedstawienie głównych zasad związanych z doborem budowli hydrotechnicznych, ich cechami, podstawowym zakresem obliczeń budowli piętrzącej oraz poznanie zasad konstrukcji i eksploatacji budowli piętrzących takich jak jazy, zapory ziemne i betonowe.     Kurs...

 • Podstawy Budownictwa Wodnego 2021/2022

  e-Learning Courses
  • W. Gorczewska-Langner
  • T. Kolerski
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Podstawy Budownictwa Wodnego realizowany jest na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na studiach II stopnia na kierunku Infrastruktura Wodna. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach:...

 • Witold Sterpejkowicz-Wersocki dr inż.

  W 1994 r. rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej na kierunku Budownictwo Wodne, które ukończył 20.09.1999 r. uzyskując tytuł zawodowy mgra inż. W 2000 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Rozprawę doktorską pod kierunkiem Pana dr hab. inż. Adama Bolta, prof. PG p.t.: "Kryteria oceny stabilności strefy kontaktowej...

 • Piotr Milancej dr inż.

  People

  MILANCEJ Piotr doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa, absolwent Wydziału Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej, rzeczoznawca SITWM NOT, legitymujący się certyfikatem Polskiego Komitetu Geotechniki, uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. W okresie od 1988 do 2003 roku zatrudniony w Katedrze Geotechniki Politechniki Gdańskiej. Współautor publikacji...

 • Model matematyczny obiegu wód podziemnych w rejonie zapory EW Smukała na rzece Brda

  Publication

  - Year 2006

  Opisano zastosowany model numeryczny obiegu wód podziemnych wraz z analizą stanu obiektu i skuteczności dotychczasowych rozwiązań. Przedstawiono propozycję zmian systemu drenażowego, będącą wynikem wykonanej analizy.

 • Nośność graniczna spoistego podłoża gruntowego pod podstawą szczudła platformy podnoszonej

  Publication

  - Inżynieria Morska i Geotechnika - Year 2007

  Krótka charakterystyka morskich platform podnoszonych. Nośność graniczna spoistego podłoża gruntowego pod niezależnym fundamentem dyskowym. Analiza porównawcza głębokości krytycznej kawerny penetracyjnej oraz prognozy głębokości penetracji fundamentu w dnie morskim zbudowanym z gruntu o spójności rosnącej z głębokością w dnie.

 • Kryteria doboru wzorów dynamicznych do analizy nośności pali w budownictwie hydrotechnicznym

  Publication

  Wzory dynamiczne wciąż chętnie stosowane są z dobrym skutkiem do oceny nośności w budownictwie hydrotechnicznym. Wykonano analizę do 32 wzorów dynamicznych i oceniono możliwość ich praktycznego stosowania. Wyniki oceny zweryfikowano na podstawie próbnych obciążeń statycznych dla warunków geotechnicznych wybranych nabrzeży w rejonie Gdańska

 • Przebudowa Falochronu Wschodniego w ramach modernizacji wejścia do Portu Wewnętrznego w Gdańsku

  Publication

  - Inżynieria Morska i Geotechnika - Year 2014

  Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego jako istotny element poprawy konkurencyjności Portu Gdańsk. Główne założenie przebudowy to umożliwienie bezpiecznego wprowadzania i obsługi statków o zanurzeniu T=10,6m.Krótka historia wejścia do Portu zewnętrznego oraz dokładny opis przeprowadzonej w latach 2011-2012 przebudowy Falochronu Wschodniego przy wejściu do Portu Wewnętrznego.

 • Okresowa pięcioletnia i roczna ocena stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa oraz przydatności elektrowni wodnych na rzekach Radunia i Wierzyca

  Opracowanie zawiera okresową ocenę stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa elektrowni wodnych na rzekach Radunia i Wierzyca, analizę przemieszczeń reperów kontrolowanych, analizę piezometryczną oraz wnioski służące poprawie bezpieczeństwa eksploatacji obiektów hydrotechnicznych.

 • Modernizacja stopni piętrzących na rzece Gwda

  Publication

  - Year 2009

  Specyficzne warunki środowiskowe budowli hydrotechnicznych powodują ich szybsze starzenie się w porównaniu do innych obiektów budowlanych. W rezultacie konieczne jest przeprowadzanie systematycznych remontów budowli w celu zachowania ich odpowiedniego stanu technicznego i stopnia bezpieczeństwa. W referacie przedstawiono zwięzły opis modernizacji budowli hydrotechnicznych na rz. Gwda przeprowadzonych w okresie ostatnich kilku lat....

 • System sterowania zamknięcia segmentowego z przeciwwagą na stopniu wodnym Łapino na rzece Raduni

  Publication

  - Gospodarka Wodna - Year 2002

  Kaskada Raduni jest cennym zabytkiem budownictwa wodnego, na której można spotkać bardzo rozmaite konstrukcje hydrotechniczne. Przedstawiono oryginalną konstrukcję zamknięcia segmentowego z przeciwwaga i sposobu jego sterowania.

 • Przyczyny techniczne i skutki awarii budowli piętrzących

  Katastrofy hydrotechnicznych obiektów piętrzących zdarzają się stosunkowo rzadko, jeśli jednak do takiej katastrofy już dojdzie, to jej skutki są zazwyczaj bardzo dotkliwe i wiążą się z koniecznością poniesienia ogromnych wydatków zarówno na odbudowę samej budowli, jak również na naprawę szkód powodziowych. W artykule omówiono główne przyczyny awarii budowli piętrzących oraz zaprezentowano wyniki komputerowej symulacji przebiegu...

 • Renowacja systemu drenażowego zapory w Żurze

  Publication

  Przedstawiono problemy związane z kształtowaniem się filtracji w zaporze ziemnej Żur oraz przyjęte rozwiązanie, mające na celu obniżenie ciśnień filtracyjnych w korpusie i podłożu zapory. Omówiono zrealizowany wariant odwodnienia, polegający na wykonaniu szeregu studni wierconych w podstawie skarpy odpowietrznej. Wyniki obserwacji piezometrycznych wskazują na osiągnięcie zamierzonego celu.

 • Drenaż pionowy zapory ziemnej w Żurze

  W artykule przedstawiono rozwiązania techniczne drenażu pionowego w podstawie skarpy odpowietrznej zapory ziemnej w Żurze. Zastosowano tu zespoł studni odwadniających. Przedstawiono wyniki obserwacji piezometrycznych, które wskazują na poprawę warunków wodno-gruntowych w zaporze.

 • Flood problems in Gdańsk .

  Publication

  - Year 2003

  Omówiono źródła zagrożeń powodziowych Gdańska. Przedstawiono przyczyny, przebieg i skutki powodzi w lipcu 2001 r. Oceniono przygotowanie systemu cieków do przepuszczania wielkich wód.

 • Zjawiska sufozyjne w kanale odpływowym Elektrowni Wodnej Straszyn na rzece Raduni.

  Publication

  - Year 2003

  Artykuł zawiera prezentację warunków hydrogeologicznych w rejonie elektrowniwodnej Straszyn wraz z opisem istniejących procesów sufozyjnych.

 • Wykorzystanie badań geosyntetyków w projektowaniu budowli hydrotechnicznych.

  Publication

  - Year 2004

  Zastosowanie geotekstyliów w konstrukcjach budowlanych (w tym również hydrotechnicznych), wymaga pełnienia przez wyroby geotekstylne określonych funkcji w projektowanym okresie użytkowania. Aby dany materiał właściwie spełniał postawione przed nim zadania, bardzo ważne jest wcześniejsze poddawanie go odpowiednim badaniom laboratoryjnym i terenowym. Procedura badań musi być ściśle powiązana z późniejszym przeznaczeniem geomateriału...

 • Porty jachtowe - mariny. Projektowanie.

  Publication

  - Year 2004

  Książka poświęcona jest zasadom projektowania portów jachtowych oraz marin. Definiuje poszczególne zagadnienia projektowania i eksploatacji portów jachtowych oraz przedstawia matody obliczeń konstrukcji przewidzianych do postoju jachtów jak pomosty stałe i pływające. Ponadto przedstawia propozycję obliczania i wymiarowania falochronów pływających oraz zasady przyjmowania wyposażenia portów.

 • Scour development in front of coastal structures at intermediate phases of construction

  Publication

  - Year 2005

  Publikacja poświęcona jest zagrożeniom budowli morskich spowodowanych powstawaniem form erozyjnych na dnie morskim w sąsiedztwie konstrukcji. Pomiary i obserwacje wykonane w warunkch naturalnych porównane zostały z istniejącymi zaleceniami i wytycznymi do projektowania. Przedstawiono sytuacje, w których zagrożenie rzeczywiste osiągnęło poziom wyższy od zakładanego w fazie projektowej. Przedstawiono również przypuszczalne mechanizmy...