Search results for: cykliczny system produkcyjny - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: cykliczny system produkcyjny

Search results for: cykliczny system produkcyjny

 • Cykliczny system otwarty i cyrkularne kolorowanie grafów.

  Publication

  - Year 2002

  W pracy rozważany jest cykliczny system otwarty - modyfikacja otwartego systemu procesów dedykowanych polegająca na założeniu, że praca jest wykonywana w ruchu ciągłym, czyli kolejne cykle pracy wykonywane są bezpośrednio po sobie. Rozważana jest złożoność obliczeniowa problemów związanych z układaniem harmonogramu w systemach tego typu.

 • Cykliczny system otwarty z ograniczeniami obustronnych przestojów

  Publication

  - Year 2005

  W pracy badany jest system otwarty, który pracuje cyklicznie, tj. po ukończeniu jednego zestawu zadań przetwarzany jest kolejny zestaw identycznych zadań. Narzucone jest przy tym ograniczenie polegające na braku przestojów zarówno po stronie procesów jak i zadań. Wykazana jest NP-trudność problemu konstrukcji uszeregowania spełniającego te założenia jak i problemu minimalizacji długość i cyklu.

 • Compact cyclic edge-colorings of graphs

  Publication

  Artykuł jest poświęcony modelowi zwartego cyklicznego kolorowania krawędzi grafów. Ten wariant kolorowania jest stosowany w modelowaniu uszeregowań w systemach produkcyjnych, w których proces produkcyjny ma charakter cykliczny. W pracy podano konstrukcje grafów, które nie zezwalają na istnienie pokolorowania w rozważanym modelu. Wykazano także kilka własności teoretycznych, takich jak ograniczenia górne na liczbę kolorów w optymalnym...

  Full text to download in external service

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Piotr Szczuko received his M.Sc. degree in 2002. His thesis was dedicated to examination of correlation phenomena between perception of sound and vision for surround sound and digital image. He finished Ph.D. studies in 2007 and one year later completed a dissertation "Application of Fuzzy Rules in Computer Character Animation" that received award of Prime Minister of Poland. His interests include: processing of audio and video, computer...

 • Podstawy zarządzania produkcją i usługami, W, ZiIP, sem 01, zimowy 22/23 (PG_00055043)

  e-Learning Courses
  • P. Sender
  • M. Deja

  Istota zarządzania produkcją i usługami. Produkt i jego projektowanie, jakość, niezawodność, konstrukcja, prognozowanie popytu. Pojęcie systemu produkcyjnego. Struktura, formy organizacji i zarządzania systemami. Proces produkcyjny, rozmieszczenie urządzeń produkcyjnych, sterowanie przepływem produkcji (metody symulacyjne i analityczne). Projektowanie systemów produkcyjnych, sterowanie produkcją i realizacja usług. Planowanie potrzeb...

 • Integrated system of transport safety

  Publication

  - Journal of KONBiN - Year 2008

  W styczniu 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie konkursu na projekt badawczy zamawiany PBZ 2/2006, podjął decyzję o przyznaniu prawa realizacji trzyletniego projektu pt. ''Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu'' konsorcjum naukowemu w składzie: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie oraz Akademia Morska w Szczecinie. Przedmiotem niniejszego referatu...

  Full text available to download

 • Multimedia noise monitoring system

  W artykule przedstawiono Multimedialny System Monitorowania Hałasu. Projekt jest sieciocentrycznym systemem dedykowanym monitorowaniu zagrożeń hałasem. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie skuteczności w zakresie profilaktyki chorób słuchu. Umożliwia pobieranie, gromadzenie, analizę i wizualizację danych dotyczących hałasu, pobieranych ze zdalnych urządzeń pomiarowych oraz elektronicznych ankiet dostępnych przez Internet. Ponadto...

 • Guido: a musical score recognition system

  Publication

  - Year 2007

  This paper presents an optical music recognition system Guido that can automatically recognize the main musical symbols of music scores that were scanned or taken by a digital camera. The application is based on object model of musical notation and uses linguistic approach for symbol interpretation and error correction. The system offers musical editor with a partially automatic error correction.

 • Container monitoring system

  Publication

  W pracy przedstawiono koncepcję systemu monitorowania kontenerów przewożonych drogą morską. Scharakteryzowano główne cechy oraz przedstawiono modułowo-warstwowy schemat funkcjonalny. Ponadto opisano założenia funkcjonalno-użytkowe dotyczące Inteligentnego Modułu Kontenerowego (SCM), będącego podstawowym elementem składowym systemu. Przedstawiono również główne zadania projektowe związane z realizacją projektu

  Full text available to download

 • RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY

  Journals

  ISSN: 0951-8320 , eISSN: 1879-0836

 • Podstawy zarządzania produkcją i usługami, W, ZiIP, sem 01, zima 23/24 (PG_00055043)

  e-Learning Courses
  • A. T. Wiśniewska

  Wybrany program wykładów ma wyposażyć studenta w niezbędną wiedzę podstawową z zakresu zastosowań modeli zarządzania produkcją na poziomie taktycznym i operacyjnym, od zagadnień związanych z planowaniem asortymentowo-ilościowym, poprzez planowanie zasobów w warunkach popytuzależnego i niezależnego, aż po zagadnienia związane z utrzymaniem parku maszynowego zmierzającym do oceny i poprawy efektywności maszyn i urządzeń. Program...

 • MEMS based voice message system for elevators

  W artykule przedstawiono implementację systemu głosowych komunikatów w windach. Prezentowany system posiada unikalną cechę polegającą na tym, że do działania nie potrzebuje połączenia z systemem sterującym windy. Zasilany z baterii lub akumulatorów może być zamontowany w ścianie windy, wymaga tylko prostej kalibracji. System oparty jest na akcelerometrach MEMS dokonujących pomiaru przeciążeń w kabinie windy. W artykule przedstawiono...

 • Polarization sensitive optical coherence tomography system

  Publication

  W pracy pokazano system OCT czuły na stan polaryzacji do pomiaru właściwości dwójłomnych wybranych ośrodków rozpraszających światło. W systemie zastosowano detekcję zrównoważoną. Pokazano wstępne wyniki pomiarowe.

  Full text to download in external service

 • Intelligent system for editing and analysis of examination documents

  Publication

  - Year 2006

  Opisano ogólną koncepcję systemu IATE - systemu do edycji i automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. Edytor systemu umożliwia generację 4 typów testów o dowolnej liczbie pytań (do 8 stron tekstu), różnej formie udzielania odpowiedzi oraz możliwością tworzenia wariantów testu. Bardziej szczegółowo opisano wybrane fragmenty systemu: analizę nagłówka testu, edycję i organizację segmentu tworzenia wariantów testu oraz organizację...

 • Road safety system in Poland

  Publication

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych dla poprawy brd elementów diagnozy stanu i systemu bezpieczeństwa w Polsce, które jednocześnie mogłyby wejść w zakres działań objętych Projektem ZEUS. Ocenę diagnozy wykonano poprzez porównanie z wzorcami z tych krajów, które od lat uważa się za liderów w zakresie bezpieczeństwa.

  Full text available to download

 • The system for identification of the band saw wheel cross profile

  Przedstawiono system do identyfikacji zarysu poprzecznego koła pilarki taśmowej, dzięki któremu producent pił taśmowych ma możliwość naprężenia brzeszczotu piły w sposób zapewniający jej poprawną pracę. Opisano budowę i zasadę działania systemu. Uzyskane dane mogą być wprowadzane do układów sterowania automatycznych urządzeń ze sterowaniem CNC (naprężających piły taśmowe). Dane systemu: szerokość sprawdzanych kół do 300 mm, dokładność...

 • System identification 2023/24 - project

  e-Learning Courses
  • K. Dudziak

  This is the project part of the System Identification subject.

 • Protection system against electromagnetic leak of information

  Publication

  - Year 2006

  W pracy omówiono problem zabezpieczenia przed ulotem elektromagnetycznym informacji. Scharakteryzowano obowiązujace w tym względzie wybrane dokumenty normatywne. Opisano stosowane sposoby zapobiegania ulotowi informacji oraz prezentowano metodykę badawczą. Przedstawiono wybrane wyniki pomiarowe.

 • The sun tracking photovoltaic system in Northern Poland

  Publication

  Prezentowana fotowoltaiczna instalacja nadążna została umieszczona na dachu budynku Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej i składa się z czterech modułów: systemu PV, układu komputerowej kontroli położenia, stacji meteorologicznej, umożliwiającej analizę wpływu warunków atmosferycznych (prędkości i kierunku wiatru, temperatury powietrza, nasłonecznienia) na parametry pracy modułów fotowoltaicznych oraz komputerowego systemu...

 • A two-plasmid Escherichia coli system for expression of Dr adhesins

  Publication

  Praca opisuje konstrukcję wydajnego systemu produkcji fimbrii Dr. System składa się z dwóch plazmidów. Plazmid pACYCpBAD-DraC-C-His zawiera pod kontrolą promotora arabinozowego gen draC kodujący białko kanałotwórcze DraC. Plazmid pET-30b-sygDraBE zawiera pod kontrolą promotora T7lac geny draB i draE kodujące odpowiednio białko opiekuńcze DraB oraz adhezynę DraE. Oba plzamidy posiadają różne ori replikacji co pozwala na ich jednoczesne...

 • An automatic system for identification of random telegraph signal (RTS) noise in noise signals

  In the paper the automatic and universal system for identification of Random Telegraph Signal (RTS) noise as a non-Gaussian component of the inherent noise signal of semiconductor devices is presented. The system for data acquisition and processing is described. Histograms of the instantaneous values of the noise signals are calculated as the basis for analysis of the noise signal to determine the number of local maxima of histograms...

  Full text available to download

 • A picocellular UMTS/TDD overlay on GSM system for indoor environment

  Publication

  - Year 2006

  W pracy przedstawiono nakładkę CDMA na system GSM. Nakładka użytkuje system UMTS w trybie TDD i jest przeznaczona do funkcjonowania wewnątrz budynków w obszarze makrokomórki systemu GSM. Wyniki badań przedstawione w pracy ukazują znaczny wzrost efektywności wykorzystania tego samego pasma przez oba systemy i uzyskanie znacznej pojemności dla nakładki bez degradacji pracy systemu GSM

 • System identification

  e-Learning Courses
  • M. Niedźwiecki

  The course focusses on the problem of identification of dynamic systems.

 • The Web Based System for Recording and Analysing Different Kinds o Negotiations

  Publication

  Negocjacje są podstawą wielu ludzkich przedsięwzięć. Artykuł opisuje internetowy system rejestracji i analizy wybranych elementów negocjacji. Przedstawiono też wybrane eksperymenty negocjacyjne i ich wyniki zebrane przy pomocy omawianego systemu.

 • Ireneusz Czarnowski Prof.

  People

  IRENEUSZ CZARNOWSKI is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering at Gdynia Maritime University. He gained a doctoral degree in the field of computer science at Poznan University of Technology and a postdoctoral degree in the field of computer science at Wroclaw University of Science and Technology. Since 1998 is associated with Gdynia Maritime University, currently is a professor of computer science in the Department...

 • Portable computer diagnostics system PSD - the measurement potentiality and application examples

  Publication

  Opisano system diagnostyczny do pomiarów statycznych i dynamicznych wszelkiego typu maszyn stosowanych w przemyśle drzewnym. ocena stanu maszyny może byc dokonywana na podstawie wyników pomiaru bicia osiowego i promieniowego wrzecion, pił tarczowych, przemieszczeń poprzecznych piły tasmowej itp.. System jest wyposażony w specjalne oprogramowanie i pozwala m. in. na przeprowadzanie szczegółowych analiz tj. wykonywanie FFT lub filtrowanie...

 • Underwater acoustic communications system with error correction and synchronization coding

  Publication

  Niezawodna transmisja danych w wielodrogowym i niestacjonarnym płytkim kanale podwodnym wymaga zastosowania efektywnej techniki modulacji oraz equalizacji adaptacyjnej. W zaproponowanym artykule w systemie transmisji danych zastosowano modulację OFDM oraz equalizację adaptacyjną opartą o filtrację Kalmana. Ponadto zaimplementowano dwie techniki kodowania: FEC w celu eliminacji błędów transmisji oraz kodowanie pseudoszumowe, którego...

 • A computer system for the complete design of ship propellers

  Publication

  Praca zawiera opis metody obliczeniowej pozwalającej na zaprojektowanie okrętowej śruby napędowej dla również obliczeniowo wyznaczonego niejednorodnego pola prędkości za kadłubem statku o znanej geometrii i parametrach ruchu. Metoda pozwala na właściwe ujęcie efektu skali i konsekwencji obecności płetwy sterowej za projektowaną śrubą.

 • Archives of Transport System Telematics

  Journals

  ISSN: 1899-8208

 • Automatic system for audio-video material reconstruction and archiving

  Publication

  Referat przedstawia propozycję modelu systemu automatycznej archiwizacji i rekonstrukcji nagrań audio-wideo. Założeniem tego rozwiązania jest uczynienie procesu rekonstrukcji nagrań bardziej niezależnym od człowieka. Ma to na celu redukcję kosztów rekonstrukcji przetwarzanych nagrań. Z powodu dużej liczby archiwalnych nagrań audio-wideo istnieje potrzeba stworzenia systemu który umożliwi automatyczną indeksację ich treści. Pomoże...

 • Integrated multiscale 3d imaging geographic information system using acoustic data

  W artykule zaprezentowano prototyp zintegrowanego systemu informacji geograficznej do trójwymiarowej wizualizacji danych uzyskanych metodami akustycznymi. System wykorzystuje dane pochodzące z systemów wielowiązkowych, sonarów bocznych oraz echosond jednowiązkowych. Otrzymane wyniki zostały zaprezentowane w postaci trójwymiarowych interaktywnych scen obszaru Zatoki Gdańskiej.

 • System identification - new

  e-Learning Courses
  • M. Niedźwiecki

  The course focusses on the problem of identification of dynamic systems.

 • System Software Design

  e-Learning Courses
  • A. Harasimiuk

 • System Diagnostics - project

  e-Learning Courses
  • M. Domżalski

  As part of the course, students prepare practical solutions to problems in the field of modern systems diagnostics. Studies: Automatic Control, Cybernetics and RoboticsLevel: IILecturer: dr inż. Mariusz Domżalski Time: Tuesday, 11:15AM Language: English

 • LRIT - a novel system of vessels monitoring for maritime security and safety

  Publication

  - Year 2006

  W artykule przedstawiono propozycję architektury przyszłego, globalnego systemu monitorowania statków LRIT (Long Range ship's Identification and Tracking) podlegających konwencji SOLAS. Przedstawiono i scharakteryzowano poszczególne komponenty systemu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów radiokomunikacyjnych.

 • Problemy otoczenia konkurencyjnego i globalnego sektora bioetanolu w Polsce. Cz. 2. Potencjał produkcyjny i perspektywy jego rozwoju

  Publication

  - Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny - Year 2012

  W artykule przedstawiono problematykę otoczenia konkurencyjnego i globalnego sektora bioetanolu w Polsce, w okresie ostatnich lat. Opisano wstępne przewidywania ekspertów - w myśl których Polska miała stać się potentatem w zakresie produkcji i eksportu bioetanolu oraz sytuację obecną - w której stosowanie bioetanolu (Dyrektywa 2003/30/EC i 2009/28/EC) bazuje głównie na biokomponentach zagranicznych. Opisano także sytuację w sektorze...

 • A neural network based system for soft fault diagnosis in electronic circuits

  Publication

  - Year 2005

  W artykule przedstawiono system do diagnostyki uszkodzeń parametrycznych w układach elektronicznych. W systemie zaimplementowano słownikową metodę lokalizacji uszkodzeń, bazującą na pomiarach w dziedzinie częstotliwości przeprowadzanych za pomocą analizatora transmitancji HP4192A. Rozważono główne etapy projektowania systemu: definiowanie modelu uszkodzeń, wybór optymalnych częstotliwosci pomiarowych, ekstrakcję cech diagnostycznych,...

 • Józef Kotus dr hab. inż.

 • System for characterisation and multidimensional imaging of seafloor using multibeam sonar data

  Publication

  Multibeam sonars are widely used in applications like high resolution bathymetry measurements, underwater object detection and imaging, etc. Also, they are the promising tool in seafloor characterisation and classification, having several advantages over conventional single beam echosounders. The proposed approach to seafloor classification relies on the combined use of three different techniques. In each of them, a set of descriptors...

  Full text to download in external service

 • Expert System as a classification method for optimal Legg-Calve-Perthes Disease treatment

  Zaproponowano utworzenie systemu eksperckiego jako metody klasyfikacji w prognozowaniu dowolnej formy leczenia dzieci z chorobą Legg-Calve-Perthesa. Obecnie nie ma jednego optymalnego sposobu leczenia choroby Perhtes'a i proponowana metoda jest próbą utworzenia wymiernego i uniwersalnego narzędzia, które będzie stanowiło podstawę przy podejmowaniu decyzji o najlepszym sposobie leczenia chorego stawu biodrowego. System ekspercki,...

  Full text available to download

 • Propulsion system with a hydraulic transmision for a low draught inland vessel

  W artykule przedstawiono założenia i uwarunkowania techniczne oraz projekt koncepcyjny dwóch wariantów układu napędowego statku śródlądowego o małym zanurzeniu. Oba warianty dotyczą systemu Diesel-hydraulicznego, przy czym pierwszy - z tradycyjną, poziomą linią wałów i śrubami stałymi w wychylnych dyszach Korta, a drugi - z pędnikami azymutalnymi. Projekt zawiera schemat systemu napędowego oraz wizualizację rozmieszczenia podstawowych...

 • Control System Design - 2022

  e-Learning Courses
  • Z. Kowalczuk

  3 sem (II st.) AiR

 • Control System Design - 2023

  e-Learning Courses
  • Z. Kowalczuk
  • K. Szymański

  3 sem (II st.) AiR

 • Control System Design - 2024

  e-Learning Courses
  • Z. Kowalczuk

  3 sem (II st.) AiR

 • System 5G - unifikacja radiokomunikacji

  e-Learning Courses
  • S. Gajewski
  • J. Sadowski

  Prowadzący: dr hab. inż. Jarosław Sadowski, prof. PG i dr inż. Sławomir Gajewski Terminy realizacji: 18maja, 25 maja oraz 08 czerwca od godz. 09:00 do 14:00 Tematyka wykładu obejmuje podstawy funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych i telefonii komórkowej, obecny stan rozwoju telefonii na przykładzie LTE, oraz szerokie omówienie różnych aspektów sieci 5G: założenia, standard, właściwości medium transmisyjnego (problemy propagacji...

 • System transportu pasażerskiego (IBO)

  e-Learning Courses
  • K. Czapczyk

 • Surrogate methods in system engineering

  e-Learning Courses
  • A. Bekasiewicz

  {mlang pl} Dyscyplina:  Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Zajęcia fakultatywne dla doktorantów II roku Prowadzący:   dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz Liczba godzin: 15 h Forma zajęć: wykład {mlang} {mlang en} Discipline: control, electronic and electrical engineering Facultative course for 2nd year PhD students Academic teacher:  dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz Total hours of training: 15 teaching hours Course...

 • DFMA guidelines and a data base system in integrated development of hydraulic pumps

  Publication

  Przedstawiono koncepcję budowy systemu decyzyjnego, dla zintegrowanego rozwoju pomp hydraulicznych oraz doboru adekwatnych technik wytworzenia komponentów i procesów montażu, z zastosowaniem metodyki SADT/IDEF0 oraz ogólnych wytycznych DFMA. Omówiono stosowane w przemyśle krajowym konstrukcje pomp zębatych z łożyskami tocznymi oraz udoskonalone rozwiązania projektowe tych pomp z łożyskami ślizgowymi (polimerowymi). Wskazano na...

 • Taking advantage of the shared explicit cache system based critical sections in the shared memory parallel architectures

  Publication

  - Year 2006

  Artykuł prezentuje nową metodę implementacji sekcji krytycznych w równoległych architekturach z pamięcią współdzieloną, takich jak systemy zintegrowane wielowątkowe wieloprocesorowe. Metoda stanowi modyfikację i rozbudowanie metody zwanej Folding, dostępnej w procesorach sieciowych oraz jest w założeniach podobna do techniki zwanej cache-based locking. W porównaniu do dostępnych metod, nowa metoda usuwa problemy skalowalności i...

 • Bożena Kostek prof. dr hab. inż.