Search results for: diagnostyka - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: diagnostyka

Search results for: diagnostyka

 • Diagnostyka

  Journals

  ISSN: 1641-6414 , eISSN: 2449-5220

 • Diagnostyka Laboratoryjna

  Journals

  ISSN: 0867-4043

 • Diagnostyka zbiorników stalowych

  Publication
  • S. Kisielewski

  - Year 2016

  Rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia związanego z wieloletnim okresem eksploatacji stalowych zbiorników o osi głównej pionowej służących do magazynowania lub komponowania produktów naftowych. Scharakteryzowano typy zbiorników i zagadnienia z nimi związane w o parciu o dostępną literaturę, normy przepisy i rozporządzenia dotyczące tego tematu. Dokonano analizy przyczyn obniżających dalszą przydatność zbiorników do eksploatacji,...

  Full text available to download

 • Diagnostyka elementów przełączających

  Publication

  Przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki stykowych i bezstykowych elementów przełączających w czasie rzeczywistym, podkreślając jej znaczenie z punktu widzenia pracy wielu urządzeń automatyki. Opisano parametry charakterystyczne podlegające testowaniu z wykorzystaniem proponowanego stanowiska badawczego, znajdującego się na wyposażeniu laboratorium mechatroniki.

 • Diagnostyka ogniw paliwowych

  Publication

  Rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię elektryczną, ograniczenia związane z normami emisji spalin, większa świadomość ekologiczna społeczeństwa, czy rozwój dolin wodorowych determinują fakt, że ogniwa paliwowe typu PEM będą stanowić ważne źródło energii elektrycznej w niedalekiej przyszłości.

  Full text to download in external service

 • Diagnostyka obiektów trudno dostępnych

  Publication

  Pomiary, a zwłaszcza diagnostyka, obiektów trudnodostępnych są istotne ze względów ekonomicznych oraz względów bezpieczeństwa. Ze względów technicznych rodzą częstokroć szereg problemów, które należy rozwiązać. Niniejszy artykuł przedstawia zarówno specyfikę obiektów trudno dostępnych, najczęściej występujące problemy związane z pomiarami takich obiektów jak też stosowane metody pomiaru i przekazywania danych pomiarowych.

 • Diagnostyka obrazowa rozjazdów kolejowych

  Publication

  - Year 2012

  W artykule przedstawiono zasady prowadzenia diagnostyki rozjazdów kolejowych ze szczególnym uwzględnieniem problemu diagnostyki obrazowej. Poprawnie wykonana fotografia badanego elementu nawierzchni, oprócz zapisy słownego jest szczególnie przydatna w procesie diagnostyki oraz oceny zmian zachodzących w czasie.

 • Diagnostyka antropidalnego systemu decyzyjnego

  W pracy rozważa się zagadnienie błędów możliwych do wystąpienia podczas przetwarzania informacji w inteligentnym systemie podejmowania decyzji (ISD) opartym na antropogenicznym modelu psychologii. Wyszczególnione zostały miejsca występowania błędów i ich typy, a następnie przeanalizowano możliwości zapobiegania błędom poprzez wprowadzenie odpowiedniego sprzężenia zwrotnego do modułów systemu ISD. Dzięki możliwości auto-nauki system...

 • Termograficzna diagnostyka stanu dziąseł

  Publication

  - Measurement Automation Monitoring - Year 2014

  W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące wykorzystania kamer termowizyjnych do bezinwazyjnych badań stomatologicznych. Badania wstępne przeprowadzono dla kilku osób, dokonując pomiarów rozkładu promieniowania temperaturowego w obrębie dziąsła. Analiza wyników badań wykazała zmiany przepływu krwi w dziąśle, co oznacza, iż badania te mogą być pomocne w monitorowaniu przejściowych procesów zapalnych dziąseł. Ważnym zagadnieniem...

 • Diagnostyka obrazowa rozjazdów kolejowych

  Publication

  - Logistyka - Year 2011

  Rozjazd kolejowy jest jednym z bardziej skomplikowanych elementów drogi kolejowej. W czasie jego eksploatacji należy szczególną uwagę zwrócić na problemy związane z jego prawidłowym utrzymaniem. W tym celu należy prowadzić bieżące i okresowe przeglądy, które pozwolą na wczesne wykrycie i usunięcie wad, a tym samym wydłużenie okresu trwałości rozjazdów kolejowych. W czasie prowadzonych przeglądów, a w szczególności oględzin elementów...

 • Diagnostyka wyłączników niskiego napięcia

  Nowoczesne systemy rozdziału energii stawiają przed wyłącznikami mocy coraz większe wymagania, przekraczające realizację funkcji ochronnych i zabezpieczeniowych. Z tego względu nowoczesna aparatura łączeniowa niskiego napięcia powinna spełniać wymagania stawiane przez zaawansowane systemy sterowania, uwzględniające przede wszystkim: możliwości komunikacyjne, wsparcie programowe, diagnostykę i możliwości szybkiej archiwizacji zdarzeń.

  Full text available to download

 • Diagnostyka ruchowa odbieraków prądu.

  Przedstawiono nową metodę diagnostyki technicznej trakcyjnych odbieraków prądu. Na specjalnie wyprofilowanym odcinku sieci jezdnej wyposażonej w czujniki pomiarowe uzyskuje się pomiar charakterystyki statycznej odbieraka.

 • Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych. Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych.

  Publication

  - Year 2010

  Artykuł przedstawia metody diagnostyki oraz metody modernizacji konstrukcji nawierzchni drogowej w Polsce, w porównaniu do światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Artykuł przedstawia kolejno: opis potrzeb modernizacji nawierzchni drogowych oraz jej rolę w Systemie Zarządzania Nawierzchniami (PMS), metody oceny cech funkcjonalnych i strukturalnych nawierzchni, metody modernizacji i remontów nawierzchni. Główny nacisk położono na...

 • Diagnostyka falownika w czasie rzeczywistym

  Publication

  W artykule przedstawiono metodę diagnostyki falownikowego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym, pracującego w otwartej pętli sterowania, umożliwiającą wykrycie uszkodzenia tranzystorów falownika w czasie rzeczywistym. W celu wykrywania i lokalizacji awarii wykorzystano stosunki wartości składowych stałych do amplitud podstawowych harmonicznych prądów obciążenia falownika. W realizacji praktycznej, dla otrzymania poprawnych...

 • Diagnostyka cieplno-przepływowa turbin parowych

  Publication

  Diagnostyka cieplno-przepływowa należy do diagnostyki technicznej zajmuje się ona badaniem oraz oceną przemian energetycznych. Głównym zadaniem diagnostyki cieplno-przepływowej jest utrzymanie obiektu w stanie jak ja wyższej sprawności. W referacie tym omawianym obiektem jest turbina parowa występująca w elektrowniach.

 • Diagnostyka niskonapięciowych warystorowych ograniczników przepięć

  W artykule omówiono stosowane w praktyce metody oceny stanu ograniczników przepięć niskiego napięcia. Zestawiono wyniki pomiarów, które umożliwiły określenie stanu technicznego nowych i eksploatowanych warystorów ZnO w zakresie charakterystyki przedprzebiciowej.

  Full text available to download

 • Diagnostyka średnionapięciowych warystorowych ograniczników przepięć

  W pracy przedstawiono stosowane w praktyce metody oceny stanu technicznego warystorowych ograniczników przepięć średniego napięcia. Opisano metody stosowane w badaniach laboratoryjnych oraz w eksploatacji - wykonywane bez wyłączania ograniczników z sieci. Analiza stosowanych metod diagnostycznych została uzupełniona wynikami pomiarów prądu upływu ograniczników średniego napięcia (SN) bezpośrednio z produkcji oraz eksploatowanych...

  Full text available to download

 • Diagnostyka zespołów pompowych maszyn torowych

  Publication

  Przedstawiono diagnostykę zespołów pompowych maszyn torowych. Szczególną uwagę zwrócono na podbijarki torowe, stosowane w kolejnictwie do budowy i remontu szlaku. Maszyny te, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej geometrii toru nowego i po naprawie, charakteryzują się złożoną budową.

 • Diagnostyka molekularna w zakażeniach szpitalnych

  Publication

  Opisano najczęściej wykorzystywane techniki genotypowania w badaniach zakażeń szpitalnych z uwzględnieniem ich powtarzalności i potencjału różnicującego oraz problemów technicznych i ponoszonych kosztów. Makrorestrykcyjna analiza genomowego DNA z wykorzystaniem PFGE (ang. Pulsed Field Gel Electrophoresis)jest uważana za ''złoty standard'' w typowaniu molekularnym. Jednak jest ona czasochłonna, pracochłonna i dlatego nie nadaje...

  Full text available to download

 • Sieciowy monitoring i diagnostyka obiektów

  Publication

  Nowatorskie rozwiązania z dziedzin tj. elektronika czy informatyka w dużym stopniu wpływają na intensywny rozwój nietypowych metod w systemach diagnostyki przemysłowej. Proponowany Sieciowy Monitor Obiektu jest nie tylko autonomicznym systemem sterowania, ale jest również zaawansowaną aplikacją umożliwiającą koordynowanie wielu zadań jednocześnie. Modułowość tego typu systemów sprawia, że stają się one bardziej uniwersalne - zdecydowanie...

 • Diagnostyka techniczna trakcyjnych odbieraków prądu.

  Przedstawiono nową metodę diagnostyki technicznej trakcyjnych odbieraków prądu. Ocena dokonywana jest na podstawie pomiarów nacisku odbieraka na sieć, podczas przejazdu pojazdu trakcyjnego przez odcinek toru ze specjalnie wyprofilowanym przęsłem sieci jezdnej, wyposażonym w czujniki pomiarowe. Zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych i terenowych.

 • Diagnostyka słuchu i zagrożeń hałasowych

  Publication

  - Year 2003

  W pierwszej części referatu przedstawiono przesiewową metodę diagnostyki słuchu. Szczegółowo opisano różne rodzaje testów przesiewowych. Zamieszczono dyskusję zastosowanej audiometrii mowy w słuchu. W drugiej części przedstawiono aktualnie opracowywany system zdalnego monitorowania zagrożeń hałasowych. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu przedstawiono szczegółowy opis jego poszczególnych elementów składowych.

 • Diagnostyka weryfikacyjna podsystemów i urządzeń

  Publication

  Rozdział dotyczy diagnostyki weryfikacyjnej podsystemów i urządzeń technologicznych. Diagnostykę techniczną podzielono na diagnostykę uszkodzeniową, która zajmuje się identyfikacją i lokalizacją uszkodzeń i defektów maszyn lub jego podzespołów oraz na diagnostykę weryfikacyjną, której zadaniem jest kontrola i ciągła weryfikacja istotnych parametrów z przyjętym ich modelem, traktowanym jako wzorcowy. Diagnostykę weryfikacyjną można...

 • Diagnostyka cieplno-przepływowa obiektów energetycznych.

  Publication

  - Year 2004

  Przedyskutowano problemy diagnostyki cieplno-przepływowej bloków energetycznych. Szczególną uwagę poświęcono blokom z turbinami parowymi. Opisano problemy monitoringu i diagnostyki. Przedstawiono koncepcję diagnostyki. Opisano modele matematyczne obiektów energetycznych i ich strojenie. Zidentyfikowano stan referencyjny. Scharakteryzowano pozyskiwanie danych eksperymentalnych. Zajęto się diagnostyką w warunkach niepełnej informacji...

 • Diagnostyka obwodów elektrycznych magnesów nadprzewodzących

  W ramach międzynarodowego projektu FAIR, którego uczestnikiem jest również Polska, budowany jest obecnie w Darmstad (Niemcy) akcelerator kołowy. Będzie on służyć do rozpędzania ciężkich jonów do prędkości bliskich prędkości światła. Akcelerator ten będzie zbudowany z magnesów nadprzewodzących co pozwoli m.in. na minimalizację strat energii elektrycznej. Utrzymanie magnesów akceleratora w stanie nadprzewodnictwa wymaga kontroli...

  Full text available to download

 • Diagnostyka Procesów i Systemów DPS`2015

  Konferencję DPS’2015 zorganizowała Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej wraz z gdańskim oddziałem Towarzystwa Konsultantów Polskich. Współorganizatorami były: Politechnika Warszawska i Uniwersytet Zielonogórski. Patronat nad konferencją objęły najważniejsze obszarowo krajowe instytucje naukowe: Polska Akademia Nauk, Komitet Automatyki i Robotyki, oraz Polskie Stowarzyszenie Pomiarów...

  Full text to download in external service

 • Diagnostyka układów elektronicznych z magistralą testującą

  Publication

  Wzrost złożoności i miniaturyzacji układów oraz urządzeń elektronicznych, przyczyniając się do polepszenia ich parametrów użytkowych i obniżania kosztów wytwarzania, wiąże się z niepożądanymi efektami ubocznymi, takimi jak wzrost kosztów aparatury pomiarowo-kontrolnej oraz wzrost pracochłonności, związanej z opracowaniem metod i programów testujących. Problemy te są inspiracją do rozwinięcia metod projektowania tzw. testowalnych...

 • Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych

  Publication

  Potrzeby w zakresie utrzymania i remontów dróg są w Polsce ogromne. Nasz kraj ma znaczne opóźnienia i zaniedbania w tym zakresie w porównaniu ze ''starymi'' krajami Unii Europejskiej. Istniejące nawierzchnie w znacznej ich części są w złym stanie, mają usterki funkcjonalne utrudniające ruch (koleiny, nierówności podłużne, niski współczynnik tarcia, spękania, wyboje, nadłamane krawędzie, wykruszenia powierzchni itp.). Wzrastające...

 • Diagnostyka techniczna węzła zawieszenia ślizgacza odbieraka prądu.

  Publication

  - Year 2004

  Diagnostyka techniczna sieci trakcyjnej jest realizowana od wielu lat. Jednak diagnostyka odbieraków prądu jest w fazie rozwoju np. badanie ich charakterystyk statycznych. W artykule zaprezentowano nową metodę badania węzła zawieszenia ślizgacza odbieraka prądu. Zaprezentowano teoretyczne rozważania dotyczące omawianego problemu. Zaproponowano metodę badań diagnostycznych, opartą na obserwacji charakteru drgań sieci pobudzanej...

 • Diagnostyka rdzeni transformatorów rozdzielczych przy zasilaniu jednofazowym.

  Publication

  - Year 2004

  przedstawiono wyniki analizy jednofazowych pomiarów stosunków napięć transformatorów rozdzielczych w stanie jałowym. podano graniczne wartościi możliwych zmian. w przypadku układów połaczeń YZN oraz Dyn przy zastosowaniu wyników tych pomiarów do diagnostyki stanu technicznego.

 • Diagnostyka łączników falownika napięcia w czasie rzeczywistym.

  Publication

  Przedstawiono nową metodę detekcji i lokalizacji uszkodzeń tranzystorów w falownikach napięcia zasilających silniki indukcyjne. Jako zmienną diagnostyczną wykorzystano stosunek wartości składowej stałej do amplitudy podstawowej harmonicznej prądu obciążenia. Tak zdefiniowana zmienna zapewnia poprawne wykrywanie i lokalizację uszkodzeń zarówno w stanie ustalonym, jak i w stanach przejściowych. Proponowana metoda została zweryfikowana...

 • Diagnostyka uszkodzonych przez pożar elementów przekrycia dachowego

  Publication

  - Dachy - Year 2018

  Podczas użytkowania budynku kompostowni doszło do pożaru, który wybuchł w górnej części maszyny technologicznej. ustawionej nad kanałem kompostowym. W wyniku pożaru odparzeniu uległa wyprawa ochronna dolnej stopki jednego z dzwigarów strunobetonowych. W artykule przedstawiono analize stanu technicznego elementów konstrukcji dachu budynku kompostowni usytuowanych w strefie oddziaływania pożaru oraz opisano program podjętych działań...

 • Diagnostyka sieci trakcyjnej i monitoring odbieraków prądu

  Publication

  W systemie kolejowej trakcji elektrycznej zasadnicze znaczenie ma układ odbioru prądu z sieci jezdnej przez poruszające się pojazdy, co prowadzi do rozwoju systemów diagnostyki sieci trakcyjnej i odbieraków prądu. Przedstawiono eksploatowane i rozwojowe urządzenia do diagnostyki i monitoringu kolejowej sieci jezdnej i odbieraków.

 • Diagnostyka techniczna zawieszenia ślizgacza trakcyjnego odbieraka prądu

  Zawieszenie ślizgacza odbieraka prądu decyduje o jego poprawnej współpracy dynamicznej z siecią - uszkodzenie prowadzi do zaburzeń w ruchu pojazdów. Zaproponowano metodę oceny stanu zawieszenia przez analizę jego wymuszonych drgań, wywołanych zewnętrznym impulsem siły. Analizowano przebiegi przyspieszenia i prędkości drgającego - wraz ze ślizgaczem badanego odbieraka - przewodu jezdnego, pochodzące z czujnika akcelerometrycznego...

 • Testowanie i diagnostyka układów w pełni różnicowych

  Zaproponowano tester wbudowany realizujący nowe podejście do testowania układów w pełni różnicowych, polegające na pobudzaniu układu sygnałem wspólnym i pomiarze wyjściowego napięcia różnicowego. Tester wykrywa uszkodzenia parametryczne i strukturalne, które powodują zaburzenie symetrii układu i w rezultacie wzrost wartości napięcia różnicowego. Przeprowadzono analizę właściwości diagnostycznych funkcji układowej, na której bazuje...

 • Monitoring i diagnostyka odbieraków prądu pojazdów kolejowych

  Jednym z ważnych czynników niezawodnego funkcjonowania zelektryfikowanego transportu szynowego jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym odbieraków prądu pojazdów. Uszkodzenie lub niepoprawna regulacja odbieraka pogarsza warunki odbioru prądu, a nawet może doprowadzić do poważnej awarii trakcyjnej sieci jezdnej. Rozwój techniki oraz rosnąca świadomość techniczna skłaniają do opracowywania nowych metod diagnostycznych, zwiększających...

 • Diagnostyka układów elektronicznych z wykorzystaniem magistrali testujących

  Przedstawiono przegląd magistral testujących przeznaczonych do diagnostyki układów elektronicznych: magistralę IEEE 1149.1 dla układów cyfrowych, magistralę IEEE 1149.4 dla układów mieszanych sygnałowo oraz magistralę IEEE 1149.6 dla układów cyfrowych sprzężonych pojemnościowo. Pokazano wyniki badań nad wykorzystaniem magistrali IEEE 1149.4 do pomiarów interkonektów typu RLC na pakietach układów elektronicznych. Do badań użyto...

 • DIAGNOSTYKA STANU TECHNICZNEGO IZOLATORÓW PRZEPUSTOWYCH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

  W referacie przedstawiono zasady sprawdzania jakości izolatorów przepustowych średniego napięcia (SN) za pomocą metody radiograficznej (RT) oraz pomiaru wyładowań niezupełnych (wnz). Ostatnie badanie jest jedną z pozycji zawartych w badaniach wyrobu normy [5]. Dodatkowo badania te rozszerzono o próby napięciem probierczym przemiennym. Z uwagi na negatywne wyniki pomiaru wnz za pomocą metody RT udało się określić lokalizację wtrąceń...

  Full text available to download

 • Diagnostyka sieci trakcyjnej i monitoring odbieraków prądu

  Publication

  - Year 2016

  Niewłaściwa współpraca odbieraka prądu i sieci trakcyjnej, w trudnych warunkach lokalnych, może prowadzić do usterek a nawet uszkodzenia sieci jezdnej i pantografu. Sporadycznie występujące awarie oprócz kosztów wprowadzają znaczące opóźnienia w ruchu pociągów. Wskazano na potrzebę rozwoju metod monitoringu i diagnostyki dla tego systemu odbioru prądu. Przedstawiono wybrane aspekty diagnostyki górnej sieci trakcyjnej oraz metodę...

 • Projektowanie i diagnostyka wentylacji grawitacyjnej. Wybrane problemy

  Publication

  Publikacja o charakterze monograficznym stanowi studium przypadku usterek wentylacji grawitacyjnej. Opisano w niej następstawa realizacji tego typu wentylacji z pominięciem zasad wiedzy technicznej, wynikające z błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak również wykonawczych. Omówiono koncepcje rozwiązań projektowych naprawy występujących usterek rozumianych jako brak sprwności wentylacji technicznej oraz uszkodzenia trzonów...

  Full text to download in external service

 • Modal diagnostics of civil engineering structures.

  Publication

  - Year 2008

  Książka dotyczy zastosowania analizy modalnej do diagnostyki konstrukcji budowlanych.

 • DIAGNOSTYKA KABLI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W ENERGA-OPERATOR SA

  W referacie przedstawiono wyniki pomiarów diagnostycznych kabli średniego napięcia (SN) o izolacji polietylenowej, o różnym czasie eksploatacji do lat 15. Analizowano poziom wyładowań niezupełnych (wnz) oraz współczynnik strat dielektrycznych tg mierzony przy oddziaływaniu napięcia o częstotliwości 0,1 Hz (VLF). Znaczne zróżnicowanie otrzymanych wyników pomiarów wskazuje na skuteczność wykrywania zachodzących procesów starzeniowych...

  Full text available to download

 • Zakażenia o etiologii Candida spp. - epidemiologia, leczenie, diagnostyka

  Publication

  Infekcje wywoływane przez grzyby z rodzaju Candida są poważnym problemem klinicznym. LIczba zakażeń szpitalnych spowodowanych przez te drobnoustroje wzrosła dziesięciokrotnie w przeciągu ostatnich 20 lat. Spowodowane jest to poprzez coraz częstsze wystawianie populacji na działanie czynników spprzyjających rozwojowi tego typu infekcji. Wśród nich znajduje się leczenie: antybiotykami, steroidami, cytostatykami oraz lekami immunosupresyjnymi....

 • Diagnostyka i identyfikacja procesu przy użyciu AdMS-PCA

  Publication

  - Year 2005

  Artykuł dotyczy diagnostyki i identyfikacji procesu przy użyciu adaptacyjnego, wieloskalowego rozszerzenia PCA - Adaptive Multiscale Principal Component Analysis (AdMS-PCA). Przeprowadzona została analiza własności AdMS-PCA istotnych dla diagnostyki i identyfikacji. Zauważono wadę części adaptacyjnej metody, która ogranicza jej praktyczne zastosowanie. Zaproponowano modyfikację poprzez wprowadzenie algorytmu nadzorującego adaptację....

 • Diagnostyka eksploatacyjna okrętowych silników spalinowych - tłokowych i turbinowych

  Publication

  - Year 2017

  W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia diagnostyki technicznej silników spalinowych dużej mocy, zarówno tłokowych, jak i turbinowych, ukierunkowane na eksploatację okrętowych (i nie tylko) systemów energetycznych, w których występują tego typu silniki. W początkowej części opracowania zaproponowano koncepcję systemowego ujęcia diagnostyki eksploatacyjnej silników okrętowych w aspekcie obowiązujących standardów światowych...

  Full text to download in external service

 • Diagnostyka nakładek stykowych z wykorzystaniem systemu wizyjnego 3D

  Kolejowe pojazdy szynowe są szczególnym typem ruchomych odbiorników energii elektrycznej. Zasilane są one zazwyczaj z górnej sieci jezdnej za pośrednictwem odbieraka prądu, zainstalowanego na dachu pojazdu. Istotnym elementem odbieraka jest ślizgacz, zawierający najczęściej dwie nakładki stykowe. Odbiór prądu zapewniony jest przez ruchomy zestyk pomiędzy przewodem jezdnym a nakładkami stykowymi. Poprawny odbiór prądu uwarunkowany...

 • Diagnostyka i naprawy dylatacji konstrukcyjnych w płytach posadzkowych

  Publication

  Artykuł obejmuje problematykę napraw dylatacji konstrukcyjnych w płytach posadzkowych wykonanych na gruncie wraz z omówieniem sposobów naprawy

  Full text available to download

 • Diagnostyka cienkościennych żelbetowych sklepień kolebkowych w budynku zabytkowym

  Artykuł stanowi studium przypadku oceny stanu technicznego cienkościennych żelbetowych sklepień kolebkowych stanowiących przekrycie Hali Głównej Dworca Głównego PKP w Gdańsku. W artykule szczegółowo opisano metodologie prac diagnostycznych oraz przedstawiono zaproponowany sposób naprawy sklepień

  Full text available to download

 • Diagnostyka wibracyjna obiektów mostowych z zastosowaniem czujników rotacji

  Publication

  - Year 2017

  W pracy przedstawiono aktualizację parametrów na podstawie częstotliwości i postaci drgań własnych przy użyciu iteracyjnej procedury bazującej na macierzy wrażliwości z wykorzystaniem pomiarów rotacyjnych i translacyjnych stopni swobody. Zagadnienia zawarte w pracy koncertują się na aktualizacji parametrów modelu MES. W rozprawie zaproponowano 12 autorskich indeksów oraz autorskie definicje macierzy wag w 8 wariantach. Dokonano...

  Full text available to download

 • Bezczujnikowa diagnostyka uszkodzeń mechanicznych w przekształtnikowym napędzie elektrycznym

  W artykule przedstawiono zagadnienie detekcji uszkodzeń układu mechanicznego transmisji momentu w układzie bezczujnikowego napędu elektrycznego. Do detekcji uszkodzeń zastosowano analizę moment obciążenia który estymowany jest w czasie rzeczywistym. Przedstawiono strukturę układu napędowego, zależności obserwatora momentu oraz przykładowe wyniki badań w laboratoryjnym układzie napędowym. Uszkodzenia wprowadzano w sposób sztuczny...