Search results for: doradztwo w zarkesie innowacji - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: doradztwo w zarkesie innowacji

Search results for: doradztwo w zarkesie innowacji

 • Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP

  Publication

  - Year 2011

  Omówiono procesy rozwoju innowacji w MSP na współczesnym rynku. Scharakteryzowano doradztwo jako instrument wsparcia innowacyjnego rozwoju MSP w rozwiniętych krajach UE. Zaprezentowano proces doradztwa podstawowego dla strategii innowacyjnego rozwoju w MSP w Polsce. Przedstawiono doradztwo zaawansowane dla strategii innowacyjnego rozwoju w MSP w Polsce.

  Full text to download in external service

 • Magdalena Brzozowska-Woś dr hab. inż.

  Magdalena Brzozowska-Woś is a graduate of the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology (specialization: management systems). She is also a graduate of Postgraduate Studies in Advertising (Faculty of Management and Economics, GUT) and Postgraduate Studies in Public Relations (SWPS University of Humanities and Social Sciences). In the years 2000-2003, she cooperated with Panorama Internet sp. z o....

 • Zapotrzebowanie na wsparcie innowacyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie Morza Bałtyckiego

  Publication

  - Year 2012

  celem ekspertyzy było zbadanie rzeczywistego zapotrzebowania małych i średnich przedsiębiorstw z rejonu morza bałtyckiego na wsparcie innowacyjności. wyniki z przeprowadzonego badania mają służyć sformułowaniu rekomendacji, mających w przyszłości przyczynić się do podniesieniu innowacyjności i tym samym konkurencyjności mśp w rejonie nadbałtyckim. do zadań wykonywanych w ramach tej ekspertyzy należały m.in.: ocena dotychczasowego...

 • Sprawozdanie z realizacji umowy: Doradztwo przy doborze technologii wygniatania gwintu M39x4 - h6 według przesłanej dokumentacji

  Publication

  Doradztwo przy doborze technologii wygniatania gwintu M39x4 - h6

 • Problemy rozwoju innowacji w usługach

  Publication

  - Year 2005

  Omówiono pojęcie innowacji i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Scharakteryzowano uwarunkowania rozwoju innowacji w usługach, w tym ogólne, odnoszące się do rozwoju innowacji w ogóle oraz szczegółowe, charakterystyczne dla innowacji wprowadzanych w usługach. Sformułowano rekomendacje, których wdrożenie powinno ułatwić rozwiązywanie problemów rozwoju innowacji w usługach.

 • Założenia Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa pomorskiego

  Publication

  - Year 2007

  Artykuł przedstawia i omawia główne założenia i kierunki działań zawarte w strategii innowacji dla województwa pomorskiego. Rozważania poprzedzono analizami na temat interpretacji pojęcia i znaczenia innowacji we współczesnej gospodarce, szczególnie gospodarce regionalnej, a także miejsca i roli regionalnych strategii innowacji, stanowiących jeden z ważniejszych instrumentów kreowania innowacji, we wzroście wykorzystania i rozwoju...

 • Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji

  Publication

  - Year 2020

  Współczesne gospodarki w dużym stopniu opierają swoją działalność na rzedsiębiorczości. Sam termin, doczekał się wielu definicji i rzeczywiście można powiedzieć, że przedsiębiorczość niejedno ma imię, bo jej przejawy mogą być różnorodne. Historyczne źródła wskazują, że termin ten początkowo był utożsamiany z ponoszeniem ryzyka i chociaż w dzisiejszych czasach ryzyko to ma trochę inny wymiar, to jednak cały czas ono występuje. Problematyka...

  Full text to download in external service

 • Wybrane problemy rozwoju innowacji w MŚP w Polsce

  Publication

  W artykule przedstawiono koncepcję i znaczenie innowacji dla MŚP. Omówiono proces innowacji i jego wymagania. Zdefiniowano podażowy, popytowy i interaktywny model innowacji. Scharakteryzowano podstawowe umiejętności wymagane w zarządzaniu innowacjami. Przedstawiono wyniki badań czynników wpływających proces innowacji w Polsce. Zaproponowano, aby spojrzeć na rozwój innowacji przez pryzmat koncepcji Triple Helix. Podkreślono potrzebę...

  Full text available to download

 • Rola innowacji marketingowych w działalności instytucji finansowych

  W artykule przedstawiono istotę innowacji w usługach finansowych. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy poziomu innowacyjności instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. Szczególną uwagę zwrócono na innowacje marketingowe jako wpływające w sposób bezpośredni na działalność marketingową instytucji finansowych. Przedstawiono podstawowe kategorie innowacji...

  Full text available to download

 • Współdziałanie na rzecz rozwoju regionalnego - Regionalne Systemy Innowacji

  W opracowaniu odniesiono się do dwóch kwestii współczesnego ujęcia problematyki rozwoju regionalnego. Po pierwsze, podjęto próbę identyfikacji znaczenia innowacji w rozwoju regionalnym. Po drugie - dokonano analizy i oceny infrastruktury instytucjonalnej na rzecz tworzenia i wdrażania innowacji w polskich regionach, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnych Systemów Innowacji.

 • Rola innowacji otwartych w klastrach

  Publication

  - Year 2019

  Innowacje otwarte to podejście, w którym korzysta się z partnerstwa i łączenia zasobów wewnętrznych i zewnętrznych wobec firmy w celu kreowania nowych pomysłów i technologii. Klastry natomiast są uznawane za przestrzeń sprzyjającą międzyorganizacyjnej współpracy innowacyjnej. Głównym celem podejmowanym w rozprawie było zbadanie roli innowacji otwartych w klastrach poprzez dokonanie diagnozy stanu i sposobu ich podejmowania oraz...

 • Rola ośrodków naukowych w regionalnym systemie innowacji

  Publication
  • A. Szerenos
  • D. Sobczak

  - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa - Year 2006

  W artykule przedstawiono rolę uczelni wyższych w regionalnym systemie innowacji, na przykładzie Politechniki Warszawskiej. Artykuł zawiera wyniki badań dotyczących współpracy PW z przedsiębiorstwami high-tech na Mazowszu, opis działań podejmowanych przez władze PW, ukierunkowanych na intensyfikację współpracy z przemysłem jak również zaangażowanie PW w budowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wsparcia innowacji

  Publication

  - PRZEGLĄD ORGANIZACJI - Year 2017

  Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu wspierającego rozwój innowacji. Analizie poddano niemiecki model funkcjonowania PPP, w tym przede wszystkim inicjatywę na rzecz badań i innowacji – Forschungscampus. Zasadniczą część pracy poprzedza przegląd dorobku teoretycznego w zakresie współpracy sfery publicznej i prywatnej, w tym jej atrybutów, komponentów oraz faz...

  Full text to download in external service

 • Determinanty rozwoju innowacji w usługach finansowych

  Publication

  - Year 2008

  W coraz bardziej zmieniającej się gospodarce światowej, jednymi z najintensywniej wykorzystujących innowacje są podmioty oferujące usługi finansowe. W artykule przedstawiono determinanty rozwoju innowacji usług finansowych wraz ze wskazaniem możliwych kierunków rozwoju innowacyjności sektora.

 • Monitoring zapotrzebowania na usługi i kształtowanie oferty ośrodka innowacji

  Publication

  - Year 2011

  Omówiono istotę współczesnego marketingu usług z punktu widzenia ośrodka innowacji. Przedstawiono sposoby minitorowania potrzeb klientów ośrodka innowacji. Określono główne obszary analizy i wyboru rynku pod kątem kształtowania oferty ośrodka innowacji. Wskazano sposoby wykorzystania wniosków z monitoringu i analizy rynku do kształtowania portfela usług ośrodka innowacji oraz jego aktualizacji.

  Full text to download in external service

 • Sektorowy system innowacji jako instrument oceny innowacyjności przemysłu

  artykuł przedstawia koncepcję sektorowego systemu innowacji(ssi) jako próby dynamicznego podejscia do oceny sektora. w artykule szczegółowo zostały omówione wszystkie elementy sectorowego systemu innowacji, a na ich tle zaprezentowano pięc najbardziej popularnych modeli ssi.

 • Doradztwo zawodowe jako działanie wartościowe i pożądane społecznie

  Publication

  Full text to download in external service

 • Ocena intensywności oraz efektów innowacji według działów przemysłu

  Publication

  - Year 2006

  W artykule przedstawiono ocenę intensywności i efektów innowacji według działów krajowego przetwórstwa przemysłowego. Poprzez zastosowanie analizy skupień, wydrębniono cztery grupy działów, które oceniono ze względu na analizowane czynniki.

 • Analiza bezpieczeństwa dla instalacji elektrycznej zasilającej Gdyńskie Centrum Innowacji

  Publication

  - Year 2013

  W ekspertyzie przedstawiono analizę stanu technicznego instalacji elektrycznych budynków Gdyńskiego Centrum Innowacji.

 • Współczesne kierunki rozwoju innowacji w sektorze usług finansowych

  Publication

  - Year 2008

  W coraz bardziej zmieniającej się gospodarce światowej, jednymi z najintensywniej wykorzystujących innowacje są instytucje oferujące usługi finansowe. W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju innowacji usług finansowych wraz z możliwymi kierunkami rozwoju innowacyjności sektora.

 • Dobre praktyki w zakresie wzmacniania interesariuszy regionalnych systemów innowacji

  Publication

  - Year 2023

  Celem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 jest transformacja systemu gospodarczego województwa podkarpackiego w kierunku gospodarki konkurencyjnej, opartej na wiedzy i wykorzystaniu nowoczesnych technologii, uwzględniającej aspiracje przedsiębiorców, społeczeństwa oraz globalne uwarunkowania rozwoju. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest współpraca wszystkich elementów tworzących...

  Full text available to download

 • Rola uczelni publicznych w regionalnej strategii innowacji dla województwa pomorskiego

  Publication

  - Year 2006

  Przedstawiono wyniki analizy potencjału badawczo-rozwojowego uczelni publicznych i ich związków z gospodarką, wykonanych w ramach projektowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P). Określono miejsce i rolę uczelni publicznych w regionalnej strategii innowacji, omówiono podjęte działania wdrożeniowe, służące podniesieniu znaczenia uczelni w rozwoju innowacyjności gospodarki Pomorza.

 • Metropolia Trójmiasta w sieci miast wiedzy i innowacji

  Publication

  - Year 2005

  Strategia lizbońska przyjęta przez Unię Europejską w 2000r określa nowe zadania dla planowania i rozwoju miast.Rozwój determinują dylematy: konkurencyjność a efektywność, dysproporcje a równość, globalizacja a tożsamość. Powstają metropolie wiedzy i innowacji jako główne ośrodki konkurencyjności. Powoduje to konsekwencje dla rozwoju przestrzennego. Model zagospodarowania przestrzennego zawiera komponenty materialne i wirtualne.

 • Technology audit tool for strategic innovation in SME

  Publication

  Wymagania stawiane przez współczesny rynek wraz z jego wyzwaniami i zagrożeniami potrzebują ciągłej aktywności małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze doskonalenia ustawicznego oraz innowacji po to, by przetrwać we współczesnym konkurencyjnym świecie. Referat prezentuje praktyczne podejścia poprawiające równowagę głównych czynników rynkowych, tj. jakości, ceny i elestyczności jako głównych wskaźników konkurencyjności. Audyt...

 • Wykorzystanie innowacji w rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych

  W publikacji podjęto próbę przedstawienia specyfiki działalności innowacyjnej wśród instytucji finansowych oraz związków innowacji z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Wskazano zatem cechy wyróżniające zachowania innowacyjne w sektorze usług finansowych oraz kluczowe determinanty rozwoju innowacji w sektorze usług finansowych. Zwieńczeniem pracy jest wskazanie znaczenia jakie innowacje wywierają na praktyczne zastosowanie...

 • Strategiczne i operacyjne uwarunkowania wdrożeń innowacji w kontekście gospodarki sieciowej

  Publication

  Innowacyjność, relacje, współpraca i wiedza stanowią kluczowe czynniki determinujące przewagę konkurencyjną w gospodarce sie- ciowej [Tapscott 1999; Perechuda 2007; Mazurek 2012]. Celem artykułu jest wskazanie elementów wpływających na sukces procesu identyfikacji, a następnie wdrożenia nowych produktów na podstawie zidentyfikowanych powyżej determinant. Autorzy wskazują, iż nie każda innowacja jest źródłem wartości, podają definicję...

  Full text available to download

 • Źródła finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach high-tech

  Celem artykułu jest przegląd i omówienie zewnętrznych źródeł finansowania innowacji w sektorze MŚP oraz zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw high-tech na temat dostępności i wykorzystania powyższych źródeł w działalności innowacyjnej. Przeprowadzone badania wykazały, iż pomimo coraz szerszej oferty usług finansowych, wśród analizowanych przedsiębiorstw nadal najbardziej popularną formą finansowania...

 • Model zwinnego procesu innowacji produktowej i organizacyjnej na przykładzie Wolters Kluwer

  Celem artykułu jest przedstawienie zwinnego procesu innowacji produktowej i organizacyjnej opracowanej i zaimplementowanej w Wolters Kluwer. Przedstawiono cechy i naturę innowacji produktowej i organizacyjnej opisując jej podstawową charakterystykę. Omówione zostały główne założenia, szanse i zagrożenia zwinnego procesu innowacji. Opisano poszczególne kroki procesu, który pozwoli czytelnikowi zrozumieć sposób implementacji i zastosowania...

  Full text available to download

 • Determinanty wzrostu innowacji przedsiębiorstw na rynku usług finansowych

  Publication

  Usługi finansowe będące coraz ważniejszą częścią gospodarki w krajach rozwiniętych stały się w ostatnich latach jednymi z najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w krajach rozwiniętych. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju sektora usług finansowych w artykule przedstawiono podstawowe kategorie determinantów sprzyjających rozwojowi innowacji wśród instytucji finansowych. Najważniejsze grupy czynników zostały ogólnie zdefiniowane...

 • Znaczenie innowacji bankowych na przykładzie rozwoju e-bankingu w Chorwacji

  Rola systemu bankowego w gospodarce jest niezaprzeczalna, a jego rozwój jest zdetermi-nowany przez wiele czynników, wśród których waga nowoczesnych innowacji informa-tycznych jest nie do przecenienia. Przykładem takich rozwiązań jest e-banking, który stanowi przedmiot wielu badań. W artykule został podjęty problem rozwoju innowacji w bankowości, na przykładzie e-bankingu. Posłużono się przykładem Chorwacji, która jest 28. państwem...

  Full text available to download

 • Wdrażanie innowacji przełomowych w oparciu o wykrywanie przelotnych szans rynkowych

  Publication

  - Year 2015

  W niniejszym rozdziale została omówiona koncepcja innowacji przełomowej, stworzona przez C. M. Christensena. Prezentowana koncepcja wpisuje się w szkołę prostych reguł zarządzania strategicznego, a jej podstawowym założeniem jest unikanie konkurencji poprzez oferowanie produktów o odmiennej hierarchii parametrów od tych, które cenią aktualni odbiorcy na rynku. Wychwytywanie szans na innowację w koncepcji innowacji przełomowej polega...

 • Zmiany w otoczeniu organizacji a intensywność stosowania innowacji przez instytucje finansowe

  Publication

  W artykule podjęto próbę przedstawienia roli, jaką odgrywają czynniki otoczenia instytucji finansowych w procesie kreowania innowacji przez te podmioty. Zidentyfikowano podstawowe czynniki wpływające na potencjał innowacyjny usług finansowych.

  Full text available to download

 • Intensywność marketingu związanego z wprowadzaniem innowacji technicznych w krajowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule przedstawiono analizę intensywności marketingu związanego z wprowadzaniem innowacji technicznych, w krajowych przedsiębiorstwach przemysłowych według rodzaju działalności, w 2002 roku na podstawie danych GUS.

 • Dotacje unijne jako źródło finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

  Publication

  - Year 2016

  Artykuł dotyczy wskazania możliwości pozyskania źródeł finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładem tego mają być dostępne obecnie lub w przyszłości granty i fundusze unijne. W artykule przedstawiono owe dotacje i ogólne ich zasady z uwzględnieniem programu z jakiego pochodzą i dla jakiego podmiotu mają być dedykowane. Ponadto zaprezentowano propozycje na co mogą być przeznaczone środki z poszczególnych...

 • Budowa przewagi konkurencyjnej regionu na przykładzie Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa pomorskiego - RIS-P

  Publication

  - Year 2008

  Artykuł przedstawia i omawia główne założenia i kierunki działań zawarte w strategii innowacji dla województwa pomorskiego z punktu widzenia budowy przewagi konkurencyjnej. Rozważania poprzedzono analizami na temat interpretacji i znaczenia we współczesnej gospodarce następujących pojęć: konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, innowacje, a także miejsca i roli regionalnych strategii innowacji, stanowiących jeden z ważniejszych...

 • Rola normatywnych systemów zarządzania we wprowadzaniu innowacji organizacyjnych w sektorze MŚP

  Publication

  - Logistyka - Year 2011

  W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące znaczenia i specyfiki działalności innowacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na podstawie wyników badań krajowych i zagranicznych określono charakterystyczne cechy tej grupy organizacji w odniesieniu do wprowadzania innowacji procesowej i organizacyjnej.Szczególną uwagę zwrócono na współzależności między działalnością innowacyjną a zarządzaniem wiedzą w normatywnych systemach...

 • Magdalena Gajewska prof. dr hab. inż.

  Magdalena Gajewska (born   June 1th  1968 in Gdańsk) in 1993 graduated Hydro-Engineering Faculty at Gdańsk University of Technology.   At present she is an assistant professor in the Department of Water and Wastewater Technology at the Faculty of Civil and Environmental Engineering GUT. PhD (2001) and habilitation (2013) in the discipline of environmental engineering. In the 2016-2020 term, serves as Vice -dean for science. She...

 • Rola regionalnych systemów innowacji w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów

  Publication
  • A. Szerenos

  - Year 2004

  Rozwinięte systemy innowacji w regionach są silnym magnesem przyciągającym przedsiębiorców, a wraz z nimi kapitał. W miarę postępu w integracji Polski z Unią Europejską czynnik bazy naukowo-badawczej i edukacyjnej, stanowiący oparcie dla procesów innowacyjnych obok czynnika dostępności komunikacyjnej i warunków środowiskowych będzie miał decydujące znaczenie w rozwoju regionalnym a tym samym w podnoszeniu konkurencyjności. Z doświadczeń...

 • Wymiary bliskości w sieciach innowacji

  Publication

  Full text to download in external service

 • Rola marketingu w kształtowaniu innowacji produktowych

  Publication

  - Logistyka - Year 2015

  W artykule zidentyfikowano niezbędne zadania marketingowe w procesie kształtowania nowych produktów. Zadania te polegają głównie na przeprowadzaniu badań marketingowych, planowaniu produktu i działań marketingowych, realizowaniu prac wdrożeniowych i działań marketingowych, kontrolowaniu wprowadzenia produktu na rynek i tworzeniu wskaźników do przyszłych prac.

 • Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacji

  Publication

  Artykuł bazuje na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu MAYDAY "Model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec strukturalnych zmian w gospodarce", realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród menedżerów i przedsiębiorców (z sektora stoczniowego) dokonano próby oceny postrzegania istotności kształtowania kapitału intelektualnego pracowników oraz menedżerów w kontekście...

  Full text available to download

 • Zamówienia innowacyjne jako czynnik wspierający rozwój innowacji

  W artykule przedstawiono i omówiono zamówienia publiczne, które mogą być czynnikiem wspierającym innowacje.Równocześnie wskazano, że zamówienia innowacyjne nie tylko wspierają innowacje, ale mogą być istotnym czynnikiem w rozwoju i funkcjonowaniu przedsiębiorstw i tym samym sposobem na zwiększenie przez nie zysków.

  Full text available to download

 • Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w transferze technologii z instytucji B+R do sektora high-tech na Mazowszu

  Publication
  • A. Szerenos

  - Year 2005

  Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości stanowią rodzaj pomostu między przedsiębiorstwami a sferą B+R i poprzez podejmowane działania ukierunkowane na transfer i komercjalizację wiedzy powstałej w instytutach badawczych, wyższych uczelniach, laboratoriach etc. mogą znacznie przyspieszyć proces dyfuzji innowacji. W regionie, w którym tworzy się klaster oparty na wysokich technologiach wzrasta znaczenie instytucji pośredniczących...

 • Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych

  Journals

  ISSN: 1427-2008 , eISSN: 2449-7584

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Professor Dr hab. Eng. Piotr Grudowski heads the Department of Quality and Commodity Management at the Faculty of Management and Economics of Gdansk University of Technology. In the years 1987-2009 he worked at the Faculty of Mechanical Engineering of the Gdansk University of Technology, where he obtained a doctoral degree in technical sciences in the discipline of construction and operation of machines and he headed the Department...

 • Zintegrowana platforma handlowa jako przykład innowacji w handlu elektronicznym.

  Publication

  - Year 2004

  W artykule przedstawiono przykład funkcjonowania innowacyjnego przedsięwzięcia, jakim jest zintegrowana platforma handlowa, działająca w portalu Panorama Firm. Struktura treści obejmuje charakterystykę przepływu informacji w serwisach: Panorama Pasaż, Panorama Aukcje oraz Panorama B2B.

 • Nietechnologiczne nie znaczy gorsze. Rzecz o innowacjach

  Innowacje nietechnologiczne nie zajmują istotnego miejsca w dyskursie naukowym jak i praktycznym. Zauważona luka badawcza oraz brak praktycznych rozwiązań wspierających innowacje nietechnologicznie, były motywem podjęcia tego tematu przez międzynarodowy zespół, składający się z badaczy z czterech krajów (Danii, Finlandii, Litwy i Polski) oraz szeregu instytucji wspierających biznes, w tych krajach, pełniących funkcje pośredników...

  Full text available to download

 • Noc Innowacji na Politechnice Gdańskiej

  Events

  10-10-2020 18:00 - 10-10-2020 19:30

  Nowoczesne technologie w medycynie; www.facebook.com/PolitechnikaOtwarta – transmisja na żywo, z możliwością zadawania pytań w komentarzach.

 • Rodzaje innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań

  Publication

  W otoczeniu gospodarczym powstaje wiele instytucji włączających się w proces produkcji i dystrybucji wiedzy. Istotna jest możliwość nawiązania współpracy między otoczeniem a przedsiębiorstwami w zakresie rozwijania innowacyjności. Z jednej strony bardzo ważna jest dla przedsiębiorstw umiejętność pozyskiwania i efektywnego wykorzystania wiedzy z tych instytucji. Natomiast z drugiej strony patrząc należy stwierdzić, że od tego otoczenia...

  Full text to download in external service

 • Laureaci Konkursu Innowacji Dydaktycznych i ich projekty.

  Events

  04-03-2022 13:00 - 04-03-2022 15:00

  W Konkursie Innowacji Dydaktycznych złożono 60 wniosków, spośród nich wyłoniono 11, które otrzymały finansowanie. Autorzy nagrodzonych wniosków opowiedzą o wprowadzanych innowacjach dydaktycznych.