Search results for: drgania przedmiotu - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: drgania przedmiotu

Search results for: drgania przedmiotu

 • Washboarding during cutting on frame sawing machines II. Experimental study of the saw blade behaviour

  Publication

  Praca jest swego rodzaju suplementem do referatu przedstawianego na 15th Inernational Wood Machining Seminar w Los Angeles, CA, USA. Opisano uzyskane wyniki badań doświadczalnych prowadzonych w oparciu o plan badań Hartley`a.Czynnikami badanymi były: naprężenia napinające brzeszczotu piły, częstotliwość skoków ramy piłowej oraz wysokość cięcia przedmiotu obrabianego. Czynnikami wynikowymi były: wysokość sfalowania powierzchni oraz...

 • 3 Hz – WYMÓG KONIECZNY?

  Referat jest pewnym przyczynkiem do dyskusji nad formalnymi uwarunkowaniami ujętymi w różnych dokumentach, a dotyczących wymagań z zakresu dynamiki mostów. W szczególności zapisu cyt.: ,,Stany graniczne użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji obiektu nie są dotrzymane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie powinny wystąpić: … 4) drgania własne o częstotliwości mniejszej niż 3 Hz”;...

 • Ekspertyza techniczna dot. uwarunkowań w zakresie dynamiki mostów

  Referat jest pewnym przyczynkiem do dyskusji nad formalnymi uwarunkowaniami ujętymi w różnych dokumentach, a dotyczących wymagań z zakresu dynamiki mostów. W szczególności zapisu cyt.: ,,Stany graniczne użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji obiektu nie są dotrzymane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie powinny wystąpić: … 4) drgania własne o częstotliwości mniejszej niż 3 Hz”;...

 • Metoda doboru sztywności zamocowania przedmiotu wielkogabarytowego w zastosowaniu do redukcji drgań podczas frezowania narzędziami wieloostrzowymi

  Publication

  - Year 2022

  Drgania, występujące podczas frezowania, wywierają negatywny wpływ na trwałość narzędzia i poszczególnych elementów obrabiarki oraz jakość obrabianej powierzchni. Jest to zjawisko niepożądane i pomimo wielu doniesień naukowych na temat dynamiki procesu frezowania, problem wciąż pozostaje nierozwiązany, szczególnie w odniesieniu do detali o dużych gabarytach. W pracy przedstawiono innowacyjną metodę redukcji drgań względnych narzędzie-przedmiot...

 • Mechanika (PG_00055877)

  e-Learning Courses
  • M. Kujawa
  • K. Winkelmann
  • Ł. Smakosz

  Statyka: podstawowe zagadnienia mechaniki konstrukcji inżynierskich (statyczna wyznaczalność i niewyznaczalność; kinematyczna zmienność; wyznaczanie reakcji i sił wewnętrznych w płaskich układach prętowych - belki proste, belki załamane, kratownice, łuki, linie wpływu).Wytrzymałość materiałów: elementy wytrzymałości materiałów (środek ciężkości, momenty bezwładności, stany naprężenia, stateczność, przemieszczenia w płaskich układach...

 • Teoria drgań mechanicznych - oceanotechnika

  e-Learning Courses
  • M. Kraskowski

  Podstawy teorii drgań, drgania układu o jednym i wielu stopniach swobody, tłumienie drgań.

 • Teoria drgań mechanicznych - transport

  e-Learning Courses
  • M. Kraskowski

  Podstawy teorii drgań, drgania układu o jednym i wielu stopniach swobody, tłumienie drgań.

 • Mechanika konstrukcji okrętu, W-SN, BOiJ, sem. 05, zimowy 21/22 (O:098210n)

  e-Learning Courses
  • B. Rozmarynowski

  Kurs przeznaczony dla osób studiujących na kierunku Oceanotechnika, V semestr, studia niestacjonarne. Tematy wykładu: Klasyfikacja elementów konstrukcji, Płaskie ramy statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne, Podstawy Metody Elementów Skończonych, Elementy teorii tarcz,  płyt i powłok, Współpraca elementów konstrukcji kadłuba statku, Stateczność, Drgania kadłuba statku.

 • Modelowanie matematyczne i numeryczne, PG_00057440

  e-Learning Courses
  • M. K. Gerigk

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi modelowania matematycznego i numerycznego. W ramach przedmiotu zostaną przedstawione następujące elementy wiedzy:   1. Zakres tematyczny. Pojęcia podstawowe. Zagadnienia dynamiki maszyn i systemów mechatronicznych   2. Modele elementów układów mechatronicznych   3. Modelowanie układów wielomasowych   4. Metoda elementów skończonych zagadnienia przestrzenne   5....

 • Mechanika konstrukcji okrętu, W, BOiJ, sem. 05, zimowy 21/22 (O:098210)

  e-Learning Courses
  • B. Rozmarynowski

  Kurs przeznaczony dla osób studiujących na kierunku Oceanotechnika, V semestr, studia dzienne. Tematy kursu: Klasyfikacja elementów konstrukcji. Płaskie ramy statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne Podstawy Metody Elementów Skończonych Elementy teorii tarcz, płyt i powłok Współpraca elementów konstrukcji kadłuba statku Stateczność Drgania kadłuba statku

 • Mechanika Konstrukcji Okrętu, I stop., Sn, [W], [BR], 2022/2023, (O:098210n)

  e-Learning Courses
  • B. Rozmarynowski

  Kierunek BOiJ, tematy kursu: Klasyfikacja elementów konstrukcji; Zasada pracy wirtualnej i jej zastosowania. Metoda Sił; Metoda Przemieszczeń w ujęciu klasycznym i macierzowym; Podstawy MES cz. 1 (układy prętowe); Ścinanie i skręcanie prętów cienkościennych (środek skręcania); Elementy teorii tarcz i płyt; Powłoki obrotowo-symetryczne w stanie błonowym; Zagadnienia stateczności; Podstawy MES cz. 2 (tarcze i płyty); Zagadnienia...

 • Podstawy Nanotechnologii

  e-Learning Courses
  • M. Prześniak-Welenc

  Ogólne pojęcia związane z nanotechnologią. Elementy budowy ciała stałego: krystaliczna budowa ciała stałego, wiązania, drgania sieci, gęstość stanów elektronowych, struktura pasmowa. Fizyczne podstawy nanotechnologii i systemów niskowymiarowych, efekty rozmiarowe. Metody badań ciał nanorozmiarowych. Wybrane metody otrzymywania nanomateriałów.  Właściwości fizyczne i chemiczne ciał nanorozmiarowych. Nanomateriały węglowe. Nanotechnologia...

 • Mechanika materiałów, PG_00057439

  e-Learning Courses
  • M. K. Gerigk

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z mechaniką materiałów, w tym z wytrzymałością materiałów. Wykłady dotyczą kolejno: -podstawy wytrzymałości materiałów, -wytrzymałość pręta prostego na ściskanie/rozciąganie, -analiza wytrzymałości dla układów prętowych statycznie niewyznaczalnych, -wytrzymałość prętów na skręcanie, -wytrzymałość belek zginanie, odkształcenia belki zginanej, -ścinanie...

 • Mechanika Konstrukcji Okrętu, I stop., Sdz, [W], [BR], 2022/2023, (O:098210)

  e-Learning Courses
  • B. Rozmarynowski

  Kierunek BOiJ, tematy kursu: Klasyfikacja elementów konstrukcji; Zasada pracy wirtualnej i jej zastosowania. Metoda Sił; Metoda Przemieszczeń w ujęciu klasycznym i macierzowym; Podstawy MES cz. 1 (układy prętowe); Skręcanie prętów cienkościennych (środek skręcania); Elementy teorii tarcz i płyt; Powłoki obrotowo-symetryczne w stanie błonowym; Zagadnienia stateczności; Podstawy MES cz. 2 (tarcze i płyty); Zagadnienia teorii drgań...

 • Mechanika analityczna, lato 2021/22, PG_00050046

  e-Learning Courses
  • K. Lipiński

  Opis położenia, prędkości i przyspieszenia punktu oraz bryły i układu brył w ruchu dowolnym. Drgania własne i wymuszone układów o 1 i o wielu stopniach swobody. Więzy i ich reakcje, równania więzów. Współrzędne uogólnione. Przemieszczenia przygotowane. Zasada prac przygotowanych. Siły uogólnione. Ogólne równanie dynamiki analitycznej. Zasady mechaniki analitycznej do opisu dynamiki układu punktów i brył w układach z więzami....

 • Wytrzymałość materiałów II - st.n, PG_00040052

  e-Learning Courses
  • M. K. Gerigk

  Opanowanie wiedzy i umiejętności rozwiązywania złożonych zagadnień wytrzymałości prętów, powłok oraz płyt, mechaniki pękania i wytrzymałości zmęczeniowej, drgań prętów, oraz wybranych zastosowań metody elementów skończonych. Wybrane problemy wytrzymałości złożonej, w tym zginanie ukośne pręta, skręcanie ze zginaniem i rozciąganiem (ściskaniem) pręta, zginanie i rozciąganie (ściskanie) pręta zakrzywionego. Wytrzymałość prętów cienkościennych,...

 • Wytrzymałość materiałów II, PG_00050288

  e-Learning Courses
  • M. K. Gerigk

  Kurs "Wytrzymałość materiałów II" przeznaczony jest dla studentów kierunku MiBM studiów stacjonarnych. Z merytorycznego punktu widzenia Kurs będzie obejmował między innymi następujące zagadnienia główne: -złożone przypadki wytrzymałości pręta prostego, -skręcanie swobodne prętów, -pręty cienkościenne, -układy prętowe statycznie niewyznaczalne (metoda sił, metoda trzech momentów), -zginanie płyt cienkich, -powłoki,...

 • WILiŚ Budownictwo Fizyka I

  e-Learning Courses
  • B. Strzelecka

  Elementy algebry wektorów i analizy matematycznej. Równania ruchu. Transformacje Galileusza. Zasady mechaniki newtonowskiej. Ruch ciała o zmiennej masie. Nieinercjalne układy odniesienia. Siły bezwładności. Dynamika układu punktów materialnych. Ruch środka masy. Praca energia moc. Ruch obrotowy bryły sztywnej. Masowe momenty bezwładności. Prawo Steinera. Ruch drgający drgania swobodne, tłumione i wymuszone. Rezonans. Ruch falowy....

 • Modelowanie i symulacja procesu nadzorowania drgań w układzie hybrydowym na przykładzie frezowania przedmiotów podatnych.

  Praca dotyczy nadzorowania drgań niestacjonarnych układów mechanicznych za pomocą sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości. W układzie drgającym wyodrębniono podukład modalny, podukład strukturalny oraz podukład łączący. Dynamikę układu sterowanego opisano we współrzędnych hybrydowych. Przedstawiono przykład nadzorowania drgań podczas skrawania przedmiotów podatnych frezem kulistym.

 • Metody Badań Strukturalnych

  e-Learning Courses
  • M. J. Milewska

  I. Podstawy spektroskopii – promieniowanie elektromagnetyczne, poziomy energetyczne w cząsteczce, absorpcja promieniowania, kształt linii, reguły wyboru, zastosowanie transformacji Fouriera w spektroskopii.  II. Widma NMR – właściwości magnetyczne jąder atomowych, podstawy fizyczne metody NMR, przesunięcie chemiczne, sprzężenie spinowo-spinowe, anizotropia magnetyczna grup, interpretacja widm 1H NMR, układy spinowe, zależność...

 • Kurs przygotowawczy do matury

  e-Learning Courses
  • L. Wicikowski
  • I. Datta
  • B. Mielewska
  • I. Linert

  Program kursu z fizyki: Wielkości fizyczne, wektory i skalary, pomiary wielkości fizycznych, metodologia sporządzania tabel i wykresów, niepewności pomiarowe, planowanie prostych eksperymentów. Podstawowe pojęcia kinematyki punktu materialnego, układ odniesienia, wektor wodzący, tor ruchu, równanie ruchu, ruch prostoliniowy, ruch krzywoliniowy, droga, przemieszczenie, prędkość średnia, prędkość chwilowa, szybkość, przyspieszenie...