Search results for: elektryczne pojazdy szynowe - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: elektryczne pojazdy szynowe

Search results for: elektryczne pojazdy szynowe

 • Pojazdy Szynowe

  Journals

  ISSN: 0138-0370 , eISSN: 2719-9630

 • Analiza zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe

  Publication

  - Problemy Kolejnictwa - Year 2015

  W artykule scharakteryzowano specyfikę zakłóceń elektromagnetycznych w aplikacjach kolejowych. Opisano metody analizy zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez pojazdy szynowe. Przykładowe wyniki analiz w dziedzinie czasu i częstotliwości porównano z wynikami analizy czasowo-częstotliwościowej, umożliwiającej identyfi kację i lokalizację źródeł zaburzeń w pojazdach szynowych. Wskazano możliwe przyczyny zmian poziomów...

  Full text available to download

 • Pojazdy elektryczne. CZ. I.

  Publication

  - Year 2010

  Pojazdy elektryczne znajdują coraz szersze zastosowanie w szeroko rozumianym transporcie. Począwszy od transportu szynowego, w znacznej części zdominowanego już przez tego typu pojazdy, aż do samochodów, skuterów, rowerów, gdzie również napęd elektryczny jest wykorzystywany coraz powszechniej. Niniejsza książka ma na celu zapoznanie czytelnika z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi pojazdów elektrycznych, obszarami ich wykorzystania,...

  Full text to download in external service

 • Pojazdy elektryczne - część II

  Publication

  - Year 2012

  W drugim tomie książki Pojazdy elektryczne omówiono szczegółowo problematykę hamowania elektrycznych pojazdów szynowych oraz zaprezentowano typy i cechy poszczególnych rodzajów odbieraków prądu.

  Full text to download in external service

 • Pojazdy elektryczne - rozwój technologii. Układy ładowania i współpraca z siecią elektroenergetyczną

  Publication

  - Year 2012

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pojazdami elektrycznymi o zasilaniu akumulatorowym. Wskazano aktualne trendy rozwojowe oraz możliwości eksploatacyjne. Pokazano przykładowe rozwiązanie prototypowego pojazdu i zagadnienia sterowania układem napędowym oraz optymalnym rozdziałem energii. Poruszono problemy wpływu dużej liczby samochodów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną - wzrost zapotrzebowania na energię. Wskazano...

 • A multi-criteria decision model for the introduction of electric storage multiple units on the partially electrified Gdynia-Hel railway

  : In this article a multi-criteria study of the use of independently powered electric multiple units on the partially electrified Gdynia Główna - Hel line was carried out. The use of (currently used) diesel and, as an alternative, electric and electric multiple units with an electric energy storage was considered. The analysis was carried out on the basis of three criteria for assessing the route service options, i.e. environmental,...

  Full text to download in external service

 • Diagnostyka i monitoring odbioru prądu z sieci trakcyjnej

  Publication

  Dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności eksploatacyjnej transportu kolejowego kluczowe znaczenie techniczne ma układ odbioru prądu z sieci jezdnej przez poruszające się pojazdy. Jego poprawne działanie zależy m.in. od prawidłowej regulacji zarówno sieci jezdnej, jak i odbieraka prądu. W artykule przedstawiono przegląd różnych metod i urządzeń diagnostyki i monitoringu trakcyjnych odbieraków prądu oraz sieci trakcyjnej, stosowanych...

 • Dwa lata eksploatacji trolejbusów z bateryjnym źródłem zasilania w Gdyni

  Publication

  - Pojazdy Szynowe - Year 2011

  W artykule przedstawiono doświadczenia eksploatacyjne trolejbusów wyposażonych w autonomiczne pokładowe źródło zasilania w postaci baterii trakcyjnych.

 • Możliwości ograniczenie zużycia energii w transporcie miejskim na przykładzie gdyńskiej komunikacji trolejbusowej

  Publication

  - Pojazdy Szynowe - Year 2011

  W artykule przedstawiono analizę możliwości zwiększenia efektywności hamowania odzyskowego na przykładzie gdyńskiej sieci trolejbusowej. Przedmiotem są dwa sposoby osiągnięcia tego celu: instalacja zasobników superkondensatorowych na podstacjach trakcyjnych oraz wprowadzenie do eksploatacji dwustronnego zasilania sieci trakcyjnej. Pierwszy zasobnik superkondensatorowy został zainstalowany w Gdyni w kwietni 2011 roku natomiast wprowadzenie...

 • Estymacja położenia wirnika w bezczujnikowym napędzie trakcyjnym z silnikiem IPMSM

  Publication

  W referacie omówiono problematykę estymacji położenia kątowego wirnika silnika IPMSM w aspekcie zastosowań trakcyjnych. Przedstawiono metody estymacji położenia kątowego wirnika silnika IPMSM umożliwiające stabilną pracę napędu w pełnym zakresie prędkości. Omówione algorytmy estymacji położenia opierają się na analizie wartości pochodnych prądów fazowych silnika związanych z modulacją napięć realizowaną przez falownik tranzystorowy....

 • Obróbka graficzna obrazu w nowoczesnych systemach diagnostyki sieci trakcyjnej jezdnej

  Publication

  W artykule autorzy przedstawiają założenia nowej metody bezkontaktowego pomiaru położenia przewodów jezdnych sieci trakcyjnej, a także pokazują jakie znaczenie w tej metodzie ma komputerowa analiza obrazu pozyskiwanego z kamery. Problemem technik wizyjnych jest zmienność parametrów obrazu wejściowego (jasność, kontrast, zakres widma, krzywa gamma i in.), które są zależne od zmieniających się warunków oświetlenia zewnętrznego związanych...

 • Modelowanie i symulacja napędów elektrycznych kolejowych pojazdów trakcyjnych z silnikami indukcyjnymi

  Publication

  - Pojazdy Szynowe - Year 2011

  W artykule zaprezentowano model trakcyjnego układu napędowego dla elektrycznego pojazdu kolejowego. Odwzorowuje on działanie silników indukcyjnych z algorytmem sterowania silnika według metody polowo-zorientowanej RFOC z regulatorami prądów typu PI z ograniczeniami sygnałów wyjściowych. Uzyskane wyniki symulacyjne zweryfikowano z przebiegami rzeczywistymi uzyskanymi podczas jazdy na odcinku testowym. Opracowany model umożliwia...

 • Analiza przyczyn zużywania się (uszkadzania) szyn w zależności od warunków techniczno – eksploatacyjnych toru

  Publication

  - Pojazdy Szynowe - Year 2017

  Diagnostyka nawierzchni kolejowej jest istotnym elementem składowym czynników wpływających na poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej w Polsce. Monitorowanie zmian zachodzących na powierzchni tocznej szyn jest bardzo ważnym elementem w kontekście poziomu bezpieczeństwa przewozów prowadzonych transportem szynowym. W artykule przedstawiono niektóre z czynników wpływające na proces degradacji powierzchni tocznej szyn w...

  Full text to download in external service

 • Costs of upgrading based on 131 railway line

  Publication

  - Pojazdy Szynowe - Year 2018

  W poszukiwaniu optymalnego wykorzystania środków finansowych przedsiębiorstwa kolejowego (PKP PLK) oraz czasu planowania napraw torowisk stworzono model trwałości toru. Model w swych założeniach opiera się na parametrach techniczno – eksploatacyjnych linii kolejowej nr 131. W artykule przedstawiono dwa warianty procesu trwałości toru. Pierwszy wariant zakłada oczyszczenie toru, drugi przeprowadzenie modernizacji. Dla obu wariantów...

  Full text to download in external service

 • Ocena klimatu akustycznego w przestrzeni pasażerskiej elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57

  Publication

  W pracy przedstawiono wyniki badań poziomów dźwięku w przestrzeni pasażerskiej elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) serii EN57 podczas postoju, rozruchu, jazdy oraz hamowania. Badania przeprowadzono na podstawie autorskiej metodyki badawczej bazując na normie PNEN ISO 3381:Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych. Badania przeprowadzono na linii kolejowej nr 250 od przystanku Gdańsk Śródmieście do stacji...

  Full text available to download

 • Hybrid energy storage forelectric multiple units to operate at the partially electrified line Gdynia -Hel

  The article presents calculations enabling the selection of an on-board energy storage device to replace diesel-powered trains with modern storage multiple units on the example railway line Gdynia Główna -Hel. The pioneering and currently used storage electric multiple units, mainly in Europe, were presented. The condensed results of the inventory of the line in question, including the technical condition...

  Full text to download in external service

 • The concept of suspended urban rail vehicle

  Niniejsza publikacja została poświęcona szczegółowemu opisowi proponowanej przez autorów koncepcji podwieszanego pojazdu szynowego. W pierwszej kolejności przeanalizowano istniejące rozwiązania, wraz ze wskazaniem ich podstawowych wad i zalet. Następnie opisano proponowaną konstrukcję w zakresie: budowy wagonu, sposobu jego zawieszenia oraz prowadzenia po zadanym torze ruchu. Artykuł ten powstał na podstawie pracy dyplomowej pt....

  Full text to download in external service

 • Evaluation of suspended rail vehicle movement parameters

  Niniejsza publikacja została poświęcona ocenie parametrów ruchowych koncepcyjnego pojazdu kolei podwieszanej, którą dokonano w oparciu o jego charakterystykę trakcyjną oraz możliwości dynamiczne. W pierwszej kolejności skrótowo opisano konstrukcję proponowanego pojazdu wraz z wyszczególnieniem najważniejszych założeń projektowych. Następnie skupiono się na metodyce oraz samym wykreśleniu charakterystyki trakcyjnej pojazdu, jak...

  Full text to download in external service

 • The construction of suspended rail vehicle bogie

  Niniejsza publikacja została poświęcona szczegółowemu opisowi wózka, przeznaczonego do wykorzystania w proponowanej przez autorów koncepcji podwieszanego pojazdu szynowego. W pierwszej kolejności skrótowo opisano rzeczony pojazd, ze szczególnym naciskiem na parametry determinujące konstrukcję wózków. Następnie zostały omówione zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w zakresie budowy poszczególnych podzespołów wózka, takich jak: zestawy...

  Full text to download in external service

 • Stress analysis of suspended rail vehicle bogie

  Niniejsza publikacja została poświęcona analizie wytrzymałościowej wybranych elementów wózka – osi zestawu kołowego i ramy. Obliczenia osi wykonano w oparciu o metodę analityczną przy rozpatrzeniu różnych materiałów jej wykonania. Do sprawdzenia wytrzymałości ramy wykorzystano metodę elementów skończonych, a obciążenie wyznaczono zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 13749. Sam wózek jest częścią podwieszanego elektrycznego zespołu...

  Full text to download in external service

 • ELEKTRYCZNE POJAZDY AUTONOMICZNE [AiSS][RiSM][2022/23]

  e-Learning Courses
  • M. Adamowicz
  • E. Bogalecka
  • J. Guziński
  • P. Kołodziejek

  Przedmiot, na którym studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu elektrycznych pojazdów autonomicznych.

 • Modelowanie reorganizacji ruchu w transporcie szynowym zwiększające efektywne wykorzystanie energii z hamowania odzyskowego

  We wstępie artykułu przedstawiono metody wykorzystania energii elektrycznej odzyskanej w procesie hamowania elektrodynamicznego. Szczególną uwagę zwrócono na metodę zwrotu odzyskanej energii do sieci jezdnej i wykorzystania jej przez inne pojazdy szynowe, której efektywne zastosowanie niejednokrotnie wymaga reorganizacji ruchu. W pracy przeanalizowano opisany w literaturze model organizacji ruchu w transporcie szynowym, który uwzględnia...

  Full text to download in external service

 • Wybrane stany przejściowe w trakcyjnym układzie zasilania i ich wpływ na energoelektroniczne pojazdy sieciowe

  Publication

  Postęp w dziedzinie energoelektroniki i techniki komputerowej spowodował, że jest eksploatowanych coraz więcej pojazdów trakcyjnych z napędem przekształtnikowym. Pojazdy sieciowe są zazwyczaj wyposażone w: filtry wejściowe LC tłumiące tętnienie prądu, przekształtniki impulsowe przetwarzając w energię prądu stałego na trójfazową prądu przemiennego zasilającą silniki indukcyjne oraz sterowniki komputerowe realizujące algorytmy sterowania...

 • Kompleksowa analiza symulacyjna układu napędowego zespołu trakcyjnego

  Publication

  - Year 2010

  Nowoczesne pojazdy sieciowe, a w szczególności elektryczne zespoły trakcyjne (EZT), charakteryzują się wzrostem pobieranej mocy z sieci trakcyjnej oraz wysoką złożonością energoelektronicznego napędu. Duża liczba urządzeń falownikowego układu napędowego, zaawansowane metody sterowania napędem i całym pojazdem oraz wysokie wymagania jakości regulacji i niezawodności pracy wymuszają szczegółową analizę pracy EZT. Dodatkowo parametry...

 • Metodyka oceny bezpieczeństwa transportu tramwajowego w Gdańsku

  Zarówno w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej infrastruktura tramwajowa intensywnie się rozwija. Współczesne tramwaje niskopodłogowe zbudowane są według różnych rozwiązań technicznych niż typowe pojazdy szynowe lub tramwaje wysokopodłogowe. W Polsce takie pojazdy jeżdżą często na liniach zaprojektowanych zgodnie ze standardami opracowanymi dla klasycznych pojazdów. Jednocześnie zwiększa się natężenie ruchu drogowego...

  Full text to download in external service

 • Dwukołowy pojazd balansujący – budowa i sterowanie

  Pojazdy elektryczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, jako nowa forma transportu. W artykule opisano kontynuację prac nad dwukołowym pojazdem balansującym, jako alternatywę dla rowerów elektrycznych. Jego cechy charakterystyczne to umiejscowienie napędów oraz sposób poruszania. Okazuje się, że jest to również złożony obiekt sterowania, dla którego zaprojektowano dwa układy regulacji: klasyczny z regulatorem PID i hierarchiczny...

  Full text to download in external service

 • Diagnostyka nakładek stykowych z wykorzystaniem systemu wizyjnego 3D

  Kolejowe pojazdy szynowe są szczególnym typem ruchomych odbiorników energii elektrycznej. Zasilane są one zazwyczaj z górnej sieci jezdnej za pośrednictwem odbieraka prądu, zainstalowanego na dachu pojazdu. Istotnym elementem odbieraka jest ślizgacz, zawierający najczęściej dwie nakładki stykowe. Odbiór prądu zapewniony jest przez ruchomy zestyk pomiędzy przewodem jezdnym a nakładkami stykowymi. Poprawny odbiór prądu uwarunkowany...

 • Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

  Journals

  ISSN: 0239-3646 , eISSN: 2084-5618

 • Pojazdy bezzałogowe - TKiS

  e-Learning Courses
  • M. K. Gerigk

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi technologiami związanymi z rozwojem pojazdów bezzałogowych i autonomicznych, poprzez technologie związane z pojazdami bezzałogowymi sterowanymi zdalnie ROV, pojazdami bezzałogowymi powietrznymi typu UAV, bezzałogowymi pojazdami lądowymi typu UGV, bezzałogowymi pojazdami nawodnymi USV, bezzałogowymi pojazdami podwodnymi UUV aż po bezzałogowe pojazdy autonomiczne odpowiadające...

 • Pojazdy autonomiczne na przykładzie samojeżdżącego samochodu Google`a

  Publication

  - Logistyka - Year 2015

  Pod pojęciem pojazdu autonomicznego rozumiemy pojazdy zdolne do poruszania się bez udziału człowieka. Nie jest to nowa koncepcja, powstanie samej idei datuje się na lata 20 XX wieku, a początki wprowadzania jej w życie na lata 80. Obecnie istnieją głównie w formie prototypów będących w trakcie testów. Do jednych z najbardziej obiecujących zaliczyć możemy pojazd firmy Google. Pojazdy te zdolne są do wykrywania przeszkód znajdujących...

 • Impact mobility rEVolution'18

  Events

  12-09-2018 00:00 - 13-09-2018 23:59

  Patronat nad wydarzeniem objął rektor Politechniki Gdańskiej. WEiA został zakwalifikowany do grona wystawców kongresu. Koordynatorem udziału PG w kongresie jest Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

 • Wpływ rodzaju przeciwelektrody na parametry elektryczne ogniw fotowoltaicznych

  Publication
  • W. Wachowiak
  • M. Klein
  • A. Stachowicz
  • Ł. Skowroński

  - Year 2014

  przeprowadzono badania wpływu rodzaju i właściwości przeciwelektrody na parametry elektryczne barwnikowych ogniw fotowoltaicznych.

 • WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE SZKIEŁ TLENKOWYCH ZAWIERAJĄCYCH Fe2O3

  Publication

  - Year 2012

  Zbadano właściwości elektryczne szkieł krzemianowo – ołowiowo - żelazowych. Szkła tlenkowe zawierające jony żelaza mogą potencjalnie wykazywać przewodnictwo polaronowe. Celem niniejszej pracy było bliższe określenie zachodzącego w nich mechanizmu przewodnictwa. Wytworzono szkła o składzie dobranym na podstawie ich zakresu szklenia: (50 – 0.5x)[SiO2, PbO] - xFe2O3 gdzie x wynosił odpowiednio 2, 5, 10, 15, 20 i 25 (w % mol). Otrzymane...

 • Śląskie Wiadomości Elektryczne

  Journals

  ISSN: 1506-5758

 • Aparaty elektryczne. Bezpieczniki

  Publication

  - Year 2007

  Bezpieczniki topikowe: ich wielkości charakterystyczne oraz charakterystyki, rodzaje, budowa, zastosowanie.

  Full text to download in external service

 • Pojazdy przeciążone na polskich drogach

  Publication

  - Drogownictwo - Year 2012

  W artykule opisano problem występowania pojazdów przeciążonych na polskich drogach. Zaprezentowano polskie i europejskie przepisy dotyczące dopuszczalnej masy i obciążenia pojazdów. Przedstawiono wyniki analiz udziału pojazdów przeciążonych w ruchu, wykonanych na podstawie danych z 5 stacji ważenia pojazdów w ruchu, zlokalizowanych na polskich drogach. Artykuł zakończono praktycznymi wnioskami

 • Alternatywa dla elektryfikacji miejskiej linii kolejowej - elektryczne zasobnikowe jednostki trakcyjne

  Publication

  Na linii kolejowej nr 248 eksploatowane są pojazdy o napędzie spalinowym, ocenianymi powszechnie jako nie ekologiczne, mało ekonomiczne, hałaśliwe, i o małym, w porównaniu do trakcyjnych pojazdów elektrycznych, przyśpieszeniu i prędkości na wzniesieniach. W artykule przeanalizowano alternatywę dla budowy infrastruktury trakcji elektrycznej, która jest postrzegana jako kosztowna i zaburzająca walory krajobrazowe.

 • OBCIĄŻENIE DRÓG PRZEZ POJAZDY CIĘŻKIE I ICH WPŁYW NA TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I PÓŁSZTYWNYCH

  Publication

  - Year 2015

  Rozprawa doktorska dotyczy obciążenia dróg przez pojazdy ciężkie oraz wpływu tych pojazdów na trwałość zmęczeniową nawierzchni podatnych i półsztywnych. Na drogach poruszają się różne rodzaje pojazdów. Pojazdy te są obciążone w różny sposób i w różnym stopniu oddziałują na konstrukcję nawierzchni. Skutkiem obciążenia nawierzchni ruchem ciężkim jest stopniowe narastanie uszkodzeń nawierzchni, które prowadzi do wyczerpania trwałości...

 • Silniki elektryczne w kosmonautyce

  Publication

  - Year 2012

  Artykuł jest pracą przeglądową dotyczącą silników elektrycznych (EP - Electric Propulsion)wykorzystywanych w kosmonautyce. Bardziej szczegółowo opisano działanie silnika elektrostatycznego działającego w oparciu o efekt Halla (HET - Hall Effect Thruster). Silnik ten jest powszechnie wykorzystywany w pozycjonowaniu satelitów, potencjalnie może być wykorzystany do dalekich misji planetarnych. HET jest obiektem wielu badań doświadczalnych...

 • Maszyny elektryczne w elektroenergetyce

  Publication

  - Year 2005

  Monografia prezentująca zagadnienia teoretyczne i eksploatacyjne maszyn wirujących i transformatorów dobrane pod kątem właściwości użytkowych maszyn oraz stanów nieustalonych i zakłóceń. Podano wyniki symulacji oraz badań obiektów fizycznych, opisano także nietypowe stany pracy masyn elektrycznych oraz podstawowe badania i przeglądy.

 • Wpływ domieszkowania na strukturę i właściwości elektryczne niobianu lantanu

  Publication

  - Year 2017

  Niniejsza rozprawa przedstawia wyniki badań wpływu domieszkowania izowalencyjnego na strukturę, mikrostrukturę oraz właściwości elektryczne wysokotemperaturowego przewodnika protonowego - niobianu lantanu LaNbO4. Prace badawcze dotyczyły związków domieszkowanych antymonem, arsenem, tantalem lub wanadem (LaNb1-xAxO4 gdzie A = As, Sb, Ta, V; 0 ≤ x ≤ 0,3), które wytworzono metodą reakcji w fazie stałej. Wyniki otrzymane w pracy są...

  Full text available to download

 • Wpływ wybranych stanów przejściowych w układzie zasilania na sieciowe pojazdy trakcyjne.

  Publication

  - Year 2004

  Wprowadzane są do eksploatacji nowoczesne pojazdy z przekształtnikami energoelektronicznymi, które pracują równolegle z dotychczas eksploatowanymi pojazdami klasycznymi. Rozprawa naświetla pewien aspekt związany z eksploatacją nowoczesnych pojazdów trakcyjnych i ich współpracą z układem zasilania, mówiący o możliwości wystąpienia oscylacji napięć i prądów, wywołanych zmianą parametrów LC systemu trakcyjnego, wynikającą z obecności...

 • Drogi Szynowe 2 Rok akademicki 2021_2022

  e-Learning Courses
  • P. Chrostowski
  • P. Omieczyński

  Kurs utworzony został na potrzebę realizacji zajęć oraz komunikacji w ramach przedmiotu Drogi Szynowe 2 (2 st. na kierunku Budownictwo). Na stronach kursu pojawiać się będą informacje na temat zagadnień omawianych i realizowanych w ramach przedmiotu.

 • Drogi Szynowe 2 Rok akademicki 2022_2023

  e-Learning Courses
  • P. Chrostowski
  • P. Omieczyński

  Kurs utworzony został na potrzebę realizacji zajęć oraz komunikacji w ramach przedmiotu Drogi Szynowe 2 (2 st. na kierunku Budownictwo). Na stronach kursu pojawiać się będą informacje na temat zagadnień omawianych i realizowanych w ramach przedmiotu.

 • Właściwości elektryczne szkło-ceramiki zawierającej ferroelektryczną fazę BiV

  Publication

  - Year 2013

  Kompozyty szklano - ceramiczne zawierające nanokryształy posiadają właściwości fizyczne, które nie są możliwe do uzyskania w innych materiałach. Dzięki możliwości wytworzenia szkło - ceramik posiadających kryształy o różnej wielkości (nano, mikro...) i różnorodnego typu, można w istotny sposób kontrolować właściwości elektryczne takich materiałów. Stała dielektryczna faz ferroelektrycznych jest bardzo wrażliwa na zmiany rozmiarów...

 • Drogi Szynowe, Kier. Transport Rok akademicki 2021-2022

  e-Learning Courses
  • P. Chrostowski
  • P. Omieczyński

  Kurs utworzono na potrzebę przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Drogi Szynowe na 5 sem. Kierunku Transport.

 • Drogi Szynowe, Kier. Transport Rok akademicki 2022-2023

  e-Learning Courses
  • P. Chrostowski
  • P. Omieczyński

  Kurs utworzono na potrzebę przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Drogi Szynowe na 5 sem. Kierunku Transport.

 • Pojazdy głębinowe budowa i wyposażenie : Technika głębinowa.

  Publication
  • A. L. Rowiński

  - Year 2008

 • Oświetlenie elektryczne w komorach chłodniczych

  W artykule przedstawiono zasady oświetlania wnętrz światłem elektrycznym. Omówiono podstawowe pojęcia techniki świetlnej oraz podano wymagania norm i przepisów w zakresie oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach komór chłodniczych. Przedstawiono czynniki i warunki wpływające na wykonanie prawidłowego oświetlenia elektrycznego w tego rodzaju wnętrzach.

 • Właściwości elektryczne i magnetyczne szkła Fe2O3 – SiO2 – PbO

  Publication

  - Year 2020

  Szkło Fe2O3–SiO2–PbO wydaje się być obiecującym materiałem do zastosowań w urządzeniach elektrycznych takich jak rdzenie cewek, czujniki pola magnetycznego oraz mikrotransformatory. Jest to spowodowane korzystnymi właściwościami takimi jak stosunkowo wysoka rezystywność oraz w miarę duża przenikalność magnetyczna. Pierwsza wymieniona cecha skutkuje brakiem strat energii na prądy wirowe. Natomiast druga cecha oznacza potencjalną...

  Full text available to download