Search results for: gospodarka oparta na wiedzy - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: gospodarka oparta na wiedzy

displaying 1000 best results Help

Search results for: gospodarka oparta na wiedzy

 • Gospodarka oparta na wiedzy wyzwaniem strategicznym Pomorza.

  Publication

  - Year 2003

  Analiza struktury zasobów i instytucji tworzenia wiedzy i innowacji w województwie pomorskim. Opis podstaw tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Programy badawcze służące GOW. Warunki uczestnictwa w sieci globalnej GOW

 • Gospodarka oparta na wiedzy wyzwaniem strategicznym Pomorza.

  Publication

  - Year 2002

  Przedstawiono uwarunkowania tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w woj.pomorskim w odniesieniu do instytucji kształcenia, potencjału absorpcji innowacji i uczestnictwa w sieci globalnej.

 • Zróżnicowanie regionalne jakość kapitału ludzkiego a gospodarka oparta na wiedzy i tworzenie społeczeństwa informacyjnego

  Publication

  - Year 2006

  W rozdziale przedstawiono analizę wskaźników opisującychgospodarkę opartą na wiedzy (GOW). Przedstawiono wskaźnik GOW wwymiarze regionalnym, dla poszczególnych województw w Polsce iporównano go z syntetycznym wskaźnikiem jakości kapitału ludzkiego(WJKL) obliczonym również dla województw.

 • Gospodarka oparta na wiedzy - zmiany w strukaturze zatrudnienia i charakterze pracy. Ujęcie makro-, mezo- i mikroekonomiczne.

  Publication
  • M. Dąbrowska

  - Year 2007

 • Gospodarka skojarzona oparta na pracy klasycznej kotłowni parowej

  Publication

  Przedstawiono propozycję wprowadzenie skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej, opartej na pracy klasycznej siłowni parowej zasilanej węglem kamiennym zastępującego gospodarkę rozdzieloną opartą na pracykotłów parowych i wodnych zasilanych ciekłym paliwem gazowym.

 • Społeczeństwo informacyjne w regionach gospodarki opartej na wiedzy

  Podsystemy gospodarki opartej na wiedzy. Opis regionalnych systemów innowacji w formach kompleksów technologicznych i naukowych. Studium przypadku - gospodarka oparta na wiedzy w woj. pomorskim.

 • Miasta wiedzy - wyzwaniem dla nowych funkcji aglomeracji polskich

  Publication

  - Year 2008

  Gospodarka oparta na wiedzy (knowledge economy) zmiania glowne funkcje rozwoju miast. Istniejace aglomeracje przeksztalcaja sie w miasta wiedzy (sciece cities), co kreuje srodowisko dla innowacyjnych produktow, procesow i technologii. Powstaje miasto informacyjne (digital city). Artykul prezentuje studium przypadku Gdanskiego Obszaru Metropolitarnego skomponowanego z instytucji badawczych, parkow technologicznych, inkubatorow i...

 • Metropolia wiedzy w regionach innowacyjnych (przykład Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego)

  Publication

  - Year 2009

  Gospodarka oparta na wiedzy jest jednym z głównych czynników rozwoju metropoli. Kształtowanie innowacyjnych meropoli wiąże się z nowym paradygmatem polityki miejskiej polegającej na łączeniu usług bytowych z kreowaniem konkurencyjności opartej na powiązaniach zewnętrznych. Opisano Gdański Obszar Metropolitalny jako biegun innowacyjności w regionie realizującym strategię równoważenia rozwoju

 • Kreatywność wirtualnej przestrzeni aglomeracji

  Publication

  - Year 2008

  Metropolie jako bardziej rozwinieta forma wielkiego miasta sa miejscami transformacji funkcji. Funkcja przemyslowa ustepuje funkcjom zwiazanym z gospodarka oparta na wiedzy (knowledge based economy). Powstaje nowe pojecie wirtualnego miasta wiedzy. Oprocz szns innowacji pojawiaja sie takze zagrozenia wirtualnej przestrzeni informacji.

 • Relacja z panelu dyskusyjnego - Czy polskiej gospodarce potrzebni są doktorzy?dyskusja o współpracy pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami

  Publication

  - Pismo PG - Year 2012

  Gospodarka oparta na wiedzy, rozwój globalizacji oraz ciągłe a zarazem nagłe zaburzenia równowagi gospodarki światowej zwiększają zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających umiejętności analityczne i zdolność do myślenia strategicznego. Współczesne realia gospodarcze wykraczają poza wachlarz kwalifikacji uzyskiwanych na studiach wyższych. Potrzebne jest zdobycie nowej wiedzy i umiejętności rozważania, szukania nowych prawd...

  Full text to download in external service

 • The influence of a knowledge-based economy on the functioning of contemporary organization

  Artykuł przedstawia wyzwania, jakie stwarza gospodarka oparta na wiedzy, którym muszą sprostać współczesne organizacje. Proponuje również pewne formy organizacyjne, które pozwalają organizacjom sprostać tym wyzwaniom. Ponadto, artykuł prezentuje zmiany w charakterze pracy takie, jak konieczność uczenia się nowych rzeczy czy podejmowania nierutynowych działań, praca poza organizacją, praca w niestandardowych godzinach pracy czy...

  Full text to download in external service

 • Anna Wałek dr

  Anna Wałek is an experienced library manager, expert in the field of open access to scientific resources (Open Access), digital libraries as well as the organization and management of a scientific library.A graduate of the Institute of Information and Library Science at the University of Wroclaw, where she obtained a PhD in the field of Library and Information Science in 2013. In the years 2007-2016 she worked at the Wrocław University...

 • Pomorska metropolia wiedzy

  Publication

  - Year 2008

  Metropolie wiedzy jako koncentracja funkcji innowacyjnych. Model powiazan strukturalnych dzielnic wiedzy zlozonych z: uczelni wyzszych, parkow naukowo-technologicznych, przemyslu innowacyjnego, uslug. Delimitacja przestrzenna miasta wiedzy w Metropolii Gdanskiej.

 • Gospodarka Wodna

  Journals

  ISSN: 0017-2448 , eISSN: 2449-9439

 • Teleinformatyka w polskiej gospodarce opartej na wiedzy

  Publication

  - Year 2008

  Gospodarka kraju aby być konkurencyjna w świecie musi, w coraz większym stopniu, rozwijać sektor teleinformatyczny, kreujący innowacje i wzmacniający dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego. W pracy przedstawiono podstawowe problemy kształtowania się nowej gospodarki w Polsce. Omówiono rynek technologii teleinformatycznych w Polsce i miejsce w nim firm informatycznych oraz centrów badawczo-rozwojowych. Zaprezentowano również kierunki...

 • Istota gospodarki opartej na wiedzy

  Publication

  - Year 2009

  Współczesna gospodarka morska ma charakter globalny i wielodyscyplinarny. Strategia lizbońska oraz inne dokumenty UE podkreślają znaczenie wiedzy i innowacji w rozwoju tego sektora. Kreowanie nowej wiedzy i jej wykorzystywanie wymaga wdrożenia nowych form organizacji sektora morskiego w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Budowa gospodarki morskiej opartej na wiedzy wymaga sformułowania polityki sprzyjającej efektywnemu...

 • Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym oraz wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej (druk sejmowy 3521)

  Publication

  - Year 2015

  Ekspertyza stanowi opinię merytoryczną do poselskiego projektu ustawy i przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej (druk nr 3521). Należy docenić, iż projekt ustawy nie tworzy nowej formy prawnej dla przedsiębiorstwa społecznego, ale daje możliwość istniejącym przedsiębiorstwom i podmiotom ekonomii społecznej na uzyskanie takiej etykiety. Proponowana ustawa ma szansę przyczynić się do wprowadzenia porządku...

  Full text to download in external service

 • Wartość wiedzy dla współpracy nauki i biznesu

  Publication

  - Year 2011

  Budowanie przewagi konkurencyjnej na podstawie kapitału ludzkiego stanowi istotę gospodarki opartej na wiedzy. Krytyczną wartością współczesnego przedsiębiorstwa jest zatem wiedza i kapitał intelektualny. Efektywny sposób zarządzania nimi wpływa bezpośrednio na poziom kreatywności i innowacyjności. W konsekwencji stanowi główny trzon w procesie budowania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu....

 • Contemporary Economy

  Journals

  ISSN: 2082-677X

 • Gospodarka Materiałowa & Logistyka

  Journals

  ISSN: 1231-2037

 • Bazy wiedzy w wieloagentowym systemie do oceny technologii informatycznych - podział wiedzy i baz wiedzy

  Publication

  - Year 2008

  Artykuł prezentuje bazy wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. W części pierwszej przedstawiono podział wiedzy i baz wiedzy uwzględniający wiedzę dotyczącą samych technologii jak i kryteriów ich ocen oraz środowisk zastosowania technologii informatycznych. W części drugiej omówiono struktury poszczególnych baz wskazując jednocześnie na zachodzące (w nich i między nimi) relacje. Artykuł uwzględnia także...

 • III Międzynarodowa konferencja "Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna"

  Szczególne problemy rozwoju infrastruktury komunalnej z uwypukleniem zagospodarowania wód opadowych na tle problematyki III Międzynarodowej konferencji "Infrastruktura komunalna i gospodarka wodna''. Problem retencji wód opadowych jako podstawowego sposobu spowolnienia spływu. Poszukiwanie rozwiązań na przykładzie Krakowa, kontrowersyjne rozwiązania. Propozycja rozwiązania dla warunków intensywnie użytkowanego centrum aglomeracji.

 • Komputerowe sprawdzanie wiedzy.

  Publication

  - Year 2004

  Omówiono programy komputerowe wspomagające sprawdzanie wiedzy i umiejętności. scharakteryzowano najczęściej spotykane formy komputerowego sprawdzania wiedzy: testy wyboru, testy uzupełnień oraz programy z bazą wiedzy do sprawdzania poprawności wnioskowania podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych. Charakterystyka każdego rodzaju testu jest zilustrowana opisem odpowiedniego programu komputerowego.

 • Ontologiczna inżynieria wiedzy

  Publication

  - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy - Year 2015

  Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w oparciu o edytor ontologii FluentEditor i język CNL (Controlled Natural Language). Przykładową ontologię dotyczącą fragmentu procesu produkcji rolniczej wykorzystano do budowy semantycznej bazy wiedzy. W tym celu...

  Full text available to download

 • MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej

  Rozwój Internetu wpłynął na wiele aspektów naszego życia. Pośród wielu z nich zrewolucjonizował sposób komunikacji. Pochodną tego jest zmiana sposobu przekazywania wszelkiego rodzaju wiedzy. Ogromne znaczenie mają przeszukiwane źródła wiedzy, ich jakość i dostępność. W związku z tym, w obecnych czasach, o potencjale naukowym uczelni wyższej stanowią, obok pracowników w nich zatrudnionych, przede wszystkim zgromadzone bazy wiedzy...

  Full text available to download

 • Metody akwizycji wiedzy niepewnej i niepełnej w środowisku przetwarzania wiedzy

  Publication

  - Year 2010

  Artykuł prezentuje koncepcję środowiska do pozyskiwania i przetwarzania wiedzy o technologiach informatycznych. Rozwiązanie to jest częścią projektu opracowania systemu do oceny narzędzi i metodologii IT. Autorzy skupili się na budowie środowiska do jej akwizycji, zwracając uwagę zarówno na sam algorytm pozyskiwania jak też na procesy współpracy pomiędzy ekspertami a inżynierami wiedzy. Praca jest jednocześnie dokumentacją eksperymentu...

  Full text to download in external service

 • Metoda ELPAR Łączenia ontologii oparta na ich kartograficznej reprezentacji

  Publication

  - Year 2005

  Jednym z głównych problemów związanych z integracją wiedzy z różnych źródeł jest opracowanie metody integracji ontologii. Źródła wiedzy są opisane różnymi ontologiami, zazwyczaj tworzonymi niezależnie od siebie. Integracja wiedzy z tych źródeł wymaga zdefiniowania jednej ontologii nadrzędnej "rozumiejącej" wszystkie terminy pojawiające się w ontologiach opisujących źródła. W artykule zostały przedstawione podstawy metody ELPAR...

 • MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki

  Rośnie znaczenie wiedzy zgromadzonej w różnego rodzaju systemach, w tym w kursach on-line. Połączenie systemów je przetwarzających z Internetem w znaczącym stopniu usprawniło rozprzestrzenianie informacji i zwiększyło jej dostępność. Coraz szersze uznanie zyskują ruchy Otwartego Dostępu (ang. Open Access). Politechnika Gdańska w ramach projektu Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy buduje platformę o...

  Full text available to download

 • Ontologie jako metoda reprezentacji wiedzy

  Publication

  - Year 2005

  Logika opisowa (ang. Description Logic - DL) jest aktualnie jednym z najsilniej rozwijanych formalizmów stosowanych w ontologicznych metodach reprezentacji wiedzy. Jednym z powodów jest to, że język OWL-DL, promowany przez W3C jako język do reprezentacji ontologii internetowych, opary jest właśnie na logice opisowej. W tym artykule zaprezentowano logikę opisową jako sposób precyzyjnego formułowania i przetwarzania wiedzy. Podano...

 • Gospodarka zużytymi modułami fotowoltaicznymi

  Publication

  Fotowoltaika rozwija się na całym świecie niezwykle intensywnie od wielu lat, oferując energię elektryczną wytworzoną w technologii, pozbawionej wszelkich emisji. Wraz z rosnącym wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych do konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną coraz większego znaczenia nabiera problem zagospodarowania odpadów, powstałych podczas produkcji, eksploatacji i po zakończeniu użytkowania...

 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna

  Publication

  - Year 1980

  W książce podano teoretyczne podstawy gospodarki skojarzonej cieplno - elektrycznej oraz przedstawiono analizę efektów ekonomicznych, uzyskiwanych dzięki skojarzonemu wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej. Przykłady optymalizacji parametrów w układach skojarzonych, obliczone przy użyciu nowoczesnych metod matematycznych na maszynach cyfrowych, dotyczą konkretnych zagadnień praktycznych, występujących w energetyce przemysłowej...

 • Zrównoważony rozwój a gospodarka przestrzenna.

  Publication

  - Year 2003

  Artykuł dotyczy zagadnienia gospodarowania przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego. Omówiono w nim m.in. wnioski wypływające z dokumentów programowych opracowanych przez Unię Europejską a także z zasad równoważenia rozwoju przestrzennego. Uzupełnieniem tych treści stały się rozważania dotyczące szans równoważenia rozwoju przestrzennego w obecnych ramach prawa związanego z gospodarowaniem przestrzenią.

 • Globalizacja szansą generowania nowej wiedzy.

  Publication

  - Year 2003

  Autorka ukazuje na bazie analizy zagadnienia globalizacji problemu tworzenia i zarządzania wiedzą. To wiedza według autorki staje się towarem i stymulatorem podmiotów gospodarczych, ale przede wszystkim samego człowieka, jego osobowości, hierarchii wartości i zachowań pracowniczych. W artykule ukazana jest spirala wiedzy globalnej oraz konwersje jej tworzenia. Globalny świat to świat wiedzy, jej przetworzenia i unowocześnienia....

 • Bazy wiedzy 2021/22

  e-Learning Courses
  • W. Waloszek
  • A. Waloszek

  Serwis internetowy dla przedmiotu Bazy wiedzy (sem. 6, Informatyka).

 • Modelowanie informacją i pozyskiwanie wiedzy.

  Publication

  - Year 2003

  W rozdziale zaproponowano metody miękkiego modelowania dla wspomagania procesu pozyskania wiedzy. Skoncentrowano się na metodach opartych na teorii grafów skierowanych, drzew decyzyjnych i sieci neuronowych. Omówiono zastosowania metod na przykładach związanych z przepływem informacji w systemach autonomicznych. Wykazano przydatność modelowania miękkiego w procesach pozyskania wiedzy.

 • Osady denne, ściekowe i przemysłowe. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ''Gospodarka osadami OSAD2006''

  Publication

  - Year 2006

  Przedstawiono relację z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej ''Gospodarka osadami OSAD2006'', która uwzględniała problematykę osadów, od mechanizmów powstawania osadów do rozwiązań procesowych ich zagospodarowania lub unieszkodliwiania.

 • O semantyce kontekstowych baz wiedzy

  W artykule omawiany jest problem poprawnego projektowania kontekstowych baz wiedzy. Rozszerzamy w nim definicje pojęć wprowadzonych przez metodę OntoClean - jedną z najbardziej znanych metod oceny jakości ontologii niekontekstowych. Pozwala nam to na sformułowanie wymagań jakościowych dla porjektów uwzględniających semantykę kontekstów. Następnie analizujemy pod kątem tych wymagań metodę projektowania kontekstowych baz wiedzy SIM.

 • Determinanty powstawania i rozwoju uniwersyteckich firm typu spin-off w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

  Publication

  - Year 2006

  W pracy przedstawiono główne determinanty tworzenia i rozwoju akademickich spin-offów w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Poza krótką charakterystyką GOW zamieszczono zwięzłą analizę czynników kształtujących populację firm odpryskowych i opisano wyznaczniki ich rozwoju na bazie badań przeprowadzonych przez jednego z autorów. Tłem dla przedstawionych wyników uczyniono gospodarkę USA, będącą przykładem dynamicznych...

 • Kształtowanie się społeczeństwa wiedzy informacyjnej.

  Publication

  - Year 2002

  Społeczeństwo wiedzy informacyjnej jest przyszłością. Zarządzanie edukacją kreuje nową filozofię myślenia przez to społeczeństwo. Wpływ na to staje się coraz większy z racji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nie wykorzystanie tej okazji przez kraje kandydackie, także i Polski będzie dużym błędem. Budowanie społeczeństwa wiedzy informacyjnej dokonuje się na trzech płaszczyznach; edukacyjnej, infrastruktury telekomunikacyjnej...

 • Inżynieria wiedzy a tworzenie i rozwój architektury

  Publication

  - Year 2009

  Opracowanie przedstawia próbę systematyki wiedzy architektonicznej i sposób jej ujęcia w rygorach modelu umożliwiającego ustrukturyzowanie bazy wiedzy planowanego systemu komputerowego projektowania architektury oraz wypływające z tego wnioski dla dziedziny inżynierii wiedzy.

 • Schemat konglomeratowej bazy wiedzy

  Artykuł przedstawia raport z prac nad rozwojem konglomeratowych baz wiedzy w kierunku opracowania metodyki ich zastosowań inżynierskich. Podział użytkowników bazy na projektantów i użytkowników końcowych narzucił konieczność określenia czym jest schemat bazy, a czym jej instancja. Pozwoliło to na opracowanie metodyki, w której projektowanie jest postrzegane jako proces tworzenia schematu.

 • Implementacja widoków danych na bazę wiedzy

  Publication

  - Year 2007

  Niniejszy artykuł opisuje koncepcję i implementacjęwidoków danych na bazę wiedzy. Widoki danych przesłaniają interfejsbazy wiedzy, w zamian udostępniając interfejs pozwalający na zadawaniezapytań do bazy wiedzy w języku SQL. Głównym przeznaczeniemtakich widoków jest ułatwienie integracji komponentów opartych nawiedzy z komponentami opartymi na danych, co może uprościć budowęsystemów korzystających z bazy wiedzy. W artykule zaprezentowanajest...

  Full text to download in external service

 • Organizacyjne tworzenie wiedzy we współczesnym uniwersytecie

  Publication

  - Year 2008

  W opracowaniu przedstawiono konwersję wiedzy w uniwersytecie oraz zaproponowano opracowanie programu kształcenia nowego kierunku studiów jako przykład organizacyjnego tworzenia wiedzy.

 • Gra słowna do pozyskiwania wiedzy językowej

  W artykule opisano implementację gry słownej w pytania, będącej modelem wyszukiwarki kontekstowej oraz narzędziem do pozyskiwania wiedzy o pojęciach języka naturalnego. Zdefiniowano określenie wyszukiwania kontekstowego oraz przedstawiono opis algorytmu znajdującego obiekty na podstawie ich cech. Scharakteryzowano przyjętą reprezentację wiedzy oraz sposób uczenia się w kontekście innych znanych projektów poruszających problem akwizycji...

 • Doskonalenie przepływu wiedzy w wyższej uczelni

  Publication

  - Year 2005

  Celem artykułu jest wskazanie sposobów doskonalenia zarządzania wiedzą w wyższej uczelni. Korzystając z propozycji opisy przepływu wiedzy w organizacji, przedstwionego oprzez K.E.Sveiby'ego, podjęto próbę jego odniesienia do wyższej uczelni. Analizę przeprowadzono w trójkącie relacji nauczyciel akademicki-uczelnia-otoczenie. Zidentyfikowano czynniki sprzyjające przepływowi wiedzy i sposoby ich wykorzystania oraz zagrożenia dla...

 • The Polish Journal of Economics

  Journals

  ISSN: 0867-0005 , eISSN: 2300-5238

 • Gospodarka Mięsna

  Journals

  ISSN: 0367-4916 , eISSN: 2449-9536

 • KQL - język dostępu do konglomeratowych baz wiedzy

  Jednym z kierunków rozwoju systemów informatycznych w ostatnich latach jest ewolucja systemów opartych na danych do systemów opartych na wiedzy. W ramach tego procesu są prowadzone prace między innymi nad nowymi reprezentacjami wiedzy i językami dostępu do wiedzy. Języki dostępu do baz wiedzy są w dużej mierze uzależnione od metod reprezentacji wiedzy, ponieważ operują na jej elementach. Wraz z zaproponowaniem konglomeratowej reprezentacji...

 • Planowanie przestrzenne : racjonalna gospodarka ściekami

  Publication

  - Year 2011

  Wpływ planowania przestrzennego na racjonalne rozwiązywanie kanalizacji. Miejsce infrastruktury kanalizacyjnej w różnych fazach planowania. Wymagania w stosunku do eksploatatora kanalizacji, współpraca w fazach planowania.

 • Świątynia wiedzy czy sprawna organizacja?

  Publication

  - Forum Akademickie - Year 2002

  Autor zauważa, że podstawowym zadaniem wyższej uczelni jest kreowanie otoczenia, a nie jedynie dostosowanie się do niego. W otoczeniu rynkowym wyższe uczelnie oferując różne usługi edukacyjne, badawcze czy eksperckie, powinny ewoluować w kierunku coraz sprawniej funkcjonujących organizacji, nie wyzbywając się atrybutów świątyni wiedzy.