Search results for: innowacyjnosc gospodarki - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: innowacyjnosc gospodarki

Search results for: innowacyjnosc gospodarki

 • Miejsce polski w innowacyjnej gospodarce światowej

  Publication

  - Year 2008

  celem artykułu jest określenie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów ue oraz stanów zjednoczonych, kanady, japonii, australii, chorwacji, turcji i izraela. autorka przeanalizowała szczegółowo metodologię i wyniki europejskiego badania innowacyjności - european innovation scorebord za lata 2005-2007. analizie podano poziom i dynamikę zmian 25 wskaźników innowacyjności, pogrupowanych w pięciu kategoriach.na...

  Full text to download in external service

 • Innowacyjność jako jeden z filarów gospodarki opartej na wiedzy

  Publication

  - Year 2008

  Innowacyjność przedsiębiorstw zależy nie tylko od czynników wewnętrznych, które mogą być w większym stopniu kształtowane przez samo przedsięiorstwo, ale w dużej mierze od uwarunkowań zewnętrznych. Polityka państwa powinna zatem sprzyjać przedsiębiorczości, promować kreatywnosc, tworzyc klimat sprzyjający innowacyjności, a przy tym umoliwić pozyskiwanie środków na działalność rozwojową. Zmienia się będą wtedy także przedsiębiorstwa,...

 • Synteza nauki i biznesu wsparta funduszami strukturalnymi w strategii rozwoju Zakładu Zarządzania Technologiami Informatycznymi WZiE PG

  Publication

  - Year 2009

  Artykuł omawia przyjętą w Zakładzie Zarządzania Technologiami Informatycznymi politykę wspomagania działalności naukowo badawczej i dydaktycznej poprzez wykorzystywanie funduszy strukturalnych dedykowanych dla nauki i szkolnictwa wyższego. Są nimi Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka we wdrażaniu Priorytetów współfinansowanych z EFRR, oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany...

 • Sektorowy system innowacji jako instrument oceny innowacyjności przemysłu

  artykuł przedstawia koncepcję sektorowego systemu innowacji(ssi) jako próby dynamicznego podejscia do oceny sektora. w artykule szczegółowo zostały omówione wszystkie elementy sectorowego systemu innowacji, a na ich tle zaprezentowano pięc najbardziej popularnych modeli ssi.

 • Multidimentional innovation as a driver of economic development. European country study

  Publication

  - Year 2011

  Artykuł stanowi analizę innowacyjności w ujęciu wielowymiarowym, jako jednym z głównych czynników poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Autorzy wykorzystują Summary Innovation Index jako miary wielowymiarowje innowacyjnosci kraju. Zdefiniowane zostaje pojęcie luki innowacyjnej.

 • The role of investments in economic development

  Publication

  - Year 2009

  In the modern world, one may observe diversification of economies of given countries. Many of them, considered to be less developed,are aspiring to diminish the gap between them and well developed countries, one of such countries is Poland, which is trying hard to boots its competitive position in the worldwide market and achieve the constant and well-balanced development. It can be attained by building knowledge economy. Therefore,...

 • Opinia o innowacyjności

  Publication

  - Year 2009

  Wydano opinię o innowacyjności przewidywanej modernizacji i rozbudowy parku maszynowego i biura konstrukcyjnego firmy WTW wytwarzającej i remontującej turbiny wodne.

 • Innovative activity of SMEs In Poland

  Publication

  - Year 2010

  Innovative activity of enterprises is determined by many factors. On one hand, these are external factors creating a sort of innovative climate in the economy, on the other hand - there are many internal factors stimulating or reducing the intensity of innovative activities. What influences the innovativeness of enterprises is the effectiveness of the system supporting innovations, which was stated by for example Pyciński and Żołnierski...

 • Rola sektora ICT w gospodarce polskiej

  sektor ict ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia produktywności oraz pobudzenia innowacji w wielu krajach. dla krajów transformujących się, takich jak polska, rozwój sektora ict jest warunkiem koniecznym dla szybszego niwelowania różnic w poziomie i tempie rozwoju gospodarczego między najlepiej rozwiniętym krajami a krajami rozwijającymi się (transformującym sięi).celem niniejszego artykułu jest analiza stanu sektora ict w polsce,...

 • Innowacyjność a Electronic Commerce

  Publication

  - Year 2005

  Innowacyjność jest kluczem do konkurencyjności w przemyśle. Przedsiębiorstwa powinny wprowadzać, rozwijać i sprzedawać nowe technologie. Promocja innowacyjności i wspieranie udziału MSP,są ściśle powiązane w tworzonej polityce innowacyjnej UE. Przeanalizowano programy UE wspierania innowacyjności i rozwijania technologi ICT przez MSP.