Search results for: inwestycje - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: inwestycje

Search results for: inwestycje

 • INWESTYCJE ALTERNATYWNE – OPŁACALNOŚĆ A RYZYKO

  Publication

  - Year 2015

  W rozprawie określono pojęcie oraz miejsce inwestycji alternatywnych na rynku inwestycyjnym. Wskazane zostały atrybuty tych inwestycji. Zbudowano klasyfikację inwestycji alternatywnych w podziale na kategorie oraz typy wraz ze wskazaniem powiązań pomiędzy poszczególnymi produktami. Dokonano autorskiego podziału analizowanych inwestycji na aktywne i pasywne. Zbadano stopę zwrotu i ryzyko pięćdziesięciu inwestycji alternatywnych,...

  Full text to download in external service

 • Inwestycje zagraniczne w Polsce

  Journals

  ISSN: 1231-1103

 • Nowe inwestycje na Politechnice Gdańskiej

  Publication

  Współczesne uczelnie wyższe są wyznacznikiem prestiżu, nowoczesności i innowacyjności. Miasteczka akademickie przekształcają się w wielofunkcyjne struktury, dzięki czemu stają się katalizatorami rewitalizacji lub rozwoju struktur miejskich. Obok funkcji typowo oświatowych powstają zaplecza badawczo-rozwojowe, parki naukowo-technologiczne, ośrodki sportowe, multiteki, centra konferencyjne, muzea, a nawet galerie sztuki. Politechnika...

 • Inwestycje rzeczowe a zmiany w zatrudnieniu

  Celem niniejszego opracowania jest określenie zależności występujących pomiędzy nakladami inwestycyjnymi realizowanymi przez przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej i ich wpływem na rynek pracy. Pogłębieniem analiz makroekonomicznych bedzie konfrontacja rezultatów z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych badań własnych w przedsiębiorstwach kształtujących popyt na pracę. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki badań...

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe

  Publication

  Celem artykułu jest analiza teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) pod kątem stopnia, w jakim uwzględniają czynniki kulturowe w wyjaśnieniu tej formy internacjonalizacji. Na początku zdefiniowane zostało pojęcie BIZ. Następnie przeprowadzono przegląd teorii BIZ. Zwrócono uwagę, iż najpełniej uwarunkowania kulturowe analizowane są w zmodyfikowanej wersji koncepcji produkcji międzynarodowej oraz tzw. modelu uppsalskim....

 • Inwestycje i metody badania ich efektywności

  Publication

  - Year 2014

  W czasach dynamicznego postępu technologicznego i ekonomicznego pojęcie "inwestycji" w obszarze funkcjonowania każdego z przedsiębiorstw nabrało szczególnego znaczenia. Aby firma mogła przetrwać i rozwijać się na rynku, poza sprawnością bieżącego działania powinna realizować czynności określone przedsięwzięciami inwestycyjnymi, które wykazywać powinny wysoką efektywnością. To właśnie one mogą prowadzić do zmian z nadwyżek w papiery...

 • Inwestycje rzeczowe jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw

  Publication

  Zmieniające sie warunki funkcjonowania firm powodują, iż tylko ekspansywne i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa są w stanie sprostać rosnącym wymogom otoczenia. Podstawowym warunkiem zapewnienia ekspansji rynkowej firm jest podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących ich rozwoju. Rozwój ten dokonuje sie głównie poprzez realizację efektywnych przedsiewzięć inwestycyjnych. W związku z powyższym ważne wydaje sie zbadanie,...

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w biznesie międzynarodowym.

  Publication

  - Year 2004

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są nieodzownym elementem biznesu międzynarodowego. Inwestycje te wpływają na rozwój handlu i przyspieszenie rozwoju gospodarczego, stając się ważnym czynnikiem dynamizującym powiązania gospodarcze w skali globalnej. Są niemal zawsze nieodłącznym przejawem działań korporacji transnarodowych. Kształtują rozmiary produkcji międzynarodowej. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowiąc dopływ...

 • Inwestycje kolejowe w świetle polskiego prawa

  Publication

  - Year 2007

  Przeprowadzona analiza aktów prawnych daje mocno zagmatwany obraz stanu, w jakim muszą się poruszać podmioty przystępujące do inwestycji na terenach kolejowych i w ich sąsiedztwie. Dotychczas nie istnieje w Polsce czysty, zhierarchizowany układ dokumentów planistycznych od najwyższego do najniższego rzędu, mający bezpośrednie przełożenie na decyzje lokalizacyjne dla inwestycji ponadlokalnych lub na ochronę rezerw komunikacyjnych...

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Świat-Europa-Kaukaz-Polska

  Publication

  - Year 2020

  W ostatnich dziesięcioleciach bezpośrednie inwestycje zagraniczne należą do najbardziej dynamicznych strumieni międzynarodowych przepływów gospodarczych obok przepływów towarów i usług. Procesy liberalizacji i regionalizacji w dużej mierze przyczyniły się do rosnących przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej. Przemieszczanie się kapitału w skali międzynarodowej stało się jednym z głównych, i najbardziej...

  Full text to download in external service

 • Inwestycje modernizacyjne na kolejach polskich - próba oceny

  Publication

  - Technika Transportu Szynowego - Year 2002

  Omówiono program inwestycji infrastrukturalnych na liniach kolejowych w Polsce od roku 1989. Przeanalizowano standardy techniczne linii kolejowych. Przedstawiono sposoby oceny efektywności inwestycji i dostępne fundusze europejskie.

 • Czas na kolej - nowe inwestycje w Holandii

  Publication

  - Year 2005

  Holandia dąży dziś do przejęcia ekonomicznej kontroli nad najbogatszym regionem Europy, przez makroekonomistów zwanym "żółtym bananem". Stworzyła projekt DELTA w oparciu o międzykontynentalne lotnisko Schiphol Amsterdam, sieć międzynarodowych autostrad oraz realizowaną obecnie linię szybkiej kolei międzyregionalnej. W ramach narodowego programu inwestycyjnego, rząd holenderski podjął w roku 1997 decyzję o stworzeniu "Nowych Projektów...

 • Wielkie inwestycje w kontekście zagrożeń i ochrony krajobrazu

  Publication

  - Year 2017

  Problematyka książki jest związana z zagrożeniami dla krajobrazu wywoływanymi realizacją i funkcjonowaniem wielkich inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych oraz sposobami jego ochrony i kształtowania. Książka stanowi podsumowanie badań teoretycznych oraz opracowań studialnych i eksperckich prowadzonych przez lata przez autorkę. W części teoretycznej przeanalizowano potrzebę i możliwości właściwej ochrony i kształtowania...

  Full text to download in external service

 • Inwestycje w surowce jako alternatywna forma pomnażania kapitału

  Publication

  - Year 2017

  Opracowanie zawiera klasyfikację oraz charakterystykę inwestycji w surowce. Przedstawiono ponadto uczestników tego rynku inwestycyjnego wraz z możliwymi sposobami inwestowania. Wskazano i scharakteryzowano bazy danych, zawierające ceny dla poszczególnych inwestycji w surowce. Przedstawiono także wybrane indeksy na rynku surowców oraz stopy zwrotu i ryzyko dla inwestycji w surowce w okresie 2000-2015.

 • Inwestycje alternatywne i ich korelacja z rynkiem inwestycji tradycyjnych

  W referacie przedstawiono pojęcie oraz atrybuty inwestycji alter-natywnych w kontekście funkcjonowania inwestycji tradycyjnych. Wy-znaczone zostały również współczynniki korelacji liniowej Pearsona po-między stopami zwrotu inwestycji tradycyjnych (reprezentowanymi przez indeksy WIG, WIG20, mWIG40 oraz sWIG80) i alternatywnych (reprezentowanymi przez złoto, srebro, platynę, pallad i ropę naftową). W ten sposób zbadano, czy wybrane...

  Full text available to download

 • INWESTYCJE A ZATRUDNIENIE W POLSCE W PERSPEKTYWIE FINANSOWE 2007-2013

  Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw traktowane są jako jeden z głównych czynników wzrostu gospodarczego. Ich wielkość i dynamika mogą mieć wpływ na zmiany w poziomie zatrudnienia. Światowy kryzys finansowy przyczynił się do spowolnienia dynamiki wzrostu oraz gwałtownego spadku w 2009 roku PKB w większości gospodarek świata. We wspomnianym okresie w Polsce zaobserwowano spowolnienie gospodarcze, które miało wpływ na decyzje...

  Full text available to download

 • PolSEFF – 730 mln na inwestycje z ekologią w tle

  Publication

  - Year 2013

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według kryterium czynnika wytwórczego

  Publication

  - Year 2005

  W artykule przeanalizowana została struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce zgodnie z kryterium czynnika wytwórczego. Okres badań obejmuje lata 1992-2002.

 • Inwestycje w kapitał rzeczowy a zmiany poziomu zatrudnienia w gospodarce narodowej

  Publication

  - Year 2006

  Sytuacja na rynku pracy zależy od wielu zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce. Jednym z nich jest proces inwestycji realizowany przez przedsiębiorstwa. Inwestycje nowe, rozwojowe przyczyniają się często do wzrostu popytu na pracę, inwestycje bieżące, odtworzeniowe umożliwiają utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy na nie zmienionym poziomie. Nie wszystkie inwestycje generują nowe miejsca pracy bądź przyczyniają się do...

  Full text to download in external service

 • Cena kapitału i pracy a inwestycje i zatrudnienie w gospodarce narodowej

  Struktura kapitału i pracy zależy od relacji ich cen oraz efektywności wykorzystania poszczególnych zasobów. Omówione procesy zachodzą na poziomie przedsiębiorstwa i są analizowane w mikroekonomicznych teoriach zachowań producentów. Ich efekty kształtują ważne agregaty makroekonomiczne, takie jak PKB, zatrudnienie. Są one istotne z punktu widzenia gospodarki. Ponadto cena kapitału - stopa procentowa oraz cena pracy - płaca są w...

 • KLUCZOWE INWESTYCJE PUBLICZNE W OŚWIETLENIE MIASTA W DOBIE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ

  Publication

  - Year 2016

  Wieloaspektowość problemów dotykających współczesne miasta oraz uczestniczenie w zagospodarowaniu przestrzennym wielu podmiotów spycha niektóre tematy dotyczące formy i estetyki wnętrz urbanistycznych na pole działań innych branż. Najważniejszą cechą wspólną podejmowanych działań są jednak widoczne i odczuwalne skutki przestrzenne w mieście. Jednymi z takich elementów są obiekty oświetleniowe miasta, które w pojedynkę stanowią...

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Finansowanie, inwestycje, wartość, syntetyczna ocena kondycji finansowej

  W książce poruszono zagadnienia dotyczące kształtowania struktury finansowania, oceny ryzyka upadłość oraz analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, a także omówiono zastosowanie wskaźników rynku kapitałowego. Zawiera ona liczne przykłady oraz zadania.

  Full text to download in external service

 • Względna cena pracy a inwestycje i zatrudnienie w wybranych branżach gospodarki polskiej

  Celem artykułu jest ocena zależności pomiędzy względną ceną pracy a aktywnością inwestycyjną przedsiębiorstw i poziomem zatrudnienia w wybranych branżach polskiej gospodarki w latach 1998-2009. W badaniach wykorzystano metodę dedukcji i elementy statystyki opisowej.Z przeprowadzonych badań wynika, że za istotny statystycznie można uznać związek względnej ceny pracy z aktywnością inwestycyjną realizowaną w branżach: budownictwo...

 • Badania na rynek, czyli miliard na innowacyjne inwestycje w 2016 roku

  Publication

  - Year 2016

 • Kryzys walutowy jako wyraz załamania równowagi płatniczej kraju a bezpośrednie inwestycje zagraniczne

  Publication

  - Year 2005

  W artykule omówiono istotę kryzysu walutowego. Przeanalizowano na gruncie teoretycznym związki między ryzykiem wystąpienia kryzysu a międzynarodowymi przepływami kapitałów, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

 • Efekty strategii produkcji międzynarodowej korporacji transnarodowych w gospodarce goszczącej bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

  Publication

  - Year 2004

  Artykuł dotyczy rodzajów kanałów dystrybucji na rynku dóbr konsumpcyjnych. W pracy przedstawione zostały definicje oraz nazwy kanałów dystrybucji. Typy kanałów rynku zostały wyróżnione na podstawie różnych kryteriów klasyfikacji. Ze względu na zmiany zachodzące w łańcuchach dostaw, szczególną uwagę poświecono kanałom bezpośrednim i pośrednim.

 • Inwestycje w surowce w połączeniu z polskim rynkiem kapitałowym, analiza ryzyka i efektywności

  W artykule przedstawiono główne kategorie i rodzaje inwestycji w surowce. Cel opracowania to zbadanie czy inwestycja w Warszawski Indeks Giełdowy stanowi główny składnik optymalnego tj. cechującego się minimalnym ryzykiem portfela inwestycyjnego. Ponadto ustalono czy wspomniana inwestycja tradycyjna stanowi najważniejszy element portfela inwestycyjnego odznaczającego się najwyższą efektywnością. Stwierdzono, że wszystkie z 29 analizowanych...

  Full text to download in external service

 • Miejskie inwestycje wzmacniające rdzeń Gdyni, służące podkreśleniu tożsamości kulturowej miasta oraz fundusze UE na ich realizację

  Publication

  - Year 2005

 • Działalność innowacyjna i inwestycje w maszyny i urządzenia w przemyśle spożywczym w Polsce a wyzwania współczesnej gospodarki

  Full text to download in external service

 • Inwestycje alternatywne sem.zimowy 2023/2024

  e-Learning Courses
  • M. Potrykus

 • Inwestycje alternatywne ST 2022-2023 Zima

  e-Learning Courses
  • M. Potrykus

 • Inwestycje alternatywne NST 2022-2023 Zima

  e-Learning Courses
  • M. Potrykus

 • Inwestycje alternatywne NST sem. zima 23/24

  e-Learning Courses
  • M. Potrykus

 • Błażej Prusak dr hab.

  Błażej Prusak is Head of the Department of Finance at the Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology and Editor-in-Chief of the journal Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice (REME), as well as a member of editorial boards of such journals as Intellectual Economics; Space. Economics. Society; Academy of Management. He is the author or co-author of several scientific monographs including:...

 • Marcin Potrykus dr inż.

  A graduate of the Faculty of Management and Economics at the Gdańsk University of Technology. Since 2008, he has been employed as an Assistant at the Department of Finance at the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology. In 2015, he defended (in the discipline of economics) his doctoral dissertation entitled "Alternative investments - profitability and risk". Since 2016, he has been employed as...

 • Anna Rzeczycka dr hab.

  People

  Anna Rzeczycka is the deputy head of the Department of Finance at the Faculty of Economics and Management of the Gdańsk University of Technology. Publications are situated in the field of social sciences in the discipline of economics and finance. They include books, monographs, articles, publications and scientific editions of monographs and scientific journals. In terms of numbers, it includes the following items: 12 monographs...

 • Krystian Zawadzki dr hab. inż.

  Krystian Zawadzki is associate professor in the Department of Finance at the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology; member of the Polish Olympic Academy at the Polish Olympic Committee; coordinator of the Stock Exchange School (Warsaw Stock Exchange) in Gdańsk; Head of postgraduate studies "Capital Investments and Personal Finance Management"; member of the audit committee of the sports club...

 • Rola inwestycji w strategii rozwoju przedsiębiorczości

  Publication
  • M. O. Bielenia

  - Year 2010

  Artykuł analizuje rolę inwestycji w pryzmacie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Na wstępie zostały wyjaśnione znaczenia terminów kluczowych dla problematyki niniejszego artykułu. Na uwagę zasługuje sposób, w jaki przedsiębiorcy postrzegają przedsiębiorczość oraz ukazanie różnicy pomiędzy pojęciami - rozwój przedsiębiorstwa a strategia przedsiębiorstwa. Połączenie wymienionych terminów funkcjonuje pod nazwą zarządzania strategicznego....

 • Uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sferze usług

  Publication

  - Year 2007

  Celem artykułu jest prezentacja uwarunkowań mających wpływ na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sferze usług. W pracy omówione zostały najważniejsze stymulanty, bariery oraz czynniki ryzyka w zakresie innowacji usług na rynku międzynarodowym.

 • Determinanty inwestycji rzeczowych w przedsiębiorstwie

  Publication

  - Year 2006

  Inwestowanie to działalność gospodarcza o odroczonych efektach, mająca na celu poprawę efektywności działania przedsiębiorstw w krótkim i w długim okresie wymagająca poniesienia określonych nakładów kapitałowych w warunkach ryzyka. W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowania są inwestycje rzeczowe, które powiększają majątek trwały inwestora i decydują o rozwoju przedsiębiorstwa. Dokonano w nim syntetycznego zestawienia czynników...

 • Marcin Olszewski dr hab. inż.

  People

 • Szkoła wyższa - nowa szansa dla miasta

  Publication

  - Year 2006

  Idea miasta kompaktowego o wielofunkcyjnej strukturze jest jedną z głównych zasad polityki zrównoważonego rozwoju miast polskich. Jej realizacja jest tym bardziej uzasadniona, im wyraźniej postępują procesy kurczenia się struktur przestrzennych. Duże inwestycje miejskie będą realizowane coraz rzadziej. Coraz mniej będzie również funduszy publicznych na inwestycje użyteczności publicznej. Dlatego coraz istotniejszym wydaje się problem...

 • Turystyka jako elelement rozwoju regionalnego

  Publication

  - Year 2008

  artykuł poświęcony jest tyrustyce jako elementowi regionalnego rozwoju. omawiono w nim możliwości finansowania turystyki ze zródeł pochodzących z budżetu ue. inwestycje w infarstukturę tyrystyczną mogą zdaniem autora przyczynić się do rozwoju tej branży gospodarki narodowej.

 • Problemy przygotowania inwestycji komunalnej na przykładzie sieci wod. – kan

  Publication

  - Year 2014

  Inwestycje sieciowe na przykładzie wodociągów i kanalizacji. Charakterystyczne błędy poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego. Konsekwencje nadmiernych uproszczeń i trywializacji zapisów ustawy "Prawo zamówień publicznych". Przykład niefachowego podejścia do rozwiązania nietypowej i ważnej inwestycji. Konsekwencje lekceważenia zagrożeń.

 • Modernizacja układów geometrycznych toru z wykorzystaniem metody oceny wielokryterialnej

  Publication

  W pracy przedstawiono główne założenia opracowanej metody wielokryterialnej oceny stosowanej przy przebudowie układów geometrycznych toru. Określono kryteria wpływające na inwestycje modernizacyjne. Zdefiniowano zastosowaną w analizie funkcję celu. Przedstawiono przykład zastosowania algorytmu optymalizacyjnego z wykorzystaniem programu komputerowego

  Full text available to download

 • CH Dworzec

  Publication

  - Year 2010

  Pozytywne przykłady przebudowy europejskich dworców na wielkie centra handlowe z zachowaniem czytelnych funkcji transportowych świadczą o ogromnym potencjale, jaki drzemie w polskich dworcach. W artykule opisano zrealizowane, w trakcie realizacji i projektowane inwestycje w ramach przebudowy polskich dworców.

 • Efektywność jako wyznacznik współczesnego marketingu

  Publication

  - Year 2005

  Każdy sposób postępowania przedsiębiorstw na rynku powinien być oceniany z punktu widzenia ekonomicznej efektywności. Wydatki związane z marketingiem powinny być traktowane jako strategiczne inwestycje zapewniające firmom sukces w długim okresie. Specjaliści ds. marketingu powinni mysleć w kategoriach finansowych.

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

 • Tematyzacja przestrzeni publicznej jako element konkurencyjności miasta.

  Publication

  - Year 2003

  Artykuł obejmuje rozważania dotyczące zjawiska tematyzacji przestrzeni publicznej czyli intencjonalnego nadawania jej określonych, stylizowanych na minione okresy, form architektonicznych. Zjawisko to obecnie rozwija się w szybkim tempie i bywa wiązane z chęcią miast to wykreowania swojego oryginalnego, wyjątkowego obrazu, co ma znaczenie w walce konkurencyjnej o nowe inwestycje.

 • Plany rozwoju przestrzennego jako kontynuacja rozwoju międzywojennej wizji

  Publication

  - Year 2010

  Powstanie i rozwój Gdyni nierozerwalnie wiążą się z okresem dwudziestolecia międzywojennego. Podjęte wówczas decyzje zadecydowały o kierunkach rozwoju śródmieścia, a współczesne przekształcenia wpisują się zarysowane ponad 80 lat temu kierunki. Artykuł dotyczy zagadnienia kontynuacji wizji urbanistycznej Gdyni okresu międzywojennego w dzisiejszych czasach, przywołując obecne tendencje i realizowane już inwestycje.