Search results for: korporacje transnarodowe - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: korporacje transnarodowe

Search results for: korporacje transnarodowe

 • KORPORACJE TRANSNARODOWE

  e-Learning Courses
  • N. Daszkiewicz
  • A. Marszk

  1. Globalizacja w XXI wieku  - implikacje dla biznesu międzynarodowego (BM).  2. Wpływ globalizacji i integracji ekonomicznej na funkcjonowanie KTN. 3. Historia KTN. Powstanie i rozwój. 4. Współczesne KTN i ich funkcjonowanie w globalnej gospodarce. 5. Klasyfikacja KTN działających na świecie. 6. Charakterystyka, cechy, struktura KTN. 7. Kolokwium 1. 8. Modele rozwoju i funkcjonowania KTN. 9. Elementy biznesu międzynarodowego. 10....

 • Regionalizacja a strategie ponadgraniczne

  Publication

  - Year 2008

  Celem pracy jest ukazanie wpływu procesów regionalizacji na biznes międzynarodo-wy, ze szczególnym uwzględnieniem strategii ponadgranicznych. Rozważania podzielone są na 4 części. W pierwszej prezentowana jest istota procesu regionalizacji. W kolejnej części pracy scharakteryzowano przemiany strategii realizowanych przez korporacje transnarodowe, dokonywane pod wpływem procesów regionalizacji. W punkcie trzecim przedstawiono stu-dium...

 • Kultury organizacyjne przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym

  Publication

  - Year 2008

  W pracy analizowane są związki między kulturą organizacyjną przedsiębiorstw biznesu międzynarodowego a kulturami narodowymi. Głównym podmiotem biznesu międzynarodo-wego są korporacje transnarodowe (KTN), dlatego też przedstawione zależności odnoszą się przede wszystkim do tych podmiotów. Rozważania podzielono na trzy zasadnicze części. W pierwszej zawarto charakterystykę kultur narodowych, w drugiej opisano modele kultur orga-nizacyjnych....

 • Globalne i regionalne strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw transnarodowych a bariery kulturowe

  Celem referatu jest ukazanie związków między barierami kulturowymi a przepływami kapitałów prywatnych podejmowanych przez korporacje transnarodowe (KTN) ze szczególnym uwzględnieniem strategii internacjonalizacji globalnej i regionalnej. Na początku związek ten przedstawiono odwołując się do dorobku literatury z zakresu biznesu międzynarodowego. Scharakteryzowano skutki dystansu kulturowego dla przepływu kapitałów prywatnych KTN....

  Full text available to download

 • Problemy metodologiczne w badaniu filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce

  Jednym z widocznych przejawów globalizacji jest obecność na różnych rynkach świata korporacji transnarodowych (KTN). Dokonując bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) korporacje tworzą filie zagraniczne. Podmioty te stają się coraz częściej przedmiotem badań prowadzonych w ramach biznesu międzynarodowego i pokrewnych dyscyplin, np. zarządzania międzykulturowego. Celem pracy jest przedstawienie propozycji metodologii jakościowych...

  Full text available to download

 • Zarządzanie międzynarodowe

  Publication

  - Year 2007

  Monografia poświęcona problematyce zarządzania międzynarodowego z perspektywy korporacji transnarodowych. Ksiązka składa się z 4 części: w pierwszej omówione jest otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstw, w drugiej proces umiędzynarodowienia firm, trzeciej zarządzanie w korporacjach transnarodowych, czwartej strategie i struktury zarządzania międzynarodowego.

 • Różnorodność jako wartość kultury organizacyjnej na przykładzie pięciu największych korporacji transnarodowych świata

  Publication

  W artykule podjęto próbę zobrazowania istoty różnic kultur narodowych dla prowadzenia biznesu międzynarodowego. W części drugiej przedstawiona została ewolucyjna teoria korporacji transnaro-dowych w powiązaniu z modelami zarządzania międzykulturowego. Wysunięto tezę, że jedynie w modelu współpracy kulturowej szczególny nacisk kładzie się na kwestie różnorodności. Jedynie ten model pozwala korporacjom skutecznie działać w warunkach...

 • Zarządzanie międzynarodowe a modele zarządzania : amerykański, azjatycki, europejski, globalny

  Publication

  Celem pracy jest przedstawienie głównych charakterystyk modeli zarządzania przedsiębiorstw amerykańskich, azjatyckich i europejskich. Podjęto także próbę zdefiniowania modelu globalnego zarządzania.Rozważania oparto na czterech zasadniczych częściach. W pierwszej przedstawiono znaczenie różnic kulturowych dla prowadzania działalności w skali międzynarodowej. Druga część opisuje pod-stawowe wyznaczniki zarządzania w firmach amerykańskich,...

 • Problemy zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym

  Publication

  W artykule jest analizowana problematyka zarządzania międzykulturowego w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym jako filiach zagranicznych korporacji transnarodowych (KTN). Celem opracowania jest zidentyfikowanie potencjalnych obszarów problemów w zarządzaniu międzykulturowym występujących w filiach zagranicznych, ich przyczyn i skutków oraz mechanizmów wykorzystywanych przez KTN w kierunku przezwyciężania barier. W artykule...

  Full text available to download

 • Filie zagraniczne korporacji transnarodowych w Polsce

  Publication

  Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki populacji filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce. Na początku zdefiniowano pojęcie filii zagranicznych oraz pokazano ich rodzaje. Wskazano w jakim zakresie podmioty z kapitałem zagranicznym można uznać za filie zagraniczne korporacji transnarodowych. Następnie przedstawiono charakterystykę ilościową podmiotów z kapitałem zagranicznym w ujęciu liczby jednostek,...

 • Społeczna odpowiedzialność korporacji - koncepcja i studium przypadku

  W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania: Jak narodziła się idea uregulowania działań korporacji? Co oznacza bycie społecznie odpowiedzialnym (CSR)? Jakie są granice CSR? Jak same korporacje odnoszą się do zagadnienia odpowiedzialności wobec interesariuszy?

  Full text available to download

 • Kultura korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność

  Publication

  W artykule przedstawiono charakterystykę korporacji transnarodowych, omówiono istotę kultury organizacyjnej jako ogniwa spajającego działalność korporacji oraz znaczenie społecznej odpowiedzialności jako systemu wartości kultury organizacyjnej korporacji transnarodowych. Artykuł obejmuje również analizę form regulacji działalności korporacji transnarodowych.

 • Etnocentryzm jako bariera kulturowa w filiach korporacji transnarodowych - wyniki badań

  Publication

  Celem artykułu jest prezentacja koncepcji barier kulturowych w zarządzaniu filiami zagranicznymi korporacji transnarodowych oraz wyników badań autorki w tym zakresie z uwypukleniem zjawiska etnocentryzmu w interakcjach międzykulturowych.

 • Barriers of cross-cultural interactions according to the research findings

  The aims of this article are to label major cultural barriers and to present results of empirical findings referring to barriers to intercultural interactions in foreign subsidiaries of transnational corporations (TNCs). The qualitative research was conducted in TNCs'foreign subsidiaries operating in Poland in winter 2009/2010. The article describes how respondents perceive the problems in cooperation with foreigners, their sources,...

  Full text available to download